https://www.e-tar.lt/rs/legalact/85ca7f30e3f611e7b3f0a470b0373cb2/content_files/image001.png

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REGULIUOJAMO SUBJEKTO IR ŽINOMO SIUNTĖJO STATUSO suteikimo ir statuso galiojimo PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 2 d. Nr. 2BE-119

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 41 straipsnio 8 dalimi ir įgyvendindamas 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, bei 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/103, nuostatas:

1. Tvirtinu Reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 4R-97 „Dėl Reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Genius Lukošius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos

administracijos direktoriaus

2020 m. balandžio 2  d.

įsakymu Nr. 2BE-119

 

REGULIUOJAMO SUBJEKTO IR ŽINOMO SIUNTĖJO statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statuso suteikimo ir statuso panaikinimo tvarką ir sąlygas.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 300/2008), 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 272/2009) ir 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamente (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/103, (toliau – Reglamentas (ES) 2015/1998).

 

 

II SKYRIUS

REGULIUOJAMO SUBJEKTO statuso suteikimas

 

3. Subjektas, Lietuvos Respublikoje vykdantis krovinių ir pašto saugumo kontrolę pagal Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.3.2 dalį (toliau – subjektas), įgyja reguliuojamo subjekto statusą, kai jis yra patvirtinamas reguliuojamu subjektu ir jo duomenys įrašomi į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

4. Reguliuojamo subjekto statusą suteikia viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Agentūra).

5. Subjektas, norintis įgyti reguliuojamo subjekto statusą, Agentūrai turi pateikti:

5.1. prašymą suteikti reguliuojamo subjekto statusą, kuriame turi būti nurodyta:

5.1.1. subjekto pavadinimas, kodas ir buveinės adresas;

5.1.2. patalpų, kuriose bus ruošiami ir saugomi kroviniai ir paštas, skirti gabenti oro transportu, adresas;

5.2. pagal Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – LTSA) nustatytus aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymo programų rengimo reikalavimus parengtas subjekto aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymo programas;

5.3. dokumento dėl asmens, atsakingo už subjekto aviacijos saugumo programos ir aviacijos saugumo mokymo programos įgyvendinimą ir priežiūrą (toliau – aviacijos saugumo vadovas), paskyrimo kopiją;

5.4. dokumentų, patvirtinančių, kad krovinius ir paštą tikrinantys asmenys turi kompetencijos pagal Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.3.2 punktą, o asmenys, vykdantys krovinių ir pašto saugumo kontrolę, išskyrus tikrinimą, turi kompetencijos pagal Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.3.9 punktą, kopijas;

5.5. reguliuojamo subjekto įsipareigojimų pareiškimą, kaip tai numatyta Reglamento (ES) 2015/1998 6.3.1.2 punkto a) punkte;

5.6. informaciją, susijusią su subjekto įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (toliau – AEO) sertifikatu (jei taikoma), nurodytu  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 38 straipsnio 2 dalies a arba b punktuose:  

5.6.1. ar subjektui yra išduotas AEO sertifikatas;

5.6.2. ar subjektas pateikęs Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) prašymą dėl AEO sertifikato gavimo;

5.6.3. ar sertifikato galiojimas yra sustabdytas;

5.6.4. ar sertifikato galiojimo sustabdymas yra atšauktas;

5.6.5. ar sertifikato galiojimas yra panaikintas.

6. Agentūra, gavusi Aprašo 5 punkte išvardytus dokumentus, atlieka prašymo ir su juo pateiktų dokumentų įvertinimą. Jeigu įvertinimo metu nustatoma, kad pateikti ne visi Aprašo 5 punkte išvardyti duomenys arba dokumentai arba jie yra netikslūs, apie tai per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo pranešama subjektui bei nurodomas 20 darbo dienų terminas, per kurį trūkstami duomenys arba dokumentai turi būti pateikti. Jei per šį terminą trūkstami duomenys ar dokumentai nepateikiami, Agentūra priima sprendimą nenagrinėti prašymo ir apie tai raštu per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją, nurodydama prašymo nenagrinėjimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

7. Tais atvejais, kai Aprašo 5 punkte išvardytų dokumentų patikrinimo metu kyla įtarimas dėl pateiktų dokumentų ar duomenų tikrumo ir (arba) teisingumo, Agentūra gali kreiptis į kompetentingas institucijas dėl šių dokumentų ar duomenų tikrumo ir (arba) teisingumo nustatymo. Tokiu atveju prašymo nagrinėjimo terminas sustabdomas ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuojamas subjektas. Gavus atsakymus, prašymo nagrinėjimas atnaujinamas ir prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas toliau.

8. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma tinkamai užpildyto prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo diena.

9. Kai nustatoma, kad yra pateikti visi reikiami duomenys ir dokumentai:

9.1. ir subjektas turi AEO sertifikatą arba yra pateikęs prašymą jį gauti, Agentūra, jei reikia, tariasi su Muitinės departamentu dėl patikrinimo vietoje arba papildomos informacijos, reikalingos patikrinimui vietoje atlikti, gavimo;

9.2. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos Agentūra, vadovaudamasi Nacionaline civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programa, patvirtinta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 2BE-210 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos patvirtinimo“ (toliau – NCASKKP), patikrina subjektą, ar jis atitinka Reglamente (EB) Nr. 300/2008, Reglamente (EB) Nr. 272/2009, Reglamente (ES) 2015/1998 ir 2015 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015)8005, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu, priedo 6 dalyje reguliuojamam subjektui nustatytus reikalavimus. Patikrinimas atliekamas subjekto nurodytoje vietoje, kurioje bus ruošiami ir saugomi kroviniai ir paštas (toliau – patikrinimas vietoje).

10. Jeigu patikrinimo vietoje metu nustatoma, kad subjektas atitinka Aprašo 9.2 papunktyje išvardytų teisės aktų nustatytus reikalavimus, per 5 darbo dienas nuo patikrinimo vietoje atlikimo dienos parengiama subjekto patikrinimo ataskaita su siūlymu suteikti subjektui reguliuojamo subjekto statusą ir priimamas sprendimas suteikti reguliuojamo subjekto statusą. Agentūros sprendimo dėl reguliuojamo subjekto statuso suteikimo kopija išsiunčiama subjektui per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

11. Agentūros įgaliotas darbuotojas subjekto duomenis ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Agentūros sprendimo dėl reguliuojamo subjekto statuso suteikimo įsigaliojimo dienos įrašo į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę ir Agentūros interneto tinklalapyje paskelbia šiuos subjekto, kuriam suteiktas reguliuojamo subjekto statusas, duomenis:

11.1. pavadinimą, kodą, buveinės adresą ir kontaktus;

11.2. patalpų, kuriose bus ruošiami ir saugomi kroviniai ir paštas, adresą;

11.3. aviacijos saugumo vadovo vardą, pavardę ir kontaktus;

11.4. identifikavimo kodą, reguliuojamo subjekto statuso suteikimo datą ir statuso galiojimo terminą.

12. Jeigu patikrinimo vietoje metu nustatoma, kad subjektas neatitinka Aprašo 9.2 papunktyje išvardytų teisės aktų nustatytų reikalavimų, Agentūros įgaliotas darbuotojas per 5 darbo dienas nuo patikrinimo vietoje atlikimo parengia subjekto patikrinimo ataskaitą ir per 3 darbo dienas nuo ataskaitos parengimo dienos išsiunčia subjektui, nurodydamas priežastis, kodėl reguliuojamo subjekto statusas nesuteikiamas bei sprendimo apskundimo tvarką.

13. Aprašo 12 punkte numatytu atveju subjektas, ištaisęs nustatytus trūkumus, gali pakartotinai kreiptis į Agentūrą dėl reguliuojamo subjekto statuso suteikimo. Šiuo atveju dokumentų, nurodytų Aprašo 5 punkte, pakartotinai teikti nereikia, išskyrus atvejus, kai duomenys yra pasikeitę.

 

 

III SKYRIUS

ŽINOMO SIUNTĖJO statuso suteikimas

 

14. Subjektas, Lietuvos Respublikoje vykdantis krovinių ir pašto saugumo kontrolę (toliau – siuntėjas), įgyja žinomo siuntėjo statusą, kai jis yra patvirtinamas žinomu siuntėju ir jo duomenys įrašomi į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

15. Agentūra siuntėjui, norinčiam būti patvirtintu žinomu siuntėju, pateikia Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-B priedėlį.

16. Siuntėjas, norintis įgyti žinomo siuntėjo statusą, Agentūrai turi pateikti:

16.1. prašymą suteikti žinomo siuntėjo statusą, kuriame turi būti nurodyta:

16.1.1. siuntėjo pavadinimas, kodas ir buveinės adresas;

16.1.2. patalpų, kuriose bus rengiami ir saugomi kroviniai, skirti gabenti oro transportu, adresas;

16.2. pagal LTSA nustatytus aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymo programų rengimo reikalavimus parengtas siuntėjo aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymo programas;

16.3. dokumento dėl aviacijos saugumo vadovo paskyrimo kopiją;

16.4. dokumentų, patvirtinančių, kad asmenys, vykdantys krovinių ir pašto saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, turi kompetencijos pagal Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.3.9 punktą, kopijas;

16.5. informaciją, susijusią su siuntėjo AEO sertifikatu, nurodytu  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 38 straipsnio 2 dalies a arba b punktuose:

16.5.1. ar siuntėjui yra išduotas AEO sertifikatas;

16.5.2. ar siuntėjas pateikęs Muitinės departamentui prašymą dėl AEO sertifikato gavimo;

16.5.3. ar sertifikato galiojimas yra sustabdytas;

16.5.4. ar sertifikato galiojimo sustabdymas yra atšauktas;

16.5.5. ar sertifikato galiojimas yra panaikintas.

17. Agentūra, gavusi Aprašo 16 punkte išvardytus dokumentus, atlieka prašymo ir su juo pateiktų dokumentų įvertinimą. Jeigu įvertinimo metu nustatoma, kad pateikti ne visi reikalingi duomenys arba dokumentai arba jie yra netikslūs, apie tai per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo pranešama siuntėjui bei nurodomas  20 darbo dienų terminas, per kurį trūkstami duomenys arba dokumentai turi būti pateikti. Jei per šį terminą trūkstami duomenys ar dokumentai nepateikiami, Agentūra priima sprendimą nenagrinėti prašymo ir apie tai raštu per 3 darbo dienas informuojamas siuntėjas, nurodant sprendimo priėmimo priežastis bei sprendimo apskundimo tvarką.

18. Tais atvejais, kai Aprašo 16 punkte išvardytų duomenų patikrinimo metu kyla įtarimų dėl pateiktų duomenų tikrumo ir (arba) teisingumo, Agentūra gali kreiptis į kompetentingas institucijas dėl šių duomenų tikrumo ir (arba) teisingumo nustatymo. Tokiu atveju prašymo nagrinėjimo terminas sustabdomas ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuojamas siuntėjas. Gavus atsakymus, prašymo nagrinėjimas atnaujinamas ir prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas toliau.

19. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma tinkamai užpildyto prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo diena.

20. Kai nustatoma, kad yra pateikti visi reikiami duomenys ir dokumentai:

20.1. ir siuntėjas turi AOE sertifikatą arba yra pateikęs prašymą jį gauti, Agentūra, jei reikia, tariasi su Muitinės departamentu dėl patikrinimo vietoje arba papildomos informacijos, reikalingos patikrinimui vietoje atlikti, gavimo;

20.2. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos Agentūra, vadovaudamasi NCASKKP nustatyta tvarka ir Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-C priedėlyje pateiktu žinomų siuntėjų tvirtinimo kontroliniu sąrašu (toliau – kontrolinis sąrašas), patikrina siuntėją. Patikrinimas atliekamas siuntėjo nurodytoje vietoje, kurioje bus ruošiami ir saugomi kroviniai ir paštas (toliau – siuntėjo patikrinimas vietoje).

21. Jeigu siuntėjo patikrinimo vietoje metu nustatoma, kad siuntėjas atitinka kontroliniame sąraše pateiktus reikalavimus, per 5 darbo dienas nuo patikrinimo vietoje atlikimo parengiama subjekto patikrinimo ataskaita su siūlymu suteikti siuntėjui žinomo siuntėjo statusą ir priimamas Agentūros sprendimas suteikti žinomo siuntėjo statusą. Agentūros sprendimo dėl žinomo siuntėjo statuso suteikimo kopija išsiunčiama subjektui per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

22. Agentūros įgaliotas darbuotojas siuntėjo duomenis ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Agentūros sprendimo dėl žinomo siuntėjo statuso suteikimo įsigaliojimo dienos įrašo į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę ir Agentūros interneto tinklalapyje paskelbia šiuos žinomo siuntėjo duomenis:

22.1. pavadinimą, kodą, buveinės adresą ir kontaktus;

22.2. patalpų, kuriose bus ruošiami ir saugomi kroviniai ir paštas, adresą;

22.3. aviacijos saugumo vadovo vardą, pavardę ir kontaktus;

22.4. identifikavimo kodą, žinomo siuntėjo statuso suteikimo datą ir statuso galiojimo terminą.

23. Jeigu siuntėjo patikrinimo vietoje metu nustatoma, kad siuntėjas neatitinka kontroliniame sąraše pateiktų reikalavimų, Agentūros įgaliotas darbuotojas per 5 darbo dienas nuo siuntėjo patikrinimo vietoje atlikimo parengia patikrinimo ataskaitą ir per 3 darbo dienas nuo ataskaitos parengimo dienos išsiunčia siuntėjui, nurodydamas priežastis, kodėl žinomo siuntėjo statusas nesuteikiamas ir sprendimo apskundimo tvarką.

24. Aprašo 23 punkte numatytu atveju siuntėjas, ištaisęs nustatytus trūkumus, gali pakartotinai kreiptis į Agentūrą dėl žinomo siuntėjo statuso suteikimo. Šiuo atveju dokumentų, nurodytų Aprašo 16 punkte, pakartotinai teikti nereikia, išskyrus atvejus, kai duomenys yra pasikeitę.

 

 

IV SKYRIUS

REGULIUOJAMO SUBJEKTO ir ŽINOMO SIUNTĖJO statuso galiojimas, statuso galiojimo PANAIKINIMAS ir pasibaigimas

 

25. Reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statusas galioja 5 metus.

26. Reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statusą Agentūra panaikina, jeigu:

26.1. per Agentūros nustatytą terminą nebuvo ištaisyti trūkumai, nustatyti atliekant atitikties stebėsenos veiklą pagal NCASKKP;

26.2. reguliuojamo subjekto ar žinomo siuntėjo statusą turintis subjektas pateikia prašymą panaikinti statuso galiojimą;

26.3. reguliuojamo subjekto ar žinomo siuntėjo statusą turintis subjektas pasibaigė jį likvidavus ar reorganizavus.

27. Aprašo 26.1 papunktyje nustatytais atvejais trūkumai taisomi vadovaujantis NCASKKP nustatyta tvarka.

28. Paaiškėjus Aprašo 26.3 papunktyje numatytoms aplinkybėms, reguliuojamo subjekto ar žinomo siuntėjo įgaliotas darbuotojas per 1 darbo dieną nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos raštu informuoja apie jas Agentūrą.

29. Agentūros įgaliotas darbuotojas duomenis apie statuso galiojimo panaikinimą per 24 valandas nuo Agentūros sprendimo dėl reguliuojamo subjekto ar žinomo siuntėjo statuso galiojimo panaikinimo priėmimo dienos įrašo į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę, ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia Agentūros interneto tinklalapyje ir apie tai raštu per 3 darbo dienas praneša subjektui ar siuntėjui.

30. Pasibaigus Aprašo 25 punkte nustatytam reguliuojamo subjekto ar žinomo siuntėjo statuso galiojimo terminui, Agentūros įgaliotas darbuotojas duomenis apie statuso galiojimo pasibaigimą per 24 valandas įrašo į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę, ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia Agentūros interneto tinklalapyje ir apie tai raštu per 3 darbo dienas praneša subjektui ar siuntėjui.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Agentūros priimti sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________