Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. lapkričio 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 7 d. Nr. 1062
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. SGD terminalo būtinąjį kiekį Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis paskirtasis tiekėjas:

7.1. paskirsto ir parduoda energijos gamintojams, o Aprašo 18 punkte nurodytus gamtinių dujų tiekimo grafikus gali tikslinti atsižvelgdamas į kitų savo gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarčių nuostatas;

7.2. ir (ar) sutarčių pagrindu tiekia kitiems rinkos dalyviams ir (ar) jį grąžina, o tokių sutarčių pagrindu gautą kiekį realizuoja Aprašo 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytais būdais ir (ar) parduoda kitiems rinkos dalyviams ir vartotojams dvišalių sutarčių pagrindu arba biržoje;

7.3. ir (ar) tam tikrą laiką saugo gamtinių dujų saugykloje, o vėliau šis kiekis grąžinamas paskirtajam tiekėjui ir realizuojamas šiame Aprašo punkte išvardytais būdais.“

1.2. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Paskirtasis tiekėjas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį paskirsto kiekvienam energijos gamintojui proporcingai nustatydamas, kokią visiems energijos gamintojams vienodą procentinę dalį (toliau – procentinė dalis) energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikio, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą, per ateinančius kalendorinius metus turi sudaryti SGD terminalo būtinojo kiekio dalis, ir procentinę dalį paskelbia viešai savo interneto svetainėje. Procentinė dalis nustatoma SGD terminalo būtinąjį kiekį padalijus iš suminio energijos gamintojų vartojimo poreikio ateinantiems kalendoriniams metams, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą. Procentinė dalis negali būti didesnė už 1. Paskirtasis tiekėjas gamtines dujas tiekia laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos. Paskirtasis tiekėjas prieš kiekvieno mėnesio pradžią, laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos, patikslina paskirstyto SGD terminalo būtinojo kiekio dalies tiekimo mėnesio grafiką, atsižvelgdamas į atnaujintą energijos gamintojų prognozuojamą vartojimo poreikį mėnesiui ir einamųjų metų faktinį suvartojimą, išlaikant paskirtojo tiekėjo einamiesiems metams nustatytą procentinę SGD terminalo būtinojo kiekio dalį. SGD terminalo būtinojo kiekio dalies tiekimo grafiko tikslinimas neturi pažeisti SGD terminalo techninių galimybių ir SGD terminalo naudotojų teisių naudotis SGD terminalu.“

1.3. Pakeisti 56 punktą ir jį išdėstyti taip:

„56. Atliekantis savo funkcijas paskirtasis tiekėjas privalo raštu informuoti Energetikos ministeriją apie bet kokias aplinkybes, galinčias turėti įtakos tinkamam paskirtojo tiekėjo pareigų vykdymui, ar apie tai, kad jis neatitinka bent vieno kurio iš Aprašo 35 punkte nustatytų reikalavimų, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai tokios aplinkybės paaiškėja.“

1.4. Papildyti 561 punktu:

„561. Jeigu paskirtąjį tiekėją numatoma reorganizuoti, paskirtasis tiekėjas raštu praneša apie tai Energetikos ministerijai, pateikdamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, taip pat pagrindimus, kad paskirtojo tiekėjo teisių ir pareigų perėmėjas po reorganizavimo atitiks Aprašo 35 punkte nustatytus reikalavimus.“

1.5. Papildyti 562 punktu:

„562. Jeigu Energetikos ministerija nustato, kad paskirtasis tiekėjas neatitinka bent vieno iš Aprašo 35 punkte nustatytų reikalavimų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios neatitikties nustatymo, raštu apie tai įspėja paskirtąjį tiekėją ir nurodo laiką, per kurį paskirtasis tiekėjas turi pašalinti nustatytą neatitiktį. Jeigu per nustatytą laiką paskirtasis tiekėjas neatitikties nepašalina, Energetikos ministerija priima sprendimą dėl naujo paskirtojo tiekėjo skyrimo konkurso organizavimo. Visą laikotarpį iki naujo paskirtojo tiekėjo skyrimo konkurso pabaigos turi būti užtikrinama, kad paskirtojo tiekėjo funkcijos būtų atliekamos nepertraukiamai. Prieš priimdama tokį sprendimą, Energetikos ministerija privalo apie tai informuoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę.“

1.6. Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip:

„57. Paskirtasis tiekėjas skiriamas 10 metų laikotarpiui nuo SGD terminalo eksploatavimo pradžios, išskyrus Aprašo 562 punkte nurodytus atvejus, kai gali būti organizuojamas naujas paskirtojo tiekėjo skyrimo konkursas.“

2. Nustatyti, kad pagal šio nutarimo 1.2 papunktį paskirstytą suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinąjį kiekį paskirtasis tiekėjas tiekia nuo 2016 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis

energetikos ministrą                                                                        Evaldas Gustas