LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“

NR. 08.2.1-CPVA-R-908 PRIEMONĘ „KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATNAUJINIMAS“

 

2019 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 1V-718

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 56 punktu ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2019 m. liepos 30 d. raštu Nr. 2019/2-4913 „Dėl paraiškos Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-31-0016 vertinimo ataskaitos“ pateiktą 2019 m. liepos 30 d. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 1:

1. Skiriu šio įsakymo priede nurodytam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui šio įsakymo priede nustatyto dydžio finansavimą iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 03.03) pagal priemonę „Kompleksiškai atnaujinti
1–6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą“ (priemonės kodas 01-02-04) finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.7.1) ir iš bendrojo finansavimo lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.2.2.7.1).

2. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

L. e. vidaus reikalų ministro pareigas                                                                                Eimutis Misiūnas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1V-718

priedas

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partneriai

 

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

 

iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

 

iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

 

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

08.2.1-CPVA-R-908-31-0016

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

188773688

Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams

Projektas įgyvendinamas be partnerių

744 026,47

0,00

0,00

683 700,00

60 326,47

 

 

__________________________