PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

įsakymas

DĖL savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1-268

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 7 straipsnio 11 punktu:

1.    T v i r t i n u Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                  Remigijus Baniulis

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos

2015-09- 17 raštu Nr.(10.1.2.1-421)10-8147

 

 

 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2015 m. rugsėjo 22 d.

įsakymu Nr. 1-268

 

 

SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ, dalyvaujančių  gesinant gaisrus,

sveikatos reikalavimų NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato savanoriams ugniagesiams, dalyvaujantiems gesinant gaisrus, (toliau – savanoriai ugniagesiai) ir asmenims, pretenduojantiems tapti savanoriais ugniagesiais, (toliau – pretendentai) keliamus sveikatos reikalavimus ir sveikatos tikrinimo tvarką.

2.    Savanorių ugniagesių ir pretendentų sveikatos tikrinimo tikslas – įvertinti, ar savanorių ugniagesių ir pretendentų sveikatos būklė leidžia jiems dalyvauti gesinant gaisrus, atlikti pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus, taip pat siekti išvengti arba kuo anksčiau diagnozuoti sveikatos sutrikimus, susijusius su savanorių ugniagesių vykdoma veikla.

3.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymuose ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SVEIKATOS REIKALAVIMAI IR TIKRINIMO TVARKA

 

4.    Savanorių ugniagesių ir pretendentų sveikatos tikrinimo mastas, periodiškumas ir kontraindikacijos nurodyti Aprašo priede.

5.    Savanorių ugniagesių ir pretendentų sveikatos būklė tikrinama asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją.

6.    Prieš atliekant savanorių ugniagesių periodinį sveikatos tikrinimą savanoriškos veiklos organizatorius privalo išduoti Asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a), kurioje nurodoma: vardas, pavardė, asmens kodas, profesija, kenksmingi veiksniai ir pavojingos darbo sąlygos. Asmens medicininė knygelė (F Nr. 048/a),  kurioje turi būti asmens nuotrauka, yra tvirtinama savanoriškos veiklos organizatoriaus antspaudu.

7.    Prieš atliekant pretendentų pirminį sveikatos tikrinimą savanoriškos veiklos organizatorius privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 047a).

8.    Jei savanoris ugniagesys ar pretendentas yra valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnas ar darbuotojas, dalyvauja atliekant gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus ir atitinka vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatytus sveikatos reikalavimus, jam nereikia tikrintis sveikatos. Savanoriškos veiklos organizatoriui pristatomos darbdavio patvirtintos Asmens medicininės knygelės (F Nr. 048/a) pirmojo, antrojo lapų kopijos ir lapo, kuriame yra įrašas apie paskutinį kartą atliktą sveikatos tikrinimą, kopija.

9.    Jei savanoris ugniagesys ar pretendentas yra savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojas, dalyvauja atliekant gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus ir atitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytus sveikatos reikalavimus, jam nereikia tikrintis sveikatos. Savanoriškos veiklos organizatoriui pristatomos darbdavio patvirtintos Asmens medicininės knygelės (F Nr. 048/a) lapų kopijos ir lapo, kuriame yra įrašas apie paskutinį kartą atliktą sveikatos tikrinimą, kopija.

10.  Savanorių ugniagesių ir pretendentų sveikatos būklę tikrina šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią asmuo yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka ir kurioje prisirašęs, arba darbo medicinos gydytojas, privalomai arba  prireikus  konsultuodamiesi  su  Aprašo priede nurodytų kitų profesinių  kvalifikacijų   gydytojais   ir,  esant  indikacijų, skirdami privalomus arba kitus tyrimus. Savanoriai ugniagesiai ir pretendentai, norintys tikrintis sveikatą sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje jie neprisirašę, pateikia Aprašo 6 ar 7 punktuose nurodytus dokumentus ir Medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (F Nr. 027/a), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 iš šeimos medicines paslaugas teikiančio gydytojo, prie kurio yra prisirašęs.

11.  Atlikus savanorių ugniagesių ir pretendentų sveikatos tikrinimą, sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenis, išvadą dėl tinkamumo būti savanoriu ugniagesiu kiekvienas tikrinantis sveikatą gydytojas įrašo į Asmens sveikatos istoriją (F Nr. 025/a).

12.  Išvadą dėl tinkamumo būti savanoriu ugniagesiu ar pretendentu šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas arba darbo medicinos gydytojas įrašo pretendentui į Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 047/a), savanoriui ugniagesiui į – Asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a).

13.  Savanorių ugniagesių periodinių sveikatos patikrinimų išlaidas padengia savanoriškos veiklos organizatorius. Pretendentų pirminio sveikatos tikrinimo išlaidas padengia pretendentas.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14.  Atlikus sveikatos tikrinimą Asmens medicininė knygelė (F Nr. 048/a) arba Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (F Nr. 047/a) išduodama savanoriui ugniagesiui ar pretendentui, kuris pats ją pateikia savanoriškos veiklos organizatoriui.

15.  Savanoris ugniagesys ar pretendentas, gavęs sveikatos patikrinimo išvadą, ją gali apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 


Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus,

sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo

priedas

 

 

Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, SVEIKATOS REIKALAVIMAI

Tikrinami asmenys

Tikrinimų

periodiškumas

Sveikatos tikrintojai

Privalomi tyrimai

Papildomos kontraindikacijos

 

 

pirminio lygio

antrinio lygio

1

2

3

4

5

6

Savanoris ugniagesys ir pretendentas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos

paslaugas teikiantys

gydytojai

arba

darbo medicinos gydytojas

 

 

Neurologas,

oftalmologas,

otorinolarin-

gologas.

Esant indikacijų – kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

 

Regėjimo

aštrumo,

akipločio,

vestibulinės funkcijos

ištyrimas,

KLR,

EKG,

esant indikacijų – audiograma

 

1. Regėjimo organų ligos:

1.1. Regėjimo aštrumo susilpnėjimas. Regėjimas silpnesnis kaip 0,8 viena ir 0,5 – kita akimi (be korekcijos)

1.2. Lėtinės ašarų takų, vokų ligos, organiniai vokų trūkumai H02, H04.2–H04.3

1.3. Akipločio defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 10H53.4

2. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82

3. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

4. Lėtinės periferinės nervų sistemos ligos G62–G64

5. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos (ir esant kompensacijai) I05–I09, I10–I15, I20–I28, I30–I52

6. Lėtinės kvėpavimo organų ligos su funkcijos sutrikimu J44–J47, J45, J96.1

7. Burnos ertmės ir dantų ligos, dantų nebuvimas, jeigu tai trukdo naudotis kvėpavimo aparatais, uždedamų protezų turėjimas, alveolinė piorėja, stomatitas, periodontitas, apatinio žandikaulio kontraktūra ir ankilozė, artritas K05.1, K05.3, K12

8. Krūtinės ląstos deformacija, trikdanti kvėpavimą ir apsunkinanti darbą su dujokauke

9. Gerybiniai navikai, trukdantys dirbti su dujokauke

10. Visų rūšių išvaržos K40–K46

11. Obliteruojantis endarteritas, kojų venų varikozinis išsiplėtimas, trofinės opos, tromboflebitas, hemorojus I70, I77.6, I83.0, I83.1, I83.2. I84

12. Nosies polipai, pertvaros iškrypimai, žymiai trikdantys kvėpavimą pro nosį J33; J34,2

13. Išplitę viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai ar hipertrofiniai pakitimai J30; J31; J37; J38; J39

14. Cukrinis diabetas E10–E14

15. Epilepsija G40

SANTRUMPOS:

KLR – krūtinės ląstos rentgenograma,

EKG – elektrokardiograma.

_______________________________________