LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2008 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYMO NR.  4-287 „DĖL CHEMINIO VALYMO IR SKALBIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 9 d. Nr. 4-776

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. 4-287 „Dėl Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL CHEMINIO VALYMO IR SKALBIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 9 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punktą“,

tvirtinu Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisykles (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisykles:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

 

2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Cheminio valymo paslauga – atlygintina veikla, apimanti paruošimą cheminiam valymui, cheminį valymą ir baigiamąją apdailą.

2.2. Cheminis valymas – tekstilės ar odos gaminio valymo būdas organiniu tirpikliu, tirpinančiu tepalus, riebalus ir išskaidančiu purvo daleles.

2.3. Gaminys – tekstilės ar odos daiktas, vartotojo pateiktas cheminio valymo ir (ar) skalbimo paslaugoms atlikti.

2.4. Skalbimo paslauga – atlygintina veikla, apimanti paruošimą skalbimui, skalbimą ir baigiamąją apdailą.

2.5. Skalbimas – tekstilės gaminio valymo būdas vandens tirpale su paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis (PAM).

2.6. Sugadintas gaminys – gaminys, teikiant cheminio valymo ir (ar) skalbimo paslaugas praradęs vertę ir netinkamas dėvėti pagal paskirtį.

2.7. Tinkamos kokybės paslauga – paslauga, kurios savybės ne blogesnės, nei nurodyta paslaugų teikimo sutartyje, ir atitinka paslaugos teikėjo nurodytus deklaruojamų norminių dokumentų reikalavimus arba kokybinius rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į paslaugos prigimtį bei paslaugos teikėjo viešai paskelbtus pareiškimus dėl paslaugos kokybės.“

2.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.“

2.4. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

II SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS“.

 

2.5. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Paslaugų teikėjo pavadinimas, darbo laikas turi būti nurodomi iškabose, vadovaujantis Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios.“

2.6. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

III SKYRIUS

VARTOTOJAMS TEIKIAMOS INFORMACIJOS REIKALAVIMAI“.

 

2.7. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES REIKALAVIMAI“.

 

2.8. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

V SKYRIUS

PAGRINDINĖS VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS“.

 

2.9. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

VI SKYRIUS

PAGRINDINĖS PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS“.

 

2.10. Pripažįstu netekusiu galios VII skyrių.

2.11. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

 

2.12. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Paslaugų teikėjas, pažeidęs Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ir Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatyta tvarka.

Tarp paslaugų teikėjo ir vartotojų kilę ginčai ir vartotojų skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.“

 

 

 

Laikinai einantis ūkio ministro pareigas                                                                          Evaldas Gustas

 

 

 

SUDERINTA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

2016-03-10 raštu Nr. 4-1267