LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2006 M. vasario 14 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-45 „DĖL VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBOS VEIKLOS ATASKAITOS RENGIMO IR PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJAI TAISYKLIŲ patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 23 d. Nr. 1R-316

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiklos ataskaitos rengimo ir pateikimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1R-145 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiklos ataskaitos rengimo ir pateikimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 8.1.1.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.1.1.2. administracinių nusižengimų bylose;“.

1.2. Pakeičiu 8.2.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2.1.1. administracinėse (administracinių nusižengimų) bylose;“.

1.3. Pakeičiu 8.2.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2.2.1. administracinėse (administracinių nusižengimų) bylose;“.

1.4. Pakeičiu 8.2.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2.3.2. administracinių nusižengimų bylose;“.

1.5. Pakeičiu 8.3.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3.1.1. administracinių (administracinių nusižengimų) bylų skaičius;“.

1.6. Pakeičiu 8.3.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3.2.1. administracinių (administracinių nusižengimų) bylų skaičius;“.

1.7. Pakeičiu 8.4.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4.1.1. administracinėse, administracinių nusižengimų ir civilinėse bylose;“.

1.8. Pakeičiu 8.4.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4.2.1. administracinėse (administracinių nusižengimų) bylose;“.

1.9.  Pakeičiu 8.4.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4.3.1. administracinėse (administracinių nusižengimų) bylose;“.

1.10. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.11. Pakeičiu 10 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                                       Milda Vainiutė

 

Valstybės garantuojamos teisinės

pagalbos tarnybos veiklos

ataskaitos rengimo ir pateikimo

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijai taisyklių

5 priedas

 

GAUTŲ PRAŠYMŲ SUTEIKTI ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ IR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SKAIČIUS

__________________________________

(Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ar jos teritorinis padalinys) [1]

 

Gauta prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą ( __ _ _), iš jų:

(Iš viso)

Sprendimai teikti antrinę teisinę pagalbą (_____)

(Iš viso)

Sprendimai atsisakyti teikti antrinę teisinę pagalbą (______)

(Iš viso)

Prašymai, dėl kurių sprendimai nepriimti (____)

((Iš viso)

Bylų rūšys

100 proc.

50 proc.

50 proc.[2]

25 proc.[3]

Neatsižvelgiant į turtą ir pajamas

Atsisakymo pagrindas[4]

Skaičius

Priežastis

Skaičius

Administracinės

 

 

 

 

 

Viršija turto ir pajamų lygius

 

Prašymas paliktas nenagrinėtu

 

Administracinių nusižengimų

 

 

 

 

 

Civilinės

 

 

 

 

 

11 str. 7 d. 1 p.

 

Baudžiamosios

 

 

 

 

 

11 str. 7 d. 2 p.

 

Tarptautinės

 

 

 

 

 

11 str. 7 d. 3 p.

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

11 str. 7 d. 4 p.

 

 

 

 

 

 

 

11 str. 7 d. 5 p.

 

Prašymas persiųstas pagal kompetenciją

 

 

11 str. 7 d. 6 p.

 

11 str. 7 d. 7 p.

 

11 str. 7 d. 8 p.

 

 

11 str. 7 d. 9 p.

 

11 str. 7 d. 10 p.

 

11 str. 7 d.11 p.

 

11 str. 7 d. 12 p.

 

11 str. 7 d. 13 p.

 

11 str. 7 d. 14 p.

 

 

———————————

 

Valstybės garantuojamos teisinės

pagalbos tarnybos veiklos

ataskaitos rengimo ir pateikimo

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijai taisyklių

10 priedas

 

INFORMACIJA APIE ADVOKATŲ IR ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ, TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, DARBO KRŪVĮ IR IŠMOKĖTĄ UŽMOKESTĮ UŽ SUTEIKTĄ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ

 

1 lentelė

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ar jos teritorinis padalinys

Iš viso

Advokatų, prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičius.

 

Advokatams, prireikus teikiantiems antrinę teisinę pagalbą, paskirtų bylų skaičius.

 

Vidutinis vienam advokatui, prireikus teikiančiam antrinę teisinę pagalbą, paskirtų bylų skaičius.

 

Advokato, prireikus teikiančio antrinę teisinę pagalbą, vidutinis paskirtų bylų per mėnesį skaičius.

 

 

2 lentelė

Advokatų, prireikus teikusių antrinę teisinę pagalbą, apmokėjimas

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ar jos teritorinis padalinys

Civilinės ir administracinės bylos

Baudžiamosios bylos

Prašymų išmokėti užmokestį skaičius

Mokėtinas užmokestis (Eur)

Prašymų išmokėti užmokestį skaičius

Mokėtinas užmokestis (Eur)

Civilinės bylos

Administracinės (administracinių nusižengimų) bylos

Civilinės bylos

Administracinės (administracinių nusižengimų) bylos

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ar jos teritorinis padalinys

Iš viso

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą civilinėse ir administracinėse (administracinių nusižengimų) bylose, skaičius.

 

Paskirtų civilinių ir administracinių (administracinių nusižengimų) bylų skaičius.

 

Vidutinis vienam nuolat antrinę teisinę pagalbą civilinėse ir administracinėse (administracinių nusižengimų) bylose teikusiam advokatui paskirtų bylų skaičius.

 

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą civilinėse ir administracinėse (administracinių nusižengimų) bylose, vidutinis paskirtų bylų skaičius per mėnesį.

 

 

4 lentelė

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ar jos teritorinis padalinys

Iš viso

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, skaičius.

 

Paskirtų baudžiamųjų bylų skaičius.

 

Vidutinis vienam nuolat antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose teikusiam advokatui paskirtų bylų skaičius.

 

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, vidutinis paskirtų bylų skaičius per mėnesį.

 

 

5 lentelė

Advokatų, nuolat teikusių antrinę teisinę pagalbą, apmokėjimas

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ar jos teritorinis padalinys

Civilinės ir administracinės (administracinių nusižengimų) bylos

Baudžiamosios bylos

Mokėtinas užmokestis (Eur)

Mokėtinas užmokestis (Eur)

Civilinės bylos

Administracinės (administracinių nusižengimų) bylos

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

6 lentelė

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ar jos teritorinis padalinys

Sutarčių su advokatais dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje skaičius

Administracinėse bylose

Administracinių teisės nusižengimų

Civilinėse bylose

Baudžiamosiose bylose

Iš viso

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

7 lentelė

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ar jos teritorinis padalinys

Bylų, kuriose teikti antrinę teisinę pagalbą buvo pavesta advokatų padėjėjams, skaičius

 

Administracinės bylos

Administracinių nusižengimų bylos

Civilinės bylos

Baudžiamosios bylos

Iš viso

Mokėtinas užmokestis (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

———————————[1] Atskirai nurodomi Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teritoriniuose padaliniuose gauti prašymai ir priimti sprendimai ir iš viso Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos gauti prašymai ir priimti sprendimai.

[2] Vadovaujantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi.

[3] Vadovaujantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 straipsnio 8 dalimi.

[4] Vadovaujantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu.