LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS ministras

 

įsakymas

DĖL lIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO nR. v-827 „DĖL REANIMACIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKAMS IR SUAUGUSIESIEMS SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2016 m. lapkričio 25 d. Nr. V-1339

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymą Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašai nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS ministras

 

įsakymas

DĖL REANIMACIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKAMS IR SUAUGUSIESIEMS SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi ir 25 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacija I-1) teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašą;

1.2. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacija I-2) teikimo vaikams sąlygų ir tvarkos aprašą;

1.3. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacija I-2) teikimo suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašą;

1.4. Antrinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacija II) teikimo vaikams sąlygų ir tvarkos aprašą;

1.5. Antrinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacija II) teikimo suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašą;

1.6. Tretinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacija III) teikimo vaikams sąlygų ir tvarkos aprašą;

1.7. Tretinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacija III) teikimo suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašą.

2. P a v e d u  įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacijos I-1) teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašą:

2.1. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“;

2.2. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

HOSPITALIZACIJOS INDIKACIJOS“;

2.3. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

PERSONALAS“;

2.4. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

PATALPOS“;

2.5. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Patalpos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms keliamus higienos reikalavimus.“;

2.6. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

MINIMALŪS APRŪPINIMO ĮRANGA REIKALAVIMAI“;

2.7. pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

STEBĖSENA“;

2.8. pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

LABORATORINIAI TYRIMAI“;

2.9. pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

DOKUMENTŲ PILDYMAS“.

3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacijos I-2) teikimo vaikams sąlygų ir tvarkos aprašą:

3.1. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“;

3.2. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

HOSPITALIZACIJOS INDIKACIJOS“;

3.3. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

PERSONALAS“;

3.4. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

PATALPOS“;

3.5. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Patalpos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms keliamus higienos reikalavimus.“;

3.6. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

MINIMALŪS APRŪPINIMO ĮRANGA REIKALAVIMAI“;

3.7. pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

STEBĖSENA“;

3.8. pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

LABORATORINIAI TYRIMAI“;

3.9. pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

DOKUMENTŲ PILDYMAS“.

4. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacijos I-2) teikimo suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašą:

4.1. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“;

4.2. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

HOSPITALIZACIJOS INDIKACIJOS“;

4.3. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

PERSONALAS“;

4.4. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

PATALPOS“;

4.5. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Patalpos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms keliamus higienos reikalavimus.“;

4.6. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

MINIMALŪS APRŪPINIMO ĮRANGA REIKALAVIMAI“;

4.7. pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

STEBĖSENA“;

4.8. pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

LABORATORINIAI TYRIMAI“;

4.9. pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

DOKUMENTŲ PILDYMAS“.

5. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtinto Antrinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacijos II) teikimo vaikams sąlygų ir tvarkos aprašo 30.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.2. patalpos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms keliamus higienos reikalavimus.“.

6. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtinto Antrinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacijos II) teikimo suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašo 32.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.2. patalpos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms keliamus higienos reikalavimus.“.

7. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Tretinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacijos III) teikimo vaikams sąlygų ir tvarkos aprašą:

7.1. pakeičiu 25.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.2. patalpos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms keliamus higienos reikalavimus.“;

7.2. papildau 34 punktu:

34. Įstaiga, teikianti tretinio lygio VRIT paslaugas, privalo:

34.1. paskirti atsakingą asmenį, turintį aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos studijų krypčių grupės išsilavinimą, įstaigos veiklai žmogaus audinių ir organų donorystės klausimais koordinuoti;

34.2. per 5 darbo dienas nuo atsakingo asmens, nurodyto 34.1 papunktyje, paskyrimo pranešti Nacionaliniam transplantacijos biurui prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsakingo asmens vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis. Kai atsakingas asmuo pakeičiamas visam laikui arba laikinai, įstaiga privalo nedelsiant raštu pranešti Nacionaliniam transplantacijos biurui prie Sveikatos apsaugos ministerijos naujojo atsakingo asmens vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir datą, nuo kurios šis asmuo atsako už įstaigos veiklos žmogaus audinių ir organų donorystės klausimais koordinavimą.“.

8. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Tretinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacijos III) teikimo suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašą:

8.1. pakeičiu 30.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.4. kardiologijos reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose gali dirbti iki 50 procentų gydytojų, turinčių gydytojo kardiologo licenciją.“;

8.2. pakeičiu 32.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.2. patalpos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms keliamus higienos reikalavimus.“;

8.3. papildau 38 punktu:

38. Įstaiga, teikianti tretinio lygio RIT paslaugas, privalo:

38.1. paskirti atsakingą asmenį, turintį aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos studijų krypčių grupės išsilavinimą, įstaigos veiklai žmogaus audinių ir organų donorystės klausimais koordinuoti;

38.2. per 5 darbo dienas nuo atsakingo asmens, nurodyto 38.1 papunktyje, paskyrimo pranešti Nacionaliniam transplantacijos biurui prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsakingo asmens vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis. Kai atsakingas asmuo pakeičiamas visam laikui arba laikinai, įstaiga privalo nedelsiant raštu pranešti Nacionaliniam transplantacijos biurui prie Sveikatos apsaugos ministerijos naujojo atsakingo asmens vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir datą, nuo kurios šis asmuo atsako už įstaigos veiklos žmogaus audinių ir organų donorystės klausimais koordinavimą.“.

9. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis ūkio ministro pareigas

laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                                    Evaldas Gustas