Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 18 d. Nr. 1274

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

1.2.                     užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į

apskaitą                                                                                                6“.

 

1.2. Pakeisti 1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

1.3.                     civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą, pakeitimą,

išskyrus vardo, pavardės pakeitimą ir tuos atvejus, kai

civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės

metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio)                                          4,9“.

 

1.3. Pakeisti 1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

1.4.                     vardo ir pavardės pakeitimą                                                                 12“.

 

1.4. Pripažinti netekusiu galios 1.5 papunktį.

1.5. Pripažinti netekusiu galios 1.7 papunktį.

1.6. Pakeisti 1.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

1.8.                     pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą,

išdavimą                                                                                               6“.

 

1.7. Pakeisti 1.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

1.11.                   civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto

įrašo kopijos, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo

išdavimą

 

Pastaba. Valstybės rinkliava neimama pirmą kartą išduodant civilinės būklės

akto įrašą liudijantį išrašą šiais atvejais: kai gimimo įrašą

liudijantį išrašą prašoma išduoti įregistravus gimimą arba

nepilnamečio vaiko gimimo įrašą pakeitus ar papildžius

pasikeitusiais tėvų civilinės būklės aktų įrašų duomenimis, taip

pat kai prašoma išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį

išrašą dėl to, kad buvo ištaisytas su juo susijęs civilinės būklės

akto įrašas“.                                                                                         2,9

 

1.8. Pakeisti 3.20 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

 

3.20.                   licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį,

teisė verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

3.20.1.                 išdavimą                                                                                               20

3.20.2.                 popierinės formos licencijos dublikato išdavimą:                               

3.20.2.1.              atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                     13

3.20.2.2.              siunčiant licenciją paštu                                                                       18

3.20.3.                 patikslinimą                                                                                          14“.

 

1.9. Pakeisti 3.148 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.148.                 licencijos, kuria fiziniam asmeniui suteikiama teisė verstis

visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

3.148.1.               išdavimą                                                                                               16

3.148.2.               popierinės formos licencijos dublikato išdavimą:                               

3.148.2.1.            atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                     13

3.148.2.2.            siunčiant licenciją paštu                                                                       18

3.148.3.               patikslinimą                                                                                          11“.

 

2. Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka