LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL išplėstinės praktikos vaistininko PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio 4 d. Nr. V-2

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu ir siekdamas Lietuvos Respublikoje pagerinti imunizacijos lygį ir imunoprofilaktikos paslaugų prieinamumą:

1. Tvirtinu Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-2

 

išplėstinės praktikos vaistininko PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato minimalius reikalavimus specialistams, patalpoms, medicinos priemonėms (prietaisams), įrenginiams ir šių paslaugų teikimo organizavimo reikalavimus, kuriuos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – ASPĮ), teikianti išplėstinės praktikos vaistininko paslaugas (toliau – paslaugos).

2Paslaugos teikiamos juridinio asmens veiklos vietoje, turinčioje galiojančią vaistinės veiklos licenciją ir įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

3Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatyme, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, ir kituose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir farmacinę veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

4Apraše nustatyti reikalavimai taikomi paslaugas teikiančioms ASPĮ nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos.

 

II skyrius

REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

 

5Paslaugas gali teikti tik išplėstinės praktikos vaistininkas.

6Paslaugas teikiantis specialistas privalo turėti galiojančias:

6.1. asmens sveikatos priežiūros praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis asmens sveikatos priežiūros praktika pagal išplėstinės praktikos vaistininko profesinę kvalifikaciją;

6.2vaistininko praktikos licenciją.

 

III skyrius

REIKALAVIMAI PATALPOMS

 

7 ASPĮ paslaugoms teikti turi būti įrengtos šios patalpos:

7.1. procedūrinis kabinetas (patalpa), atitinkantis Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ ir Lietuvos higienos normoje HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau HN 47:2011) nustatytus reikalavimus. HN 47:2011 40 punkte nurodyti reikalavimai šiam procedūriniam kabinetui (patalpai) neprivalomi;

7.2. pacientų laukiamasis ar pacientų laukimo vieta, kuri gali būti įrengta vaistinės oficinoje, jei oficinos plotas yra didesnis už mažiausią leidžiamą oficinos plotą, ir atskirta pertvara (gali būti mobili) arba pažymėta pertvaros vieta. Jei paslaugas teikianti ASPĮ yra kitos ASPĮ patalpose, kaip pacientų laukimo vieta gali būti naudojamas kitos ASPĮ laukiamasis.

8ASPĮ turi būti įrengta tualeto patalpa pacientams, kuri gali būti bendra pacientams ir personalui arba įrengta kitoje pacientams prieinamoje pastato, kurio patalpose teikiamos paslaugos, vietoje.

9.    Aprašo 7 punkte nurodytos patalpos įrengiamos vaistinės licencijoje nurodytose patalpose nepažeidžiant Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“, nuostatų.

 

IV skyrius

MEDICINOS PRIEMONĖS (PRIETAISAI), KITOS PRIEMONĖS IR ĮRENGINIAI, REIKALINGI PASLAUGOMS TEIKTI

 

10 ASPĮ privalo būti:

10.1.    kraujospūdžio matavimo aparatas;

10.2.    termometras kūno temperatūrai matuoti;

10.3.    bendrosios paciento apžiūros kušetė arba funkcinė kėdė;

10.4.     sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinys, kaip nurodyta Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“;

10.5.    jei teikiamos imunoprofilaktikos asmens sveikatos priežiūros paslaugos – priemonės ir įrenginiai, nurodyti Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašas).

 

V skyrius

PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

11Išplėstinės praktikos vaistininkas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 170:2020 „Išplėstinės praktikos vaistininkas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-2921    „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 170:2020 „Išplėstinės praktikos vaistininkas“ patvirtinimo“.

12Paslaugas teikianti ASPĮ duomenis, susijusius su pacientų sveikata ir jos priežiūra, turi tvarkyti elektroniniu būdu, vadovaudamasi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

13Išplėstinės praktikos vaistininkas, teikdamas imunoprofilaktikos paslaugas skiria ir atlieka vakcinaciją erkinio encefalito ir sezoninio gripo vakcinomis, vadovaudamasis Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašu.

14Jei paslaugas teikianti ASPĮ, į kurią kreipėsi pacientas, dėl paciento sveikatos būklės imunoprofilaktikos asmens sveikatos priežiūros paslaugų jam suteikti negali, ji tokiam pacientui turi  rekomenduoti kreiptis į šeimos gydytoją, prie kurio pacientas yra prisirašęs.

 

VI skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15pacientui padarytą žalą paslaugas teikianti ASPĮ atsako Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pacientui padarytos žalos atlyginimą, nustatyta tvarka.

______________________