LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 1V-146 „DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ IŠ NACIONALINĖS VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014–2020 M. PROGRAMOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. 1V-175

Vilnius

 

Atsižvelgdama į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2020 m. vasario 5 d. rašte Nr. 2020/2-918 pateiktą išvadą dėl projekto Nr. LT/2018/VSF/4.6.1.6 „Papildomos VSAT veiklos sąnaudos 2019–2021 m.“ finansavimo padidinimo, 2020 m. vasario 7 d. rašte
Nr. 2020/2-1028 pateiktą išvadą dėl projekto Nr. 
LT/2017/VSF/4.3.3.1 „Vaizdo stebėjimo sistemų Kybartų ir Kenos pasienio kontrolės punktuose atnaujinimas“ finansavimo sumažinimo, 2020 m. vasario 14 d. rašte Nr. 2020/2-1227 pateiktą išvadą dėl projekto Nr. LT/2019/VSF/4.4.1.2 „STS transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ finansavimo sumažinimo ir 2020 m. vasario 14 d. rašte Nr. 2020/2-1228 pateiktą išvadą dėl projekto Nr. LT/2019/VSF/2.4.3.7 „Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ finansavimo sumažinimo,

pakeičiu Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo
2014–2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

„35.

2.4.3.7.

Transporto priemonių įsigijimas, II etapas,

Nr. LT/2019/VSF/2.4.3.7

2 983 701,59

994 567,19

3 978 268,78

VSAT“.

 

2. Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

„68.

4.3.3.1.

Vaizdo stebėjimo sistemų Kybartų ir Kenos pasienio kontrolės punktuose atnaujinimas,

Nr. LT/2017/VSF/4.3.3.1

4 044 449,30

0,00

4 044 449,30

VSAT“.

 

3. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

„71.

4.4.1.2.

STS transporto priemonių įsigijimas, II etapas,

Nr. LT/2019/VSF/4.4.1.2

1 298 585,04

0,00

1 298 585,04

VSAT“.

 

4. Pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip:

„92.

4.6.1.6.

Papildomos VSAT veiklos sąnaudos
2019–2021 m.,

Nr. LT/2018/VSF/4.6.1.6

11 053 212,71

0,00

11 053 212,71

VSAT“.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                              Rita Tamašunienė