herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-223 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ 1 PRIEDO PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 12 d. Nr. T-6

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Joniškio rajono viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos siūlymą (2014 m. gruodžio 29 d. posėdžio protokolas Nr. 4), Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

pakeisti Viešųjų darbų organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. T-223 „Dėl viešųjų darbų organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimu, padarytu 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-157), 1 priedą ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis


 

Viešųjų darbų organizavimo Joniškio rajono

savivaldybės tvarkos aprašo  

1 priedas

(2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-6

redakcija)

 

PASIŪLYMAS DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO

 

20___-_______-______

Joniškis

 

1. Juridinio asmens pavadinimas

 

2. Informacija apie viešųjų darbų konkurso dalyvį

 

Kodas

Adresas Pašto kodas

Telefonas                                                                    Elektroninis paštas

Banko rekvizitai (banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris (nurodoma sąskaita, į kurią bus pervedamos viešųjų darbų lėšos)

 

 

3. Informacija apie įstaigos vadovą

Vardas ir pavardė

Pareigos organizacijoje

4. Numatomas viešųjų darbų pobūdis (nurodyti iš viešųjų darbų sąrašo)

 

 

 

5.  Numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir numatomų įdarbinti asmenų skaičius

 

 

 

6. Viešųjų darbų atlikimo laikas (nurodoma darbų pradžia ir pabaiga mėn.)

 

 

7. Viešųjų darbų įgyvendinimo vieta

8. Trumpas numatomų vykdyti viešųjų darbų aprašymas (aprašomi laikino pobūdžio darbai, tvarkomos teritorijos, objektai, darbų apimtys vnt., ha ir kt.)

 

 

 

9. Darbo apmokėjimo sąlygos ir terminai (kiek kartų ir kokiomis dienomis mokamas darbo užmokestis)

 

 

 

10. Viešiesiems darbams pasibaigus, pagal darbo sutartį numatomų įdarbinti ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui asmenų skaičius (nurodyti)

11. Viešųjų darbų nauda vietos socialinei infrastruktūrai ir plėtrai (tinkamą teiginį pabraukti):

- nauda privačiai pelno siekiančiai įmonei;

- nauda iš valstybės ar savivaldybės biudžeto išlaikomai, ne pelno siekiančiai įmonei;

- nauda kaimo, miestelio ar kitos gyvenvietės gyventojams;

- nauda seniūnijos gyventojams;

- nauda viso rajono gyventojams

Įsipareigojame:

·    užtikrinti darbo sąlygas, atitinkančias Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo ir kitų saugų darbą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

·    aprūpinti atsiųstus dirbti viešuosius darbus asmenis reikalingomis darbo priemonėmis, būtinomis sutartiems darbams atlikti;

·    pildyti asmenų, dirbančių viešuosius darbus, sąrašą, tvarkyti suminę darbo laiko apskaitą ir šiuos duomenis kartu su apskaičiuotu darbo užmokesčiu pateikti atskaitingoms institucijoms;

·    mokėti dirbantiems viešuosius darbus asmenims darbo užmokestį, apskaičiuotą taikant ne mažesnį už valstybės nustatytą minimalų valandinį atlygį, ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

 

PRIDEDAMA. Lėšų, reikalingų viešiesiems darbams finansuoti, paskaičiavimas, ______ l.

 

 

 

 

 

 

 

Vadovas                      _______________                             ____________________      

(parašas)                                             (vardas, pavardė)

A.  V.

 

________________________________