VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DEKLARACIJOS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ / PASKIRTIES PAKEITIMĄ REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 15 d. Nr. 1V-159

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 7 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828, 8.3 papunkčiu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais: 

1. T v i r t i n u Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą rekvizitus ir juos išdėstau taip:

 

DEKLARACIJA APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ / PASKIRTIES PAKEITIMĄ

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____ , versijos Nr. ______

 

Statytojo pateikti deklaracijos

registracijos duomenys

data __________ , Nr. _______________

 

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą

Yra / Nėra

Pavadinimas ______________________________

Išdavimo data __________________ , Nr. ________________________________________ 

Išdavęs subjektas ____________________________________________________________

 

Šia deklaracija skelbiama, kad pagal statinio projekto sprendinius ir teisės aktų reikalavimus užbaigta statinių statyba / pakeista statinių paskirtis / pakeista patalpų paskirtis.

 

Pastatytas (-i) naujas (-i) statinys (-iai)

Paskirtis _____________________________________________________________

Kategorija ____________________________________________________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. _______________________________________________

Adresas (-ai) __________________________________________________________

 

§ Duomenys apie rangovą (-us)

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas _________________________________________________________________________________

 

 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

§ Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ___________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

§ Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ___________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

 

Rekonstruotas (-i) statinys (-iai)

Paskirtis ______________________ , buvusi paskirtis ___________________

Kategorija _____________________ , buvusi kategorija __________________

Unikalus Nr. ______________________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. ______________________________________________________

Adresas (-ai) __________________________________________________________

 

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atlikti statybos darbai, duomenys

Unikalus Nr. ___________________________________

Paskirtis _____________________ , buvusi paskirtis ___________________

 

§ Duomenys apie rangovą (-us)

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas _________________________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

§ Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ___________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

§ Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ___________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

 

Atliktas statinio (-ų) kapitalinis remontas

Paskirtis ______________________ , buvusi paskirtis ___________________

Kategorija _____________________ , buvusi kategorija __________________

Unikalus Nr. ______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ______________________________________________________

Adresas (-ai) __________________________________________________________

 

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atlikti statybos darbai, duomenys      

Unikalus Nr. ___________________________________

Paskirtis _____________________ , buvusi paskirtis ___________________

 

§ Duomenys apie rangovą (-us)

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas _________________________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

.

§ Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ___________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

§ Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ___________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

 

Atliktas statinio (-ų) paprastasis remontas

Paskirtis ______________________ , buvusi paskirtis ___________________

Kategorija _____________________ , buvusi kategorija __________________

Unikalus Nr. ______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ______________________________________________________

Adresas (-ai) __________________________________________________________

 

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atlikti statybos darbai, duomenys                  

Unikalus Nr. ___________________________________

Paskirtis _____________________ , buvusi paskirtis ___________________

 

§ Duomenys apie rangovą (-us)

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas _________________________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

.

§ Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ___________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

§ Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ___________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

 

Pakeista statinio (-ų) / patalpos (-ų) paskirtis (neatliekant kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbų)

Paskirtis ______________________ , buvusi paskirtis ___________________

Kategorija _____________________ , buvusi kategorija __________________

Unikalus Nr. ______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ______________________________________________________

Adresas (-ai) __________________________________________________________

 

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atlikti statybos darbai, duomenys                  

Unikalūs Nr. ___________________________________

Paskirtis _____________________ , buvusi paskirtis ___________________

 

§ Duomenys apie rangovą (-us)

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas _________________________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

.

§ Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ___________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

§ Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ___________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

 

Duomenys apie statinio projektą

Yra / Nėra

Pavadinimas __________________________________________

Numeris ___________ ,  parengimo metai ______

 

§ Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas  / Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas _________________________________________________________________________________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

§ Duomenys apie statinio projektuotoją

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas _________________________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

§ Duomenys apie statinio projekto vadovą

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas __________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

§ Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas __________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo ___________ , galioja iki ___________

Kontaktinė informacija

El. paštas_____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ , faksas ___________

 

 

Duomenys apie statinių bendruosius rodiklius

 

Pastaba. Kiekvieno naujai statomo statinio rodikliai pildomi atskirai. Nepildomos lentelių eilutės ištrinamos.  

 

Bendrųjų rodiklių pavadinimas

Mato vnt.

Rodiklių reikšmės

pagal statinio projektą

pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys apie pastatytų naujų pastatų rodiklius

 

Pastaba. Kiekvieno naujai statomo statinio rodikliai pildomi atskirai. Nepildomos lentelių eilutės ištrinamos.

 

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatų skaičius

Butų skaičius

Bendrasis plotas, m2

Naudingasis plotas, m2

Tūris, m3

Gyvenamieji pastatai, iš viso

 

 

 

 

 

Vieno buto namai

 

 

 

 

 

Dviejų butų namai

 

 

 

 

 

Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai) namai

 

 

 

 

 

Įvairių socialinių grupių asmenims skirti pastatai

 

 

 

 

 

Negyvenamieji pastatai pagal paskirtį, iš viso

 

×

 

×

 

Įstaigų pastatai

 

×

 

×

 

Gamybos, pramoniniai pastatai ir sandėliai

 

×

 

×

 

Žemės ūkio ir kiti ūkiniai pastatai

 

×

 

×

 

Transporto ir ryšių pastatai

 

×

 

×

 

Prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatai

 

×

 

×

 

iš jų

viešbučių ir kitų panašių  pastatų

 

×

 

×

 

prekybos pastatų

 

×

 

×

 

Švietimo ir mokslo pastatai

 

×

 

×

 

iš jų

bendrojo lavinimo mokyklų

 

×

 

×

 

ikimokyklinių ugdymo mokyklų

 

×

 

×

 

Ligoninių ir slaugos įstaigų pastatai

 

×

 

×

 

Kultūros ir sporto renginių pastatai

 

×

 

×

 

Kitos paskirties pastatai

 

×

 

×

 

 

 

Pastatyti butai pagal užsakovus

Statytojas (užsakovas)

Butų skaičius

Bendrasis plotas, m2

Naudingasis plotas, m2

Viešasis sektorius

 

 

 

iš jo savivaldybių

 

 

 

Privatus sektorius

 

 

 

 

Pastatyti butai pagal kambarių skaičių

Kambarių skaičius

Butų skaičius

Butai, iš viso

 

Iš jų

vieno kambario

 

dviejų kambarių

 

trijų kambarių

 

keturių kambarių

 

penkių kambarių

 

šešių kambarių

 

septynių kambarių

 

aštuonių kambarių ir didesni

 

 

Pastatyti gyvenamieji pastatai ir butai pagal sienų medžiagas

Sienų medžiaga

Pastatų skaičius

Butų skaičius

Iš viso

 

 

Iš jų

Plytų mūras

 

 

Stambiaplokštės, blokai

 

 

Monolitinis akmens betonas

 

 

Metalo konstrukcijų sistema

 

 

Mediena (rąstai)

 

 

Su mediniu karkasu, mediniai skydai

 

 

Stiklo ir plastiko konstrukcijos

 

 

Kitos sieninės medžiagos  (blokeliai, akmenų mūras,  molis ir kiti neišvardinti)

 

 

 

Pastatyti gyvenamieji pastatai ir butai pagal aukštų skaičių

Aukštų skaičius

Pastatų skaičius

Butų skaičius

1 aukšto

 

 

2 aukštų

 

 

3 aukštų

 

 

4 aukštų

 

 

5 aukštų

 

 

6 aukštų

 

 

7 aukštų

 

 

8 aukštų

 

 

9 aukštų ir daugiau

 

 

 

Pastatyti gyvenamieji pastatai ir butai pagal turimus patogumus

Patogumai

Pastatų skaičius

Butų skaičius

Vandentiekis

 

 

Nuotekų šalinimas (kanalizacija)

 

 

Karštas vanduo

 

 

Vonia (dušas)

 

 

Centrinis šildymas (vietinis centrinis šildymas, centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų)

 

 

 

 

 

Pastatytuose pastatuose esančių negyvenamųjų patalpų plotas

Patalpos

Bendrasis plotas, m2

Gyvenamuosiuose pastatuose esančių negyvenamųjų patalpų

 

 

Įstatymų nustatyta atsakomybė už šioje deklaracijoje pateiktų duomenų ir prie prašymo patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą pridėtų dokumentų atitiktį tikrovei žinoma. Įsipareigoju nuolat saugoti mano turimus ir prie šio prašymo pridėtus statybos dokumentus, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

 

__________________________________________________________________________________

Statytojo (jo įgalioto asmens ar atstovo) vardas, pavardė, asmens kodas, parašas, data

 

 

Pastaba. Jei kai kurie duomenys nepildomi, atitinkamos pastraipos, eilutės ar lentelės gali būti ištrinamos.“.

 

 

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                          Laura Nalivaikienė