CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. KOVO 3 D. ĮSAKYMO NR. 4R-36 „DĖL 2012 M. SPALIO 5 D. KOMISIJOS REGLAMENTo (ES) NR. 965/2012 ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 6 d. Nr. 4R-80

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Civilinės aviacijos administracijos 2014 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. 4R-36 „Dėl 2012 m. spalio 5 d. komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012 įgyvendinimo užtikrinimo“:

1. Pakeičiu 1.2 ir 1.3 punktus ir išdėstau juos taip:

1.2. iki 2014 m. liepos 15 d. pagal EASA-OPS reikalavimus sukurti, aprašyti ir pasirengti CAA pristatyti vidaus valdymo sistemas, CAA įvertinimui raštu pateikti valdymo sistemos veikimą aprašančius dokumentus (sistemos aprašą, atitinkamas skrydžių vykdymo vadovo dalis, atskiras procedūras) bei užpildyti ir CAA pateikti vežėjo saugos valdymo sistemos (SMS) įvertinimo lapus su nuorodomis į vežėjo vidaus dokumentus.

1.3.  iki 2014 m. rugsėjo 1 d. pagal EASA-OPS reikalavimus pakeisti ir pateikti CAA įvertinti vidinius vežėjo dokumentus (skrydžių vykdymo vadovą, mokymo programas, vidaus valdymo sistemos dokumentus), elektroniniu formatu užpildyti ir pateikti CAA atitikties EASA-OPS reikalavimams patikros lapus su nuorodomis į vežėjo vidaus dokumentus.“

2. Papildau nauju 1.4 punktu:

1.4. iki 2014 m. birželio 25 d. raštu pateikti CAA informaciją apie asmenis, paskirtus ar planuojamus skirti eiti vežėjo saugos vadovo ir atitikties stebėsenos vadovo pareigas bei juos pavaduojančius asmenis. Kartu su šių asmenų vardais, pavardėmis, būtina nurodyti jų paskyrimo eiti pareigas datas (arba planuojamas paskyrimo datas), darbo santykių su jais pobūdį (darbo sutartis, darbo jėgos nuomos sutartis, paslaugų teikimo sutartis), asmenų kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą) bei pateikti jų gyvenimo aprašymus kartu su jų kvalifikaciją eiti minėtas pareigas patvirtinančių dokumentų (pažymėjimų, atestatų, licencijų ir t.t.) tinkamai patvirtintomis kopijomis.“

3. Pakeičiu 3.2 punktą ir išdėstau jį taip:

3.2. vežėjams, planuojantiems ir įgyvendinantiems šio įsakymo 1 punkte nurodytus veiksmus, vadovautis CAA parengtomis rekomendacijomis, vežėjo saugos valdymo sistemos (SMS) įvertinimo lapų formomis, skrydžių vykdymo vadovo atitikties EASA-OPS reikalavimams patikros lapų formomis, tipiniais skrydžių vykdymo vadovo titulinio lapo, preambulės ir A dalies skyriaus „Skrydžių vykdymo vadovo administravimo ir kontrolės“ pavyzdžiais bei EASA priimtomis atitikimo priemonėmis bei metodine medžiaga, kurios skelbiamos CAA interneto tinklapyje adresu http://www.caa.lt/index.php?1981002248.“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

pavaduojantis direktorių                                                                                           Alvydas Šumskas