LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GRĘŽINIŲ KERNO TVARKYMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS ŽEMĖS GELMIŲ INFORMACIJOS CENTRE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 22 d. Nr. 1-62

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 23 straipsniu ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 316 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.3.5 papunkčiu:

1. T v i r t i n u  Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. 1-13 „Dėl Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir tyrimo Lietuvos geologijos muziejuje taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                              Jonas Satkūnas


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie

Aplinkos ministerijos direktoriaus

2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-62

 

GRĘŽINIŲ KERNO TVARKYMO, SAUGOJIMO IR naudojimo LIETUVOS GEOLOGIJOS tarnybos prie aplinkos ministerijos žemės gelmių informacijos centre TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja gręžinių kerno perdavimo, tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) Žemės gelmių informacijos centre (toliau – ŽGIC) tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. atraminis gręžinys – gręžinys, regiono geologinių tyrimų metu pergręžęs visą nuosėdinę storymę iki kristalinio pamato arba iki numatyto svarbaus atraminio sluoksnio. Atraminiai gręžiniai gręžiami svarbiose geologinėse struktūrose, imant kerną;

2.2. birus gręžinių kernas – birus, nevientisas, neturintis cilindrinio stulpelio pavidalo kernas;

2.3. destruktyvus gręžinių kerno naudojimas – kerno vientisumą suardantys tyrimai, kurių metu pakeičiamas kerno tūris ir (ar) tankis (pvz. atsparumo gniuždymui, poringumo nustatymas), taip pat tyrinių ėmimas;

2.4. gręžinio geologinio pjūvio stulpelis – gręžinio vertikalųjį geologinį pjūvį (stulpelio pavidalo) vaizduojantis brėžinys, kuriame sutartiniais ženklais (pagal pasirinktąjį vertikalųjį mastelį) rodoma sluoksnių (uolienų) normali stratigrafinė seka (nuo seniausių apačioje ir jauniausių viršuje), jų litologinė ar petrografinė sudėtis, slūgsojimo ypatumai, storis, paleontologiniai duomenys, amžius;

2.5. gręžinių kernas – uoliena, iškelta iš žemės gelmių gręžimo metu (cilindrinio stulpelio ar birios masės pavidalo);

2.6. gręžinių kerno išeiga – pragręžto uolienos intervalo ir faktiškai pakelto kerno ilgių santykis, išreikštas procentais;

2.7. gręžinių kerno naudojimas – kerno peržiūra ir destruktyvus kerno naudojimas;

2.8. gręžinių kerno saugykla – Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre įrengtos patalpos, skirtos tvarkyti, saugoti ir tirti gręžinių kerną;

2.9. gręžinių kerno pateikimas – dėžių su kernu išėmimas iš stelažų tam skirtoje peržiūros patalpoje peržiūrai ir (ar) tyrimui;

2.10. gręžinių kerno peržiūra – kerno saugykloje esančio kerno žiūrėjimas, aprašymas, fotografavimas ir kerno tyrimas (pvz. ilgio, polinkio kampo, geofiziniais ir kitokiais prietaisais), kuris nepažeidžia kerno vientisumo ir (ar) nemažina jo tūrio ir (ar) tankio;

2.11. stratotipas – gamtinis ar dirbtinis matomų sluoksniuotų uolienų (atodangos, gręžinio ar kito kasinio) parinktas tipinis pjūvis konkrečiam chronostratigrafiniam, biostratigrafiniam ar litostratigrafiniam padaliniui (stratonui) ir priimtas tokio padalinio apimties, ribų ir bendro apibūdinimo etalonu. Su juo gretinami ir lyginami kiti geologiniai pjūviai;

2.12. stratotipinis gręžinys - gręžinys, kuris yra pergręžęs stratotipą;

2.13. tyrinys – kerno dalis, paimta kerno tyrimams (cheminiams, mineraloginiams, petrologiniams, paleontologiniams ir kt.) atlikti;

2.14. vientisas gręžinių kernas – nebirus, vienalytis, cilindrinio stulpelio pavidalo kernas. Vientisas kernas gali būti suskeldėjęs, tačiau jis ar jo dalys turi turėti bent dalinę cilindrinio stulpelio formą.

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme vartojamas sąvokas.

4. Gręžinių kernas gautas žemės gelmių tyrimo ir (arba) naudojimo metu yra valstybės nuosavybė. Gręžinių kernas kaupiamas, tvarkomas ir saugomas gręžinių kerno saugykloje.

5. ŽGIC vykdo šias funkcijas, susijusias su gręžinių kerno ir tyrinių tvarkymu:

5.1. užtikrina ilgalaikį gręžinių kerno tvarkymą, saugojimą, jo priežiūrą ir apsaugą, tinkamas sąlygas darbui su gręžinių kernu ir jo tyriniais;

5.2. teikia gręžinių kerną naudojimui juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau – asmuo), išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus apribojimus;

5.3. tvarko gręžinių kerno dokumentaciją, gręžinių kerno ir jo tyrinių rinkinius bei vykdo duomenų apie gręžinių kerną apibendrinimą.

6. Gręžinių kerno saugykloje saugomo gręžinių kerno vertinimą vykdo Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Komisija įvertina kerno būklę ir pateikia savo siūlymus dėl gręžinių kerno likvidavimo. Jos siūlymu Tarnybos direktorius įsakymu priima sprendimą likviduoti gręžinių kerną.

 

II SKYRIUS

GRĘŽINIŲ Kerno PERDAVIMAS, tvarkymas ir saugojimas

 

7. Asmenys privalo pateikti ŽGIC gręžinių kerną, gautą žemės gelmių geologinio tyrimo ir žemės gelmių išteklių naudojimo metu, per 5 metus nuo gręžinio įregistravimo. Į gręžinių kerno saugyklą jie gręžinių kerną pristato ir jį iškrauna savo lėšomis.

8. Į gręžinių kerno saugyklą perduodamas gręžinių kernas turi atitikti Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

9. Perduodant gręžinių kerną pateikiami:

9.1. gręžinių kerno perdavimo aktas (1 priedas). Gręžinių, išgręžtų vieno žemės gelmių geologinio tyrimo metu, kernui galima sudaryti bendrą gręžinių kerno perdavimo aktą;

9.2. gręžinio geologinio pjūvio stulpelis ir aprašymas pagal patvirtintas stratigrafines schemas (skyrių tikslumu, nurodant uolienų litologiją ir stratigrafinius indeksus pagal Tarnybos direktoriaus įsakymais patvirtintas stratigrafines klasifikacijas);

9.3. gręžinių kerno kortelė (2 priedas);

9.4. geofizinių tyrimų gręžinyje diagramų kopijos;

9.5. skaitmeninė laikmena (CD/DVD arba USB raktas) su kerno nuotraukomis *.jpg formatu, padarytomis laikantis reikalavimų nurodytų Taisyklių 21 punkte;

9.6. kiti dokumentai apie gręžinį (termogramos, fotonuotraukos, lauko knygelės ir kt.), pagal kerną teikiančio asmens nuožiūrą.

10. Gręžinių kernas perduodamas sudėtas į dėžes, kurių vidinis ilgis 100 cm, vidinis plotis 56 cm (3 priedas). Dėžės gaminamos iš 1,6 cm storio apipjautų lentų; vidinės pertvaros gaminamos iš 1,0 – 1,3 cm storio apipjautų, obliuotų lentų. Dėžės aukštis parenkamas pagal kerno skersmenį (10 ± 5 cm). Dėžės šonai ir galai turi būti obliuoti.

11. Biriam ir greitai suyrančiam gręžinių kernui (molis, smiltainis, kreida, smėlis, priesmėlis, dolomitiniai miltai) dėžės iš vidaus išklojamos pergaminu, ruberoidu, polietilenine plėvele ar kita drėgmei atsparia medžiaga. Dėžių galai apskardinami 20 mm pločio 0,3 – 0,5 mm storio juostele. Dangtis gaminamas iš 0,4 cm storio lentų arba 0,4 cm storio medžio plaušo plokštės.

12. Užrašai rašomi ant dėžės vidinių pertvarų viršutinio krašto ant prikalamos plonos lentelės, medžio plaušo plokštės ar faneros.

13. Gręžinių kernas turi būti nuplautas arba nuvalytas nuo gręžimo skiedinio.

14. Greitai dūlantis, tirpstantis gręžinių kernas turi būti konservuotas parafinavimo būdu, užtikrinant jo ilgalaikį išlikimą.

15. Gręžinių kernas dedamas į dėžėse esančias sekcijas iš kairės į dešinę (gilėjimo kryptimi), pradedant nuo tolimiausiojo kairiojo dėžės kampo, tiksliai sujungiant kerno gabalus.

16. Kiekvieno gręžinių kerno intervalo pabaigoje prikalama skersinė 1,0 – 1,3 cm storio pertvara. Ji turi atitikti sekcijos plotį.

17. Kiekvieno gręžinių kerno intervalo pabaiga ant išilginės pertvaros dažais ar žymekliu pažymima rodykle, šalia užrašant intervalo gylį metrais 0,1 m tikslumu (3 priedas). Nepakėlus kerno, prikalama dar viena skersinė pertvara, o tarp pertvarų tvirtinama ar įdedama lentelė arba etiketė su informacija apie gręžimo intervalą be kerno pakėlimo.

18. Dėžėje esančio gręžinių kerno intervalo pradžia ir pabaiga nustatoma pagal gręžimo reisų etiketes bei atsižvelgiant į kerno išeigą ir užrašoma dažais arba žymekliu ant dėžių šoninių lentelių viršaus.

19. Sudėto gręžinių kerno intervalo pradžią, pabaigą bei sluoksnių ribų gylius žymintys skaičiai ir rodyklės užrašomi tamsios spalvos bituminiu laku, emaliniais ar kitokio tipo atspariais dažais ant dėžių šonų ir pertvarų kraštų. Tyrinių ėmimo vietos, gyliai bei jų paskirties simboliai užrašomi permanentiniu žymekliu.

20. Ant priekinio dėžės šono prikalama 46 cm ilgio, 6 – 8 cm aukščio, 0,3 cm storio medžio plaušo plokštės (faneros) lentelė. Joje užrašomas gręžinio pavadinimas, numeris, dėžėje esančio kerno intervalas ir dėžės eilės numeris. Ant pirmosios ir paskutiniosios dėžės papildomai prikalamos dvi 15 cm ilgio, 8 cm aukščio lentelės, kuriose užrašomi gręžimo metai. Užrašai rašomi tamsios spalvos bituminiu laku ar dažais, panaudojant trafaretus ir laikantis šriftų dydžių nurodytų 3 priede.

21. Sutvarkytas gręžinių kernas fotografuojamas, kad viena nuotrauka apimtų visą dėžę.

22. Jeigu gręžinių kernas prieš perduodant į gręžinių kerno saugyklą buvo tirtas, tyrinių ėmimo vietos turi būti pažymėtos ant išilginės pertvaros permanentiniu žymekliu strėle pažymint tyrinio paėmimo vietą bei paskirtį sutartiniu ženklu (4 priedas). Atrenkant tyrinius iš sluoksnio labai tankiai (pvz., spektrinei, palinologinei analizei), galima nurodyti paskirties simbolį bei atrinkimo intervalą tik ties pirmo ir paskutinio tyrinių paėmimo vietomis.

23. Nustatytos kietų uolienų sluoksnių ribos pažymimos ant išilginės pertvaros rodykle, greta užrašant gylį (3 priedas). Nustačius ribą tarp birių uolienų, papildomai tarp jų prikalama 1,0 – 1,3 cm storio skersinė pertvara.

24. Jeigu nurodyti gręžimo reisų gyliai nedera su sluoksnių ribomis, nustatytomis pagal geofizinių tyrimų gręžinyje duomenis, ant kerno dėžės daromos atitinkamos papildomos žymos.

25. Gręžinių kerno dėžėje esančio kerno intervalo pradžios ir pabaigos gyliai nurodomi atitinkamuose dėžės galuose, juos, atsižvelgiant į kerno išeigą, apskaičiavus nuo artimiausių sluoksnių ribų.

26. Gręžinio geologinio pjūvio stulpelio kairėje pusėje parodomas geologinio pjūvio stratigrafinis suskirstymas (tarptautinis, regioninis ir vietinis), geologiniai indeksai, dešinėje pusėje – trumpas litologinis ar petrografinis uolienų aprašymas, rastų fosilijų vertikalus paplitimas. Gręžinio geologinio pjūvio stulpelyje turi būti skaitmeninis ir linijinis vertikalieji masteliai.

 

III SKYRIUS

GRĘŽINIŲ kerno NaudojimAs

 

27. Gręžinių kerno saugyklos adresas Taikos g. 2, Vievis, Elektrėnų sav., darbo laikas: pirmadienis – ketvirtadienis 8:00 – 17:00 val., penktadienis 8:00 – 15:45 val. (pietų pertrauka 12:00 – 12:45 val.).

28. Gręžinių kernas naudojimui asmenims teikiamas atlygintinai. Tarnyba gali atlygintinai teikti papildomas paslaugas. Kerno teikimo naudojimui ir papildomų paslaugų kainos tvirtinamos Tarnybos direktoriaus įsakymu. Kainos skelbiamos Tarnybos interneto svetainėje www.lgt.lt. Atlyginimas už paslaugas turi būti sumokėtas pagal Tarnybos pateiktą sąskaitą. Mokama pavedimu į Tarnybos banko sąskaitą.

29. Asmuo, norintis naudoti gręžinių kerną, turi pateikti ŽGIC raštu prašymus (5, 6 priedai).

30. Teisę naudoti gręžinių kerno saugykloje saugomą kerną suteikia Tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, Taisyklių 34 punkte nurodytu atveju Tarnybos direktorius, rašydamas rezoliuciją ant prašymo.

31. Prieš pradėdamas naudoti gręžinių kerną asmuo privalo užsiregistruoti gręžinių kerno saugyklos lankytojų registre. Už Taisyklių laikymąsi gręžinių kerno naudojimo metu gręžinių kerno saugykloje atsako ŽGIC vedėjas ir (ar) atsakingas ŽGIC darbuotojas.

32. Paimti gręžinių kerno tyriniai registruojami ŽGIC gręžinių kerno tyrinių registre.

33. Destruktyvaus gręžinių kerno tyrimo atveju, imant uolienų tyrinius turi būti imama kiek įmanoma mažiau gręžinių kerno, paliekant ne mažiau kaip 50 proc. kerno. Vientiso gręžinių kerno atveju, kernas imamas pjaunant išilgai kerno cilindrinio stulpelio, o biraus kerno atveju – išilgai kerno dėžės skirsnio padalintos birios uolienos. Paėmus gręžinių kerno tyrinį, ėmimo vietoje ant dėžės sutartiniais ženklais (4 priedas) nurodoma numatomų tyrimų rūšis.

34. Tyrinių paėmimas iš atraminių gręžinių, stratotipinių gręžinių, valstybinės reikšmės objektų gręžinių galimas tik vykdant valstybinės reikšmės objektų tyrimus. Asmuo, norintis imti tyrinius iš šių gręžinių, turi pateikti raštu prašymą (6 priedas), kuriame papildomai turi būti nurodytas projektas, kuriam bus naudojami tyriniai, projekto tikslas, motyvuotas pagrindimas kodėl būtent iš šių gręžinių turi būti imami tyriniai.

35. Asmenys naudojantys gręžinių kerną privalo:

35.1. imti tyrinius tik ŽGIC pateiktame prašyme nurodytais būdais ir kiekiais;

35.2. saugoti gręžinių kerną ir jo tyrinius, jo negadinti ir nekeisti gręžinių kerno padėties (viršus – apačia) kerno saugojimo dėžėse;

35.3. atlikus gręžinių kerno saugykloje paimtų tyrinių tyrimus, tyrimo rezultatų duomenis pateikti Tarnybai per 30 dienų nuo jų gavimo dienos;

35.4. laikytis Taisyklių, vidaus tvarkos, priešgaisrinių ir darbo saugos taisyklių.

36. Pasibaigus gręžinių kerno pateikimo prašyme nurodytam gręžinių kerno peržiūros ar naudojimo terminui, gręžinių kernas gręžinių kerno saugyklos kerno peržiūros patalpoje paliekamas ne ilgiau kaip 5 darbo dienas, jei prašyme nėra nurodytas ilgesnis terminas.

37. Tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo turi teisę sustabdyti gręžinių kerno naudojimą ir (ar) nesuteikti teisės gręžinių kerną naudoti pakartotinai, jei asmuo nesilaiko Taisyklių.

38. Gręžinių kerną naudojantis asmuo negali perleisti (parduoti, dovanoti, keisti, skolinti ir kt.) gręžinių kerno (viso gręžinio ar jo dalies), jo tyrinių kitiems asmenims.

______________

 

 

 

Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklių

1 priedas

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

GRĘŽINIŲ KERNO PERDAVIMO AKTAS

2_____ m. _____________ d. Nr. ______

Vievis

 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atstovaujama _____________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

priėmė, o

______________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė,

_____________________________________________________________________________________________

adresas (buveinė), telefonas, elektroninio pašto adresas)

 

perdavė Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos šį gręžinių kerną:

 

Eil. Nr.

Gręžinio numeris Žemės gelmių registro gręžinių dalyje/

pirminis gręžinio numeris ir pavadinimas

Gręžinio gylis, m

Kerno intervalas, m

Kerno naudojimo apribojimai

1.

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

 

 

Aktas sudarytas _____ egzemplioriais.

 

Perdavė

(Pareigų pavadinimas)                         (parašas)                                              (Vardas ir pavardė)

 

Priėmė

(Pareigų pavadinimas)                         (parašas)                                              (Vardas ir pavardė)

 

 

Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklių

2 priedas

 

GRĘŽINIŲ KERNO KORTELĖ NR. ____________

 

Gręžinio pavadinimas ir Nr. _______________________________________________ Absol. aukštis _________ Gręžimo metai_______________

Gręžinio adresas________________________________________________________________________________________________________

Gręžinio koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje___________________________________________________________________________

 

Dėžės Nr.

Kerno intervalas,

nuo - iki

Pakėlimo intervalas,

nuo - iki

Kerno išeiga, m

Markiravimo Nr.,

nuo - iki

Geologinis indeksas

Tyrinių numeriai, gylis, tikslas

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklių

3 priedas

 

 

Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklių

4 priedas

 

PAVYZDŽIŲ IR TYRINIŲ PAĖMIMO IŠ GRĘŽINIŲ KERNO VIETOS ŽYMĖJIMO SUTARTINIAI ŽENKLAI

 

 

Cheminei išsamiai analizei

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image002.gif

 

 

Kristalinių uolienų mineraloginei analizei

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image003.jpg

 

 

Mikroplyšiuotumo nustatymui

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image004.jpg

 

Cheminei neišsamiai analizei

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image005.jpg

 

 

Šlifo gamybai

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image006.jpg

 

 

Fizinių parametrų (tankio, magnetinio imlumo ir pan.)matavimui

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image007.jpg

 

Karbonatingumo (CO2) analizei

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image008.jpg

 

 

Antšlifio gamybai

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image009.jpg

 

 

Uolienos pavyzdys (ženklas per visą kerno paėmimo ilgį)

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image010.jpg

 

Spektrinei analizei

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image011.jpg

 

 

Rūdinių uolienų tyrimui

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image012.jpg

 

 

Orientuoto kerno pavyzdys(ženklas per visą kerno paėmimo ilgį)

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image013.jpg

 

Terminei analizei

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image014.jpg

 

 

Monomineralinės frakcijos išskyrimui

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image015.jpg

 

 

Mikrofaunos tyrimams**

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image019.jpg

 

Rentgenografinei analizei

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image017.jpg

 

 

Technologiniams tyrimams

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image018.jpg

 

 

Makrofaunos tyrimams**

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image016.jpg

 

Izotopiniams tyrimams*

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image020.gif

 

 

Fizinių mechaninių savybių tyrimams

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image021.jpg

 

 

Mikrofloros tyrimams**

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image025.jpg

 

Absoliutinio amžiaus nustatymui*

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image023.jpg

 

 

Filtracijos koeficiento matavimui

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image024.jpg

 

 

Makrofloros tyrimams

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image022.jpg

 

Paleomagnetiniams tyrimams

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image026.jpg

 

 

Bitumų cheminei analizei

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image027.jpg

 

 

* Šalia sutartinio ženklo nurodomas izotopo simbolis: Pb – švinas, C -  anglis.

** Šalia sutartinio ženklo didžiąja raide nurodomas faunos ar floros tipas, klasė ar poklasė:

F – foraminiferai, T – trilobitai, D – diatomėjos.

 

Litologinei analizei

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image028.jpg

 

 

Bitumų liuminescencinei analizei

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image029.jpg

 

 

Grunto granuliometrinei analizei

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image030.jpg

 

 

Organinės anglies nustatymui

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image031.jpg

 

 

Klastinės medžiagos petrografinei analizei

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image032.jpg

 

 

Poringumo ir laidumo matavimui

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image033.jpg

 

 

 

Prisotinimo nafta matavimui

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image034.jpg

 

 

Pastabos:

1. Ties pavyzdžio ar tyrinio (iki 10 cm ilgio) paėmimo vieta ant išilginės pertvaros pieštuku žymima rodyklė ir 1 cm2 dydžio paskirties sutartinis

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image035.gifženklas –

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.46CB86A6A8F6/content_files/image036.jpg2. Imant vaginius tyrinius ar ištisą kerno intervalą (virš 10 cm ilgio), abiejuose galuose žymimos rodyklės su sutartiniais ženklais, ties pradžia užrašant paėmimo intervalą – 120,5 – 124,3.

 

 

 

Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklių

5 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

 

___________________________________________________________________

 

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

___________________________________________

(adresas (buveinė), telefonas, elektroninio pašto adresas)

 

 

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos

 

 

PRAŠYMAS

 

DĖL GRĘŽINIŲ KERNO PATEIKIMO PERŽIŪRAI

 

______________

(data)

(vieta)

 

Prašau pateikti _______________________________________ šių gręžinių kerną:

(nurodomos datos, kada pageidaujama gauti gręžinių kerną)

 

1)   ____________________________________________________________________

(nurodoma kokių gręžinių kerną pageidaujama gauti)

2)   ____________________________________________________________________

3)   ____________________________________________________________________

 

Reikalingas intervalas – ______________________________________________________________________

(nurodoma iš kokių stratigrafinių vienetų ir (arba) gręžimo gylio gręžinių kerną pageidaujama gauti)

 

Gręžinių kerno naudojimo tikslas –

__________________________________________________________________________________________

(nurodoma kokiam tyrimo būdui reikalingas gręžinių kernas, numatomi tyrinių ėmimo būdai, apimtys ir skaičius, planuojami tyrimo metodai)

 

Pageidauju gauti šias papildomas paslaugas:

 

 

¨ Gręžinių kerno pjovimo

 

¨ Gręžinių kerno gludinimo                                           ¨ Gręžinių kerno fotografavimas

 

¨ Gręžinių kerno tyrinių paėmimas                             ¨ Geologinės konsultacijos

 

 

 

¨ Papildomų literatūros ir kitos informacijos duomenų surinkimas

 

 

 

Įsipareigoju laikytis Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklių reikalavimų.

 

 

 

______________________                        ____________                       ________________________

 

(Pareigų pavadinimas)                                       (Parašas)                                       (Vardas ir pavardė)

Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklių

6 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

 

___________________________________________________________________

 

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

___________________________________________

(adresas (buveinė), telefonas, elektroninio pašto adresas)

 

 

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos

 

 

PRAŠYMAS

 

DĖL GRĘŽINIŲ KERNO PATEIKIMO DESTRUKTYVIAM NAUDOJIMUI

 

______________

(data)

(vieta)

 

Prašau pateikti _______________________________________ šių gręžinių kerną:

(nurodomos datos, kada pageidaujama gauti gręžinių kerną)

1)   _____________________________________________________________________________

(nurodoma kokių gręžinių kerną pageidaujama gauti)

2)   _____________________________________________________________________________

3)   _____________________________________________________________________________

 

Reikalingas intervalas – _______________________________________________________________________

(nurodoma iš kokių stratigrafinių vienetų ir (arba) gręžimo gylio gręžinių kerną pageidaujama  gauti)

 

Gręžinių kerno naudojimo tikslas – ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(nurodomas projekto tikslas, kokie matavimai ir kokiu tikslu bus atliekami, kokiu dažniu, kokio pavidalo ir tūrio bus imami tyriniai, nurodant tyrinių ėmimo pagrįstumą)

 

Pageidauju gauti šias papildomas paslaugas:

 

 

¨ Gręžinių kerno pjovimo

 

¨ Gręžinių kerno gludinimo                                           ¨ Gręžinių kerno fotografavimas

 

¨ Gręžinių kerno tyrinių paėmimas                             ¨ Geologinės konsultacijos

 

 

 

¨ Papildomų literatūros ir kitos informacijos duomenų surinkimas

 

 

 

Įsipareigoju laikytis Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklių reikalavimų.

 

 

 

______________________                        ____________                       ________________________

 

(Pareigų pavadinimas)                                       (Parašas)                                       (Vardas ir pavardė)