LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2021 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-122

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų pajamos, išlaidos ir planuojamas 2021 metų rezultatas

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo 2021 metų biudžetą – 5 127 534 tūkst. eurų pajamų, 4 991 299 tūkst. eurų išlaidų (planuojamas metų rezultatas – pajamos viršija išlaidas 136 235 tūkst. eurų) (šio įstatymo 1 priedas).

 

2 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų piniginės įplaukos ir išlaidos, kasos apyvartos lėšos

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų pinigines įplaukas, išlaidas (šio įstatymo 2 priedas) ir 207 785 tūkst. eurų kasos apyvartos lėšų.

 

3 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudų kompensacijų dydžiai 2021 metais

1. Patvirtinti draudėjų nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifą – 1,31 procento (terminuotoms darbo sutartims – 2,03 procento).

2. Patvirtinti šalies bendrąjį nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifą – 0,16 procento.

3. Patvirtinti keturias nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupes ir šioms grupėms priskirtų draudėjų mokamų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifus:

1) I grupė – 0,14 procento;

2) II grupė – 0,47 procento;

3) III grupė – 0,7 procento;

4) IV grupė – 1,4 procento.

4. Patvirtinti apdraustųjų asmenų bendrąjį pensijų, ligos, motinystės socialinio draudimo įmokų tarifą – 12,52 procento ir jo dydžius atskiroms valstybinio socialinio draudimo rūšims:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento.

5. Patvirtinti savarankiškai dirbančių asmenų pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifus:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento.

6. Patvirtinti valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus asmenų draudimui Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento;

5) nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui taikomi šio straipsnio 3 dalyje nustatyti tarifai.

7. Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) veiklos sąnaudų kompensacijos už išmokų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, skyrimą, mokėjimą, pristatymą ir išieškojimą dydį – 1,4 procento nuo šioms išmokoms skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

8. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamų įmokų surinkimą ir pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 427 tūkst. eurų).

9. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už papildomai iš valstybės biudžeto lėšų mokamų įmokų pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,09 procento nuo pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 135 tūkst. eurų).

10. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už sveikatos draudimo įmokų surinkimą ir pervedimą į Privalomojo sveikatos draudimo fondą dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų (tarpusavyje įskaitytų) įmokų sumos (ne daugiau negu 2 019 tūkst. eurų).

11. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Garantinį fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 81 tūkst. eurų).

12. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Ilgalaikio darbo išmokų fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 81 tūkst. eurų).

 

4 straipsnis. Vidutinis šalies darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų 2021 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti

Patvirtinti vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų asmenų 2021 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, dydį – 1 352,7 euro.

 

5 straipsnis. Asignavimai iš valstybės biudžeto

Bendrajai socialinio draudimo pensijos daliai kompensuoti iš valstybės biudžeto 2021 metais skirti 2 159 832 tūkst. eurų, iš jų 40 709 tūkst. eurų – 2019 metų įsipareigojimui padengti.

 

6 straipsnis. Socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientai ir socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodikliai 2021 metais

Patvirtinti šiuos socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientus ir socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodiklius:

1) pensijų indeksavimo koeficientą – 1,0958;

2) bazinės pensijos dydį – 198,29 euro;

3) našlių pensijos bazinį dydį – 28,63 euro;

4) pensijų apskaitos vieneto vertės dydį – 4,17 euro.

 

7 straipsnis. Fondo biudžeto laikino lėšų trūkumo dengimas

Lėšų, reikalingų valstybinio socialinio draudimo išmokoms, trūkumas dengiamas skolintomis lėšomis arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu – iš kitų šaltinių.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

Lietuvos Respublikos

valstybinio socialinio draudimo

fondo biudžeto 2021 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

1 priedas

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO

2021 METŲ BIUDŽETAS

Tūkst. Eur

1. Pajamos

5 127 534

1.1. Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

344 247

1.2. Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

2 558 051

1.3. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos

92 385

1.4. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos

1

1.5. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

1 135

1.6. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

2 119 123

1.6.1. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo pagrindinei (bendrajai) pensijos daliai kompensuoti

2 119 123

1.6.2. Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

0

1.7. Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos

12 592

1.8. Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemoje įgytos pensinės teisės

0

1.9. Iš pensijų fondų grąžintos lėšos

0

2. Išlaidos

4 991 299

2.1. Pensijų socialiniam draudimui

3 823 062

2.2. Ligos socialiniam draudimui

347 913

2.3. Motinystės socialiniam draudimui

373 757

2.4. Nedarbo socialiniam draudimui

312 312

2.4.1. Nedarbo draudimo išmokoms

312 312

2.4.2. Dalinio darbo išmokoms

0

2.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

31 102

2.7. Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos

8 000

2.8. Veiklos sąnaudos

95 153

2.8.1. Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos

87 731

2.8.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)

4 600

2.8.3. Kitos Fondo veiklos sąnaudos

2 822

3. Einamųjų metų rezultatas

136 235

 

__________________

 

Lietuvos Respublikos

valstybinio socialinio draudimo

fondo biudžeto 2021 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

2 priedas

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2021 METŲ PINIGINĖS ĮPLAUKOS IR IŠLAIDOS

 

Tūkst. Eur

1. Įprastinė veikla

82 615

1.1. Įprastinė Fondo veikla

82 615

1.1.1. Pinigų įplaukos

5 059 813

1.1.1.1. Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

334 341

1.1.1.1.4. Nedarbo socialiniam draudimui

258 675

1.1.1.1.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

31 596

1.1.1.1.6. Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis

42 479

1.1.1.1.6.1. Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

37 042

1.1.1.1.6.2. Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis

5 437

1.1.1.1.7. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

47

1.1.1.1.8. Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis

1 544

1.1.1.1.8.1. Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

1 075

1.1.1.1.8.2. Ligos socialiniam draudimui valstybės lėšomis

258

1.1.1.1.8.3. Motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis

211

1.1.1.2. Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

2 473 635

1.1.1.2.1. Pensijų socialiniam draudimui

1 723 561

1.1.1.2.2. Ligos socialiniam draudimui

412 331

1.1.1.2.3. Motinystės socialiniam draudimui

337 743

1.1.1.3. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos

78 529

1.1.1.3.1. Pensijų socialiniam draudimui

62 231

1.1.1.3.2. Ligos socialiniam draudimui

8 822

1.1.1.3.3. Motinystės socialiniam draudimui

6 961

1.1.1.3.4. Nedarbo socialiniam draudimui

515

1.1.1.4. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos

1

1.1.1.5. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

908

1.1.1.6. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

2 159 832

1.1.1.6.1. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo pagrindinei (bendrajai) pensijos daliai kompensuoti

2 159 832

1.1.1.6.2. Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

0

1.1.1.7. Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamų įplaukos

12 567

1.1.1.7.1. Fondo veiklos sąnaudų kompensavimas už surinktas ir pervestas įmokas, už išmokų skyrimą ir mokėjimą

8 367

1.1.1.7.1.1. Pensijų fondai

556

1.1.1.7.1.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondas

2 021

1.1.1.7.1.4. Garantinis fondas

217

1.1.1.7.1.5. Ilgalaikio darbo išmokų fondas

163

1.1.1.7.1.6. Kitos kompensavimo sumos

5 410

1.1.1.7.2. Kitos veiklos pajamos

4 200

1.1.1.8. Iš Rezervo fondo gautos lėšos

0

1.1.1.9. Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemoje įgytos pensinės teisės

0

1.1.1.10. Iš pensijų fondų grąžintos lėšos

0

1.1.2. Pinigų išlaidos

–4 977 198

1.1.2.1. Pensijų socialiniam draudimui

–3 822 660

1.1.2.2. Ligos socialiniam draudimui

–347 621

1.1.2.3. Motinystės socialiniam draudimui

–373 489

1.1.2.4. Nedarbo socialiniam draudimui

–311 805

1.1.2.4.1. Nedarbo draudimo išmokoms

–311 805

1.1.2.4.2. Dalinio darbo išmokoms

0

1.1.2.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

–31 071

1.1.2.6. Lėšos, pervedamos į pensijų fondus

0

1.1.2.7. Fondo administravimo įstaigų finansavimas

–87 731

1.1.2.8. Kitos Fondo veiklos sąnaudos

–2 821

1.2. Kita Fondui pavesta veikla

0

1.2.1. Pinigų įplaukos

2 442 254

1.2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos išmokoms finansuoti

359 159

1.2.1.2. Sveikatos draudimo lėšos

1 535 089

1.2.1.3. Pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos

336 101

1.2.1.4. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos

158 997

 

1.2.1.5. Garantinio fondo lėšos

26 829

1.2.1.6. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos

26 079

1.2.1.7. Kitos piniginės įplaukos

0

1.2.2. Piniginės išlaidos

–2 442 254

1.2.2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokos

–359 159

1.2.2.2. Lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą

–1 535 089

1.2.2.3. Pervedamos pensijų kaupimo dalyvių mokamos kaupiamosios pensijų įmokos

–336 101

1.2.2.4. Pervedamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos kaupiamosios pensijų įmokos

–158 997

1.2.2.5. Garantinio fondo lėšos

–26 829

1.2.2.6. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos

–26 079

1.2.2.7. Kitos piniginės išlaidos

0

2. Investicinė veikla

–9 537

2.1. Išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti

–8 765

2.2. Įplaukos, gautos pardavus nematerialųjį turtą

0

2.3. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti

–872

2.4. Įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą

100

2.5. Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniams popieriams įsigyti

0

2.6. Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius

0

3. Finansinė veikla

0

3.1. Gautos trumpalaikės paskolos

0

3.2. Grąžintos trumpalaikės paskolos

0

3.3. Gautos ilgalaikės paskolos

0

3.4. Grąžintos ilgalaikės paskolos

0

3.5. Įsipareigojimų pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis padengimas

0

4. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis

73 078

5. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija

0

5.1. Metų pradžioje

834 590

5.1.1. Rezervinio fondo lėšos

0

5.1.2. Kitos lėšos

834 590

5.2. Pokytis

73 078

5.2.1. Rezervinio fondo lėšų

0

5.2.2. Kitų lėšų

0

5.3. Metų pabaigoje

907 668

5.3.1. Rezervinio fondo lėšos

626 805

5.3.2. Kitos lėšos

280 863

6. Kasos apyvartos lėšos

207 785

 

__________________