LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-222 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-LMT-K-718 PRIEMONĖS „TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SRITYJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 4 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. birželio 2 d. Nr. V-988

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4 (toliau – Aprašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-222 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

„Pagal Aprašą tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra:

2 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

 

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

 

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

 

Netinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius (Aprašo 56.1.1, 56.1.3, 56.1.4 papunkčiai).

 

Projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius (Aprašo 56.1.2 papunktis). Tinkamos finansuoti tik su pagal Aprašą finansuojamo mokslinio tyrimo turiniu susijusių komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos.

6.

Informavimas apie projektą

Šios kategorijos išlaidos įtrauktos į išlaidų kategoriją „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netiesioginės projekto išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotąją normą (Aprašo 56.2.1 papunktis);

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotąją normą (Aprašo 56.2.2 papunktis).

 

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija „Projekto biudžeto formos pildymas“, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.“.

 

2. Pakeičiu 56.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

56.1. projekto vykdymo išlaidos:

56.1.1. projektą vykdančio mokslo ir studijų institucijų personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos kompensuojamos taikant Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo mokslinių tyrimų projektuose tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt;

56.1.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos kompensuojamos taikant Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt;

56.1.3. projektą vykdančio privačiųjų juridinių asmenų, kurie nėra mokslo ir studijų institucijos, personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos kompensuojamos taikant Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatyto tyrimo ataskaitą (toliau – Privačių juridinių asmenų tyrimo ataskaita), kuri skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt;

56.1.4. projektą vykdančio viešųjų juridinių asmenų, kurie nėra mokslo ir studijų institucijos, personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos kompensuojamos taikant Valandinio projekto vykdančiojo personalo fiksuotojo įkainio nustatymo, naudojant 1 720 valandų standartinį metinį darbo laiką, metodiką (toliau – 1720 metodika), kuri skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.“.

3. Papildau 68.16 papunkčiu:

68.16. kopijas dokumentų, kurie pagrindžia projektą vykdysiančio personalo vėliausiai į apskaitą įtrauktas metines bendrąsias su darbo santykiais susijusias išlaidas, t. y., praeito vienerių metų ataskaitinio laikotarpio (12 iš eilės einančių mėnesių iki 2021 m. sausio 31 d.) išlaidas, pavyzdžiui, darbo užmokesčio priskaitymą fiksuojančių dokumentų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių, darbo sutarčių ir kitų dokumentų, o kai nėra dokumentų – darbo sutarčių kopijas. Detali informacija nurodyta 1720 metodikoje. Taikoma, jei pareiškėjas ir (ar) partneris yra viešasis juridinis asmuo, kuris nėra mokslo ir studijų institucija.“.

4. Pakeičiu Aprašo 5 priedo „Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma“ 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS

(Pareiškėjas lentelėje įrašo priedus, kuriuos privalo pateikti pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą. Prie kiekvieno lentelėje nurodyto priedo pavadinimo 3 skiltyje pažymi „Teikiama“, jeigu toks priedas yra privalomas teikti pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus ir pareiškėjas jį teikia. Lentelės pabaigoje įrašomi kiti priedai, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta juos pateikti. Visos paraiškos priedų formos skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.)

 

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Žymima, jeigu teikiama

Lapų skaičius

1.

Partnerio deklaracija

Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), privaloma kartu su paraiška pateikti priedą (-us) „Partnerio deklaracija“                           (paraiškos formos priedas Nr. 1).

(...)

Jeigu yra keletas partnerių, įrašomas bendras partnerio deklaracijų puslapių skaičius ir nekuriamos naujos eilutės.

Galimas simbolių skaičius – 4.

2.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas

Netaikoma

Netaikoma

3.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus „de minimis“ pagalbą)

Netaikoma

Netaikoma

4.

Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus

Netaikoma

Netaikoma

5.

Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų

Jeigu projekto biudžete tinkamų finansuoti išlaidų suma numatyta su PVM arba jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nurodoma, kad kartu su paraiška privaloma pateikti informaciją apie PVM, pildomas šis paraiškos priedas.

(...)

6.

Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius

Privaloma kartu su paraiška pateikti priedą „Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius“ (pildomas paraiškos formos priedas Nr. 3).

(...)

7.

Investicijų projektas

Netaikoma

Netaikoma

8.

Didelės apimties projekto paraiškos priedai

Netaikoma

Netaikoma

9.

Užpildyta informacijos, reikalingos projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, forma

Privaloma kartu su paraiška pateikti priedą (-us) „Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti“                           (pildomas paraiškos formos priedas Nr. 2).

(...)

10.

Pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas raštas dėl pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo

 

(...)

11.

Partnerio institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas raštas dėl partnerio institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo

(taikoma, jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais))

 

12.

Visų įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas) kopijos

 

(...)

13.

Partnerio (-ių) ir (arba) universiteto ligoninės (-ių) institucijos vadovo nustatyta tvarka patvirtintų įstaigos (organizacijos) statuto (įstatų), registracijos pažymėjimų kopijos arba nuorodos į viešai paskelbtus dokumentus

Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais). Reikalavimas netaikomas partneriams, kurie yra universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, įtraukti į AIKOS

 

(...)

14.

Bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties kopija

Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais).

(...)

15.

Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavo įnašo finansavimo šaltinius (pareiškėjo / partnerio įnašą) pagrindžiantys dokumentai

 

(...)

16.

Dokumentai arba nuorodos į viešai paskelbtus dokumentus, pagrindžiančius, kad pareiškėjas turi veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką

 

(...)

17.

Partnerio Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais).

(...)

18.

Dokumentai, kuriuose atskirta pareiškėjo ekonominė ir neekonominė veikla.

 

(...)

19.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinta mokesčių deklaracija

Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) privačiu (-iais) juridiniu (-iais) asmeniu (-imis)

 

20.

Lietuvos Respublikos statistikos departamento direktoriaus patvirtinta Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita (Forma MT-02) 

Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) privačiu (-iais) juridiniu (-iais) asmeniu (-imis)

 

21.

Dokumentų, kurie pagrindžia projektą vykdysiančio personalo vėliausiai į apskaitą įtrauktas metines bendrąsias su darbo santykiais susijusias išlaidas, kopijos

Jeigu pareiškėjas ir (ar) partneris yra viešasis juridinis asmuo, kuris nėra mokslo ir studijų institucija

(...)“

 

5. Pakeičiu Aprašo 6 priedo „Dotacijos sutartis“ 2 priedo „Finansavimo sąlygos“ 1.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4.3. (Lentelė pildoma, jeigu prie fiksuotųjų įkainių arba fiksuotųjų sumų (toliau kartu – fiksuotieji dydžiai) pažymima „taikoma“.)

Fik-suotojo dydžio kodas

Fizinio rodik-lio nume-ris

Fiksuotojo dydžio pavadini-mas

Fiksuota-sis dydis, eurais

Rezul-tato mato viene-tas

Planuoja-mas mato vienetų skaičius

Rezultato pasiekimo įrodymo dokumen-tai*

Pastabos

Fiksuotieji įkainiai

 

Įrašo-mas (-i) fizinio (-ių) rodiklio (-ių) numeris (-iai), kurio (-ų) siekiant išlaidos bus apmo-kamos pagal šį fiksuo-tąjį įkainį.

 

Siektini fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai turi atitikti Aprašo 39 punkte nustatytus reikalavimus.

Darbo užmokesčio fiksuotasis

įkainis

 

Vnt.

Įrašomas planuojamas pagal šį fiksuotąjį įkainį pasiekti bendras vienetų (t. y., valandų) skaičius.

Mokslinio tyrimo vadovo (-ės) bei mokslinio tyrimo grupės narių darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinė Pažyma dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius , Pažyma darbo užmokesčio, apskaičiuoto naudojant 1 720 valandų standartinį metinį darbo laiką, deklaravimui

ir fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio pasiekimą pagrindžiantys dokumentai

 

Įkainiai nustatomi vadovaujantis Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita ir (ar) Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatyto tyrimo ataskaita, ir (ar) Valandinio projekto vykdančiojo personalo fiksuotojo įkainio nustatymo, naudojant 1 720 valandų standartinį metinį darbo laiką, metodika.

 

Įrašo-mas (-i) fizinio (-ių) rodiklio (-ių) numeris (-iai), kurio (-ų) siekiant išlaidos bus apmo-kamos pagal šį fiksuo-tąjį įkainį.

 

Siektini fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai turi atitikti Aprašo 39 punkte nustatytus reikalavimus

Projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidų fiksuotieji įkainiai

 

vnt.

Įrašomas planuojamas pagal šį fiksuotąjį įkainį pasiekti bendras vienetų skaičius.

Lėktuvo įlaipinimo kortelės, bilietai (bilietų šaknelės) ar automobilio kelionės lapai, mokslinio tyrimo vadovo (-ės) bei mokslinio tyrimo grupės narių darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinė Pažyma dėl trumpalaikių/ilgalaikių mokslinių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius ir fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio pasiekimą pagrindžiantys dokumentai

 

Įkainiai nustatomi vadovaujantis Mokslinių tyrimų išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita

* Įgyvendinančioji institucija turi teisę paprašyti papildomų dokumentų, jeigu pateiktų rezultato pasiekimo įrodymo dokumentų neužtenka rezultato pasiekimui įvertinti.“.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                     Jurgita Šiugždinienė

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2021 m. gegužės 24 d. raštu Nr. 4S-657