herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2012 M. GRUODŽIO 13 D. NUTARIMO NR. 03-264 „DĖL FINANSŲ PATARĖJO ĮMONIŲ LICENCIJŲ IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO BEI VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR INVESTICINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 6 d. Nr. 03-125

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimą Nr. 03-264 „Dėl Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 70 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:“.

1.2. Papildyti nauju 2 punktu:

2. Patvirtinti pridedamas finansų patarėjo įmonių Lietuvos bankui teikiamų priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų ir veiklos ataskaitos formas:

2.1. Balansinės ataskaitos FPI1 formą;

2.2. Nuosavo kapitalo struktūros ataskaitos FPI2 formą;

2.3. Pelno (nuostolių) ataskaitos FPI3 formą;

2.4. Veiklos ataskaitos FPI4 formą.“

1.3. Buvusį 2 punktą laikyti 3 punktu.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisykles:

2.1. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Finansų patarėjo įmonė privalo per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos banką, jeigu pasikeitė pagal Taisyklių 11.2.3, 11.311.6 ir 11.10 papunkčius pateikti duomenys ir (ar) dokumentai. Pasikeitę dokumentai arba jų patvirtintos kopijos teikiami laikantis Taisyklių II skyriuje nustatytų reikalavimų.“

2.2. Papildyti nauju XI skyriumi:

XI. PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

 

401. Finansų patarėjo įmonė privalo šiame skyriuje nustatyta tvarka ir terminais sudaryti ir Lietuvos bankui pateikti šias ataskaitas:

401.1. priežiūrai skirtas finansines ataskaitas:

401.1.1. Balansinę ataskaitą (forma FPI1);

401.1.2. Nuosavo kapitalo struktūros ataskaitą (forma FPI2);

401.1.3. Pelno (nuostolių) ataskaitą (forma FPI3);

401.2. Veiklos ataskaitą (forma FPI4).

402. Taisyklių 401 punkte nurodytas ataskaitas, sudarytas pagal finansinių metų paskutinės dienos duomenis (gruodžio 31 d.), finansų patarėjo įmonė privalo pateikti Lietuvos bankui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

403. Jeigu finansų patarėjo įmonės finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, finansų patarėjo įmonė Lietuvos bankui privalo pateikti Taisyklių 401 punkte nurodytas ataskaitas, sudarytas 12 mėnesių laikotarpiui, kurio pabaigos data yra gruodžio 31 d.

404. Kartu su Taisyklių 401 punkte nurodytomis ataskaitomis finansų patarėjo įmonė privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad finansų patarėjo įmonė turi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatytą profesinės civilinės atsakomybės draudimą.

405. Finansų patarėjo įmonė gali pateikti Lietuvos bankui pagal neaudituotus duomenis parengtas šiame skyriuje nurodytas ataskaitas. Jeigu finansų patarėjo įmonės finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti audituojami, o audituoti duomenys skiriasi nuo ataskaitose pateiktų neaudituotų duomenų, finansų patarėjo įmonė nedelsdama pateikia Lietuvos bankui patikslintas ataskaitas.

406. Lietuvos bankas gali pareikalauti, kad finansų patarėjo įmonė ataskaitas pateiktų dažniau, negu nurodyta Taisyklių 402 punkte, taip pat kad pateiktų papildomą informaciją.

407. Finansų patarėjo įmonės vadovas atsako, kad finansiniai ir kiti duomenys, nurodomi sudaromose priežiūrai skirtose finansinėse ir veiklos ataskaitose, būtų teisingi ir Lietuvos bankui pateikti laiku.

408. Šiame skyriuje nurodytas ataskaitas ir kitą informaciją finansų patarėjo įmonė teikia Lietuvos bankui elektroniniu būdu per Lietuvos banko informacinę sistemą.“

2.3. Buvusius XIXXII skyrius laikyti atitinkamai XIIXXIII skyriais.

2.4. Pripažinti netekusiu galios 68 punktą.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                     Vitas Vasiliauskas


 

FPI1 forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos

2016 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 03-125

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

 

Lietuvos banko

Priežiūros tarnybai

Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius

 

Pateikimo terminas                  per 4 mėnesius metams pasibaigus

Periodiškumas                         kasmet

Mato vienetas, tikslumas         Eur

 

 

BALANSINĖ ATASKAITA

 

______________________

(data)

 

 

Eil. nr.

STRAIPSNIAI

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

 

TURTAS

 

 

A.

ILGALAIKIS TURTAS

 

 

1.

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

 

2.

MATERIALUSIS TURTAS

 

 

2.1.

Pastatai ir statiniai

 

 

2.2.

Transporto priemonės

 

 

2.3.

Kitas materialusis turtas

 

 

3.

FINANSINIS TURTAS

 

 

3.1.

Paskolos

 

 

3.2.

Kitas finansinis turtas

 

 

4.

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

 

 

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

1.

ATSARGOS

 

 

2.

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

 

 

3.

TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

 

 

4.

TERMINUOTIEJI INDĖLIAI

 

 

5.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

6.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

 

 

6.1.

Pinigai kredito įstaigų sąskaitose

 

 

6.2.

Pinigai mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose

 

 

6.3.

Pinigai kasoje

 

 

C.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

 

 

IŠ VISO TURTO

 

 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

D.

NUOSAVAS KAPITALAS

 

 

1.

ĮSTATINIS KAPITALAS

 

 

2.

AKCIJŲ PRIEDAI

 

 

3.

PERKAINOJIMO REZERVAS

 

 

4.

PRIVALOMASIS REZERVAS

 

 

5.

KITI REZERVAI

 

 

6.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

6.1.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

 

 

6.2.

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

 

 

E.

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

 

 

F.

ATIDĖJINIAI

 

 

G.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

1.

PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

1.1.

Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

 

 

1.2.

Finansinės skolos kredito įstaigoms

 

 

1.3.

Finansinės skolos mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoms

 

 

1.4.

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

2.

PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

2.1.

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

 

 

2.2.

Finansinės skolos kredito įstaigoms

 

 

2.3.

Finansinės skolos mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoms

 

 

2.4.

Skolos tiekėjams

 

 

2.5.

Kitos finansinės skolos

 

 

2.6.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

 

 

2.7.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

H.

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

 

 

IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

 

 

 

 

__________________________________   __________________       ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                                                               (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 

__________________________________   __________________       ______________________

(atsakingo vykdytojo pareigų pavadinimas)                                            (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 


FPI2 forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos

2016 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 03-125

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

 

Lietuvos banko

Priežiūros tarnybai

Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius

 

Pateikimo terminas                  per 4 mėnesius metams pasibaigus

Periodiškumas                         kasmet

Mato vienetas, tikslumas         Eur

 

 

NUOSAVO KAPITALO STRUKTŪROS ATASKAITA

 

______________________

(data)

 

 

Eil. nr.

STRAIPSNIAI

Ataskaitinis laikotarpis

1.

Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje

 

2.

Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

 

3.

Esminių klaidų taisymo rezultatas

 

4.

Perskaičiuotas likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje

 

5.

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas/nuostoliai

 

6.

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai

 

7.

Dividendai (-)

 

8.

Kitos išmokos (-)

 

9.

Sudaryti rezervai

 

10.

Panaudoti rezervai (-)

 

11.

Įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas

 

12.

Įnašai nuostoliams padengti

 

13.

Nuosavo kapitalo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

 

__________________________________   __________________       ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                                                               (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 

__________________________________   __________________       ______________________

(atsakingo vykdytojo pareigų pavadinimas)                                            (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 


FPI3 forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos

2016 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 03-125

 

 

__________________________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

 

Lietuvos banko

Priežiūros tarnybai

Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius

 

Pateikimo terminas                  per 4 mėnesius metams pasibaigus

Periodiškumas                         kasmet

Mato vienetas, tikslumas         Eur

 

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

 

______________________

(data)

 

Eil. nr.

STRAIPSNIAI

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1.

Pajamos iš licencijuojamos veiklos, išskaidytos pagal kliento tipą

 

 

1.1.

Pajamos iš neprofesionalių klientų fizinių asmenų

 

 

1.2.

Pajamos iš neprofesionalių klientų juridinių asmenų

 

 

1.3.

Pajamos iš profesionalių klientų

 

 

2.

Pajamos iš nelicencijuojamos veiklos

 

 

2.1.

Iš trečiųjų šalių gautos pajamos, kurios yra susijusios su klientui teikiama paslauga (skatinimo priemonės)

 

 

2.2.

Kitos pajamos iš nelicencijuojamos veiklos

 

 

3.

Pajamos iš viso

 

 

4.

Su licencijuojamos veiklos vykdymu susijusios išlaidos

 

 

5.

Su nelicencijuojamos veiklos vykdymu susijusios išlaidos

 

 

6.

Bendrosios ir administracinės išlaidos

 

 

7.

Nusidėvėjimas

 

 

8.

Kitos išlaidos

 

 

9

Išlaidos iš viso

 

 

10.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

11.

Neįprastos veiklos rezultatai

 

 

12.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

13.

Pelno mokestis

 

 

14.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

 

 

__________________________________   __________________       ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                                                               (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 

__________________________________   __________________       ______________________

(atsakingo vykdytojo pareigų pavadinimas)                                            (parašas)                                                (vardas ir pavardė)


FPI4 forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos

2016 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 03-125

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

 

Lietuvos banko

Priežiūros tarnybai

Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius

 

Pateikimo terminas                  per 4 mėnesius metams pasibaigus

Periodiškumas                         kasmet

Mato vienetas, tikslumas         vnt, Eur

 

 

VEIKLOS ATASKAITA

 

______________________

(data)

 

 

1 lentelė. Informacija apie klientus

 

Eil. nr.

STRAIPSNIAI

Rezidentai

Nerezidentai

1.

Klientų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

2.

Neprofesionalūs klientai fiziniai asmenys

 

 

3.

Neprofesionalūs klientai juridiniai asmenys

 

 

4.

Klientai pripažinti profesionaliaisiais

 

 

5.

Profesionalūs klientai

 

 

6.

Per ataskaitinį laikotarpį pritrauktų klientų skaičius

 

 

7.

Neprofesionalūs klientai fiziniai asmenys

 

 

8.

Neprofesionalūs klientai juridiniai asmenys

 

 

9.

Klientai pripažinti profesionaliaisiais

 

 

10.

Profesionalūs klientai

 

 

 

 

 

2 lentelė. Informacija apie iš trečiųjų šalių gautą atlygį, kuris yra susijęs su klientui teikiama paslauga

 

Eil. nr.

TREČIOSIOS ŠALIES PAVADINIMAS

Atlygio pobūdis

Atlygio forma (pinigais, prekėmis arba teikiamomis paslaugomis)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

3 lentelė. Kita informacija

 

Eil. nr.

STRAIPSNIAI

 

1.

Įmonėje dirbančių maklerių skaičius

2.

Darbuotojų skaičius

3.

Per laikotarpį suteiktų investavimo rekomendacijų skaičius

4.

Gauti skundai

 

 

__________________________________   __________________       ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                                                               (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 

__________________________________   __________________       ______________________

(atsakingo vykdytojo pareigų pavadinimas)                                            (parašas)                                                (vardas ir pavardė)