Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ IR GELEŽINKELIŲ KELIAIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

2017 m. gegužės 17 d. Nr. 367

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo (toliau – Įstatymas) 1 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 7 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais ir įgyvendindama 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (OL 2008 L 260, p. 13) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos direktyva (ES) 2016/2309 (OL 2016 L 345, p. 48), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais išimtinai Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tarptautinis vežimas Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės teritorijoje ir su tuo susijusi veikla vykdomi laikantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techniniuose prieduose (2017 m. sausio 1 d. redakcija) nustatytų sąlygų ir Įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų;

1.2. Įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta uždara zona, vežant pavojinguosius krovinius automobilių keliais ir vykdant su tuo susijusią veiklą, laikoma teritorija, kuri atitinka šiuos kriterijus:

1.2.1. teritorijoje nevyksta viešasis eismas;

1.2.2. teritorijoje nėra automobilių kelių arba yra tik vietinės reikšmės vidaus keliai;

1.2.3. nustatytos teritorijos ribos, ji yra aptverta arba kitokiomis priemonėmis užtikrinamas patekimas į ją tik nustatytose vietose;

1.2.4. nustatyta asmenų, transporto priemonių patekimo į teritoriją, buvimo joje ir išvykimo iš jos, taip pat asmenų kitokių teisių įgyvendinimo šioje teritorijoje vidaus tvarka, užtikrinanti pavojingųjų krovinių vežimo ir su tuo susijusios veiklos saugą;

1.3. pavojingųjų krovinių vežimas geležinkelių keliais išimtinai Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tarptautinis vežimas Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės teritorijoje ir su tuo susijusi veikla vykdomi laikantis Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) C priedėlio „Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID)“ priede (2017 m. sausio 1 d. redakcija) nustatytų sąlygų, atsižvelgiant į šio nutarimo 1.5 papunktyje nurodytą papildomą pereinamojo laikotarpio nuostatą, ir Įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų;

1.4. pavojingųjų krovinių tarptautinis vežimas geležinkelių keliais Lietuvos Respublikos ir kitos Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos susitariančiosios šalies narės valstybės, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares ir Europos ekonominės erdvės valstybes, teritorijoje ir su tuo susijusi veikla vykdomi vadovaujantis Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 2 priedu „Pavojingų krovinių vežimo taisyklės“ (toliau – SMGS 2 priedas), Įstatymu ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimais;

1.5. vežant pavojinguosius krovinius geležinkelių keliais išimtinai Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tarptautiniais maršrutais Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės, taikančios pagal savo nacionalinę teisę tokią pačią papildomą pereinamojo laikotarpio nuostatą, teritorijoje ir vykdant su tuo susijusią veiklą, taikoma ši papildoma pereinamojo laikotarpio nuostata – pavojinguosius krovinius vežančius 1 520 milimetrų pločio vėžės geležinkelių keliais vagonus ir cisternas, pagamintus iki 2005 m. sausio 1 d. ir sukonstruotus pagal SMGS 2 priedą, leidžiama toliau naudoti, jeigu užtikrinama jų techninė priežiūra, geležinkelių transporto eismo sauga, laikomasi aplinkos apsaugos ir saugaus pavojingųjų krovinių vežimo reikalavimų;

1.6. Įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta uždara zona, vežant pavojinguosius krovinius geležinkelių keliais ir vykdant su tuo susijusią veiklą, laikoma teritorija, kuri atitinka šiuos kriterijus:

1.6.1. teritorijoje nevyksta traukinių eismas;

1.6.2. teritorijoje yra tik privažiuojamieji geležinkelio keliai;

1.6.3. nustatytos teritorijos ribos, ji yra aptverta arba kitokiomis priemonėmis užtikrinamas patekimas į ją tik nustatytose vietose;

1.6.4. nustatyta asmenų, transporto priemonių patekimo į teritoriją, buvimo joje ir išvykimo iš jos, taip pat asmenų kitų teisių įgyvendinimo šioje teritorijoje vidaus tvarka, užtikrinanti pavojingųjų krovinių vežimo ir su tuo susijusios veiklos saugą.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimą Nr. 337 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais Lietuvos Respublikoje“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 22 d. nutarimą Nr. 84 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. birželio 30 dieną.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis