LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO Nr. ISAK-1801 „DĖL MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. lapkričio 19 d. Nr. V-914

Vilnius

 

 

 

1. P a k e i č i u Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1801 „Dėl Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 

1.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

3. Tvarkos aprašu siekiama užtikrinti, kad visiems valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų (toliau kartu – Mokykla) mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formaliojo profesinio mokymo programas, būtų išduodami bendrus Mokinio pažymėjimo blankų gamybos, jų apskaitos, pildymo, išdavimo reikalavimus atitinkantys Mokinio pažymėjimai. Taip pat siekiama, kad Mokinio pažymėjimai būtų naudojami laikantis bendrų Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų.“

1.2. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Mokinio pažymėjimo nuorodoje „Kiti įrašai“ nurodomi šie duomenys:

22.1. ugdymo / mokymo programa, pagal kurią mokinys mokosi;

22.2. mokymosi forma ir mokymo proceso organizavimo būdas, jei toks įrašas reikalingas mokinio teisėms užtikrinti;

22.3. važiavimo visuomeniniu transportu maršrutas, kuriame nurodoma, nuo kurios iki kurios stotelės (ar stoties) galima važiuoti, jei toks įrašas reikalingas mokinio teisėms užtikrinti;

22.4. žyma apie gyvenimą mokyklos bendrabutyje ar vaikų globos įstaigoje, mokymąsi neformaliojo vaikų švietimo mokykloje, jei mokinys ten gyvena;

22.5. kita informacija, jei toks įrašas reikalingas vaiko saugumui ir / ar teisėms užtikrinti (švietimo prieinamumui laiduoti, kai vaikas turi būti palydimas ar kt.).“

1.3. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Mokinių, kuriems nuorodoje „Kiti įrašai“ daromi įrašai pagal Tvarkos aprašo 22.2–22.5 papunkčius, sąrašas tvirtinamas Mokyklos vadovo įsakymu.“

2. N u s t a t a u, kad mokinio pažymėjimai, išduoti iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, galioja iki mokinio pažymėjime nurodyto termino pabaigos.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Jurgita Petrauskienė