Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, piešimas, arklys, iliustracija  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL analitinio centro patikrinimo techninėS užduotiEs PATVIRTINIMO

 

2024 m. vasario 6 d. Nr. Sp-19

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 2 punktu, suderinusi su Lietuvos auditorių rūmais (2024-02-05 raštas Nr. 1.9-S0148), nusprendžia:

Patvirtinti Analitinio centro patikrinimo techninę užduotį (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                               Lina Petronienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2024 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. Sp-19

 

 

ANALITINIO CENTRO patikrinimo techninė užduotis

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Analitinio centro patikrinimo techninė užduotis (toliau – techninė užduotis) yra skirta auditoriui ir (arba) audito įmonei (toliau – auditorius) atlikti analitinio centro finansinių ataskaitų auditą (toliau – auditas) ir finansavimo patikrinimą (toliau – patikrinimas), įgyvendinant Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymą (toliau – Įstatymas).

2. Auditą ir patikrinimą gali atlikti fizinis asmuo, turintis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – Audito įstatymas) nustatyta tvarka išduotą auditoriaus pažymėjimą.

3. Auditas atliekamas vadovaujantis Tarptautinės apskaitos specialistų federacijos patvirtintais tarptautiniais audito standartais. Patikrinimas atliekamas vadovaujantis Tarptautinės apskaitos specialistų federacijos patvirtintais tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims atlikti, ir šia technine užduotimi.

4. Auditorius, atliekantis auditą ir patikrinimą, privalo laikytis Tarptautinės apskaitos specialistų federacijos patvirtintame Tarptautiniame apskaitos profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos principų.

5. Auditorius negali atlikti audito ir patikrinimo, jeigu jis yra tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su analitiniu centru.

6. Auditorius negali atlikti audito ir patikrinimo, jeigu auditorius ataskaitiniu laikotarpiu arba sutarties sudarymo metu buvo politinės kampanijos iždininkas.

7. Auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų – pagal šią techninę užduotį parengta sutartų procedūrų ataskaita, kurioje nurodoma patikrinimo apimtis ir auditoriaus pastebėjimai atliekant politinės organizacijos patikrinimą.

8. Šioje techninėje užduotyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372, (toliau – Taisyklės) su visais pakeitimais ir papildymais.

 

II SKYRIUS

AUDITO IR patikrinimo ORGANIZAVIMAS IR ATASKAITOS

 

9. Auditą ir patikrinimą auditorius atlieka pagal šią techninę užduotį.

10. Auditoriui, atliekančiam auditą ir patikrinimą, analitinio centro apskaitą tvarkantis asmuo arba Vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK), jeigu patikrinimą organizuoja VRK, turi pateikti šiuos dokumentus:

10.1. finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

10.1.1. finansinės būklės ataskaita;

10.1.2. veiklos rezultatų ataskaita;

10.1.3. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas;

10.2. finansinių ataskaitų rinkinio priedus:

10.2.1. lėšų, gautų iš savininko, ataskaitą;

10.2.2. lėšų, gautų iš trečiųjų asmenų, ataskaitą;

10.2.3. analitinio centro veiklos finansavimo ataskaitą.

11. Auditoriui, atliekančiam auditą ir patikrinimą, analitinio centro apskaitą tvarkantis asmuo papildomai turi pateikti šiuos dokumentus:

11.1. analitinio centro įstatų nuorašą;

11.2. apskaitos politiką;

11.3. inventorizacijos dokumentus;

11.4. finansinių ataskaitų rinkinio ir jo priedų duomenis pagrindžiančius dokumentus, taip pat sutartis, pasirašytas per kalendorinius metus;

11.5. sąskaitų planą;

11.6. raštą, kuriame nurodytos visos analitinio centro disponuojamos sąskaitos ir nurodyti tiesiogiai ar netiesiogiai su analitiniu centru susiję juridiniai asmenys, taip pat juridiniai asmenys, kurių steigėja (vienas iš steigėjų) yra politinė partija;

11.7. patvirtinimo laišką audito įmonei.

12. Analitiniai centrai privalo bendradarbiauti su patikrinimą atliekančiais auditoriais ir pateikti patikrinimui atlikti reikalingus duomenis, dokumentus ir kitą informaciją.

13. Auditorius audito ir patikrinimo metu turi teisę iš analitinio centro gauti visus analitinio centro patikrinimui atlikti reikalingus dokumentus.

14. Visi auditoriui pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti analitinio centro atsakingų asmenų.

III SKYRIUS

AUDITO IR patikrinimo APIMTIS

 

15. Auditorius, siekdamas pareikšti savo nuomonę apie finansines ataskaitas, atlieka analitinio centro auditą pagal Audito įstatymą, vadovaudamasis tarptautiniais audito standartais.

16. Pateiktų dokumentų patikrinimas atliekamas naudojant nurodytą apimtį:

16.1. analitinio centro valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos išrašo įrašus (100 proc.) pagal pateiktus pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jeigu analitinis centras gavo ar turėjo valstybės biudžeto asignavimų;

16.2. analitinio centro einamosios banko sąskaitos išrašo įrašus (100 proc.) apie gautas lėšas;

16.3. kasos ir analitinio centro einamosios banko sąskaitos išlaidų patikrinimo apimtį nusistato pats auditorius taip, kad auditoriaus ataskaitoje dėl pastebėtų faktų (kuri rengiama vietoj sutartų procedūrų ataskaitos) galėtų pateikti savo pastebėjimus dėl analitinio centro finansavimo ir finansinės apskaitos atitikties Įstatymo nuostatoms, bet ne mažiau kaip 50 proc. išlaidų sumos.

17. Auditorius, atlikęs patikrinimą, kurį sudaro 3 etapai: gautų lėšų patikrinimas, išlaidų patikrinimas ir patikrinimas, ar buvo laikomasi Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, pateikdamas savo pastebėjimus pagal kiekvieno etapo procedūras.

17.1. Gautų lėšų patikrinimo procedūros:

17.1.1. patikrinti, ar analitinis centras buvo finansuojamas Įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nenurodytomis lėšomis;

17.1.2. patikrinti, ar analitinis centras neleistinas lėšas (nenurodytas Įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje) pavėluotai grąžino jas pervedusiam asmeniui (vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių lėšų gavimo dienos) arba pervedė į valstybės biudžetą (vėliau kaip per 10 darbo dienų), jeigu lėšų šaltinis per 10 darbo dienų nenustatytas, išskyrus atvejus, kai VRK sprendimu yra sustabdytas lėšų grąžinimas arba pervedimas į valstybės biudžetą;

17.1.3. patikrinti, ar analitinis centras nesilaikydamas Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies nuostatų priėmė lėšas iš politinių fondų (ne Europos politinių fondų), kurie VRK sprendimu nėra įtraukti į Patikimų politinių fondų sąrašą;

17.1.4. patikrinti, ar analitinis centras nesilaikydamas Įstatymo 34 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatų teikė paslaugas politinei partijai savo iniciatyva arba be sutarties ar kitų paslaugų užsakymą pagrindžiančių dokumentų;

17.1.5. patikrinti, ar analitinis centras nesilaikydamas Įstatymo 34 straipsnio 2 dalies nuostatų teikė paslaugas savininkei – politinei partijai, analitinio centro organizuojamų renginių (mokymų) dalyviams ir už tai negavo atlyginimo;

17.1.6. patikrinti, ar analitinis centras nesilaikydamas Įstatymo 34 straipsnio 2 dalies nuostatų teikė paslaugas ne tik savininkei – politinei partijai.

17.2. Išlaidų patikrinimo procedūros:

17.2.1. patikrinti, ar buvo skirstomas analitinio centro turtas ir lėšos savininkei – politinei partijai, jos nariams ar fiziniams asmenims;

17.2.2. patikrinti, ar analitinis centras gautas lėšas naudojo nesilaikydamas analitinio centro įstatuose nurodytų analitinio centro organizacijos veiklos tikslų.

17.3. Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymosi patikrinimo procedūros:

17.3.1. patikrinti, ar analitinis centras laikėsi Įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo iš politinės partijos valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos gautas lėšas laikyti savo banko sąskaitoje ir mokėjimus atlikti iš šios sąskaitos;

17.3.2. patikrinti, ar analitinis centras laikėsi Taisyklių 19 punkte nustatyto reikalavimo pagrįsti  turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis metines finansines ataskaitas;

17.3.3. patikrinti, ar buvo vykdytos operacijos grynaisiais pinigais ir ar analitinis centras laikėsi Finansinės apskaitos įstatymo 8 straipsnyje nustatytų reikalavimų pildydamas grynųjų pinigų apskaitos registrą;

17.3.4.   patikrinti, ar finansinių ataskaitų rinkinio priede lėšų, gautų iš savininko, ataskaitoje nurodyti duomenys atitinka analitinio centro apskaitos registrų duomenis;

17.3.5. patikrinti, ar finansinių ataskaitų rinkinio priede lėšų, gautų iš trečiųjų asmenų, ataskaitoje nurodyti duomenys atitinka apskaitos registrų duomenis;

17.3.6. patikrinti, ar analitinio centro veiklos finansavimo ataskaitoje nurodyti duomenys atitinka apskaitos registrų duomenis.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Atlikęs auditą ir patikrinimą auditorius:

18.1. parengia auditoriaus išvadą, kurioje pareiškia savo nuomonę apie audituotas finansines ataskaitas;

18.2. pagal Lietuvos auditorių rūmų nustatytą formą parengia auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, kurioje nurodo:

18.2.1. kad atliktas finansinių ataskaitų auditas;

18.2.2. kad atliktos reikalingos procedūros, kad auditorius galėtų atsakyti į šios techninės užduoties 17 punkte pateiktus klausimus, ir pateikia savo pastebėjimus dėl neatitikčių (pažeidimų). Jeigu negali atsakyti į klausimus, nurodo priežastis;

18.2.3. ar nenustatyta neteisėto finansavimo faktų;

18.2.4. konkrečius teisės aktus ir jų straipsnius, kurių reikalavimai nebuvo įvykdyti, jeigu nustatyta, kad analitinis centras nesilaikė Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų dėl analitinio centro finansavimo;

18.3. auditoriaus išvadoje ir auditoriaus ataskaitoje dėl pastebėtų faktų nenurodo viešai neskelbiamų fizinių asmenų duomenų (asmens kodo, adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso, sąskaitos numerio ir kita);

18.4. supažindina analitinio centro apskaitą tvarkantį asmenį su auditoriaus išvada ir auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų. Susipažinimui skiria ne mažiau kaip 3 darbo dienos;

18.5. su auditu ir patikrinimu susijusius darbo dokumentus kartu su juos pagrindžiančių analitinio centro pateiktų dokumentų kopijomis, kai jos reikalingos, pasilieka savo nuosavybėje ir saugo Audito įstatymo nustatyta tvarka;

18.6. kai patikrinimą organizuoja VRK, tikrinimo metu gautų papildomų dokumentų, paaiškinimų kopijas pateikia VRK.

19. Auditoriaus išvada ir auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų pasirašoma el. parašu ir pateikiama analitiniam centrui, kuris dokumentus pateikia VRK. Kai sutartį dėl analitinio centro patikrinimo sudaro VRK, dokumentai pateikiami VRK.

20. Prireikus VRK teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į auditorių papildomos informacijos, susijusios su atliktu auditu ir patikrinimu.

21. Ši techninė užduotis gali būti keičiama VRK sprendimu suderinus su Lietuvos auditorių rūmais.

________________________

 

 

SUDERINTA

Lietuvos auditorių rūmų

2024-02-05 raštu Nr. 1.9-S0148