LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-897 „DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR 2016–2020 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 8 d. Nr. 3D-413

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 6.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.7. daugiametės, natūralios ir pusiau natūralios pievos, kurių kodai DGP, SPT, 5PT-2, MNP, MNŠ, nesant reikalavimo atkurti daugiametes pievas, anksčiausiai gali būti deklaruojamos praėjus penkeriems metams po paskutinio ariamosios žemės deklaravimo atitinkamame plote.“

2.   Pakeičiu 40.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

40.2.1. įsėlis sėjamas į pagrindinį pasėlį balandžio 1 d.–birželio 30 d. įsėjant žolinius (klasifikatoriaus III grupės arba kodu GPŽ deklaruojamus) augalus, kurie turi būti sudygę ir matomi lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. Įsėlį galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 8 savaites, o pareiškėjas, įsėjęs įsėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu iselis@nma.lt ar telefonu mobiliąja programėle „NMA agro“ informuoja Agentūrą apie sėją nurodydamas valdos numerį, KŽS ir lauko numerius, tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas įsėlio išlaikymo dirvoje terminas. Įsėlis negali būti naudojamas ganyti ar derliui gauti;“.

3.   Pakeičiu 48.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

48.5. šiltnamius įregistruoti kaip statinius Nekilnojamojo turto registre ir (arba) Valdų registre, o nuo 2019 m. – iki einamųjų metų gruodžio 31 d. – Nekilnojamojo turto registre;“.

4.   Pakeičiu 52.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

52.3. einamųjų metų sėjai naudoti sėklą, įsigytą ne anksčiau kaip prieš 24 mėnesius iki einamųjų metų paraiškų teikimo pabaigos;“.

5.   Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Jei pareiškėjas, siekiantis gauti susietąją paramą už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės, neatitinka bent vieno iš taisyklių 57 punkte nurodytų reikalavimų, susietoji parama už plotą, neatitinkantį minėtų reikalavimų, jam nemokama.“

6.   Pakeičiu 61.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

61.2. su baltojo cukraus gamintoju ar žemės ūkio kooperatyvu būti sudarę cukrinių runkelių pirkimo–pardavimo sutartį, galiojančią einamųjų metų produkcijai parduoti:“.

7.   Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Visi pareiškėjai privalo saugoti su baltojo cukraus gamintoju ar žemės ūkio kooperatyvu sudarytą cukrinių runkelių pirkimo–pardavimo sutartį ne trumpiau kaip dvejus metus nuo paraiškos teikimo metų ir pareikalavus ją pateikti Agentūrai.“

8.   Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67. Pavėluotai paraiškos priimamos iki einamųjų metų liepos 2 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc.

Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias (force majeure) aplinkybes, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d., seniūnijos darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus, kuris į PPIS įveda paraiškos duomenis ir paraiška patvirtinama. Vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai PPIS neregistruojami, o jų originalai siunčiami paštu Agentūrai. Pareiškėjas gali pateikti paraišką ir pats ją užpildydamas, prisijungęs prie PPIS per elektroninę bankininkystę, o vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus išsiųsdamas paštu Agentūrai. Agentūra, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos priėmimo.

Po einamųjų metų spalio 31 d. paraiškos nepriimamos.

Po einamųjų metų birželio 7 d. paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves nepriimamos.“

9.   Papildau 68.4 papunkčiu:

68.4. pareiškėjas nuo einamųjų metų liepos 3 d. iki kitų metų kovo 1 d. gali seniūnijoje pagal pareiškėjo valdos centro adresą pataisyti einamaisiais metais patvirtintoje paraiškoje esančias akivaizdžias klaidas, kurias, remdamasi bendru tam tikro atvejo vertinimu, pripažino Agentūra.“

10. Pakeičiu 75.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

75.15. įtarusi, kad pareiškėjas keitė deklaruotą plotą, siekdamas gauti didesnę paramos sumą (išmoką už pirmuosius hektarus, išmoką jaunajam ūkininkui) ar išvengti žalinimo reikalavimų vykdymo, taisyklių 4.13.3 papunktyje nustatyta tvarka patikrina žemės ūkio veiklos vykdymo faktą visuose plotuose, kurių pareiškėjas nedeklaravo praėjusiais metais, ir pareikalauja pareiškėjo pateikti šių plotų žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kai nuosavybės ar žemės valdymo teisė yra registruota Registrų centre, pareiškėjas gali nurodyti tik registruotų žemės sklypų kadastrinį (-ius) bei deklaruoto (-ų) kontrolinio (-ų) žemės sklypo (-ų), lauko (-ų) numerį (-ius), kodą (-us), bei plotą) ar paprašo nurodyti ploto sumažinimo priežastis. Agentūra pareiškėjui išsiunčia pranešimą dėl būtinų dokumentų patikslinimo, tačiau pareiškėjui nepateikus atsakymo, siunčia pranešimą dėl duomenų patikslinimo praėjusiais metais šį plotą deklaravusiam pareiškėjui, prašydama paaiškinti plotų kitimo priežastis. Pareiškėjui, įrodžiusiam, kad plotas nebuvo pakeistas siekiant sukurti sąlygas kitam pareiškėjui gauti didesnę išmoką už pirmuosius hektarus, išmoką jaunajam ūkininkui ar siekiant išvengti žalinimo reikalavimų vykdymo, išmoka už pirmuosius hektarus, išmoka jaunajam ūkininkui ir (arba) žalinimo išmoka mokama;“.

11. Pakeičiu 2 priedo 29 punkto I grupės 76 eilutę ir ją išdėstau taip:

„76

PDŽ

Žaliasis pūdymas

EK

EPI

ĮS

 

PD

TP

EKS

AR“

 

12. Pakeičiu 2 priedo 29 punkto Paramos suderinamumo matricą ir ją išdėstau taip:

PARAMOS SUDERINAMUMO MATRICA

TI

ŽĮ

ŽP, VP

PD

AZ

TU

SP

EK

EPI

ĮS

ESĖ

EPA

EKS

TS

TP

NKS

DKS

DV

AR

PI

PK

DM

UK

NM

MA

DI

PL

PO

KR

5PT-2

5PT-3

5PT-7

5PT-8

5PT-11

5PT-12

RZV

EPT

SPT

MNP

MNŠ

MNN

PA

SS

PR

PP

AJ

HB

MVP

ŽM-1–ŽM-7

NM-1–NM-7

AI-1–AI-2

TI

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ŽĮ

+

X

+

 

+

 

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

ŽP, VP

+

X

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

PD

+

X

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

 

AZ

+

X

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

TU

+

X

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

 

 

SP

+

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

EK

+

+

+

+

+

+

X

 

 

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

EPI

+

 

+

+

+

 

+

 

X

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

ĮS

+

+

+

+

 

X

 

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

ESĖ

+

+

+

+

+

 

X

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

X

 

+

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

EPA

+

+

+

+

+

 

 

X

+

 

+

+

+

+

+

+

+

 

+

EKS

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

TS

+

+

+

+

 

 

X

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

TP

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

X

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

NKS

+

+

+

+

+

 

+

+

+

X

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

DKS

+

+

+

 

+

 

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

 

X

+

+

+

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

 

 

 

 

DV

+

+

 

 

+

 

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

AR

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PI

+

+

+

 

+

 

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

PK

 

 

 

 

X

 

 

 

DM

 

 

 

 

X

 

 

 

UK

 

 

 

 

X

 

 

 

NM

 

 

 

 

X

 

 

 

MA

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

DI

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PL

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

X

 

 

+

+

+

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

PO

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

KR

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5PT-2

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

X

 

 

5PT-3

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

X

 

 

5PT-7

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

X

 

 

5PT-8

+

 

 

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

X

 

 

5PT-11

 

 

 

 

 

X

 

 

5PT-12

 

 

 

 

 

X

 

 

RZV

+

 

 

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

X

 

 

EPT

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

X

 

 

SPT

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

X

 

 

MNP

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

X

 

 

MNŠ

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

X

 

 

MNN

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

X

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

X

 

 

PA

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

 

 

SS

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

X

 

 

PR

+

+

+

+

+

 

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

X

 

 

PP

+

+

+

+

+

 

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

 

 

AJ

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

HB

+

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

MVP

 

 

 

 

 

 

 

X

ŽM-1–ŽM-7

 

 

 

 

 

 

 

X

NM-1–NM-7

 

 

 

 

 

 

 

X

AI-1–AI-2

 

 

 

 

 

 

 

X“.

 

13. Papildau 8 priedą 3.2.31 papunkčiu:

3.2.31. pareiškėjai, kurie praėjusiais metais nedeklaravo, ir pareiškėjai, kurie deklaruoja visiškai per praėjusius dvejus metus nedeklaruotus didesnius nei 2 ha naudmenų ir kitus plotus, seniūnijos darbuotojui pateikia visų minėtų deklaruojamų plotų žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus (su žemės sklypų planais). Pareiškėjas, kuris pats pildo paraiškos elektroninę formą, Agentūrai pareikalavus iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. išsiunčia jų kopijas Agentūrai paštu arba elektroniniu paštu. Pavėluotai šiame punkte nurodyti dokumentai priimami iki einamųjų metų rugsėjo 26 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) paramą už plotus, kurių privalu pateikti dokumentus, mažinant po 1 proc. Pavėluotai pateikus dokumentus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės, minėtas paramos mažinimas (1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną) netaikomas. Po einamųjų metų rugsėjo 26 d. dokumentai priimami tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės, o šių aplinkybių nesant parama už plotus, kurių privalu pateikti dokumentus, neskiriama bei Agentūra taiko sankcijas dėl didesnių naudmenų plotų, nei deklaruoti reikalavimus atitinkantys plotai, deklaravimo.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                         Giedrius Surplys