Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2002 m. LIEPOS 17 d. nutarimo nr. 1159 „DĖL ATLYGINIMO (RAŠTINĖS RINKLIAVOS) UŽ CENTRINĖS HIPOTEKOS ĮSTAIGOS TEIKIAMAS PASLAUGAS“ pakeitimo

 

2016 m. spalio 12 d. Nr. 1031

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 1159 „Dėl atlyginimo (raštinės rinkliavos) už Centrinės hipotekos įstaigos teikiamas paslaugas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Atlyginimo (raštinės rinkliavos) už Centrinės hipotekos įstaigos teikiamas paslaugas dydžių sąrašas nauja redakcija nedėstomas):

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ IR NAUDOJIMĄSI ŠIŲ REGISTRŲ DUOMENIMIS DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.261 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 29 straipsnio 5 dalimi ir 29 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

1. Atlyginimo už Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų objektų registravimą ir naudojimąsi šių registrų duomenimis dydžių sąrašą.

2. Atlyginimo už naudojimąsi Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų duomenimis mokėjimo tvarkos aprašą.“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Atlyginimo (raštinės rinkliavos) už Centrinės hipotekos įstaigos teikiamas paslaugas dydžių sąrašą:

2.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

ATLYGINIMO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ IR NAUDOJIMĄSI ŠIŲ REGISTRŲ DUOMENIMIS DYDŽIŲ SĄRAŠAS“.

2.2. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

I SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ IR ŠIO REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMĄ DYDŽIAI“.

2.3. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Hipotekos (įkeitimo) įregistravimas – 31,28 euro.

Jaunai šeimai, kurios sąvoka įtvirtinta Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, registruojant hipoteką pirmam būstui, atlyginimas už hipotekos įregistravimą – 15,64 euro.

Kai tai pačiai prievolei apsaugoti registruojama papildoma hipoteka (įkeitimas), už kiekvieną paskesnį hipotekos (įkeitimo) sandorio įregistravimą imamas 28,96 euro atlyginimas.

2.4. Pripažinti netekusiais galios 6, 7 ir 8 punktus.

2.5. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Hipotekos registro išsami informacija, duomenų paiešką atlikus pagal įkeitimo objekto savininko ir (ar) skolininko identifikavimo kodą arba įkeitimo objekto identifikavimo kodą (jeigu įkeitimo objektas registruojamas Nekilnojamojo turto registre), – 9,27 euro.

2.6. Pripažinti netekusiu galios 13 punktą.

2.7. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

IV SKYRIUS

Atlyginimo už vedybų SUTARČIŲ REGISTRO OBJEKTŲ registravimą IR ŠIO registro duomenų naudojimą dydžiai“.

2.8. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

V SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ SUTARČIŲ REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ IR ŠIO REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMĄ DYDŽIAI“.

2.9. Pakeisti VI skyrių ir jį išdėstyti taip:

VI SKYRIUS

atlyginimo už Įgaliojimų REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ IR ŠIO registro duomenų naudojimą dydžiai

36. Įgaliojimo įregistravimas (įgaliojimo pakeitimo duomenų įrašymas ) – 1,74 euro.

37. Įgaliojimų registro išsami informacija (atlyginimo už Įgaliojimų registro duomenų vienetą dydis) – 1,44 euro.

38. Įgaliojimų registro išsami informacija su įgaliojimo turiniu – 2,32 euro.

39. Įgaliojimų registro dokumentų santrauka – 0,87 euro.

40. Metinis abonentinis mokestis, perkant Įgaliojimų registro duomenų bazės išrašą, – 4 989,57 euro.“

2.10. Pripažinti netekusiu galios 44 punktą.

2.11. Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46. Atlyginimo dydis antstoliams už prisijungimą prie Hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų duomenų bazių naudojant registrų duomenų platinimo sistemą – 28,96 euro mėnesinis mokestis.“

2.12. Pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

48. Pranešimas apie duomenų įregistravimą Hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registruose trumpąja tekstine žinute (SMS) (jeigu registrų nuostatuose nustatytas trumposios tekstinės žinutės (SMS) teikimas) – 0,29 euro.

2.13. Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49. Atlyginimas už Hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų dokumentų kopijų (jeigu registrų nuostatuose nustatytas registro dokumentų teikimas) parengimą0,29 euro už vieną lapą.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 1159
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1031 
redakcija)

 

 

 

ATLYGINIMO UŽ NAUDOJIMĄSI LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ DUOMENIMIS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1. Atlyginimas už naudojimąsi Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų duomenimis mokamas grynaisiais arba mokėjimo pavedimu šių registrų tvarkytojui.

2. Sumokėtas atlyginimas grąžinamas, kai:

2.1. atsisakoma suteikti registro duomenis;

2.2. jeigu sumokėta daugiau, nei nustatyta šiuo nutarimu patvirtintame Atlyginimo už Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų objektų registravimą ir naudojimąsi šių registrų duomenimis dydžių sąraše;

2.3. atlyginimas buvo sumokėtas per klaidą.

3. Sumokėtas atlyginimas grąžinamas pagal mokėtojo kreipimąsi raštu į Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų tvarkytoją.

 

 

 

––––––––––––––––––––