KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-336 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 6 d. Nr. T-11

Kaunas

 

Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-336 „Dėl Kauno miesto paveldotvarkos programos patvirtinimo“, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2014 m. birželio 19 d.

sprendimu Nr. T-336

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 6 d. 

sprendimo Nr. T-11

redakcija)

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos (toliau – Programa) paskirtis – skatinti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) nekilnojamųjų kultūros vertybių priežiūrą, apsaugą ir atgaivinimą, skiriant dalinį finansavimą Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams, joms pritaikyti neįgaliųjų reikmėms ir dekoratyviniam fasadų apšvietimui įrengti.

2. Programoje vartojamos sąvokos:

2.1. Savivaldybės nekilnojamoji kultūros vertybė – Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esantis kultūros paveldo objektas ar kultūros paveldo statinys; pastatas, esantis valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės, vadinamos Senamiesčiu (unikalus kultūros vertybių registro kodas 20171), teritorijoje.

2.2. Tvarkybos darbai – Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbai, taikomieji tyrimai, privalomi atlikti prieš kultūros paveldo objektų tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu, apsaugos techninių priemonių įrengimas ir kiti neatidėliotini saugojimo darbai, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“, tvarkomieji paveldosaugos darbai, šių darbų projektavimas, pagal specialiuosius paveldosaugos reikalavimus atliekami tvarkomieji statybos darbai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytą statinio paprastojo remonto  sąvoką, kuriais pagerinama Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės išorinių atitvarų, fasadų elementų techninė ir estetinė būklė (išskyrus apšiltinimą), šių darbų projektavimas.

2.3. Valdytojas – Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės savininkas ar kitoks valdymo teisių turėtojas ar jo įgaliotas asmuo.

2.4. Dekoratyvinio apšvietimo įrengimas Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės išorinio (-ių) dekoratyvinės paskirties fasado (-ų) apšvietimo įrenginio (-ių) suprojektavimas ir sumontavimas, nepriskiriamas tvarkybos darbams.

2.5. Pritaikymas neįgaliųjų reikmėms – Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų statinių pritaikymui žmonių su negalia (toliau – neįgalieji) reikmėms įgyvendinimo darbai Savivaldybės nekilnojamojoje kultūros vertybėje, šių darbų projektavimas.

3. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Programos tikslai:

4.1. sutvarkyti ir atgaivinti valdytojams priklausančias Savivaldybės nekilnojamąsias kultūros vertybes, suteikiant Savivaldybės dalinį finansavimą tvarkybos darbams, joms pritaikyti neįgaliųjų reikmėms ir dekoratyviniam apšvietimui įrengti, atsižvelgiant į tais metais Savivaldybės biudžete patvirtintą asignavimų sumą Programai finansuoti;

4.2. pagerinti Kauno tarpukario modernizmo architektūros stiliaus pastatų būklę;

4.3. išsaugoti medinės architektūros paveldą.

5. Programos uždaviniai:

5.1. skatinti valdytojus tinkamai prižiūrėti nekilnojamąjį kultūros paveldą;

5.2. didinti Kauno miesto turistinį patrauklumą.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

 

6. Tvarkybos darbai, pritaikymas neįgaliųjų reikmėms ir dekoratyvinio apšvietimo įrengimas finansuojami iš Programos lėšų, kurias skiria Savivaldybės taryba, tvirtindama Savivaldybės biudžetą. Valdytojas pateikia prašymą finansuoti Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkybos darbus ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų (Programos 2 priedas) ir Kultūros paveldo tvarkybos, neatidėliotinų saugojimo darbų ir dekoratyvinio apšvietimo įrengimo duomenų aprašą (Programos 3 priedas) Savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriui (toliau – Kultūros paveldo skyrius) Savivaldybės paskelbtame kvietime teikti prašymus nustatytais terminais ir tvarka. Kvietimas teikti prašymus ir prašymų teikimo tvarka viešai skelbiama vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt.

7. Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai (originalai ir kopijos):

7.1. įgaliojimas (jeigu prašymą pateikia valdytojo įgaliotas asmuo);

7.2. Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės ir žemės sklypo valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;

7.3. nuosavų lėšų skyrimo prašomiems finansuoti tvarkybos darbams patvirtinimas arba kiti dokumentai, pagrindžiantys šių darbų dalinį finansavimą iš kitų šaltinių;

7.4. Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės esamos būklės fotofiksacija;

7.5. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos, išduotos vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-159 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ arba specialieji paveldosaugos reikalavimai tvarkomiesiems statybos darbams, išduoti vadovaujantis Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-975 „Dėl Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.6. Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos sutartis, sudaryta vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-627 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymo taisyklių patvirtinimo“ (jei sutartis yra sudaryta);

7.7. jei prašoma finansuoti taikomųjų tyrimų (išskyrus archeologinius tyrimus) atlikimą, papildomai pateikiama:

7.7.1. informacija apie atliktus tyrimus ir šių tyrimų ataskaitų ir (ar) kitų dokumentų (turimų, žinomų) saugojimo vietą (toliau – informacija apie atliktus tyrimus);

7.7.2. Kultūros paveldo skyriaus ir (ar) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suderintas taikomųjų tyrimų projektas su skaičiuojamąja kaina, parengtas pagal paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“, paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ patvirtinimo“ (toliau – PTR „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“) ir paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ patvirtinimo“ (toliau – PTR „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“);

7.7.3. leidimas atlikti taikomuosius tyrimus, išduotas vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-155 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“;

7.8. jei prašoma finansuoti archeologinių tyrimų atlikimą, papildomai pateikiama:

7.8.1. leidimas atlikti archeologinius tyrimus, išduotas vadovaujantis Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. Į-221 „Dėl Leidimų atlikti archeologinius tyrimus tvarkos aprašo ir Leidimo atlikti archeologinius tyrimus formos patvirtinimo“;

7.8.2. archeologinių tyrimų projektas su archeologinių tyrimų sąmata, parengtas vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“, paveldo tvarkybos reglamente PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ patvirtinimo“, nustatytais darbų, medžiagų, mechanizmų, dokumentacijos rengimo ir darbo sąnaudų normatyvais;

7.9. jei prašoma finansuoti tvarkybos darbų, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų projektavimą, papildomai pateikiama:

7.9.1. informacija apie atliktus tyrimus;

7.9.2. statinio ekspertizės aktas, parengtas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, arba statinio apžiūros aktas arba statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas, parengti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“;

7.9.3. projektavimo darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo dokumentas, parengtas pagal paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“ ir paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ patvirtinimo“ arba paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-527 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“ patvirtinimo“ (toliau – PTR „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“), ir pasirašytas teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto specialisto;

7.9.4. paveldo tvarkybos darbų projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė Kultūros paveldo skyrius ar (ir) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (jei pasiūlymai yra parengti);

7.10. jei prašoma finansuoti Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų atlikimą, papildomai pateikiama:

7.10.1. jei planuojama atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus:

7.10.1.1. Kultūros paveldo skyriaus ar (ir) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suderintas tvarkybos darbų projektas su skaičiuojamąja kaina, parengtas pagal paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ ir paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“ (arba paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“) arba statinio projektas su skaičiuojamąja kaina, parengtas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 (toliau  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“), kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas;

7.10.1.2. leidimas įgyvendinti tvarkybos darbų projektą, išduotas paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ nustatyta tvarka;

7.10.2. jei numatoma atlikti tvarkomuosius statybos darbus:

7.10.2.1. statinio projektas su skaičiuojamąja kaina, parengtas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

7.10.2.2. statybą leidžiantis dokumentas, išduotas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

7.11. jei prašoma finansuoti Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių pritaikymą neįgaliųjų reikmėms ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimą, papildomai pateikiama:

7.11.1. statinio projektas, parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka (jei statinio projektas yra parengtas);

7.11.2. statybą leidžiantis dokumentas, išduotas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka (jei statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas);

7.11.3. projektiniai pasiūlymai, parengti vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka, kuriems pritarė Kultūros paveldo skyrius ar (ir) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (jei nėra 7.11.1 ir 7.11.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų);

7.11.4. sąmata, parengta vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka, pasirašyta teisės aktų tvarka atestuoto specialisto.

8. Kultūros paveldo skyriaus darbuotojas, atsakingas už prašymų priėmimą, įsitikina pateiktų dokumentų tikrumu, patvirtina kopijas teisės aktų nustatyta tvarka ir grąžina dokumentų originalus juos pateikusiam valdytojui.

9. Jeigu valdytojas pateikia netinkamai įformintus ar ne visus Programos 7 punkte nurodytus dokumentus arba pateikia klaidingus duomenis, Kultūros paveldo skyrius apie tai per 3 darbo dienas raštu praneša valdytojui, nurodydamas ne trumpesnį kaip 10 kalendorinių dienų terminą pateiktiems dokumentams patikslinti ar papildomiems dokumentams pateikti. Per nustatytą terminą nepatikslinus dokumentų ar nepateikus papildomų dokumentų, prašymas nenagrinėjamas ir apie tai raštu informuojamas valdytojas.

10. Pasikeitus anksčiau pateiktuose prašymuose ir prie jų pridedamuose dokumentuose nurodytiems duomenims, valdytojai privalo nedelsdami per 5 darbo dienas informuoti Kultūros paveldo skyrių ir pateikti pasikeitusių dokumentų originalus ir kopijas.

11. Per 10 darbo dienų nuo prašymų priėmimo pabaigos Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt paskelbiamas visų pateiktų prašymų sąrašas.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

12. Pateiktus prašymus pagal Programoje nurodytus prioritetus nagrinėja, finansuotinus objektus ir finansavimo dydį siūlo Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Paveldotvarkos programos lėšomis finansuotinų objektų atrankos darbo grupė (toliau – Darbo grupė). Darbo grupė savo darbe vadovaujasi Savivaldybės mero patvirtintu darbo reglamentu.

13. Darbo grupė, išnagrinėjusi pateiktus prašymus, pasiūlo finansuotinus objektus ir konkretų finansavimo dydį, atsižvelgdama į Savivaldybės einamųjų metų biudžeto asignavimus Programai finansuoti.

14. Vadovaudamasis Darbo grupės priimtu (-ais) sprendimu (-ais), Kultūros paveldo skyrius rengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo (toliau – Sąrašas) patvirtinimo.

15. Per 30 dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo dėl Sąrašo patvirtinimo įsigaliojimo su valdytojais, kuriems skirtas finansavimas, pasirašomos Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys (toliau – Sutartis). Sutarties forma tvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Sutartis pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

16. Patvirtintame Sąraše nurodytos lėšos valdytojams pervedamos Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. 

17. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Sąrašo patvirtinimo skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt. Valdytojus, kurių prašymai nebuvo patenkinti, Kultūros paveldo skyrius informuoja raštu, nurodydamas prašymų atmetimo motyvus, per 10 darbo dienų nuo Sąrašo patvirtinimo dienos.

 

IV SKYRIUS

TVARKYBOS DARBŲ FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

18. Nagrinėjant prašymus ir siūlant finansavimo dydį prioritetai teikiami:

18.1. fizinių asmenų nuosavybės teise valdomų Savivaldybės saugomais paskelbtų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams;

18.2. kitų Savivaldybės saugomais paskelbtų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams;

18.3. nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms iškilusi reali sunykimo grėsmė, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotiniems saugojimo darbams;

18.4. Kauno tarpukario modernizmo architektūros stiliaus statinių, kuriems Europos Komisijos 2015 m. kovo 10 d. sprendimu 2015/C 83/03 suteiktas Europos paveldo ženklas (statinių sąrašas pateikiamas Programos 1 priede) ir kitų 1919–1940 metais pastatytų nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimui;

18.5. medinės architektūros statinių tvarkybos darbams;

18.6. Laisvės alėjos, Vilniaus gatvės, Rotušės aikštės, Nepriklausomybės aikštės pastatų fasadų tvarkybos darbams ir (ar) pritaikymui neįgaliųjų reikmėms.

19. Prašymas netenkinamas, jei nustatoma, kad:

19.1. valdytojas nurodė klaidingus arba nepakankamus duomenis;

19.2. valdytojas nesilaiko paveldosaugos reikalavimų.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

20. Nustatant finansavimo dydį, Programos lėšos paskirstomos taip:

20.1. Iki 100 procentų Programos lėšų gali būti skiriama:

20.1.1. Savivaldybės nuosavybės teise valdomų Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurių valdymas perduotas kitiems subjektams, tvarkybos darbams ir (ar) pritaikymui neįgaliųjų reikmėms;

20.1.2. Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių neatidėliotiniems saugojimo darbams, nurodytiems Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo 6.1 papunktyje.

20.2. Iki 50 procentų Programos lėšų gali būti skiriama kitų Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams ir (ar) pritaikymui neįgaliųjų reikmėms ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimui.

 

VI SKYRIUS

ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ

 

21. Lėšos tvarkybos darbams pervedamos ir už jas atsiskaitoma Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

22. Paaiškėjus, kad lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, valdytojas privalo lėšas grąžinti į Sutartyje nurodytą sąskaitą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

23. Savivaldybės tarybos sprendimai dėl Sąrašo patvirtinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________________

 

Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos

1 priedas

 

 

Kauno tarpukario modernizmo architektūros stiliaus statiniai, kuriems Europos Komisijos 2015 m. kovo 10 d. sprendimu 2015/C 83/03 suteiktas Europos paveldo ženklas

 

 

Eil. Nr.

Kultūros vertybė

Statybos metai

Adresas

1

2

3

4

1.

Kauno centrinis paštas

1930–1931

Laisvės al. 102

2.

Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

1930–1936

K. Donelaičio g. 64

V. Putvinskio g. 55

3.

Karininkų ramovė

1935–1937

A. Mickevičiaus g. 19

4.

Kauno miesto savivaldybė (buv. Taupomosios kasos)

1938–1940

Laisvės al. 96 / L. Sapiegos g. 2

5.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (buv. Kauno apskrities savivaldybė)

1932–1933

Laisvės al. 14 / Vytauto pr. 91

6.

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai

1937–1938

K. Donelaičio g. 8

7.

Žaliakalnio funikulierius

1931–1933

Aušros g. 6

8.

Aleksoto funikulierius

1935

Amerikos Lietuvių g. 6

9.

Buv. bendrovės „Pažanga“ rūmai

1931–1934

Laisvės al. 53

10.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija

1931–1933

A. Mickevičiaus g. 9

11.

Kauno technologijos universiteto centriniai rūmai (buv. Žemės bankas)

1933–1935

K. Donelaičio g. 73 / Vienybės a.

12.

Buv. bendrovės „Pienocentras“ rūmai

1931–1934

Laisvės al. 55 / S. Daukanto g. 18

13.

Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultetas

(buv. Tyrimų laboratorija)

1933–1937

Radvilėnų pl. 19

14.

Lietuvos sporto universitetas

1933–1934

Sporto g. 6

15.

Kauno sporto halė

1938–1939

Perkūno al. 5

16.

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

1938

Skuodo g. 27

17.

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

(buv. Pradžios mokykla)

1930–1931

Aušros g. 3 / Žemaičių g.

18.

Kino teatras „Romuva“

1938–1940

Laisvės al. 54

19.

Buv. kino teatras „Pasaka“

1939–1940

Savanorių pr. 124

20.

Kristaus Prisikėlimo bazilika

1933–1940

Žemaičių g. 31

21.

Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

1938

A. Juozapavičiaus pr. 60

1

2

3

4

22.

Pastatų kompleksas

1928–1937

V. Putvinskio g. 52, 54, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 72

23.

Architekto Stasio Kudoko namas

1937

V. Mykolaičio-Putino g. 11

24.

Kauno dailės gimnazija (buv. ministro Juozo Tūbelio vila)

1933

Dainavos g. 1

25.

Gyvenamasis namas

1929

K. Donelaičio g. 17

26.

Gyvenamasis namas

1933

K. Donelaičio g. 19

27.

Gyvenamasis namas

1930–1931

Maironio g. 13

28.

Gyvenamasis namas

1932

Kęstučio g. 38

29.

Gyvenamasis namas

1933

Laisvės al. 3

30.

Gyvenamasis namas

1929–1930

Laisvės al. 69

31.

Gyvenamasis namas

1935

L. Sapiegos g. 4

32.

Gyvenamasis namas

1938

Vaidilutės g. 3

33.

Gyvenamasis namas

1934

Vydūno al. 59

34.

Gyvenamasis namas

1930–1931

Vytauto pr. 30

35.

Buv. bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune

1931–1932

Trakų g. 5

36.

Buv. kooperatyvo „Tulpė“ namas

1925–1926

A. Mickevičiaus g. 15

 

_____________________________

 

Kauno miesto savivaldybės

paveldotvarkos programos

2 priedas

 

 

(Prašymo finansuoti Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkybos darbus ir (ar) pritaikymą neįgaliųjų reikmėms ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimą iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų forma)

 

___________________________________________________________________________

(kultūros vertybės valdytojas (-ai)

___________________________________________________________________________

(asmens kodas (-ai) arba kodas (-ai) Juridinių asmenų registre, valdytojo (-ų) adresas (-ai), tel.)

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriui

 

PRAŠYMAS FINANSUOTI SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS tvarkybos darbUS IR (AR) PRITAIKYMĄ NEĮGALIŲJŲ REIKMĖMS Ir (Ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimą IŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ

______________

(data)

 

Prašau finansuoti Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės tyrimų atlikimą, konservavimo, restauravimo, remonto, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar neatidėliotinus saugojimo, avarijos grėsmės pašalinimo darbus ar šių darbų projektavimą, pritaikymą neįgaliųjų reikmėms, dekoratyvinio apšvietimo įrengimą iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto Paveldotvarkos programai skirtų lėšų.

Pagrindinės žinios apie nekilnojamąją kultūros vertybę (-es):

1 Pavadinimas (-ai) ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

2. Adresas (-ai)______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3. Unikalus (-ūs) žemės sklypo (-ų) Nr. ___________________________________________

4. Unikalus (-ūs) statinio (-ių) Nr. _______________________________________________

5. Unikalus (-ūs) kultūros vertybių registro kodas (-ai) ____________________________________________________

6. Tvarkybos, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotini saugojimo darbai, pritaikymo neįgaliųjų reikmėms, dekoratyvinio apšvietimo įrengimo projektavimo ir įrengimo darbai, kuriuos prašoma finansuoti iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto Paveldotvarkos programai skirtų lėšų: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)           (parašas)                 (valdytojo ar įgalioto asmens vardas, pavardė) 

 

___________________________

 

Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos

programos

3 priedas

 

 

(Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkybos, neatidėliotinų saugojimo darbų, pritaikymo neįgaliųjų reikmėms ir dekoratyvinio apšvietimo įrengimo duomenų aprašo forma)

__________________________________________________________________________

(kultūros vertybės valdytojas (-ai)

 

 

Kultūros paveldo tvarkybos, neatidėliotinų saugojimo darbų, PRITAIKYMO NEĮGALIŲJŲ REIKMĖMS IR DEKORATYVINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMO duomenų aprašAS

 

Eil. Nr.

Kultūros vertybės pavadinimas ir adresas

Kultūros vertybės valdytojas (-ai)

 

Tvarkybos,

apsaugos techninių priemonių įrengimo, neatidėliotinų saugojimo darbų, pritaikymo neįgaliųjų reikmėms ar dekoratyvinio apšvietimo įrengimo, numatomų atlikti ________m., pavadinimas

Darbų kaina              _____ m.

Valdytojo ar kitų finansavimo šaltinių skiriamos lėšos

Eur

Reikalingos

Savivaldybės biudžeto lėšos  (5 ir 6 punktų skirtumas),

Eur

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                                ________________________                                   _________________________________

(pareigų pavadinimas)                                                                           (parašas)                                                       (vardas ir pavardė)

 

_____________________