LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO BEI PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ IŠLAIDŲ PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. V-3019
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsniu ir 21 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei siekdamas užtikrinti, kad teritorinės ligonių kasos pagal vienodus principus planuotų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, skirtas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms, ir jas skaidriai paskirstytų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:

1.    T v i r t i n u Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų planavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios buvo sudariusios 2021 m. sutartis, šių sutarčių pratęsimo laikotarpiu (iki bus pasirašytos 2022 m. sutartys) ataskaitinį mėnesį suteiktoms atitinkamų grupių, nurodytų šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų planavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2.2, 2.4 ir 2.5 papunkčiuose, stacionarinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms paskirstoma 1/12 praėjusių metų sutartyje nurodytos metinės sumos stacionarinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms proporcingai sumoms (eurais), už kurias skaičiuojamuoju laikotarpiu buvo faktiškai suteikta atitinkamų grupių, nurodytų Aprašo 2.2, 2.4 ir 2.5 papunkčiuose, paslaugų;

2.2. 2022 m. metinės lėšos medicininės reabilitacijos paslaugoms planuojamos pagal skaičiuojamojo laikotarpio, trukusio nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d., duomenis, išskyrus Aprašo 2.1 papunktyje nurodytas pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas, kurioms metinės lėšos planuojamos pagal skaičiuojamojo laikotarpio, trukusio nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d., duomenis. Aprašo 2.1 papunktyje nurodytų pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų vartojimo rodiklis apskaičiuojamas pagal skaičiuojamojo laikotarpio, trukusio nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d., duomenis;

2.3. šio įsakymo nuostatos taikomos nuo 2022 m. sausio 1 d.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Arūnas Dulkys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-3019

 

 

Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų planavimo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų planavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros (toliau – ASP) įstaigoms numatomų metinių Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų (toliau – metinės lėšos), už kurias kalendoriniais metais teikiamos medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugos (toliau šios paslaugos kartu – medicininės reabilitacijos paslaugos), planavimo tvarką.

2. Aprašo nuostatos taikomos toliau nurodytoms medicininės reabilitacijos paslaugoms, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis:

2.1. pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų grupei: vaikų ir suaugusiųjų mažos apimties ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugoms, vidutinės apimties ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugoms, didelės apimties ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugoms, didžiausios apimties ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugoms, vaikų ir suaugusiųjų ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugoms, teikiamoms grupei žmonių;

2.2. prioritetinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų grupei:

2.2.1. stacionarinės suaugusiųjų medicininės reabilitacijos II paslaugoms, teikiamoms po infarkto, insulto, endoprotezavimo, sužalojimo ir tam tikrų išorinio poveikio padarinių: suaugusiųjų reabilitacijos II paslaugoms, teikiamoms po infarkto, kai diagnozė žymima kodais I21.0, I21.1, I21.2 ir I21.3 pagal Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V‑164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) įdiegimo“ (toliau – TLK-10-AM), po insulto, kai diagnozė žymima kodais I60, I61, I62, I63 ir I64 pagal TLK-10-AM, po endoprotezavimo, kai diagnozė žymima kodais M05–M07, M12, M15–M19, M80, M84.0–M84.4, M87, M96.6, C40, C79.5, D16.0–D16.2, D16.8, Q65, S42.2, S42.4, S52.0, S72.0, S72.1, S72.4, S82.1, S82.3 ir T84 pagal TLK-10-AM, po sužalojimo ir tam tikrų išorinio poveikio padarinių, kai diagnozė žymima kodais S00–T98 pagal TLK-10-AM (kai diagnozė yra nurodyta stacionarinės medicininės reabilitacijos indikacijų sąraše);

2.2.2. vaikų reabilitacijos II paslaugoms;

2.2.3. suaugusiųjų reabilitacijos III paslaugoms, vaikų reabilitacijos III paslaugoms;

2.3. ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų grupei: suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos I ir II paslaugoms, vaikų ambulatorinės reabilitacijos II paslaugoms, suaugusiųjų palaikomosios reabilitacijos paslaugoms namuose, vaikų palaikomosios reabilitacijos paslaugoms namuose;

2.4. psichosocialinės reabilitacijos paslaugų grupei:

2.4.1. suaugusiųjų ambulatorinės trumpalaikės ir ilgalaikės psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms, vaikų ir paauglių ambulatorinės trumpalaikės ir ilgalaikės psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms;

2.4.2. suaugusiųjų stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms, vaikų ir paauglių stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms;

2.5. stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų grupei:

2.5.1. suaugusiųjų pakartotinės reabilitacijos III paslaugoms, vaikų pakartotinės reabilitacijos III paslaugoms, suaugusiųjų pakartotinės reabilitacijos II paslaugoms, vaikų pakartotinės reabilitacijos II paslaugoms, vaikų ir suaugusiųjų palaikomosios medicininės reabilitacijos paslaugoms;

2.5.2. stacionarinės suaugusiųjų medicininės reabilitacijos II paslaugoms, išskyrus Aprašo 2.2.1 papunktyje nurodytas paslaugas;

2.5.3. sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugoms;

2.5.4. vaikų sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugoms.

3. Asmens, slaugančio vaiką (-us), išlaikymo paslauga pridedama prie tos grupės paslaugų, kuriai priskiriamos vaikams teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Medicininės reabilitacijos paslaugų vartojimo rodiklis – skaičiuojamuoju laikotarpiu suteiktų medicininės reabilitacijos paslaugų kiekis, tenkantis 100 šalies, teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) veiklos zonos arba savivaldybės gyventojų, prirašytų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – prirašytieji gyventojai). Tais atvejais, kai prašymus sudaryti sutartį dėl medicininės reabilitacijos paslaugų išlaidų apmokėjimo pateikia nauji šių paslaugų teikėjai arba šie prašymai yra teikiami dėl naujų medicininės reabilitacijos paslaugų (kurios praėjusiais metais nebuvo finansuojamos PSDF biudžeto lėšomis), atsižvelgiama į jų vartojimo rodiklį, vadovaujantis PSDF biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“.

4.2. Skaičiuojamasis laikotarpis – paskutinių praėjusių 12-os mėnesių laikotarpis, skaičiuojamas nuo vienų metų liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 dienos. Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantino laikotarpis (nuo mėnesio, kurį buvo paskelbtas karantinas, pirmos dienos iki mėnesio, kurį buvo atšauktas karantinas, paskutinės dienos) į skaičiuojamąjį laikotarpį neįskaitomas.

4.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V- 889 „Dėl Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-788 „Dėl Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 730 „Dėl Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ VARTOJIMO RODIKLIO REIKŠMĖS APSKAIČIAVIMAS

 

5. Įtrauktų į Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus tvirtinamą Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš PSDF biudžeto, klasifikatorių (toliau – Klasifikatorius) medicininės reabilitacijos paslaugų, skaičiuojamuoju laikotarpiu suteiktų šalies arba savivaldybės mastu, vartojimo rodiklio reikšmė nustatoma taip:

5.1. Klasifikatoriuje numatytos medicininės reabilitacijos paslaugos sugrupuojamos į šias grupes:

5.1.1. pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų grupė: vaikų ir suaugusiųjų mažos, vidutinės, didelės ir didžiausios apimties ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos; medicininės reabilitacijos paslaugos, teikiamos grupei žmonių;

5.1.2. ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų grupė, sudaroma pagal ligų gydymo profilius: suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos I ir II paslaugos; vaikų ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos; suaugusiųjų palaikomosios reabilitacijos paslaugos namuose; vaikų palaikomosios reabilitacijos paslaugos namuose;

5.1.3. stacionarinių medicininės reabilitacijos paslaugų grupė, sudaroma pagal ligų gydymo profilius: suaugusiųjų reabilitacijos III ir pakartotinės reabilitacijos III paslaugos; vaikų reabilitacijos III ir pakartotinės reabilitacijos III paslaugos; suaugusiųjų reabilitacijos II, pakartotinės reabilitacijos II bei palaikomosios reabilitacijos paslaugos; vaikų reabilitacijos II, sveikatos grąžinamojo gydymo, pakartotinės bei palaikomosios reabilitacijos paslaugos; vaikų stacionarinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos;

5.1.4. ambulatorinių psichosocialinės reabilitacijos paslaugų grupė: suaugusiųjų trumpalaikės ir ilgalaikės psichosocialinės reabilitacijos paslaugos; vaikų ir paauglių trumpalaikės ir ilgalaikės psichosocialinės reabilitacijos paslaugos;

5.1.5. stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos paslaugų grupė: suaugusiųjų psichosocialinės reabilitacijos paslaugos; vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos paslaugos;

5.2. Aprašo 5.1.1, 5.1.2 ir 5.1.4 papunkčiuose nurodytoms grupėms priskirtų medicininės reabilitacijos paslaugų, kurios skaičiuojamuoju laikotarpiu buvo suteiktos šalies arba savivaldybės prirašytiesiems gyventojams, vartojimo šalyje arba savivaldybėje rodiklio reikšmė (PV) apskaičiuojama pagal formulę:  

 

 ,

 

čia:                                                                                                                                            

N – skaičiuojamuoju laikotarpiu šalies arba savivaldybės prirašytiesiems gyventojams suteiktų atitinkamos grupės medicininės reabilitacijos paslaugų skaičius;

S – šalies arba savivaldybės prirašytųjų gyventojų skaičius skaičiuojamojo laikotarpio pabaigoje;

5.3. Aprašo 5.1.3 ir 5.1.5 papunkčiuose nurodytoms grupėms priskirtų medicininės reabilitacijos paslaugų vartojimo rodiklio reikšmė šalyje arba TLK veiklos zonoje apskaičiuojama vadovaujantis VLK direktoriaus tvirtinama vartojimo rodiklių reikšmių skaičiavimo  metodika, kuri taikoma vykdant Leidimų teikti iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo tvarkos aprašo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo“, reikalavimus.

 

III SKYRIUS

PLANUOJAMOS METINIŲ LĖŠŲ SUMOS MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGOMS APSKAIČIAVIMAS

 

6. TLK, planuodama metines lėšas medicininės reabilitacijos paslaugoms, numato lėšų sumą, sudarančią iki 1,5 procento VLK direktoriaus įsakymu TLK skiriamos metinių lėšų sumos medicininės reabilitacijos paslaugoms, kuri nepaskirstoma ASP įstaigoms.

7. ASP įstaigai numatoma preliminari planuojama metinių lėšų suma (SUMASPĮ plan) Aprašo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ir 2.5 papunkčiuose nurodytų grupių medicininės reabilitacijos paslaugoms, už kurią kalendoriniais metais teikiamos šios paslaugos, apskaičiuojama pagal duomenis, kaupiamus privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra“:

7.1. preliminari planuojama ASP įstaigos metinių lėšų suma nustatoma sumą (eurais), už kurią skaičiuojamuoju laikotarpiu (be karantino laikotarpio) buvo faktiškai suteikta atitinkamų Aprašo 2 punkte nurodytų grupių medicininės reabilitacijos paslaugų, dalijant iš mėnesių be karantino laikotarpio skaičiaus ir dauginant iš 12 mėnesių;

7.2. jei praėjusiais metais sutartis su ASP įstaiga, teikiančia medicininės reabilitacijos paslaugas, dėl tam tikros Aprašo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ar 2.5  papunktyje nurodytos grupės paslaugų buvo sudaryta pirmą kartą trumpesniam nei kalendoriniai metai laikotarpiui, planuojama preliminari metinė lėšų suma šioms paslaugoms nustatoma sumą (eurais), už kurią buvo faktiškai suteikta šių paslaugų, dalijant iš mėnesių, kuriems buvo sudaryta sutartis, skaičiaus ir dauginant iš 12 mėnesių;

7.3. jei ASP įstaiga praėjusiais kalendoriniais metais buvo sudariusi sutartį dėl atitinkamų medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis, tačiau skaičiuojamuoju laikotarpiu faktiškai šių paslaugų nesuteikė, planuojama šios įstaigos metinių lėšų suma atitinkamoms medicininės reabilitacijos paslaugoms yra lygi sumai (eurais), už kurią praėjusiais kalendoriniais metais buvo faktiškai suteikta šių paslaugų.

8. ASP įstaigai, pirmą kartą pradedančiai teikti PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamas medicininės reabilitacijos paslaugas, preliminari planuojama metinė sutartinė lėšų suma (SUMASPĮ planN) numatoma pagal kiekvieną veiklos adresą atskirai ASP įstaigos planuojamoms teikti kiekvienos grupės medicininės reabilitacijos paslaugoms, nurodytoms Aprašo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ir 2.5 papunkčiuose, bet ne daugiau kaip 60 kiekvienos grupės paslaugų.

9. ASP įstaigai, pirmą kartą pradedančiai teikti PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamas tam tikros Aprašo 2 punkte nurodytos grupės medicininės reabilitacijos paslaugas, preliminari planuojama lėšų suma (eurais) šioms medicininės reabilitacijos paslaugoms apskaičiuojama Aprašo 8 punkte nurodytą atitinkamų paslaugų kiekį dauginant iš atitinkamos paslaugos bazinės kainos ir balo vertės (eurais), nustatytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

10. Preliminari planuojama TLK metinių lėšų suma (eurais) Aprašo 2.1 papunktyje nurodytų paslaugų išlaidoms apmokėti (SUMTLK plan 1 etapo) apskaičiuojama pagal formulę:

 

SUMTLK plan 1etapo =   (SUMaspį plan 1etapo + SUMaspį plann 1etapo ),

 

čia:

SUMTLK plan 1etapo  preliminari planuojama TLK metinių lėšų suma (eurais) Aprašo 2.1 papunktyje nurodytoms paslaugoms;

SUMASPĮ plan  1etapo – preliminari planuojama tam tikros ASP įstaigos metinių lėšų suma (eurais) visoms Aprašo 2.1 papunktyje nurodytoms paslaugoms;

SUMASPĮ planN 1etapo – planuojama lėšų suma (eurais) Aprašo 2.1 papunktyje nurodytoms medicininės reabilitacijos paslaugoms, už kurias einamaisiais metais ASP įstaigoms nebuvo mokama iš PSDF biudžeto lėšų, apskaičiuota Aprašo 8 ir 9 punktuose nustatyta tvarka.

11. ASP įstaigos galutinė planuojama metinių lėšų suma (eurais) Aprašo 2.1 papunktyje nurodytoms paslaugoms (GSUTaspį 1etapo.) apskaičiuojama pagal formulę:

 

GSUTaspį 1etapo = (BTLK PSDF 1etapo / SUMTLK plan 1etapo) × (SUMASPĮ plan 1etapo+ SUMASPĮ planN 1etapo),

 

čia:

GSUTaspį 1etapoASP įstaigos galutinė planuojama metinių lėšų suma (eurais) Aprašo 2.1 papunktyje nurodytoms paslaugoms;

BTLK PSDF 1etapo – VLK direktoriaus įsakymu TLK numatyta metinių lėšų suma (eurais) Aprašo 2.1 papunktyje nurodytoms paslaugoms (neįskaitant TLK nepaskirstytų lėšų sumos);

SUMTLK plan 1etapo – preliminari planuojama TLK metinių lėšų suma (eurais) Aprašo 2.1 papunktyje nurodytoms paslaugoms;

SUMASPĮ plan 1etapo – preliminari planuojama tam tikros ASP įstaigos metinių lėšų suma (eurais) Aprašo 2.1 papunktyje nurodytoms paslaugoms;

SUMASPĮ planN 1etapo – planuojama lėšų suma (eurais) Aprašo 2.1 papunktyje nurodytoms medicininės reabilitacijos paslaugoms, už kurias einamaisiais metais ASP įstaigoms nebuvo mokama iš PSDF biudžeto lėšų, apskaičiuota 8 ir 9 punktuose nustatyta tvarka.

12. Preliminari planuojama TLK metinių lėšų suma (eurais) visoms Aprašo 2.2, 2.3, 2.4 ir 2.5 papunkčiuose nurodytų paslaugų išlaidoms apmokėti (SUMTLK plan be 1etapo) apskaičiuojama pagal formulę:

 

SUMTLK plan be 1etapo =(SUMaspį plan be 1etapo + SUMaspį planbe 1etapo  + sumASPĮ korekcija),

čia:

SUMTLK plan be 1etapo   preliminari planuojama TLK metinių lėšų suma (eurais) visoms Aprašo 2.2, 2.3, 2.4 ir 2.5 papunkčiuose nurodytoms paslaugoms;

SUMASPĮ plan be 1etapo  – preliminari planuojama tam tikros ASP įstaigos metinių lėšų suma (eurais) Aprašo 2.2, 2.3, 2.4 ir 2.5 papunkčiuose nurodytoms paslaugoms;

SUMASPĮ planN be 1etapo  – planuojama lėšų suma (eurais) Aprašo 2.2, 2.3, 2.4 ir 2.5 papunkčiuose nurodytoms medicininės reabilitacijos paslaugoms, už kurias einamaisiais metais ASP įstaigoms nebuvo mokama iš PSDF biudžeto lėšų, apskaičiuota Aprašo 8 ir 9 punktuose nustatyta tvarka;

SUMASPĮ korekcija – planuojama lėšų suma (eurais) Aprašo 2.2, 2.3, 2.4 ir 2.5 papunkčiuose nurodytoms medicininės reabilitacijos paslaugoms, jei skaičiuojamuoju laikotarpiu (be karantino laikotarpio) buvo atliekamas ASP įstaigos pastato, kuriame teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos, kapitalinis remontas, dėl kurio medicininės reabilitacijos paslaugų skaičius skaičiuojamuoju laikotarpiu (be karantino laikotarpio) sumažėjo daugiau nei ketvirtadaliu (įvertinama pagal ASP įstaigos pateiktus dokumentus). Suma, kuria didinama planuojama metinė lėšų suma, yra lygi praėjusio skaičiuojamojo laikotarpio vidutinio vieno mėnesio medicininės reabilitacijos paslaugų kiekio ir skaičiuojamojo laikotarpio (be karantino laikotarpio), kai buvo pradėtas kapitalinis remontas, vidutinio vieno mėnesio šių paslaugų kiekio skirtumui, padaugintam iš medicininės reabilitacijos paslaugos bazinės kainos (eurais) ir iš 12 mėnesių.

13. ASP įstaigos galutinė planuojama metinių lėšų suma (eurais) kiekvienos Aprašo 2.2, 2.3, 2.4 ar 2.5 papunkčiuose nurodytos grupės medicininės reabilitacijos paslaugoms (GSUTaspį grupės) apskaičiuojama pagal formulę:

 

GSUTaspį grupės = (BTLK PSDF be 1etapo  / SUMTLK plan be 1etapo) × (SUMASPĮ plan grupės +

SUMaspį planN grupės  + SUMASPĮ korekcija grupės),

 

čia:

GSUTaspį grupės ASP įstaigos galutinė planuojama metinių lėšų suma (eurais) atitinkamos medicininės reabilitacijos paslaugų grupės, nurodytos Aprašo 2.2, 2.3, 2.4 ar 2.5 papunktyje, paslaugoms;

BTLK PSDF be 1etapo  –  VLK direktoriaus įsakymu TLK numatyta metinių lėšų suma (eurais) Aprašo 2.2, 2.3, 2.4 ir 2.5 papunkčiuose nurodytoms paslaugoms (neįskaitant TLK nepaskirstytų lėšų sumos);

SUMTLK plan be 1etapo  – preliminari planuojama TLK metinių lėšų suma (eurais) visoms Aprašo 2.2, 2.3, 2.4 ir 2.5 papunkčiuose nurodytoms paslaugoms;

SUMASPĮ plan grupės – preliminari planuojama tam tikros ASP įstaigos metinių lėšų suma (eurais) atitinkamos medicininės reabilitacijos paslaugų grupės, nurodytos Aprašo 2.2, 2.3, 2.4 ar 2.5 papunktyje, paslaugoms;

SUMASPĮ planN grupės  – planuojama lėšų suma (eurais) atitinkamos medicininės reabilitacijos paslaugų grupės, nurodytos Aprašo 2.2, 2.3, 2.4 ar 2.5 papunktyje, paslaugoms, už kurias einamaisiais metais ASP įstaigoms nebuvo mokama iš PSDF biudžeto lėšų, apskaičiuota Aprašo 8 ir 9 punktuose nustatyta tvarka;

SUMASPĮ korekcija grupės – planuojama lėšų suma (eurais) Aprašo 2.2, 2.3, 2.4 ar 2.5 papunkčiuose nurodytoms medicininės reabilitacijos paslaugoms, jei skaičiuojamuoju laikotarpiu (be karantino laikotarpio) buvo atliekamas ASP įstaigos pastato, kuriame teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos, kapitalinis remontas, dėl kurio medicininės reabilitacijos paslaugų skaičius skaičiuojamuoju laikotarpiu (be karantino laikotarpio) sumažėjo daugiau nei ketvirtadaliu (įvertinama pagal ASP įstaigos pateiktus dokumentus). Suma, kuria didinama planuojama metinė lėšų suma, yra lygi praėjusio skaičiuojamojo laikotarpio vidutinio vieno mėnesio medicininės reabilitacijos paslaugų kiekio ir skaičiuojamojo laikotarpio (be karantino laikotarpio), kai buvo pradėtas kapitalinis remontas, vidutinio vieno mėnesio šių paslaugų kiekio skirtumui, padaugintam iš medicininės reabilitacijos paslaugos bazinės kainos (eurais) ir iš 12 mėnesių.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. ASP įstaigos metinė lėšų suma, apskaičiuota Aprašo nustatyta tvarka, gali būti koreguojama ASP įstaigos ir TLK sutarties dėl ASP paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis sudarymo metu, neviršijant TLK skiriamų asignavimų medicininės reabilitacijos paslaugų išlaidoms apmokėti ir atsižvelgiant į:

14.1. ASP įstaigos galimybes užtikrinti medicininės reabilitacijos paslaugų prieinamumą atitinkamoje savivaldybėje, kurioje šių paslaugų trūksta;

14.2. medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo plėtojimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis;

14.3. ASP įstaigos restruktūrizaciją ir (ar) asmens sveikatos priežiūros paslaugų struktūros pokyčius bei pacientų srautus;

14.4. medicininės reabilitacijos paslaugų pasiūlą ir galimybes jas teikti.

 

____________________