Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL UAB „fortum klaipėda“ šilumos gamybos bazinės KAINos (KAINOS dedamųjų) nustatymo

 

2020 m. liepos 3 d. Nr. O3E-566

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi ir 32 straipsnio 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, atsižvelgdama į UAB „Fortum Klaipėda“ 2019 m. rugpjūčio 14 d. raštu Nr. SKL-19-99 „Dėl UAB „Fortum Klaipėda“ šilumos bazinės kainos projekto pateikimo“ ir 2020 m. vasario 20 d. raštu Nr. SKL-20-18 „Dėl UAB „Fortum Klaipėda“ šilumos bazinės kainos projekto tikslinimo“ pateiktą informaciją bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2020 m. birželio 30 d. pažymą Nr. O5E-482 „Dėl UAB „Fortum Klaipėda“ investicijų derinimo ir šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo“, Taryba  n u t a r i a:

Nustatyti UAB „Fortum Klaipėda“ iki 2025 m. liepos 31 d.:

1. Šilumos gamybos bazinės kainos, išreiškiamos formule 2,36 + THG, KD, dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1.  vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,36 ct/kWh;

1.2.  vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG, KD.

2.   Kintamosios dedamosios THG, KD formulę:

Dedamoji

Formulė

Šilumos gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji

THG,KD = 0,26 + (20 627,5 x pHG,b) / (251 550 000 / 100)

 

pHG, b – biokuro kaina (Eur/tne).

 

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                             Inga Žilienė