VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATASKAITŲ APIE VIENKARTINIŲ IR SPECIALIŲ REGULIARIŲ PASLAUGŲ KABOTAŽO OPERACIJOMS ATLIKTI PANAUDOTUS KELIONĖS LAPUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2014 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 2B-182

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) 17 straipsnio 5 dalimi, Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 505 „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių“, 47 punktu:

1. T v i r t i n u  Ataskaitų apie vienkartinių ir specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. 2B-69 „Dėl Kelionės lapų vežti keleivius tarptautinio susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

L. e. Inspekcijos viršininko pareigas                                                               Eugenijus Ruškus

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos

viršininko 2014 m. rugpjūčio 20 d.

įsakymu Nr. 2B-182

 

ATASKAITŲ APIE vienkartinių ir specialių reguliarių PASLAUGŲ kabotažo operacijOMS ATLIKTI PANAUDOTUS kelionės lapUS teikimo tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ataskaitų apie vienkartinių ir specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato atsiskaitymo už vienkartinių ir specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88), 2014 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 361/2014, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurių reikia keleiviams vežti tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarptautiniais maršrutais, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2121/98 (OL 2014 L 107, p. 39) ir Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 505 „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių“.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse ir Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

II. ATSISKAITYMO TVARKA

 

4. Vežėjai, įsigiję kelionės lapus, pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams per 60 dienų privalo pateikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos regionų departamentų paslaugų administravimo skyriams (toliau – Inspekcijos skyrius) vežėjo (juridinio asmens) vadovo, vežėjo (fizinio asmens) arba transporto vadybininko pasirašytą Ataskaitą apie vienkartinių ir specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus (priedas).

5. Į ataskaitą apie vienkartinių ir specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus (toliau – ataskaita) įtraukiami tie kelionės lapai, kurie buvo panaudoti vienkartinių ir (ar) specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti ir kuriuose nurodytos kelionės pabaiga buvo praėjusiais kalendoriniais metais.

6. Prie ataskaitos pridedami per ataskaitinį laikotarpį panaudoti kelionės lapai (žali egzemplioriai).

7. Ataskaita, kurioje nėra duomenų apie vienkartinių ir (ar) specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijas, teikiama atvykus asmeniškai arba siunčiant paštu, arba jos skaitmeninę kopiją siunčiant faksu ar Inspekcijos skyriaus elektroninio pašto adresu. Ataskaita, kurioje nurodomi duomenys apie atliktas vienkartinių ir (ar) specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijas, ir prie jos pridedami panaudoti kelionės lapai (žali egzemplioriai) teikiami atvykus į Inspekcijos skyrių asmeniškai arba siunčiant paštu.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Vežėjas atsako už tai, kad ataskaitos būtų pateiktos laiku, duomenys jose būtų teisingi ir ataskaitos atitiktų Aprašo priede nustatytą ataskaitos formą.

 

9. Vežėjui per Aprašo 4 punkte nustatytą terminą nepateikus ataskaitos, Inspekcijos skyrius raštu pareikalauja pateikti ataskaitą per rašte nurodytą terminą.

10. Vežėjai, nevykdantys Inspekcijos skyriaus teisėtų reikalavimų, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

________________