herbas 130301

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GALIMYBIŲ PASIEKTI INFORMACIJĄ, KURI NAUDOJAMA SIEKIANT VYKDYTI NELEGALIĄ NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ VEIKLĄ, PANAIKINIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 29 d. Nr. DI-717

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (2015 m. gegužės 21 d. įstatymo Nr. XII-1734 redakcija) 207 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymą“ 2 punktu:

1. T v i r t i n u Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant vykdyti nelegalią nuotolinių lošimų veiklą, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Virginijus Daukšys

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

ryšių reguliavimo tarnybos

2015 m. gruodžio 29 d. raštu Nr. (37.2)1B-4113

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. DI-717

 

GALIMYBIŲ PASIEKTI INFORMACIJĄ, KURI NAUDOJAMA SIEKIANT VYKDYTI NELEGALIĄ NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ VEIKLĄ, PANAIKINIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant vykdyti nelegalią nuotolinių lošimų veiklą, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos, kuri naudojama siekiant vykdyti nelegalią nuotolinių lošimų veiklą pašalinimo ir galimybės pasiekti šią informaciją, panaikinimo užtikrinimo tvarką.

2. Šis Aprašas parengtas pagal 1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/48/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie standartus ir techninius reglamentus pateikimo tvarką, reikalavimus.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 „Dėl Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo” ir Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PRIVALOMŲ NURODYMŲ DAVIMAS INFORMACIJOS PRIEGLOBOS PASLAUGŲ TEIKĖJUI

 

4. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) privalomą nurodymą informacijos prieglobos paslaugų teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai vykdyti nuotolinius lošimus, arba panaikinti galimybę šią informaciją pasiekti (toliau – privalomas nurodymas informacijos prieglobos paslaugų teikėjui), išsiunčia elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Įstatymo 207 straipsnio 2 dalyje nurodyto teismo leidimo gavimo Priežiūros tarnyboje dienos. 

5. Privalomame nurodyme informacijos prieglobos paslaugų teikėjui turi būti nurodyta informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugoma informacija, naudojama siekiant nelegaliai vykdyti nuotolinius lošimus, kurią privaloma skubiai pašalinti arba panaikinti galimybę šią informaciją pasiekti, teismo, kuris išdavė leidimą duoti privalomą nurodymą informacijos prieglobos paslaugų teikėjui, pavadinimas ir nutarties priėmimo data ir numeris.

6. Informacijos prieglobos paslaugų teikėjas privalomo nurodymo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui vykdymo būdus ir priemones pasirenka savarankiškai.

 

III SKYRIUS

PRIVALOMŲ NURODYMŲ DAVIMAS TINKLO PASLAUGŲ TEIKĖJUI

 

7. Priežiūros tarnyba nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojų interneto domeno vardus, identifikuojančius interneto svetainę, kurie naudojami vykdant nelegalią lošimų veiklą, įtraukia į Priežiūros tarnybos tvarkomą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų sąrašą (toliau – sąrašas). 

8. Interneto domeno vardas, identifikuojantis interneto svetainę, į sąrašą įtraukiamas ir privalomas nurodymas tinklo paslaugų teikėjui panaikinti galimybę pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai vykdyti lošimus, (toliau – privalomas nurodymas tinklo paslaugų teikėjui) kartu su atnaujintu sąrašu, išsiunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Įstatymo 207 straipsnio 2 dalyje nurodyto teismo leidimo Priežiūros tarnyboje gavimo dienos.

9. Privalomame nurodyme tinklo paslaugų teikėjui turi būti nurodytas interneto domeno vardas, identifikuojantis interneto svetainę, kuris naudojamas siekiant nelegaliai vykdyti lošimus, teismo, kuris išdavė leidimą duoti privalomą nurodymą tinklo paslaugų teikėjui, pavadinimas, nutarties priėmimo data, numeris, informacija, kad interneto domeno vardas, identifikuojantis interneto svetainę, įtrauktas į sąrašą ir informacinio interneto tinklalapio, nurodyto šio Aprašo 14 punkte, adresas.

10. Tinklo paslaugų teikėjai, vykdydami privalomus nurodymus tinklo paslaugų teikėjui, galimybę pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai vykdyti lošimus, panaikina per 5 dienas nuo privalomo nurodymo tinklo paslaugų teikėjui gavimo dienos interneto domeno vardo, identifikuojančio interneto svetainę, blokavimo tinklo paslaugų teikėjo srities vardų serveryje (DNS) būdu.

11. Privalomas nurodymas tinklo paslaugų teikėjui panaikinamas Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu per 2 darbo dienas, kai bendrovė gauna licenciją ir leidimą organizuoti nuotolinius lošimus ir kai Priežiūros tarnyba patvirtina lošimų organizatoriaus parengtą nuotolinių lošimų organizavimo reglamentą.

12. Šio Aprašo 11 punkte nustatyta tvarka panaikinus privalomą nurodymą tinklo paslaugų teikėjui, interneto domeno vardas, identifikuojantis interneto svetainę, nurodytas prašyme išduoti leidimą organizuoti nuotolinius lošimus, išbraukiamas iš sąrašo. Atnaujintas sąrašas, kartu su Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymo, kuriuo panaikinamas privalomas nurodymas tinklo paslaugų teikėjui, kopija, per 2 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamas tinklo paslaugų teikėjams.

13. Tinklo paslaugų teikėjai privalo užtikrinti šio Aprašo 11 punkte nurodyto įsakymo vykdymą per 5 dienas nuo jo kopijos gavimo dienos.

14. Tinklo paslaugų teikėjai paslaugų gavėjus, kurie jungiasi prie interneto svetainių, prie kurių prieiga panaikinta, nukreipia į Priežiūros tarnybos sukurtą informacinį interneto tinklalapį.

15. Sąrašas, skirtas informacijai gauti automatizuotu būdu, skelbiamas Priežiūros tarnybos svetainės www.lpt.lt ribotos prieigos tinklalapyje elektroninėje rinkmenoje .txt formatu, vienoje eilutėje nurodant vieną interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Informacijos prieglobos paslaugų teikėjai ir tinklo paslaugų teikėjai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________