VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. gruodžio 20 D. ĮSAKYMO

NR. VA-193 „DĖL Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 29 d. Nr. VA-8

Vilnius

 

 

Pakeičiu Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-193 „Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Administracinio nusižengimo identifikatorius – tai Administracinių nusižengimų registre (toliau – ANR) registro objekto identifikavimo kodas arba ANK (iki 2016 m. gruodžio 31d. ATPK) numatyta tvarka įgalioto organo (pareigūno) surašyto protokolo dėl padaryto administracinio nusižengimo, priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje ar kito proceso metu patvirtinto dokumento (toliau – procesinis dokumentas), kuriuo paskirta bauda už administracinį nusižengimą (toliau – AN), identifikavimo numeris (toliau – ROIK ar kitas AN identifikavimo numeris).“

2. Pakeičiu 4 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Baudų už AN sumokėtos sumos įskaitomos pagal mokėjimo nurodyme nurodytą procesinio dokumento, kuriuo paskirta bauda už AN, ROIK ar kitą AN identifikavimo numerį arba VMI pagal iš ANR gautus duomenis priskirtą ANR suteiktą identifikavimo numerį (toliau – VMI priskirtas identifikavimo numeris) ir įmokos kodą.

3. Pakeičiu 9.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1.1. ANK (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) ATPK) nustatyta tvarka paskirtos (nuo 2015 m. liepos 1 d.) mokėtinos baudos už AN suma, kai mokesčių mokėtojas mokėjimo nurodyme nurodo ROIK ar kitą AN identifikavimo numerį arba VMI priskirtą identifikavimo numerį;“.

4. Pakeičiu 9.1.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

9.1.2. po to padengiamos mokėjimo nurodyme nurodyto įmokos kodo mokesčių mokėjimo prievolės ar ANK (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) ATPK) nustatyta tvarka paskirtos baudos už AN mokėtina suma, kai mokesčių mokėtojas mokėjimo nurodyme nėra nurodęs ROIK ar kito AN identifikavimo numerio arba VMI nebuvo priskirtas identifikavimo numeris. Įskaitymas pradedamas nuo anksčiausiai pagal mokėjimo prievolės sumokėjimo datą susidariusių prievolių.

5. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Mokestinio patikrinimo metu priskaičiuotų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, delspinigių sumos, nepraėjus MAĮ IX skyriuje „Mokestinių administratoriaus sprendimų apskundimas. Mokestiniai ginčai“ nustatytiems apskundimo terminams, bei nurodytame MAĮ skyriuje nustatyta tvarka ginčijamos mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, delspinigių sumos sumokėtomis įmokomis ar susidariusia permoka ir (ar) skirtumu nedengiamos be mokesčių mokėtojo Prašymo. Prašymo grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas forma (toliau – Prašymas) ir pateikimo tvarka nustatyta Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“.

6. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Jeigu į VMI surenkamąsias sąskaitas sumokama mokesčio įmoka ar mokėtinos baudos už AN suma (kai mokesčių mokėtojas, sumokėdamas baudą už AN, mokėjimo nurodyme nenurodo ROIK ar kito AN identifikavimo numerio arba VMI nebuvo priskirtas identifikavimo numeris) vienu įmokos kodu, o Mokesčių ir baudų už AN permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje yra nepanaudota mokesčių ir baudų už AN permokos ir (arba) mokesčio skirtumo suma, pirmiausiai įskaityti naudojamos permokos ir (arba) skirtumo sumos, įskaitymą pradedant nuo anksčiausiai susidariusios permokos (skirtumo). Jeigu yra kelios vienu terminu susidariusios permokos (skirtumas), įskaitymas pradedamas nuo mažiausios sumos.

7. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Kai mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą ir VMI priima sprendimą atlikti visos arba dalies prašomos grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) mokestinį patikrinimą už Prašyme nurodytą mokestinį laikotarpį arba su mokesčio permokos (skirtumu) grąžinimu (įskaitymu) susiję klausimai yra sudedamoji VMI atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis, Prašyme nurodytos permokos (skirtumo) sumos grąžinimas arba įskaitymas už nurodytą mokestinį laikotarpį kitoms mokestinėms ar baudų už AN nepriemokoms dengti gali būti stabdomas iki VMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo priėmimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ar su juo susijusios sumos (jei pažeidimų nenustatyta – pažymos apie tai), įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, išskyrus atvejus, kai dėl tam tikros tikrinamojo laikotarpio mokesčio permokos (skirtumo) dalies, kuri viršija mokestinio patikrinimo metu numatomas priskaičiuoti mokesčių ir su jais susijusias sumas, mokesčių administratorius pagal turimus duomenis permokos (skirtumo) grąžinimo dieną nustatė tokios dalies permokos (skirtumo) realumą bei kiti teisės aktai nedraudžia grąžinti tokios dalies, nepabaigus patikrinimo.

Jeigu sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo mokestis papildomai nėra apskaičiuojamas, tai Prašyme nurodyta permoka (skirtumas) pirmiausiai įskaitoma Prašyme nurodytoms mokestinėms ar baudų už AN nepriemokoms padengti.“

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė