Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ INFRASTRUKTŪROS KONSOLIDAVIMO IR JOS VALDYMO OPTIMIZAVIMO

 

2015 m. gegužės 13 d. Nr. 498
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 4 straipsnio 1 punktu ir siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“, 143 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Konsoliduoti valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą ir sukurti nuotolinės kompiuterijos (angl. cloud computing), suprantamos taip, kaip apibrėžta 2012 m. rugsėjo 27 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Nuotolinės kompiuterijos galimybių naudojimas Europoje“ (KOM(2012)529 galutinis), informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugas.

2. Paskirti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją atsakinga už valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimą, šio proceso koordinavimą, taip pat tolesnės valstybės informacinių išteklių infrastruktūros plėtros koordinavimą ir nustatyti, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atlieka šias funkcijas:

2.1. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir tolesnės valstybės informacinių išteklių infrastruktūros plėtros, taip pat strateginių dokumentų, nustatančių jos kryptis, projektus, koordinuoja valstybės informacinių išteklių bendros infrastruktūros kūrimo ir plėtros procesą;

2.2. nustato valstybės IT paslaugų teikėjų Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms (toliau – valstybės institucijos ir įstaigos) teikiamų paslaugų reikalavimus;

2.3. nustato valstybės IT paslaugoms teikti skirtos techninės ir programinės įrangos suderinamumo, saugumo, licencijavimo, sertifikavimo, kokybės ir patikimumo reikalavimus;

2.4. koordinuoja valstybės IT paslaugų teikėjų veiklą ir jų teikiamas paslaugas;

2.5. teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai išvadas dėl lėšų, kurių reikės valstybės IT paslaugų teikėjų veiklai finansuoti ateinančiais kalendoriniais metais.

3. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos paskirta institucija, būdama atsakinga už valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo priežiūrą ir naudojimosi šiais ištekliais koordinavimą (toliau – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įgaliota institucija), atlieka šias funkcijas:

3.1. vertina valstybės informacinių išteklių infrastruktūros atitiktį šio nutarimo 4.5 papunktyje nurodytiems kriterijams;

3.2. vertina valstybės IT paslaugų teikėjų atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems veiklos ir organizaciniams reikalavimams;

3.3. vertina valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamų IT paslaugų atitiktį Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytiems valstybės IT paslaugų teikėjų valstybės institucijoms ir įstaigoms teikiamų paslaugų reikalavimams;

3.4. tvarko IT paslaugų katalogą;

3.5. atlieka valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamų IT paslaugų stebėseną;

3.6. tvarko valstybės informacinių išteklių infrastruktūros naudojimo ir rezervo apskaitą, IT paslaugų katalogo priemonėmis tvarko ir administruoja IT paslaugas ir valstybės institucijų ir įstaigų naudojimąsi valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis;

3.7. vertina valstybės institucijų ir įstaigų naujų valstybės informacinių išteklių ir šių išteklių plėtros ir modernizavimo projektų atitiktį strateginiuose dokumentuose nustatytoms valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir tolesnės plėtros kryptims.

4. Nustatyti, kad:

4.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsteigti arba paskirti valstybės IT paslaugų teikėjai valdo valstybės IT infrastruktūrą, IT techninę ir programinę įrangą, programinės įrangos platformas ir naudoja patalpas, prireikus užtikrina žmogiškuosius išteklius, kurių reikia šio nutarimo 4.2 papunktyje nurodytoms IT paslaugoms teikti.

4.2. Valstybės IT paslaugų teikėjai, veikiantys pagal vienodas valstybės IT paslaugų teikėjų valdymo ir paslaugų teikimo sąlygas, valstybės institucijoms ir įstaigoms teikia šias IT paslaugų kataloge nustatytas IT paslaugas:

4.2.1. techninės įrangos talpinimo duomenų centro patalpose paslaugą (angl. Data Centre as a Service – DCaaS);

4.2.2. techninę įrangą kaip paslaugą (angl. Infrastructure as a Service – IaaS);

4.2.3. programinės įrangos platformą kaip paslaugą (angl. Platform as a Service – PaaS);

4.2.4. programinę įrangą kaip paslaugą (angl. Software as a Service – SaaS);

4.2.5. vietinį IT palaikymą kaip paslaugą (angl. Local Support as a Service – LSaaS);

4.2.6. konsultavimą kaip paslaugą (angl. Competence as a Service – CaaS).

4.3. Valstybės IT paslaugų teikėjai šio nutarimo 4.2 papunktyje nurodytoms IT paslaugoms teikti reikalingus IT infrastruktūros išteklius kuria pagal šio nutarimo 2.2 ir 2.3 papunkčiuose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytus reikalavimus ir talpina duomenų centro patalpoje (ar patalpose), atsižvelgdami į duomenų centrų patalpų parengtį, IT paslaugoms teikti reikalingos IT infrastruktūros apimtį, jos efektyvaus naudojimo ir plėtros galimybes.

4.4. Ypatingos svarbos ir svarbius valstybės informacinius išteklius valstybės institucijos ir įstaigos tvarko naudodamosi tik valstybės IT paslaugų teikėjų IT paslaugomis, žinybinės svarbos ir kitus valstybės informacinius išteklius valstybės institucijos ir įstaigos tvarko naudodamosi privačių IT paslaugų teikėjų IT paslaugomis; valstybės institucijos ir įstaigos, pradėjusios naudotis IT paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis, išlieka savo tvarkomų valstybės informacinių išteklių valdytojomis ir (ar) tvarkytojomis, atsakingomis už tvarkomų valstybės informacinių išteklių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, informacijos valdymą ir tvarkymą, informacijos saugą, tvarkomų valstybės informacinių išteklių plėtrą, valstybės informacinių išteklių infrastruktūros poreikių planavimą (valstybės informacinių išteklių rūšys suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme).

4.5. Valstybės institucijos ir įstaigos tvarko valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą savarankiškai, jeigu ši infrastruktūra skirta valstybės informaciniams ištekliams tvarkyti valstybės saugumo ir gynybos tikslais; valstybės institucijos ir įstaigos taip pat tvarko valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą savarankiškai, jeigu ši infrastruktūra skirta valstybės arba tarnybos paslaptį sudarantiems valstybės informaciniams ištekliams tvarkyti arba valstybės institucijos ir įstaigos kompiuterizuojama veikla susijusi su informacijos įslaptinimu ir išslaptinimu, įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga ir atitiktis kriterijams Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka suderinta su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įgaliota institucija.

4.6. Valstybės institucijos ir įstaigos, rengdamos projektus teisės aktų, kurių reikia valstybės informacinių išteklių infrastruktūrai konsoliduoti, turi atsižvelgti į kibernetinio saugumo ir kitus su valstybės informacinių išteklių sauga susijusius teisės aktų reikalavimus ir suderinti šiuos teisės aktų projektus su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, atsakingomis už dalyvavimą formuojant kibernetinio saugumo politiką.

5. Patvirtinti Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo darbų sąrašą (pridedama).

6. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei neatskaitingoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms naudotis šio nutarimo 4.2 papunktyje nurodytomis IT paslaugomis.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rimantas Sinkevičius

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 498

 

 

VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ INFRASTRUKTŪROS KONSOLIDAVIMO DARBŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Darbo pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

1.    

Paskirti šio nutarimo 3 punkte nurodytą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija) įgaliotą instituciją

Susisiekimo ministerija

2015 metų II ketvirtis

2.    

Įvertinti ir suplanuoti lėšas, kurių reikia valstybės informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugų teikėjui įsteigti / paskirti

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija),

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija),

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija)

2015 metų III ketvirtis

3.    

Įvertinti ir suplanuoti lėšas, kurių reikia valstybės IT paslaugų teikėjų veiklai finansuoti ateinančiais kalendoriniais metais, pateikti Finansų ministerijai informaciją apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį ir informuoti apie tai Susisiekimo ministeriją

Finansų ministerija,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija,

Susisiekimo ministerija

2015 metų III ketvirtis

nuo 2016 metų kasmet II ketvirtį

4.    

Pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo būtų:

Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija,

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Krašto apsaugos ministerija),

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Teisingumo ministerija,

Vidaus reikalų ministerija

2015 metų III ketvirtis

4.1.   

Patvirtinta laikinoji valstybės informacinių išteklių infrastruktūros naudojimo ir veiklos tęstinumo tvarka, kol pradės veikti valstybės IT paslaugų teikėjų įdiegta paslaugoms teikti reikalinga infrastruktūra

4.2.   

Patvirtinti valstybės IT paslaugų teikėjų veiklos ir organizaciniai reikalavimai, nustatantys vienodas valstybės IT paslaugų teikėjų valdymo ir paslaugų teikimo sąlygas

4.3.   

Pavesta Susisiekimo ministerijos įgaliotai institucijai, nustačius poreikį ir suderinus jį su valstybės IT paslaugų teikėjų steigėjų teises ir pareigas įgyvendinančiomis institucijomis, atlikti centralizuotus standartinio IT turto (standartinės licencijuojamos programinės įrangos, IT paslaugų ir kitko) pirkimus ir sudaryti preliminariąsias sutartis

4.4.   

Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ir įstaigos (toliau – valstybės institucijos ir įstaigos), įgyvendindamos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros kūrimo ar plėtros projektus, negalės atskirai įsigyti nuosavos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros. Jeigu valstybės institucijai ir įstaigai reikalingos specifinių funkcijų atlikimą užtikrinančios valstybės informacinių išteklių infrastruktūros negalės suteikti valstybės IT paslaugų teikėjas, valstybės institucija ir įstaiga galės ją įsigyti pati, suderinusi su Susisiekimo ministerija (tokiu atveju įsigyjant specifinę valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą reikės bendradarbiauti su valstybės IT paslaugų teikėju nustatant valstybės informacinių išteklių infrastruktūros reikalavimus), arba ją galės įsigyti valstybės IT paslaugų teikėjas, vadovaudamasis valstybės institucijos ar įstaigos nustatytais specifinių funkcijų atlikimą užtikrinančios valstybės informacinių išteklių infrastruktūros reikalavimais

4.5.   

Patvirtinti pagrindiniai valstybės institucijų ir įstaigų valstybės informacinių išteklių infrastruktūros priskyrimo atitinkamam valstybės IT paslaugų teikėjui principai ir sąlygos

4.6.   

Nustatyta, kokios svarbos valstybės informaciniams ištekliams tvarkyti skirta infrastruktūra ir kurios su jos tvarkymu susijusios IT paslaugos negali būti perkamos iš privačių IT paslaugų teikėjų

5.    

Atsižvelgiant į informacijos svarbos, informacijos ir duomenų saugos registrų ir valstybės informacinių sistemų veiklos tęstinumo aspektus, atlikti informacijos klasifikavimo kriterijų peržiūrą ir patikslinti informacijos klasifikavimo tvarką

Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija,

Krašto apsaugos ministerija

2015 metų III ketvirtis

6.    

Pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektus valstybės informacinių išteklių infrastruktūrai konsoliduoti reikalingų įstatymų, kuriuose būtų nustatytos valstybės IT paslaugų teikėjų teisės, pareigos ir atsakomybė, IT paslaugų teikėjų teikiamos IT paslaugos, kvalifikacijos, saugaus ir kokybiško paslaugų teikimo reikalavimai privatiems IT paslaugų teikėjams, iš kurių įstaigos ir valstybės institucijos galės įsigyti tam tikras IT paslaugas, privačių IT paslaugų teikėjų kvalifikacijos, saugaus ir kokybiško paslaugų teikimo reikalavimai, IT paslaugų katalogas, jo naudojimas ir kita

Susisiekimo ministerija,

Finansų ministerija,

Krašto apsaugos ministerija,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2015 metų III ketvirtis

7.    

Patvirtinti dokumentus, kurie sudarytų galimybę 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ lėšomis finansuoti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo procesams valdyti reikalingus projektus

Vidaus reikalų ministerija

2015 metų III ketvirtis

8.    

Patvirtinti dokumentus, kuriuose būtų nustatytos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės informacinių išteklių infrastruktūros projektų finansavimo sąlygos

Susisiekimo ministerija

2015 metų III ketvirtis

9.    

Patvirtinti valstybės IT paslaugų teikėjų IT paslaugoms teikti skirtos infrastruktūros architektūros bendruosius reikalavimus, apibrėžiančius valstybės IT paslaugų teikėjų IT paslaugoms teikti skirtos infrastruktūros standartinius elementus ir tarpusavio sąveiką ir užtikrinančius veiklos patikimumą ir nepertraukiamumą, ir valstybės IT paslaugų teikėjų naudojamų duomenų centro ar duomenų centrų patalpų ir specialaus geografiškai nutolusio rezervinio duomenų centro patalpų išsidėstymo teritorijoje schemą

Susisiekimo ministerija,

Finansų ministerija,

Krašto apsaugos ministerija,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2015 metų IV ketvirtis

10.

Patvirtinti valstybės institucijų ir įstaigų tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų ir vidaus administravimo sistemų veiklai reikalingų IT infrastruktūros išteklių poreikio planavimo tvarkos aprašą

Susisiekimo ministerija

2015 metų IV ketvirtis

11.

Įsteigti ar paskirti valstybės IT paslaugų teikėjus

Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Teisingumo ministerija,

Vidaus reikalų ministerija

2015 metų IV ketvirtis

12.

Pradėti atlikti valstybės IT paslaugų teikėjų funkcijas

valstybės IT paslaugų teikėjai

2016 m. sausio 1 d.

13.

Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka teikti Susisiekimo ministerijai informaciją apie valstybės institucijų ir įstaigų tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų ir vidaus administravimo sistemų veiklai reikalingų IT infrastruktūros išteklių poreikį

valstybės institucijos ir įstaigos

nuo 2016 metų kiekvienų metų I ketvirtis

14.

Parengti investicijų projektus, skirtus valstybės IT paslaugų teikėjų veiklai ir IT paslaugoms (techninei įrangai kaip paslaugai (angl. Infrastructure as a Service – IaaS) ir programinės įrangos platformai kaip paslaugai (angl. Platform as a Service – PaaS) teikti reikalingai infrastruktūrai sukurti, ir paraiškas gauti finansavimą. Parengti investicijų projektai turi apimti detalius valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūros parengimo techninius projektus, kurie turi atitikti valstybės IT paslaugų teikėjų IT paslaugoms teikti skirtos infrastruktūros architektūros, duomenų rezervinio kopijavimo ir veiklos tęstinumo užtikrinimo bendruosius reikalavimus. Esant galimybei, gali būti rengiamas vienas techninis projektas

Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija,

valstybės IT paslaugų teikėjai

2016 metų I ketvirtis

15.

Pradėti teikti bendrojo naudojimo IT paslaugas (pavyzdžiui, el. pašto, atsarginių kopijų saugojimo ir panašias)

valstybės IT paslaugų teikėjai,

Susisiekimo ministerijos įgaliota institucija

2016 metų II ketvirtis

16.

Patvirtinti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės institucijų ir įstaigų naudojimąsi IT paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis, IT paslaugų naudojimo apskaitą, IT paslaugų teikimo sąnaudų apskaičiavimą, paslaugų įkainių nustatymą ir kita

Susisiekimo ministerija,

Finansų ministerija,

Krašto apsaugos ministerija,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2016 metų IV ketvirtis

17.

Sukurti ir įdiegti valstybės IT paslaugų teikėjų veiklai reikalingą techninę infrastruktūrą

Finansų ministerija,

Teisingumo ministerija,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Vidaus reikalų ministerija,

valstybės IT paslaugų teikėjai

2017 metų I ketvirtis

18.

Patvirtinti detalius planus, kuriuose būtų nustatyta valstybės IT paslaugų teikėjų veiklai tinkamos valstybės institucijų ir įstaigų savarankiškai tvarkomos IT įrangos perdavimo valstybės IT paslaugų teikėjams ir valstybės institucijų ir įstaigų tvarkomų valstybės informacinių sistemų ir registrų perkėlimo į valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūrą tvarka, ir patvirtintų detalių planų kopijas pateikti Susisiekimo ministerijai

valstybės institucijos ir įstaigos,

valstybės IT paslaugų teikėjai

2017 metų I ketvirtis

19.

Nustačius valstybės institucijų ir įstaigų poreikius ir suderinus su valstybės IT paslaugų teikėjais IT paslaugų katalogo ir priemonių, reikalingų IT paslaugų katalogui, funkcinius reikalavimus, sukurti IT paslaugų katalogą ir priemones, reikalingas IT paslaugų katalogui, kuris naudojamas informacijai apie IT paslaugas teikti, IT paslaugoms užsakyti, IT paslaugų teikimo ir naudojimosi paslaugomis stebėsenai vykdyti, valstybės informacinių išteklių infrastruktūros naudojimo ir rezervo apskaitai ir kitiems darbams atlikti

Susisiekimo ministerija ir Susisiekimo ministerijos įgaliota institucija

 

2017 metų II ketvirtis

20.

Perduoti valstybės IT paslaugų teikėjams jų veiklai atlikti tinkamą valstybės institucijų ir įstaigų tvarkomą IT įrangą ir perkelti valstybės institucijų ir įstaigų tvarkomas valstybės informacines sistemas ir registrus į valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūrą

valstybės institucijos ir įstaigos,

valstybės IT paslaugų teikėjai

2017 metų IV ketvirtis

21.

Vertinti duomenų centrų saugumo, valstybės gynybos ir kibernetinio saugumo, jautrios informacijos saugojimo aspektus, mokymo ir kitus aktualius valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo klausimus, šalies ekonominio pranašumo didinimo galimybes ir prireikus teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir valdymo optimizavimo tobulinimo

Susisiekimo ministerija,

Finansų ministerija,

Krašto apsaugos ministerija,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija,

Teisingumo ministerija,

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija,

Vidaus reikalų ministerija

nuolat

 

 

 

––––––––––––––––––––