HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. spalio 18 D. ĮSAKYMO Nr. D1-772 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.06:2013 „YPATINGI STATINIAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 26 d. d. Nr. D1-308

Vilnius

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-772 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

1.

 

Gyvenamieji pastatai

 

20 m ir aukštesni

 

įgilinti 7 m ir daugiau, skaičiuojant nuo pastatu užimamo žemės paviršiaus vidutinės altitudės

 

konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m

 

kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 12 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, gaminamos pagal statinio projektą

 

kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 18 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai

 

esami pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m

 

pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2

2. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

2.

Negyvenamieji pastatai

20 m ir aukštesni

 

įgilinti 7 m ir daugiau, skaičiuojant nuo pastatu užimamo žemės paviršiaus vidutinės altitudės

 

konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m

 

kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 12 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, gaminamos pagal statinio projektą

 

kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 18 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai

 

esami pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m

 

pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2

 

naudojamos 100 m3 ir didesnės 1 grupės takiųjų medžiagų talpyklos

3. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

3.

Viešojo naudojimo pastatai

 

20 m ir aukštesni

 

įgilinti 7 m ir daugiau, skaičiuojant nuo pastatu užimamo žemės paviršiaus vidutinės altitudės

 

konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m

 

kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 12 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, gaminamos pagal statinio projektą

 

kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 18 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai

 

esami pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m

 

pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2

4. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 9 punktą ir jį išdėstau taip:

 

5.

Kelio statiniai: tiltai, viadukai, estakados, tuneliai, požeminės ir virš žemės esančios pėsčiųjų perėjos

kurių konstrukcijos nuo žemės (vandens) paviršiaus konstrukcijų įrengimo vietose įgilintos daugiau kaip 7 m

 

kai statinyje montuojamos ilgesnės kaip 12 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, gaminamos pagal statinio projektą

 

kai statinyje montuojamos ilgesnės kaip 18 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai

 

esami statiniai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m

 

20 m ir aukštesni

5. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 11 punktą ir jį išdėstau taip:

 

11.

Inžineriniai tinklai

magistraliniai šilumos tiekimo tinklai didesnio kaip 16 bar slėgio, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 100 mm su priklausiniais, magistraliniai dujotiekiai, skirstomieji dujotiekiai, kurių slėgio (bar) ir skersmens (mm) sandauga lygi arba didesnė kaip 3500, magistraliniai naftotiekiai (produktotiekiai) su priklausiniais, elektros tinklai 110 KV ir aukštesnės įtampos su priklausiniais, magistraliniai vandentiekio tinklai, nuotekų tinklų kolektoriai, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 500 mm

 

visi vamzdynai didžiąją savo dalimi tiesiami giliau kaip 3 m po vandeniu ir visi inžineriniai tinklai didžiąją savo dalimi įgilinti daugiau kaip 7 m, skaičiuojant nuo žemės ar vandens paviršiaus konkrečiose tiesimo vietose iki vamzdyno ar inžinerinio tinklo konstrukcijos apačios

6. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 19 punktą ir jį išdėstau taip:

 

19.

Sporto paskirties inžineriniai statiniai

kuriuose įrengta daugiau kaip 1000 stacionarių vietų žiūrovams

 

7. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 20 punktą ir jį išdėstau taip:

 

20.

Degalinių statiniai

visi statiniai, išskyrus teisės aktais priskiriamus nesudėtingiems

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Valentinas Mazuronis