TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 13P-168-(7.1.2)

„DĖL TEISĖJŲ TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 8 D. NUTARIMO NR. 13P-145-(7.1.2) „DĖL BYLŲ IR SU TEISMO PROCESU SUSIJUSIOS INFORMACIJOS TVARKYMO VIEN ELEKTRONINE FORMA“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 30 d. Nr. 13P-129-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 371 straipsnio 1 dalimi  ir 120 straipsnio 27 punktu, Teisėjų taryba  n u t a r i a:

1.       Pakeisti Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 13P-168-(7.1.2) „Dėl Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 13P-145-(7.1.2) „Dėl bylų ir su teismo procesu susijusios informacijos tvarkymo vien elektronine forma“ pakeitimo“ 1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip: „ 1.5. baudžiamosios bylos apylinkių ir apygardų teismuose pagal prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu arba prokuroro pareiškimą dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka, kuriose procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, teismui yra pateiktas 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;“

2.   Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                              Rimvydas Norkus

 

Sekretorius                                                                                                      Ramūnas Gadliauskas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros

2018 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. SIUN1-1