LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-158 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMO POZITRONŲ EMISIJOS TOMOGRAFIJOS TYRIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 29 d. Nr. V-605

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamo pozitronų emisijos tomografijos tyrimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamo pozitronų emisijos tomografijos tyrimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ir 7 punktą išdėstau taip:

7. Siuntimą atlikti PET tyrimą (toliau – siuntimas) gali išduoti tik gydytojai specialistai: onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, hematologas, pulmonologas, krūtinės chirurgas, kardiologas, otorinolaringologas, oftalmologas, neurologas, infekcinių ligų gydytojas, abdominalinės chirurgijos gydytojas ir gastroenterologas, pagal savo kompetenciją.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                              Aurelijus Veryga