KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-370 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 25 d. Nr. T2-220

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi ir Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-370 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Valstybiniu atliekų tvarkymo planu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintais Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimais ir kitais teisės aktais.“;

1.2. pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Savivaldybės teritorijoje surinktos mišrios komunalinės ir didžiosios atliekos vežamos į Klaipėdos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną (toliau – regioninis sąvartynas) arba į kitą administratoriaus nurodytą tvarkymo įrenginį toliau tvarkyti. Po atliekų apdorojimo likusios netinkamos perdirbti ir turinčios energetinę vertę nepavojingos komunalinės atliekos yra perduodamos energijai gauti. Regioniniame sąvartyne ir (ar) rūšiavimo gamykloje šalinamos netinkamos perdirbti ir (ar) naudoti atliekos ir degimo proceso metu susidarę nepavojingi pelenai. Atliekų, priimamų į sąvartyną, priėmimo tvarką tvirtina administratorius.“;

1.3. pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Savivaldybės teritorijoje surinktos antrinės žaliavos, tekstilės atliekos, gaminių ir pakuočių bei buityje susidarančios pavojingos atliekos perduodamos šias atliekas perdirbančioms įmonėms, atitinkančioms Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.“;

1.4. pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Atliekų turėtojai į savivaldybės biudžetą moka nustatyto dydžio metinę Vietinę rinkliavą, į kurią įskaičiuotas mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų (išskyrus pakuočių), didžiųjų, biologiškai skaidžių, buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas ir tvarkymas, regioninio sąvartyno ir rūšiavimo gamyklos eksploatavimas, uždarymas ir vėlesnė jo priežiūra, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės eksploatavimas, netinkančių eksploatuoti sąvartynų uždarymas bei priežiūra po uždarymo, Vietinės rinkliavos rinkimo organizavimas ir vykdymas. Pakuočių atliekų surinkimo ir jų tolesni tvarkymo kaštai, kuriuos kompensuoja gamintojai ir importuotojai, nėra įtraukiami į Vietinę rinkliavą.“;

1.5. pakeisti 25.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

25.7. nustato ir (ar) keičia kolektyvinių konteinerių (mišrių, žaliųjų, tekstilės ir antrinių žaliavų) stovėjimo vietas bei kolektyvinių konteinerių kiekį;“;

1.6. pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Administratorius organizuoja savivaldybės teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų, įskaitant antrinių žaliavų, tekstilės, naudotų padangų, surinkimą ir tvarkymą šių Taisyklių nustatyta tvarka, eksploatuoja regioninį sąvartyną ir rūšiavimo gamyklą, įrengia ir eksploatuoja didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis sudaro bendradarbiavimo, organizavimo, papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sutartis bei atlieka kitas funkcijas, nurodytas koncesijos ar kitoje su savivaldybe pasirašytoje sutartyje.“;

1.7. papildyti 281 punktu:

281. Administratorius ir atliekų surinkėjas nagrinėja atliekų turėtojų prašymus ir skundus dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kokybės jų nustatyta tvarka, kuri skelbiama interneto svetainėse.

Administratorius Savivaldybės administracijai suteikia galimybę skundų nagrinėjimo eigą stebėti prisijungus elektroniniu būdu prie administratoriaus klientų aptarnavimo sistemos.“;

1.8. pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31. Individualiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais naudojasi įmonės, įstaigos, organizacijos, individualiame gyvenamajame name gyvenantys asmenys bei kiti atliekų turėtojai, turintys galimybę kaupti komunalines atliekas atskirai. Administratorius nustato individualių konteinerių išdavimo tvarką, kurią suderina su Savivaldybės administracija. Atliekų turėtojai individualius mišrių komunalinių atliekų ir (ar) antrinių žaliavų surinkimo konteinerius šių atliekų išvežimo dieną ne vėliau nei 7.00 val. turi išridenti į suderintas su atliekų surinkėju vietas, prie kurių šiukšliavežis gali laisvai privažiuoti. Tie atliekų turėtojai, kurie neturi galimybės išsiridenti konteinerių dėl didelio atstumo nuo atliekų susidarymo vietos iki konteinerio ištuštinimo vietos, naudojasi kolektyviniais konteineriais kartu su kitais atliekų turėtojais.“;

1.9. pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo kolektyvinių konteinerių išdėstymas ir jų priskyrimas atliekų turėtojams nustatomas Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schemoje.“;

1.10. pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

35. Komunalinių atliekų surinkimo kolektyvinių konteinerių stovėjimo vietos nustatomos ir aikštelės įrengiamos tokiu principu: ne arčiau kaip 10 m nuo pastato langų ir durų bei ne tolimesniu nei 300 m atstumu iki atliekų turėtojo. Šio principo galima nesilaikyti senamiesčio teritorijoje tarp Danės upės, Jono kalnelio, Turgaus aikštės ir Pilies gatvės, Žardupės ir Arimų gatvėse, Laistų sodybos gyvenamajame rajone.“;

1.11. pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36. Sodininkų ir garažų bendrijų teritorijose mišrių komunalinių atliekų surinkimo kolektyvinių konteinerių stovėjimo vietos ar aikštelės parenkamos pagal susitarimą su bendrijos atstovais prie pagrindinio įvažiavimo ar išvažiavimo iš teritorijos ar teritorijos viduje taip, kad būtų patogu privažiuoti šiukšliavežiui. Žardupės, Arimų ir rekonstruojamose ar remontuojamose gatvėse esantiems atliekų turėtojams mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai tuo laikotarpiu, kai komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas nėra įmanomas dėl šiukšliavežio privažiavimo, statomi asfaltuoto kelio pabaigoje.“;

1.12. pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Didžiosios atliekos yra surenkamos apvažiuojant atliekų turėtojus pagal iš anksto atliekų surinkėjo viešai paskelbtą grafiką 2 kartus per metus. Atliekų surinkėjas ir administratorius reguliariai informuoja atliekų turėtojus apie datą, laiką ir vietą, kai bus surenkamos didžiosios atliekos. Šios atliekos iš Klaipėdos miesto gyventojų yra priimamos ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse administratoriaus nustatyta tvarka.

Atliekų turėtojui kreipusis (žodžiu, raštu) į administratorių dėl didžiųjų atliekų surinkimo papildomos paslaugos, atliekų surinkėjas suteikia tokią paslaugą už papildomą mokestį per 10 darbo dienų nuo kreipimosi dienos, apie tai iš anksto informavęs besikreipiantį atliekų turėtoją. Atliekų surinkėjai papildomą mokestį skaičiuoja ir ima iš atliekų turėtojų tik už atliekų surinkėjo papildomą (ne pagal grafiką) iškvietimą ir atvykimą iki atliekų turėtojo. Laikino naudojimo konteineris negali stovėti ilgiau nei tris kalendorines dienas. Už šio konteinerio stovėjimo trukmę atsako atliekų surinkėjas. Konteineriai turi būti naudojami tik pagal paskirtį. Už konteinerio naudojimą ne pagal paskirtį atsako konteinerį užsakęs asmuo.“;

1.13. pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

43. Žaliosios atliekos yra surenkamos apvažiuojant atliekų turėtojus pagal iš anksto atliekų surinkėjo viešai paskelbtą grafiką ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę (išskyrus žiemos laikotarpiu – pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį). Žaliąsias atliekas atliekų turėtojai tiesiogiai perduoda atliekų surinkėjui šių atliekų surinkimo dieną arba ne anksčiau nei vieną dieną prieš šių atliekų surinkimą tvarkingai padeda prie mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių. Atliekų turėtojai po medžių, krūmų kirtimo ir (ar) genėjimo susidariusias žaliąsias atliekas turi susmulkinti ne ilgesnėmis nei 1 m dalimis. Atliekų turėtojai sugriebtus medžių ir krūmų lapus turi sudėti į maišus. Rekomenduojama naudoti žalios spalvos maišus. Atliekų turėtojai, kurie naudojasi žaliųjų atliekų konteineriais meta atliekas į juos nesupakuotas.“;

1.14. papildyti 431 punktu:

431. Žaliosios atliekos iš atliekų turėtojų surenkamos vadovaujantis šiais principais:

431.1. Iš atliekų turėtojų, kurie naudojasi individualiais žaliųjų atliekų konteineriais, žaliosios atliekos surenkamos tik žaliosioms atliekoms skirtais konteineriais;

431.2. Iš atliekų turėtojų, kuriems priskirta naudotis kolektyviniais žaliųjų atliekų konteineriais, žaliosios atliekos surenkamos tik žaliosioms atliekoms skirtais konteineriais;

431.3. Iš atliekų turėtojų, kuriems nėra priskirta naudotis kolektyviniais žaliųjų atliekų konteineriais žaliosios atliekos surenkamos maišuose.“;

1.15. papildyti 432 punktu:

432. Individualūs žaliųjų atliekų konteineriai išduodami administratoriaus nustatyta tvarka, suderinta su Savivaldybės administracija.“;

1.16. pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46. Žaliąsias atliekas mesti tik į tam skirtus konteinerius.“;

1.17. pakeisti 60 punktą ir jį išdėstyti taip:

60. Už aplinkos prie konteinerių aikštelės ar stovėjimo vietos nuolatinę priežiūrą bei švarą ir tvarką, taip pat už neteisėtai padėtų atliekų sutvarkymą atsako atliekų turėtojai (naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas pagal įstatymą, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo, arba daugiabučio namo savininkų bendrija, individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija, arba bendrojo naudojimo objektų administratorius, arba asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti) ir (ar) teritorijų valymo paslaugų teikėjai. Atliekų turėtojų kolektyvinių konteinerių aikštelės ar stovėjimo vietos ir jų priskyrimas atliekų turėtojams yra nurodomos Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schemoje.“;

1.18. pakeisti 68.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

68.1. nemokamai ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti atliekų turėtojams visą reikiamą komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių bei kitų atliekų surinkimo priemonių kiekį ir įvairovę, sudaryti galimybę atliekų turėtojams rūšiuoti komunalines atliekas ir antrines žaliavas;“;

1.19. papildyti 68.31 punktu:

68.31. nepriklausomai nuo išvežimo grafiko pagal Savivaldybės administracijos ar administratoriaus nurodymą ar pagal atliekų turėtojo pranešimą ištuštinti užpildytus mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius per 24 val.“;

1.20. pakeisti 68.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

68.1. antrines žaliavas, tekstilę, didžiąsias, žaliąsias, buityje susidarančias pavojingas bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas rinkti apvažiuojant atliekų turėtojus pagal su administratoriumi suderintą grafiką tokiu dažnumu:“;

1.21. pakeisti 68.6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

68.6.1. antrines žaliavas, tekstilę – vietose, kur nėra antrinių žaliavų konteinerių – ne rečiau kaip kas dvi savaites;“;

1.22. pakeisti 68.6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

68.6.2. didžiąsias atliekas – 2 kartus per metus;“;

1.23. pakeisti 70 punktą ir jį išdėstyti taip:

70. Jei atliekų surinkėjas dėl atliekų turėtojo kaltės negali ištuštinti konteinerio (-ių), atliekų surinkėjas šį faktą užregistruoja ir perduoda institucijoms, vykdančioms Taisyklių laikymosi kontrolę bei papildomai informuoja administratorių ir atliekų turėtoją.“;

1.24. pakeisti 73 punktą ir jį išdėstyti taip:

73. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“;

1.25. pakeisti 74 punktą ir jį išdėstyti taip:

74. Teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus už šių Taisyklių pažeidimus turi savivaldybės administracijos bei policijos pareigūnai.“.

2. Skelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje, Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Vytautas Grubliauskas