LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

2013 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1039 „DĖL KEITIMOSI INFORMACIJA TARPVALSTYBINIU LYGMENIU APIE KELIŲ EISMO SAUGUMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 6 d. Nr. 1V-368

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos vidaus rekalų ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 1V-1039 „Dėl keitimosi informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Perkeldamas ir įgyvendindamas 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/413, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (OL 2015 L 68, p. 9):“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtinto Keitimosi informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus tvarkos aprašo 2 punkto dešimtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Transporto priemonė – bet kuri motorinė transporto priemonė, taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnyje.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Saulius Skvernelis