Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 29 d. Nr. 678

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1.               Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas:                         

1.1.              santuokos įregistravimą                                                                         30

1.2.              užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą          10

1.3.              civilinės būklės aktų įrašų:                                                                    

1.3.1.           atkūrimą                                                                                                 12

1.3.2.           papildymą, pakeitimą, išskyrus vardo, pavardės pakeitimą ir tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio)   10

1.4.              vardo ir pavardės pakeitimą                                                                   12

1.5.              užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą               10

1.6.              pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą       6

1.7.              užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą   10

1.8.              santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose                                                                  70

1.9.              civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo ar išrašo iš civilinės būklės aktų įrašo, patvirtinančio gimimą, santuoką ar mirtį, daromo pagal prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, ratifikuotos Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis ratifikavimo“ pridedamas A, B ir C formas, išdavimą     4,3

Pastaba. Valstybės rinkliava neimama pirmą kartą išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą šiais atvejais: kai gimimo įrašą liudijantį išrašą prašoma išduoti įregistravus gimimą arba nepilnamečio vaiko gimimo įrašą pakeitus ar papildžius pasikeitusiais tėvų civilinės būklės aktų įrašų duomenimis, taip pat kai prašoma išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą dėl to, kad buvo ištaisytas su juo susijęs civilinės būklės akto įrašas.                                                                  

1.10.            daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimą                                                                                            4,3“.

 

1.2.   Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.             licencijos platinti civilines pirotechnikos priemones:                           

3.1.1.            išdavimą                                                                                                 63

3.1.2.            patikslinimą                                                                                            16“.

 

1.3.      Pakeisti 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2licencijos eksportuoti, importuoti, įvežti, išvežti civilines pirotechnikos priemones:

3.2.1.            išdavimą                                                                                                 63

3.2.2.            patikslinimą                                                                                            16“.

 

1.4.      Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.3.             sprendimo dėl rašytinio sutikimo ar licencijos prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais, importuoti, eksportuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis ir ginklų priedėlius, nuomoti ginklus išdavimo (neišdavimo) priėmimą                                  63“.

 

1.5.      Pakeisti 3.31 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.31.           rašytinio sutikimo ar licencijos prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais, importuoti, eksportuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis ir ginklų priedėlius, nuomoti ginklus patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                                16“.

 

1.6.      Pakeisti 3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.4.             sprendimo dėl rašytinio sutikimo ar licencijos eksploatuoti tirus, šaudyklas išdavimo (neišdavimo) priėmimą                                                                                               63“.

 

1.7.      Pakeisti 3.41 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.41.   rašytinio sutikimo ar licencijos eksploatuoti tirus, šaudyklas

patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                                             16“.

 

1.8.   Pakeisti 3.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.21.           licencijos gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                                                        276“.

 

1.9.   Pakeisti 3.22 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.22.           licencijos prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                   105“.

 

1.10. Pakeisti 3.24 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.24.           licencijos vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                          105“.

 

1.11. Pakeisti 3.25 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.25.           licencijos vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                    105“.

 

1.12.    Pakeisti 3.26 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.26. licencijos vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą            676“.

 

1.13.    Pakeisti 3.27 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.27. licencijos gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                                                     676“.

 

1.14. Pakeisti 3.28 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.28. licencijos prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                      676“.

 

1.15. Pakeisti 3.281 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.281. licencijos vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                                     676“.

 

1.16.    Pakeisti 3.36 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.36.           didžiųjų loterijų veiklos licencijos ir mažųjų loterijų veiklos licencijos, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:                          

3.36.1.          išdavimą                                                                                                 1 395

3.36.2.          patikslinimą, kai pasikeičia formalūs licencijoje nurodyti duomenys (loterijų organizatoriaus pavadinimas, kodas, buveinės adresas)                                                                      82

3.36.3.          patikslinimą, kai derinamos naujos loterijos taisyklės                           541

3.36.4           patikslinimą, kai derinami suderintų loterijos taisyklių pakeitimai       288

3.36.5.          patikslinimą, kai derinama organizuojamos loterijos pabaiga               187“.

 

1.17.    Pakeisti 3.53 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.53.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų) parodose išdavimą     25“.

 

1.18.    Pakeisti 3.54 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.54.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose išdavimą         25“.

 

1.19.    Pakeisti 3.55 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.55.           vienkartinės licencijos verstis  mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose bei mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, išdavimą                                                     25“.

 

1.20.    Pakeisti 3.56 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.56.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimą      25“.

 

1.21.    Pakeisti 3.57 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.57.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimą                                                              25“.

 

1.22. Pakeisti 3.81.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.1.4.      branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    58 663“.

 

1.23. Pakeisti 3.81.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.1.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                             60 382“.

 

1.24. Pakeisti 3.81.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.2.         eksploatuoti branduolinės energetikos objektą:                                    

3.81.2.1.       branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką arba vieno bloko branduolinę (atominę) elektrinę        80 000

3.81.2.2.       dviejų ar daugiau blokų branduolinę (atominę) elektrinę                      80 000

3.81.2.3.       neenergetinį branduolinį reaktorių                                                         80 000

3.81.2.4.       branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    42 073

3.81.2.5.       branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    74 062

3.81.2.6.       radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    58 076

3.81.2.7.       radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, kai licencija išduodama kitam subjektui eksploatuoti tą pačią radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurią eksploatuoti licencija jau buvo išduota                                 8 528

3.81.2.8.       radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                             58 493

3.81.2.9.       radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  57 118“.

 

1.25. Pakeisti 3.81.3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.3.4.      branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    63 958“.

 

1.26. Pakeisti 3.81.3.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.3.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                             65 214“.

 

1.27. Pakeisti 3.81.4.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.4.4.      branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    33 385“.

 

1.28. Pakeisti 3.81.4.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.4.5.      branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    36 785“.

 

1.29. Pakeisti 3.81.4.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.4.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    33 634“.

 

1.30. Pakeisti 3.81.4.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.4.7.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  34 163“.

 

1.31. Pakeisti 3.81.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.5.         prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną                              57 520“.

 

1.32. Pakeisti 3.81.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.6.         vežti branduolines medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko                                                                   7 858“.

 

1.33. Pakeisti 3.81.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.7.         įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko                                                                                      6 111“.

 

1.34. Pakeisti 3.81.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.8.         vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas (išskyrus panaudotą branduolinį kurą), vežti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir vežti daliąsias medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, šiame priede nustatytais kiekiais                                                   6 102“.

 

1.35. Pakeisti 3.81.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.9.         įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti šiame priede nurodytas daliąsias medžiagas    4 092“.

 

1.36. Pakeisti 3.82.4.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.11.    branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                      64 999“.

 

1.37. Pakeisti 3.82.4.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.12.    branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                       62 289“.

 

1.38. Pakeisti 3.82.4.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.13.    branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                               63 847“.

 

1.39. Pakeisti 3.82.4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.14.    branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                       65 225“.

 

1.40. Pakeisti 3.82.4.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.15.     branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                66 806“.

 

1.41. Pakeisti 3.82.4.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.16.     radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                65 260“.

 

1.42. Pakeisti 3.82.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.5.          prižiūrėti du ar daugiau uždarytų radioaktyviųjų atliekų atliekynų       65 079“.

 

1.43. Pakeisti 3.83 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.83.           nurodytų 3.81 ir 3.82 papunkčiuose licencijų pakeitimą:                     

3.83.1.          pasikeitus licencijos turėtojo rekvizitams                                              39

3.83.2.          pasikeitus branduolinės energetikos objekto pavadinimui                    39

3.83.3.          Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytos licencijos atveju – kai nebebus vykdoma veikla su tam tikromis branduolinėmis, branduolinio kuro ciklo arba daliosiomis medžiagomis                                                                                                               124

3.83.4.          Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytos licencijos atveju – kai nebebus vykdoma veikla su tam tikromis branduolinėmis arba daliosiomis medžiagomis 124

3.83.5.          keičiantis veiklos apimčiai, kai viena iš veiklų, kuri buvo vykdyta pagal išduotą bendrą, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, licenciją, užbaigiama        196

3.83.6.          keičiantis veiklos apimčiai, kai bent vienai iš veiklų, kuri buvo vykdyta pagal išduotą bendrą, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, licenciją, išduodama nauja licencija ir (arba) keičiama jau išduota licencija                                                                          196

3.83.7.          kai teisė vykdyti dvi ar daugiau veiklų suteikiama bendroje licencijoje, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, kai veiklai buvo išduota licencija    230“.

 

1.44.    Pakeisti 3.99 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.99.           rašytinio sutikimo ar licencijos taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis, kuriuos išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:      

3.99.1.          išdavimą                                                                                                 63

3.99.2.          patikslinimą                                                                                            16“.

 

1.45.    Pakeisti 3.100 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.100.         licencijos gaminti ginklus, A kategorijos ginklų priedėlius, šaudmenis ir jų dalis, kurią išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:      

3.100.1.        išdavimą                                                                                                 63

3.100.2.        patikslinimą                                                                                            16“.

 

1.46.    Pakeisti 3.101 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.101.         rašytinio sutikimo ar licencijos verstis sprogmenų gamyba, kuriuos išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:                     

3.101.1.        išdavimą                                                                                                 63

3.101.2.        patikslinimą                                                                                            16“.

 

1.47.    Pakeisti 3.102 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.102.         rašytinio sutikimo ar licencijos verstis sprogmenų naudojimu, kuriuos išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:                     

3.102.1.        išdavimą                                                                                                 63

3.102.2.        patikslinimą                                                                                            16“.

 

1.48.    Pakeisti 3.103 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.103.         rašytinio sutikimo ar licencijos verstis prekyba sprogmenimis, kuriuos išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:                     

3.103.1.        išdavimą                                                                                                 63

3.103.2.        patikslinimą                                                                                            16“.

 

1.49.    Pakeisti 3.104 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.104.          licencijos gaminti civilines pirotechnikos priemones Lietuvos Respublikoje:

3.104.1.        išdavimą                                                                                                 63

3.104.2.        patikslinimą                                                                                            16“.

 

1.50.    Pakeisti 3.105 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.105.          licencijos naudoti F4 kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones:   

3.105.1.        išdavimą                                                                                                 63

3.105.2.        patikslinimą                                                                                            16“.

 

1.51.    Pakeisti 3.114 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.114.         veterinarijos praktikos licencijos išdavimą                                            22“.

 

1.52.    Pakeisti 3.115 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.115.         fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos išdavimą                 31“.

 

1.53. Pakeisti 3.116 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.116.         asmens, išskyrus fizinį asmenį, veterinarinės farmacijos licencijos išdavimą:           

3.116.1.        veterinarinių vaistų gamybos licencijos                                                 151

3.116.2.        veterinarinės vaistinės veiklos licencijos                                               61

3.116.3.        didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licencijos                             187

3.116.4.        veterinarinių vaistų importo licencijos                                                   151“.

 

1.54.    Pakeisti 3.117 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.117.         veterinarijos praktikos licencijos, fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos patikslinimą, papildymą, dublikato išdavimą                                                             6“.

 

1.55.    Pakeisti 3.118 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.118.         asmens, išskyrus fizinį asmenį, veterinarinės farmacijos licencijos patikslinimą, papildymą, dublikato išdavimą                                                                                                     11“.

 

1.56.    Pakeisti 3.119.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.119.2.      patikslinimą                                                                                            82“.

 

1.57.    Pakeisti 3.120.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.120.2.      patikslinimą                                                                                            82“.

 

1.58.    Pakeisti 3.121.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.121.2.      patikslinimą                                                                                            82“.

 

1.59.    Pakeisti 3.122.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.122.2.      patikslinimą                                                                                            82“.

 

1.60.    Pakeisti 3.123.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.123.2.      patikslinimą                                                                                            82“.

 

1.61.    Pakeisti 3.137 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.137.         licencijos (leidimo) prekiauti antikvariniais daiktais:                           

3.137.1.        išdavimą                                                                                                 25

3.137.2.        patikslinimą                                                                                            21“.

 

1.62.    Pakeisti 3.143 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.143.         licencijos vykdyti asmens ir turto apsaugą, kurią išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:                                                                   

3.143.1.        išdavimą                                                                                                 63

3.143.2.        patikslinimą (papildymą)                                                                       16“.

 

1.63.    Pakeisti 3.144 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.144.         licencijos teikti asmens ir turto apsaugos paslaugas, kurią išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:                                                    

3.144.1.        išdavimą                                                                                                 63

3.144.2.        patikslinimą (papildymą)                                                                       16“.

 

1.64.    Pakeisti 3.1441 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1441.       tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencijos, kurią išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:                                                    

3.1441.1.      išdavimą                                                                                                 63

3.1441.2.      patikslinimą (papildymą)                                                                       16“.

 

1.65.    Pakeisti 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1.             leidimo įvežti (išvežti):                                                                         

4.1.1.            ginklus išdavimą                                                                                    16

4.1.2.            daiktus (prekes) išdavimą                                                                      16“.

 

1.66.    Pakeisti 4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.2.       išankstinio sutikimo dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių įvežimo išdavimą            16“.

 

1.67.    Pakeisti 4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.3.             leidimo:                                                                                                 

4.3.1.            importuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis išdavimą                                  16

4.3.2.            eksportuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis išdavimą                                 16

4.3.3.            gabenti ginklus, šaudmenis, jų dalis tranzitu išdavimą                          16

4.3.4.            vežti ginklus, šaudmenis, jų dalis išdavimą                                           16

4.3.5.            importuoti civilines pirotechnikos priemones išdavimą                        16

4.3.6.            eksportuoti civilines pirotechnikos priemones išdavimą                       16

4.3.7.            vežti tranzitu civilines pirotechnikos priemones išdavimą                    16

Pastaba. Gabenant pavienius ginklus, šaudmenis, jų dalis, daiktus (prekes) tranzitu per Lietuvos Respubliką, išduodami 2 nurodyti 4.1 papunktyje leidimai, o valstybės rinkliava imama už vieno leidimo išdavimą.“                                                                                                     

 

1.68.    Pakeisti 4.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.4.             Europos šaunamojo ginklo leidimo:                                                     

4.4.1.            išdavimą                                                                                                 16

4.4.2.            papildymą įrašais                                                                                    6“.

 

1.69.    Pakeisti 4.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5.    sprendimo dėl leidimo laikyti ginklus išdavimo (neišdavimo), perregistravimo priėmimą   63“.

 

1.70.    Pakeisti 4.51 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.51.           leidimo laikyti ginklus dublikato išdavimą, papildymą įrašais, patikslinimą  6“.

 

1.71.    Pakeisti 4.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6.       sprendimo dėl neterminuoto leidimo laikyti ginklus išdavimo

(neišdavimo) priėmimą                                                                                               30“.

 

1.72.    Pakeisti 4.61 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.61.           neterminuoto leidimo laikyti ginklus patikslinimą ar dublikato išdavimą       6“.

 

1.73.    Pakeisti 4.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.7.       leidimo gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones konkrečiose patalpose: 

4.7.1.            išdavimą                                                                                                 63

4.7.2.            patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                        16“.

 

1.74.    Pakeisti 4.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.8.             prekiauti 2 kategorijos fejerverkais:                                                      

4.8.1.            išdavimą                                                                                                 63

4.8.2.            patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                        16“.

 

1.75.    Pakeisti 4.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.9.       leidimo, kuriuo patvirtinama patalpų atitiktis reikalavimams,

taikomiems tirams, šaudykloms, išdavimą, dublikato išdavimą                                16“.

 

1.76.    Pakeisti 4.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.10.           sprendimo dėl leidimo nešiotis ginklus išdavimo (neišdavimo), perregistravimo priėmimą   16“.

 

1.77.    Pakeisti 4.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.11.           sprendimo dėl leidimo įsigyti ginklą išdavimo (neišdavimo) priėmimą          16“.

 

1.78.    Pakeisti 4.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.12.           leidimo parduoti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą                                16“.

 

1.79.    Pakeisti 4.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.13.           leidimo perdirbti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą                               16“.

 

1.80.    Pakeisti 4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.14.           sprendimo dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklą išdavimo (neišdavimo), perregistravimo priėmimą      22“.

 

1.81.    Pakeisti 4.141 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.141.         leidimo laikyti (nešiotis) ginklą papildymą įrašais ar dublikato išdavimą       6“.

 

1.82.    Pakeisti 4.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.15.     sprendimo dėl neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus

išdavimo (neišdavimo) priėmimą                                                                               16“.

 

1.83.    Pakeisti 4.151 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.151.         neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus dublikato išdavimą     6“.

 

1.84.    Pakeisti 4.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.16.           sprendimo dėl neterminuoto leidimo nešiotis ginklus išdavimo (neišdavimo) priėmimą        6“.

 

1.85.    Pakeisti 4.161 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.161.         ginklo pažymėjimo išdavimą                                                                 6“.

 

1.86.    Pakeisti 4.171 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.171.         privataus detektyvo kvalifikacinio egzamino privataus detektyvo kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą        55“.

 

1.87.    Pakeisti 4.172 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.172.         privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimo ir privataus detektyvo veiklos pažymėjimo:                    

4.172.1.        išdavimą                                                                                                 55

4.172.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                        9“.

 

1.88.    Pakeisti 4.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.19.           prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis tarpininko registravimo pažymėjimo:   

4.19.1.          išdavimą                                                                                                 63

4.19.2.          patikslinimą                                                                                            16“.

 

1.89.    Pakeisti 4.191 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.191.         sutikimo prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis tarpininkui perduoti ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių partiją išdavimą                                                                      16“.

 

1.90.    Pakeisti 4.20 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.20.           sprendimo dėl apsaugos darbuotojo ir (ar) inkasatoriaus pažymėjimo išdavimo (neišdavimo) priėmimą      22“.

 

1.91.    Pakeisti 4.22 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.22.           inkasavimo pažymėjimo:                                                                       

4.22.1.          išdavimą                                                                                                 22

4.22.2.          dublikato išdavimą                                                                                 6“.

 

1.92.    Pakeisti 4.221 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.221.         leidimo eksportuoti, išvežti iš Lietuvos Respublikos, importuoti, įvežti į Lietuvos Respubliką, vežti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis:                                 

4.221.1.        išdavimą                                                                                                 16

4.221.2.        patikslinimą (papildymą) ar dublikato išdavimą                                   16“.

 

1.93.    Pakeisti 4.222 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.222.         pažymos, kad ginklas visiškai netinkamas naudoti:                             

4.222.1.        išdavimą                                                                                                 86

4.222.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                        22“.

 

1.94.    Pakeisti 4.223 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.223.         leidimo laikyti sprogmenis:                                                                   

4.223.1.        išdavimą                                                                                                 63

4.223.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                        16“.

 

1.95. Pakeisti 4.81 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.81.           leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas, kurį išduoda Radiacinės saugos centras

4.81.1.          išdavimą                                                                                                 78

4.81.2.          dublikato išdavimą                                                                                 40“.

 

1.96. Pakeisti 4.82 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.82.           leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, kurį išduoda Radiacinės saugos centras:                  

4.82.1.          išdavimą                                                                                                 78

4.82.2.          dublikato išdavimą                                                                                 40“.

 

1.97. Pakeisti 4.85 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.85.           Lietuvos bioetikos komiteto leidimo atlikti biomedicininį tyrimą išdavimą   15“.

 

1.98. Pakeisti 4.89 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.89.           laikinojo leidimo gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                          157“.

 

1.99. Pakeisti 4.90 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.90.           laikinojo leidimo prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                      105“.

 

1.100.    Pakeisti 4.92 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.92.           laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                          105“.

 

1.101.    Pakeisti 4.93 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.93.           laikinojo leidimo vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                           105“.

 

1.102.    Pakeisti 4.933 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.933.         asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                          64“.

 

1.103.  Pakeisti 4.934 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.934.         asmens, turinčio teisę mokyti radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                     64“.

 

1.104.         Pakeisti 4.935 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.935.         veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kurią registruoja Radiacinės saugos centras, registravimą                                                                                                   223“.

 

1.105.         Pakeisti 4.936 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.936.         radiacinės saugos eksperto pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą 62“.

 

1.106.  Pakeisti 4.937 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.937.         standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas įvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės, kurį patvirtina Radiacinės saugos centras, patvirtinimą                     66“.

 

1.107.  Pakeisti 4.938 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.938.         standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas išvežti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių, kurį suderina Radiacinės saugos centras, suderinimą       66“.

 

1.108.  Pakeisti 4.939 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.939.         pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                                            57“.

 

1.109.  Pakeisti 4.9310 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.9310.        asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, atliekančio visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus, ir (ar) radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imančio ėminius šiems tyrimams atlikti, pripažinimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                          477“.

 

1.110.  Pakeisti 4.415.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.415.1.1.    registravimą                                                                                           1605“.

 

1.111.  Pakeisti 4.415.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.415.1.2.    registravimą, kai teikiama paraiška registruoti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos, ir (arba) kitos paskirties gyvūnų rūšies veterinarinį vaistą     794“.

 

1.112.  Pakeisti 4.415.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.415.2.1.    registravimą                                                                                           1981“.

 

1.113.  Pakeisti 4.415.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.415.2.2.    registravimą, kai teikiama paraiška registruoti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos, ir (arba) kitos paskirties gyvūnų rūšies veterinarinį vaistą     992“.

 

1.114.  Pakeisti 4.415.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.415.3.1.    registravimą                                                                                           982“.

 

1.115.  Pakeisti 4.415.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.415.3.2.    registravimą, kai teikiama paraiška registruoti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos, ir (arba) kitos paskirties gyvūnų rūšies veterinarinį vaistą     492“.

 

1.116.  Pakeisti 4.415.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.415.5.      veterinarinio vaisto sąrankos duomenų IB tipo keitimą                        200“.

 

1.117.  Pakeisti 4.415.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.415.6.      veterinarinio vaisto sąrankos duomenų II tipo keitimą                          636“.

 

1.118.  Pakeisti 4.415.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.415.7.      kiekvieno papildomo veterinarinio vaisto, kai teikiama bendra paraiška dėl kelių veterinarinių vaistų, sąrankos duomenų keitimą                                                                             18“.

 

1.119.  Pakeisti 4.415.8.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.415.8.1.1.    registravimą                                                                                        626“.

 

1.120.  Pakeisti 4.415.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.415.9.      retųjų veterinarinių vaistų:                                                                    

4.415.9.1.     registravimą                                                                                            194

4.415.9.2.     perregistravimą                                                                                       97“.

 

1.121.  Pakeisti 4.415.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.415.11.    veterinarinio vaisto tiekimo rinkai teisės turėtojo keitimą                     200“.

 

1.122.  Pakeisti 4.421.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.421.3.      importuojamo negyvūninio maisto siuntos kontrolę                             26“.

 

1.123.  Pakeisti 4.421.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.421.4.      importuojamo negyvūninio maisto ir negyvūninių pašarų, kuriems taikoma sustiprinta kontrolė ir išduodamas bendrasis įvežimo dokumentas, siuntos kontrolę                                29“.

 

1.124.  Pakeisti 4.422.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.422.1.1.    siuntą iki 6 tonų                                                                                     60“.

 

1.125.  Pakeisti 4.422.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.422.3.1.    siuntą iki 6 tonų                                                                                     60“.

 

1.126.  Pakeisti 4.422.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.422.8.       siuntą negyvūninių pašarų produktų                                                     26“.

 

1.127.  Pakeisti 4.422.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.422.9.       siuntos su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų                          30“.

 

1.128.  Pakeisti 4.423 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.423.          valstybinę veterinarinę kontrolę tranzito atveju:                                  

4.423.1.        gyvūnų, gyvūninių produktų, žaliavų, gyvūninių pašarų ir kitų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių siuntos įvažiavimą į Lietuvos Respubliką pasienio veterinarijos postą             50

4.423.2.        pakartotinį gyvūnų, gyvūninių produktų, žaliavų, gyvūninių pašarų ir kitų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių siuntos patikrinimą                             30“.

 

1.129.  Pakeisti 4.424 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.424.         veterinarinių vaistų gamintojų, importuotojų įvertinimą ir veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimo:                                                                                               

4.424.1.        išdavimą                                                                                                 507

4.424.2.        papildymą, patikslinimą, kai atliekamas veiklos vietos tikrinimas        151“.

 

1.130.  Pakeisti 4.425 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.425.         leidimo laikinai įvežti ir (ar) platinti, ir (ar) naudoti Lietuvos Respublikoje neregistruotą veterinarinį vaistą išdavimą                                                                                        52“.

 

1.131.  Pakeisti 4.428 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.428.          ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą pašarų priedus, patvirtinimą        259“.

 

1.132.  Pakeisti 4.429 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.429.         ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą didmenomis, patvirtinimą           166“.

 

1.133.  Pakeisti 4.430 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.430.         ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą mažmenomis, patvirtinimą         112“.

 

1.134.  Pakeisti 4.431 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.431.         ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą premiksus, patvirtinimą   220“.

 

1.135.  Pakeisti 4.432 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.432.         ūkio subjektų, tiekiančių į apyvartą premiksus didmenomis, patvirtinimą      186“.

 

1.136.  Pakeisti 4.433 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.433.         ūkio subjektų, tiekiančių į apyvartą premiksus mažmenomis, patvirtinimą    197“.

 

1.137.  Pakeisti 4.435 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.435.         ūkio subjektų, gaminančių kombinuotuosius pašarus savo reikmėms, patvirtinimą   105“.

 

1.138.  Pakeisti 4.465 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.465.             vieno augalų, augalinių produktų ir kitų objektų laboratorinio mėginio:    

4.465.1.            grybų, oomicetų tyrimus:                                                                    

4.465.1.1.         aptikimą paieškos ir išskyrimo metodais                                             4,8

4.465.1.2.         vienos taksonominės grupės, išskyrus rūšį:                                         

4.465.1.2.1.      nustatymą mikroskopiniais metodais                                                   2

4.465.1.2.2.      patvirtinimą mikroskopiniais metodais                                                2

4.465.1.3.         vienos rūšies:                                                                                       

4.465.1.3.1.      nustatymą mikroskopiniais metodais                                                   11

4.465.1.3.2.      patvirtinimą mikroskopiniais metodais                                                11

4.465.1.4.         vienos taksonominės grupės:                                                               

4.465.1.4.1.      aptikimą auginimo mitybinėse terpėse metodu                                   17

4.465.1.4.2.      nustatymą mikroskopiniais metodais augalų sėklose                           41

4.465.1.4.3.      patvirtinimą mikroskopiniais metodais augalų sėklose                        41

4.465.1.4.4.      atranką polimerazės grandininės reakcijos (toliau – PGR) grupės metodais           45

4.465.1.4.5.      nustatymą PGR grupės metodais                                                         45

4.465.1.4.6.      patvirtinimą PGR grupės metodais                                                      45

4.465.1.4.7.      atranką tikrojo laiko polimerazinės grandininės reakcijos (toliau – TL-PGR) grupės metodais                         28

4.465.1.4.8.      nustatymą TL-PGR grupės metodais                                                           28

4.465.1.4.9.      patvirtinimą TL-PGR grupės metodais                                                28

4.465.1.4.10.    nustatymą ir (ar) patvirtinimą PGR ir sekvenavimo metodais            279

4.465.2.            piktžolių sėklų tyrimus:                                                                       

4.465.2.1.         aptikimą paieškos ir išskyrimo metodais                                             7

4.465.2.2.         vienos taksonominės grupės, išskyrus rūšį:                                         

4.465.2.2.1.      nustatymą mikroskopiniais metodais                                                   2,6

4.465.2.2.2.      patvirtinimą mikroskopiniais metodais                                                2,6

4.465.2.3.         vienos rūšies:                                                                                       

4.465.2.3.1.      nustatymą mikroskopiniais metodais                                                   6,9

4.465.2.3.2.      patvirtinimą mikroskopiniais metodais                                                6,9

4.465.2.4.         vienos taksonominės grupės:                                                               

4.465.2.4.1.      atranką PGR grupės metodais                                                              45

4.465.2.4.2.      nustatymą PGR grupės metodais                                                         45

4.465.2.4.3.      patvirtinimą PGR grupės metodais                                                      45

4.465.2.4.4.      atranką TL-PGR grupės metodais                                                        28

4.465.2.4.5.      nustatymą TL-PGR grupės metodais                                                   28

4.465.2.4.6.      patvirtinimą TL-PGR grupės metodais                                                28

4.465.2.4.7.      nustatymą ir (ar) patvirtinimą PGR ir sekvenavimo metodais            279

4.465.3.            vabzdžių, erkių, moliuskų tyrimus:                                                     

4.465.3.1.         aptikimą paieškos ir išskyrimo metodais                                             7,8

4.465.3.2.         vienos taksonominės grupės, išskyrus rūšį:                                         

4.465.3.2.1.      nustatymą mikroskopiniais metodais                                                   3,3

4.465.3.2.2.      patvirtinimą mikroskopiniais metodais                                                3,3

4.465.3.3.         vienos rūšies:                                                                                       

4.465.3.3.1.      nustatymą mikroskopiniais metodais                                                   6,9

4.465.3.3.2.      patvirtinimą mikroskopiniais metodais                                                6,9

4.465.3.4.         vienos taksonominės grupės:                                                               

4.465.3.4.1.      atranką PGR grupės metodais                                                              45

4.465.3.4.2.      nustatymą PGR grupės metodais                                                         45

4.465.3.4.3.      patvirtinimą PGR grupės metodais                                                      45

4.465.3.4.4.      atranką TL-PGR grupės metodais                                                        28

4.465.3.4.5.      nustatymą TL-PGR grupės metodais                                                   28

4.465.3.4.6.      patvirtinimą TL-PGR grupės metodais                                                28

4.465.3.4.7.      nustatymą PGR ir restrikcijos metodais                                               62

4.465.3.4.8.      patvirtinimą PGR ir restrikcijos metodais                                           62

4.465.3.4.9.      nustatymą ir (ar) patvirtinimą PGR ir sekvenavimo metodais            279

4.465.4.            bakterijų vienos taksonominės grupės tyrimus:                                  

4.465.4.1.         atranką imunofluorescencinės analizės metodu                                   43

4.465.4.2.         nustatymą imunofluorescencinės analizės metodu                              43

4.465.4.3.         atranką selektyvaus išskyrimo ir (ar) išskyrimo metodais                   55

4.465.4.4.         nustatymą selektyvaus išskyrimo ir (ar) išskyrimo metodais              55

4.465.4.5.         patvirtinimą selektyvaus išskyrimo ir (ar) išskyrimo metodais           55

4.465.4.6.         nustatymą ir (ar) patvirtinimą fiziologiniu, biocheminiu, hiperjautrumo metodais 14

4.465.4.7.         nustatymą biotesto metodu                                                                  14

4.465.4.8.         nustatymą patogeniškumo testo metodu                                              8,5

4.465.4.9.         atranką PGR grupės metodais                                                              45

4.465.4.10.       nustatymą PGR grupės metodais                                                         45

4.465.4.11.       patvirtinimą PGR grupės metodais                                                      45

4.465.4.12.       nustatymą PGR ir restrikcijos metodais                                               73

4.465.4.13.       patvirtinimą PGR ir restrikcijos metodais                                           73

4.465.4.14.       atranką TL-PGR grupės metodais                                                        28

4.465.4.15.       nustatymą TL-PGR grupės metodais                                                   28

4.465.4.16.       patvirtinimą TL-PGR grupės metodais                                                28

4.465.4.17.       nustatymą ir (ar) patvirtinimą PGR ir sekvenavimo metodais            279

4.465.4.18.       bakterijų Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.:              

4.465.4.18.1.    nustatymą patogeniškumo testo metodu                                              14

4.465.4.18.2.    atranką PGR grupės metodais                                                              55

4.465.4.18.3.    nustatymą PGR grupės metodais                                                         55

4.465.4.18.4.    patvirtinimą PGR grupės metodais                                                      55

4.465.5.            virusų, viroidų, fitoplazmų vienos taksonominės grupės tyrimus:      

4.465.5.1.         atranką imunofermentinės (ELISA ar DAS-ELISA) analizės metodu        66

4.465.5.2.         nustatymą imunofermentinės (ELISA ar DAS-ELISA) analizės metodu   66

4.465.5.3.         patvirtinimą imunofermentinės (ELISA ar DAS-ELISA) analizės metodu 66

4.465.5.4.         atranką imunofermentinės (ELISA ar DAS-ELISA) analizės metodu augalų gumbuose, gumbasvogūniuose, svogūnuose, šakniastiebiuose, šaknyse, poskiepiuose, palaipose        90

4.465.5.5.         nustatymą imunofermentinės (ELISA ar DAS-ELISA) analizės metodu augalų gumbuose, gumbasvogūniuose, svogūnuose, šakniastiebiuose, šaknyse, poskiepiuose, palaipose        90

4.465.5.6.         patvirtinimą imunofermentinės (ELISA ar DAS-ELISA) analizės metodu augalų gumbuose, gumbasvogūniuose, svogūnuose, šakniastiebiuose, šaknyse, poskiepiuose, palaipose        90

4.465.5.7.         atranką PGR grupės metodais                                                              45

4.465.5.8.         nustatymą PGR grupės metodais                                                         45

4.465.5.9.         patvirtinimą PGR grupės metodais                                                      45

4.465.5.10.       atranką TL-PGR grupės metodais                                                        28

4.465.5.11.       nustatymą TL-PGR grupės metodais                                                   28

4.465.5.12.       patvirtinimą TL-PGR grupės metodais                                                28

4.465.5.13.       bulvių virusų augaluose: gumbuose:                                                   

4.465.5.13.1.    atranką TL-PGR grupės metodais                                                        103

4.465.5.13.2.    nustatymą TL-PGR grupės metodais                                                   103

4.465.5.13.3.    patvirtinimą TL-PGR grupės metodais                                                103

4.465.5.14.       nustatymą tikro laiko atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininės reakcijos (toliau – TL-AT-PGR) metodu                                                                                                   76

4.465.5.15.       patvirtinimą TL-AT-PGR metodu                                                       76

4.465.5.16.       nustatymą ir (ar) patvirtinimą PGR ir sekvenavimo metodais            279

4.465.5.17.       nustatymą ir (ar) patvirtinimą hibridizacijos metodu                          31

4.465.6.            cistas sudarančių nematodų ar laisvai gyvenančių nematodų tyrimus:       

4.465.6.1.         aptikimą išskyrimo metodais                                                               6

4.465.6.2.         vienos taksonominės grupės, išskyrus rūšį:                                         

4.465.6.2.1.      nustatymą mikroskopiniais metodais                                                   4,3

4.465.6.2.2.      patvirtinimą mikroskopiniais metodais                                                4,3

4.465.6.3.         vienos rūšies:                                                                                       

4.465.6.3.1.      nustatymą mikroskopiniais metodais                                                   17

4.465.6.3.2.      patvirtinimą mikroskopiniais metodais                                                17

4.465.6.4.         vienos taksonominės grupės:                                                               

4.465.6.4.1.      atranką PGR grupės metodais                                                              45

4.465.6.4.2.      nustatymą PGR grupės metodais                                                         45

4.465.6.4.3.      patvirtinimą PGR grupės metodais                                                      45

4.465.6.4.4.      atranką TL-PGR grupės metodais                                                        28

4.465.6.4.5.      nustatymą TL-PGR grupės metodais                                                   28

4.465.6.4.6.      patvirtinimą TL-PGR grupės metodais                                                28

4.465.6.4.7.      nustatymą PGR ir restrikcijos metodais                                               62

4.465.6.4.8.      patvirtinimą PGR ir restrikcijos metodais                                           62

4.465.6.4.9.      nustatymą ir (ar) patvirtinimą PGR ir sekvenavimo metodais            279“.

 

1.139.  Pakeisti 4.475 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.475.         dauginamosios medžiagos siuntos sertifikavimą (išskyrus karantininių ir reguliuojamų nekarantininių kenkėjų nustatymą) ir kokybės patvirtinimo dokumento išdavimą:    

4.475.1.        javų, grikių, runkelių, pašarinių augalų sėklos                                        49

4.475.2.        aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos                                                         49

4.475.3.        daržovių sėklos                                                                                         38

4.475.4.        už sėklinių bulvių siuntą iki 15 tonų                                                        35

4.475.5.        už sodo augalų siuntą iki 1 000 vienetų                                                   33

4.475.6.        už skiepūglių, poskiepių, ūglių ir daigų siuntą iki 10 000 vienetų          33“.

 

1.140.  Pakeisti 4.476 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.476.         sėklinio pasėlio ir sodo dauginamosios medžiagos kokybės įvertinimą (aprobavimą) ir dokumento išdavimą:                                                                                                   

4.476.1.        už javų ar grikių pasėlį iki 50 hektarų                                                      45

4.476.2.        už runkelių ir daržovių pasėlį iki 0,5 hektaro                                          42

4.476.3.        už aliejinių ir pluoštinių augalų pasėlį iki 10 hektarų                              42

4.476.4.        už ankštinių javų (pupinių) pasėlį iki 20 hektarų                                     45

4.476.5.        už žolių ir kitų rūšių pašarinių augalų pasėlį iki 10 hektarų                    45

4.476.6.        už sėklinių bulvių pasėlį iki 1 hektaro                                                     21

4.476.7.        už sodo augalų plotą iki 0,5 hektaro                                                        42“.

 

1.141.  Pakeisti 4.477 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.477.         sėklos mišinio kokybės rodiklių nustatymą:                                           

4.477.1.        kai daiginamos dvi augalų rūšys                                                              23

4.477.2.        už kiekvieną papildomai daiginamą augalo rūšį                                      7“.

 

1.142.  Pakeisti 4.478 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.478.         sėklos kokybės rodiklių nustatymą:                                                        

4.478.1.        švarumo tyrimą                                                                                         9,2

4.478.2.        kitų augalų sėklų kiekio tyrimą                                                                6,7

4.478.3.        daigumo tyrimą                                                                                        15

4.478.4.        drėgnumo tyrimą                                                                                      7,8

4.478.5.        gyvybingumo tyrimą                                                                                9

4.478.6.        1000 sėklų svorio tyrimą                                                                          4,6

4.478.7.        užkrėstumo kenkėjais (išskyrus karantininius ir reguliuojamus nekarantininius kenkėjus) tyrimą                     4,6

4.478.8.        karčiųjų lubinų sėklų kiekio lubinuose nustatymą                                   9,9“.

 

1.143.  Pakeisti 4.479 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.479.           daržovių dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklą, mėginio kokybės rodiklių nustatymą   22“.

 

1.144.  Pakeisti 4.482 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.482.         naujos augalo veislės įrašymą į Nacionalinį augalų veislių sąrašą          32“.

 

1.145.  Pakeisti 4.483 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.483.           paraiškos suteikti atitinkamos augalo rūšies veislei teisinę apsaugą registravimą ir šios paraiškos ekspertizę    120“.

 

1.146.  Pakeisti 4.484 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.484.           saugomos augalo veislės įrašymą į Lietuvos Respublikos saugomų augalų veislių sąrašą ir augalo veislei suteiktos teisinės apsaugos pažymėjimo išdavimą                                336“.

 

1.147.  Pakeisti 4.486 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.486.         licencinės sutarties, kuria suteikiama teisė asmeniui Lietuvos Respublikoje dauginti ir (ar) tiekti rinkai saugomos augalo veislės dauginamąją medžiagą, įregistravimą                        12“.

 

1.148.  Pakeisti 4.497 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.497.         leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą                                          1 233“.

 

1.149.  Pakeisti 4.498 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.498.         leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą                                                1 233“.

 

1.150.  Pakeisti 4.499 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.499.         leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) išdavimą                                1 233“.

 

1.151.  Pakeisti 4.500 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.500.         leidimo įsteigti totalizatoriaus ar lažybų punktą išdavimą                    607“.

 

1.152.  Pakeisti 4.501 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.501.         lošimų organizavimo reglamento patvirtinimą                                      763“.

 

1.153.  Pakeisti 4.502 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.502.         lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ir (ar) papildymų patvirtinimą   486“.

 

1.154.  Pakeisti 4.505 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.505.         leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą arba papildymą    292“.

 

1.155.  Pakeisti 4.508 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.508.         leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje                                                                                                  57“.

 

1.156.  Pakeisti 4.5081 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5081.       leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas     29“.

 

1.157.  Pakeisti 4.5091 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5091.       leidimo organizuoti nuotolinius lošimus:                                                

4.5091.1.      išdavimą                                                                                                   622

4.5091.2.      papildymą ar pakeitimą, išskyrus pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje, ir pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas                      292

4.5091.3.      pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje                                                    57

4.5091.4.      pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas                                                                                         29“.

 

1.158.  Pripažinti netekusiu galios 4.545 papunktį.

1.159.  Pakeisti 4.555 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.555.         leidimo išvežti kultūros vertybes išdavimą, kai:                                   

4.555.1.        norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nenustatoma ir jie ar kilnojamosios kultūros vertybės neįkainojami                                               6,3

4.555.2.        norimo išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos vieno antikvarinio daikto kultūrinė vertė nustatoma ir jis ar viena kilnojamoji kultūros vertybė įkainojami                             11

4.555.3.        norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 2 iki 5 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo 2 iki 5 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami                  24

4.555.4.        norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 6 iki 10 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo 6 iki 10 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami                58

4.555.5.        norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 11 iki 20 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo 11 iki 20 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami     112

4.555.6.        norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 21 iki 50 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo 21 iki 50 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami     240

4.555.7.                                                                                                                           norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 51 iki

100 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo 51 iki 100 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami    516

4.555.8.                                                                                                                           norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 101 iki

200 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo 101 iki 200 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami    1016

4.555.9.        norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 201 iki 500 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo 201 iki 500 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami 2361“.

 

1.160.  Pakeisti 4.5561 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5561.       leidimo atlikti archeologinius tyrimus:                                                 

4.5561.1.      išdavimą                                                                                                 41

4.5561.2.      pratęsimą                                                                                                4,9“.

 

1.161.  Pakeisti 4.5562 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5562.       pritarimą archeologinių tyrimų atlikimui pagal pakeistą ir (ar) papildytą archeologinių tyrimų projektą        37“.

 

1.162.  Pripažinti netekusiu galios 4.5791.4  papunktį.

1.163.  Pripažinti netekusiu galios 4.5792.4  papunktį.

1.164.  Pripažinti netekusiu galios 4.5793.4  papunktį.

1.165.  Pripažinti netekusiu galios 4.5794.4  papunktį.

1.166.  Pripažinti netekusiu galios 4.5795.4  papunktį.

1.167.  Pakeisti 4.594 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.594.          branduolinės saugos srities veiklos leidimų išdavimą:                         

4.594.1.        pirmą kartą įvežti branduolinį kurą į branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko, neenergetinio branduolinio reaktoriaus aikštelę:    

4.594.1.1.     kai pareiškėjas yra licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte, turėtojas                                                                                                          6 262

4.594.1.2.     kai pareiškėjas yra licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte, turėtojas                                                                                                          80 000

4.594.2.        įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės energetikos objektuose                                             58 796

4.594.3.        atlikti pirmąjį branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba neenergetinio branduolinio reaktoriaus paleidimą                                                                             80 000

4.594.4.        pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą:  

4.594.4.1.     branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės      80 000

4.594.4.2.     dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                                   80 000

4.594.4.3.     neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                 67 037

4.594.4.4.     branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    13 833

4.594.4.5.     branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    30 076

4.594.4.6.     radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    21 152

4.594.4.7.     radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                            19 785

4.594.4.8.     radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  18 514

4.594.5.        paleisti branduolinį reaktorių po jo sustabdymo                                   26 431

4.594.6.        vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu    3 742

4.594.7.        vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) panaudotą branduolinį kurą        3 742

4.594.8.        vykdyti branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko radionuklidais užterštų konstrukcijų, sistemų ir komponentų dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko galutinio sustabdymo ir (ar) eksploatavimo nutraukimo metu                                                         22 485“.

 

1.168.  Pakeisti 4.595 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.595.          nurodytų 4.594.1–4.594.5 ir 4.459.8 papunkčiuose leidimų pakeitimą:         

4.595.1.        pasikeitus leidimo turėtojo rekvizitams                                                 39

4.595.2.        pasikeitus branduolinės energetikos objekto pavadinimui                    39“.

 

1.169.  Pakeisti 4.596 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.596. leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas:                                                     

4.596.1. išdavimą                                                                                                         891

4.596.2.        dublikato išdavimą                                                                                 14“.

 

1.170.  Pakeisti 4.597 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.597.          laikinojo leidimo gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimą  676“.

 

1.171. Pakeisti 4.598 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.598.          laikinojo leidimo prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius išdavimą                                                                                                        676“.

 

1.172.  Pakeisti 4.5981 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5981.        laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas išdavimą                     676“.

 

1.173.  Pakeisti 4.599 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.599.            laikinojo leidimo vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte išdavimą                                                                                      676“.

 

1.174.    Pakeisti 4.600 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.600.            saugos analizės ir pagrindimo dokumentų derinimą:                         

4.600.1.           branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos derinimą:                        

4.600.1.1. branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės 80 000

4.600.1.2. dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                                              80 000

4.600.1.3.        neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                               49 170

4.600.1.4.        branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   32 389

4.600.1.5.        branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    32 389

4.600.1.6.        radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    32 389

4.600.1.7.        radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          73 569

4.600.1.8.        radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  32 389

4.600.2.           periodinės branduolinės energetikos objekto saugos vertinimo ataskaitos derinimą:          

4.600.2.1.        branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko                            80 000

4.600.2.2.        neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                               80 000

4.600.2.3.        branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   31 665

4.600.2.4.        branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    33 749

4.600.2.5.        radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    28 600

4.600.2.6.        radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          32 333

4.600.2.7.        radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  36 654

4.600.3.           branduolinės energetikos objekto pirmos kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                                                    11 783

4.600.4.           branduolinės energetikos objekto antros kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                                                    9 723

4.600.5.           branduolinės energetikos objekto trečios kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą:                                                                                                 

4.600.5.1. fizinės saugos sistemų ir komponentų modifikacijos saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                  172

4.600.5.2. radiacinės kontrolės sistemos ir komponentų modifikacijos saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą    193

4.600.5.3. kitų nei nurodytų 4.600.5.1 ir 4.600.5.2 papunkčiuose trečios kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                           145

4.600.6.           branduolinės energetikos objekto ketvirtos kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą:                                                                                                  

4.600.6.1. radionuklidais neužterštų branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų, kurie nepatenka į dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų, vykdomų branduolinės energetikos objekto galutinio sustabdymo metu, aprašus arba eksploatavimo nutraukimo projektus, modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                           125

4.600.6.2. branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo projekto parengiamųjų veiklų įgyvendinimo branduolinės energetikos objekto galutinio sustabdymo ir eksploatavimo nutraukimo metu modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                           125

4.600.6.3. statinių priskyrimo nenaudojamiems ir nereikalingiems statiniams, kuriuos numatoma griauti, ir (ar) nenaudojamų ir nereikalingų statinių griovimo darbų vykdymo modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                                                    206

4.600.7.           branduolinės energetikos objekto penktos kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                                                    2 898

4.600.8.           branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos derinimą:                        

4.600.8.1. branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko                                    80 000

4.600.8.2. neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                       65 378

4.600.8.3.        branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   22 279

4.600.8.4.        branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    25 519

4.600.8.5.        radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    22 279

4.600.8.6.        radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          25 519

4.600.8.7.        radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  25 519

4.600.9.           nenumatytiems projekte bandymams atlikti, kitokiems nukrypimams nuo branduolinės energetikos objekto projekto įgyvendinti atliekamos saugos pagrindimo dokumentų derinimą      3 599

4.600.10.         atnaujinto radionuklidų išmetimo į aplinką plano derinimą                2 803

4.600.11.         priežiūros po radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo programos derinimą        8 644

4.600.12.         branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas analizės derinimą:           

4.600.12.1. branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės 4 002

4.600.12.2. dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                                              4 536

4.600.12.3.      neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                               4 002

4.600.12.4.      branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   3 470

4.600.12.5.      branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    4 002

4.600.12.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    3 470

4.600.12.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          3 470

4.600.12.8.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  3 959

4.600.13.         atnaujinto fizinės saugos užtikrinimo plano derinimą:                       

4.600.13.1. branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės 4 400

4.600.13.2. dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                                              4 400

4.600.13.3. neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                     4 400

4.600.13.4. branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    4 400

4.600.13.5. branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    4 400

4.600.13.6. radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    4 400

4.600.13.7. radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                                4 400

4.600.13.8. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  4 400

4.600.13.9. veiklai, kuriai išduota licencija vežti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko                                                   3 365

4.600.13.10. veiklai, kuriai išduota licencija įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko                               3 365

4.600.13.11. veiklai, kuriai išduota licencija vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas (išskyrus panaudotą branduolinį kurą), vežti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir vežti daliąsias medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, šiame priede nustatytais kiekiais                 490

4.600.13.12.    veiklai, kuriai išduota licencija įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti šiame priede nurodytas daliąsias medžiagas                                                                                                     490

4.600.14.         branduolinio energetikos objekto techninės specifikacijos derinimą:          

4.600.14.1. branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės 31 135

4.600.14.2. dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                                              35 328

4.600.14.3.      neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                               23 216

4.600.14.4.      branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   11 026

4.600.14.5.      branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    19 170

4.600.14.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    19 039

4.600.14.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          16 481

4.600.14.8.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  16 566

4.600.15.         galutinio radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo plano derinimą           4 419“.

 

1.175.  Pakeisti 4.6001 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6001.          asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimo išdavimą            87“.

 

1.176.  Pakeisti 4.6002.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6002.1. atestavimo egzamino laikymą ar perlaikymą                                             99“.

 

1.177.  Pakeisti 4.6003 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6003.          radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato išdavimą     4 475“.

 

1.178.  Pakeisti 4.6004 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6004.          radioaktyviosios medžiagos konstrukcijos patvirtinimo sertifikato išdavimą           3 013“.

 

1.179.  Pakeisti 4.6005 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6005.          pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato išdavimą                   6 937“.

 

1.180.  Pakeisti 4.6006 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6006.       pakuotės konstrukcijos ir radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato išdavimą                     11 025“.

 

1.181. Pakeisti 4.6007 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6007.       kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato išdavimą                                          452“.

 

1.182.  Pakeisti 4.6008 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6008.       kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato išdavimą                                                               452“.

 

1.183.  Pakeisti 4.6009 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6009.       kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo ir (ar) pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato išdavimą       648“.

 

1.184.  Pakeisti 4.60010 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60010.      veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimą        454“.

 

1.185.  Pakeisti 4.60011 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60011.      radiacinės saugos eksperto pažymėjimo išdavimą                                 78“.

 

1.186.  Pakeisti 4.60012 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60012.      standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas įvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės, patvirtinimą                                  862“.

 

1.187.  Pakeisti 4.60013 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60013.      standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas išvežti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių, suderinimą                                                                         862“.

 

1.188.  Pakeisti 4.60014 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60014.      asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, atliekančio visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus, pripažinimo pažymėjimo išdavimą                                                        543“.

 

1.189.  Pakeisti 4.60015 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60015. sprendimo dėl sutikimo licencijos turėtojo pritarimui branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonoje vykdyti kitą įstatymų leidžiamą veiklą priėmimą                           537“.

 

1.190.  Papildyti pastraipa po 4.626 papunkčiu:

Lietuvos statistikos departamento.

 

1.191Papildyti 4.627 papunkčiu:

4.627.         leidimo pakartotinai naudoti sveikatos duomenis:                                

4.627.1.        prašymo išduoti leidimą nagrinėjimą ir šio leidimo išdavimą (neišdavimą)   720

4.627.2.        prašymo patikslinti leidimą nagrinėjimą ir pakeisto leidimo išdavimą (neišdavimą)  165“.

 

1.192.  Papildyti pastraipa po 4.627 papunkčiu:

Nacionalinės švietimo agentūros“.

 

1.193Papildyti 4.628 papunkčiu:

4.628.         egzamino pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą ar pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ laikymą:                                              

4.628.1.        Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų                                       14

4.628.2.        valstybinės kalbos                                                                                  29“.

 

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                       Ingrida Šimonytė

 

 

Finansų ministrė                                                                                            Gintarė Skaistė