LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2003 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. 1K-184 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1K-289

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“:

1.    Papildau II skyrių „Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominė klasifikacija“ 2.6.6 papunkčiu:

2.6.6. Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai

2.6.6.1. Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai

2.6.6.1.1. Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai

2.6.6.1.1.1. Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai“.

2.    Pakeičiu 1 priedo „Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos paaiškinimai“ II skyriaus „Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominė klasifikacija“ 2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.6. Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą, t. y. Europos Komisijos nustatytais terminais pervedamos į Europos Sąjungos biudžetą privalomos įmokėti sumos.

Šią kategoriją sudaro tradicinių nuosavų išteklių (2.6.1), pridėtinės vertės mokesčio nuosavų išteklių (2.6.2), bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavų išteklių (2.6.3) mokamos sumos, biudžeto disbalansų korekcijos Jungtinės Karalystės naudai sumos (2.6.4), su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos (2.6.5), neperdirbto plastiko atliekų nuosavų išteklių sumos (2.6.6).“

3.    Pripažįstu netekusiu galios 2 priedą „Valstybės valdžios institucijų ir įstaigų valdymo išlaidos ir valstybės valdžios institucijų, kurios turi išskirti valdymo išlaidas, sąrašas“.

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė