https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A1-195 „DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. A1-702

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. jei kreipiamasi dėl paramos būstui įsigyti – prašymą dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo (pagal Aprašo 1 priede pateiktą BP-1 formą) ir užpildytą Aprašo 3 priedą;“.

1.2. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. jei kreipiamasi dėl paramos būstui išsinuomoti – prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (pagal Aprašo 2 priede pateiktą BP-2 formą) ir užpildytą Aprašo 3 priedą.“

1.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Aprašo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodyti prašymai (toliau – prašymai) ir Aprašo 3 priedas gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per įgaliotą atstovą. Asmenys, pateikdami prašymus elektroniniu būdu, prašymų formas gali pildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).“

1.4. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Asmenys savivaldybės vykdomajai institucijai kartu su prašymu pateikia sąlygoms, nuo kurių priklauso teisė į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, nustatyti reikalingus dokumentus (toliau – papildomi dokumentai). Jei papildomi dokumentai arba dalis jų nepateikiami kartu su prašymu ir yra asmens (kai kreipiasi šeima – visų pilnamečių šeimos narių) rašytinis sutikimas, trūkstamus papildomus dokumentus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų surenka savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu savivaldybės vykdomoji institucija pagal duomenų teikimo sutartis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro tiesiogiai gauna dokumentus ar duomenis, kurių reikia nustatant teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, asmenys šių duomenų ar dokumentų pateikti neprivalo.“

1.5. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Jei reikiami papildomi dokumentai nepateikiami kartu su prašymu ir asmuo nesutinka, kad juos surinktų savivaldybės vykdomoji institucija, taip pat jei yra kitų prašymo ar papildomų dokumentų trūkumų, savivaldybės vykdomoji institucija per 5 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie nustatytus prašymo ar papildomų dokumentų trūkumus ir nustato protingą terminą trūkumams pašalinti, kuris negali būti ilgesnis nei 20 darbo dienų nuo informavimo dienos.“

1.6. Papildau 121 punktu:

121. Savivaldybės vykdomoji institucija, nustatydama asmens teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, iš asmens pateiktos deklaruotų pajamų sumos išskaičiuoja Aprašo 3 priede nurodytas pajamų, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sumas.“

1.7. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.8. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.9. Papildau 3 priedu (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                    Linas Kukuraitis


 

Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti

ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo (BP-1) forma)

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

 

 

Gyvenamosios vietos adresas2

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

2 Nurodomas tuo atveju, jeigu asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos.

 

 

__________________ savivaldybės administracijos direktoriui

 

 

PRAŠYMAS DĖL TEISĖS Į PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI PATVIRTINIMO

 

20___ m. _____________________ d.

 

1. Prašau man / mano _________ asmenų šeimai patvirtinti (reikiamus papunkčius

(įrašyti skaičių)

pažymėti Q):                     

1.1. □ teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą:

1.1.1. □ būstui pirkti;

1.1.2. □ būstui statyti;

1.1.3. □ nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti (išskyrus pritaikant neįgaliųjų poreikiams);

1.1.4. □ nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams;

1.2. □ teisę į:

1.2.1. □ 10 procentų dydžio subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, nes:

a) □ esame jauna šeima, auginanti vieną ar daugiau vaikų (įvaikių);

b) □ mano šeimoje vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs;

c) □ turiu (turime) teisę į papildomą subsidiją vadovaujantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

1.2.2. □ 20 procentų dydžio subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, nes:

a) □ esu buvęs likęs be tėvų globos (rūpybos) asmuo iki 35 metų arba mano šeimoje yra tokių asmenų;

b) □ mano šeima augina tris ar daugiau vaikų (įvaikių);

c) □ esu neįgalusis arba mano šeimoje yra toks asmuo.

 

2. Mano šeimos nariai yra (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą; nepildoma, jei prašymą pateikia vienas gyvenantis asmuo):

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo metai

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą pateikęs asmuo, žmona arba vyras, vaikas (įvaikis), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama, kita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mano / mano šeimos už ________ kalendorinius metus deklaruoto turto (įskaitant gautas pajamas) dydžiai:

3.1. deklaruotas turtas yra _________ Eur;

3.2. deklaruotos pajamos yra _________ Eur.

 

 

4. PAPILDOMI DOKUMENTAI (reikiamus papunkčius pažymėti Q):

4.1. □ Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija (-os) už kalendorinius metus, _______ lapas (-ai).

4.2. □ Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą, _____ lapas (-ai).

4.3. □ VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina, _____ lapas (-ai).

4.4. □ Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopija, _____ lapas (-ai).

4.5. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos:

4.5.1. □ savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo, _____ lapas (-ai);

4.5.2. □ teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo, _____ lapas (-ai);

4.5.3. □ mirties faktą patvirtinantys dokumentai, _____ lapas (-ai).

4.6. Kiti dokumentai:

4.6.1. □ ...................................................., _____ lapas (-ai).  

 

5. Papildomų dokumentų, nurodytų prašymo 4 punkte, pateikimas (pažymėti papunktį Q):

5.1. □ Papildomi dokumentai pateikiami kartu su prašymu.  

5.2. □ Sutinku, kad savivaldybės vykdomoji institucija surinktų šiuos papildomus dokumentus (išvardyti reikiamus 4 punkto papunkčius): ______________________________

____________________________________________________________________

 

 

6. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TEISĖS Į PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI PATVIRTINIMO PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

 

□ paštu _____________________________________________________________ ;

(deklaruotos gyvenamosios vietos arba gyvenamosios vietos adresas)

□ elektroniniu paštu ___________________________________________________.

(el. pašto adresas)

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

SUTINKU, kad savivaldybės vykdomoji institucija įstatymų nustatyta tvarka tvarkytų ir gautų mano (šeimos narių) asmens duomenis ir informaciją iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenis ir kitą reikalingą informaciją, kuria vadovaujantis nustatoma teisė į paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

PATVIRTINU, kad informacinį lapelį gavau.

 

_____________________                                          ________________________

(prašymą pateikusio asmens arba                                                              (prašymą pateikusio asmens arba asmens

asmens įgalioto atstovo parašas) įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

 

 

Pilnamečių šeimos narių sutikimas (išskyrus asmenį, pateikusį prašymą):

 

_________________________ ______________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

_________________________ ______________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

_________________________ ______________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

_________________________ ______________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

 


 

Informacinis lapelis, kuris

įteikiamas įregistravus

prašymą dėl teisės į paramą

būstui įsigyti patvirtinimo

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

_____________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo gautas ________________

(gavimo data)

 

Prašymą priėmė

 

__________________________ _______________ __________________

(pareigų pavadinimas)                                                      (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

 

 

1. Parama būstui įsigyti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2. Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

2.1. 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;

2.2. 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;

2.3. 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Jaunoms šeimoms, auginančioms vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimoms, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, suteikiama 10 procentų dydžio subsidija nuo suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

Buvusiems likusiems be tėvų globos (rūpybos) asmenims, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimoms, taip pat šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų (įvaikių), neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų, suteikiama 20 procentų dydžio subsidija nuo suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

3. Jei kreipiatės dėl paramos būstui įsigyti, privalote:

3.1. būti įrašytas į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

3.2. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas);

3.3. neviršyti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje numatytų turto ir pajamų dydžių;

3.4. įsigyti pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitikti vieną iš šių sąlygų:

3.4.1. neturėti būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo pateikimo dienos nebūti pasinaudojęs šia parama;

3.4.2. turėti ar būti turėjus nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;

3.4.3. būti neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, ir nuosavybės teise turėti būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams;

3.5. pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią jūsų teisę gauti paramą būstui įsigyti.

4. Nustačius, kad paramą būstui įsigyti gavote neteisėtai (kreipiantis pateikti neteisingi duomenys apie turtą, gaunamas pajamas, gauta parama panaudota ne tuo tikslu, kuriam ji suteikta, ir kt.) arba gautą valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą grąžinate bankui ar kitai kredito įstaigai anksčiau kaip per 5 metus, ar už valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą įsigytą būstą per pirmuosius 5 metus nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos perleidžiate kito asmens nuosavybėn, privalote grąžinti gautą paramą visą iš karto arba jūsų rašytiniu prašymu ir savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu dalimis.

5. Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas išduoti rašytinį patvirtinimą – pažymą apie teisę į paramą būstui įsigyti arba sprendimas dėl atsisakymo išduoti tokią pažymą, taip pat savivaldybės vykdomosios institucijos neveikimas gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai, administraciniam teismui.

 

___________________


 

Prašymų suteikti paramą būstui

įsigyti ar išsinuomoti

nagrinėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (BP-2) forma)

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

 

 

Gyvenamosios vietos adresas2

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys. 2 Nurodomas tuo atveju, jeigu asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos.

 

 

__________________ savivaldybės administracijos direktoriui

 

 

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠĄ

 

20___ m. _____________________ d. ________ val.

 

 

1. Prašau įrašyti mane / mano ______ asmenų šeimą į asmenų ir šeimų, turinčių teisę

(įrašyti skaičių)

į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (reikiamą pažymėti Q):

1.1. □ Jaunų šeimų (šeimos, kuriose kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeimos, kuriose motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų).

1.2. □ Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių).

1.3. □ Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų (ne vyresni kaip 35 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos. Į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, įrašomi ir likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, tačiau parama būstui išsinuomoti jie gali pasinaudoti tik įgiję visišką civilinį veiksnumą).

1.4. □ Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų.

1.5. □ Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, nes:

1.5.1. □ įgijome teisę į didesnio ploto socialinį būstą:       

a) □ padidėjo šeimos narių skaičius;

b) □ šeimoje yra neįgaliųjų, kurie turi turėti atskirus kambarius;

c) □ šeimoje yra sergančiųjų lėtinių ligų, įrašytų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, kurie turi turėti atskirus kambarius;  

d) □ šeimoje yra skirtingų lyčių vyresnių kaip 9 metų vaikų, kurie turi turėti atskirus kambarius;

1.5.2. □ įgijau (įgijome) teisę į neįgaliųjų poreikiams pritaikytą socialinį būstą.

1.6. □ Bendrasis (visos likusios šeimos ir asmenys, nepatenkantys į išvardytus sąrašus).

 

2. Mano šeimos nariai yra (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą; nepildoma, jei prašymą pateikia vienas gyvenantis asmuo):

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo metai

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą teikiantis asmuo, žmona arba vyras, vaikas (įvaikis), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama, kita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mano / mano šeimos už _________ kalendorinius metus deklaruoto turto (įskaitant gautas pajamas) dydžiai:

3.1. deklaruotas turtas yra _________ Eur;

3.2. deklaruotos pajamos yra _________ Eur.

4. PAPILDOMI DOKUMENTAI (reikiamus papunkčius pažymėti Q):

4.1. □ Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už kalendorinius metus, _______ lapas (-ai).

4.2. □ VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina, _____ lapas (-ai).

4.3. □ Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą, _____ lapas (-ai).

4.4. □ Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopija, _____ lapas (-ai).

4.5. □ Pažyma iš gydymo įstaigos, patvirtinanti, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, _____ lapas (-ai).

4.6. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos:

4.6.1. □ savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo, _____ lapas (-ai);

4.6.2. □ teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo, _____ lapas (-ai);

4.6.3. □ mirties faktą patvirtinantys dokumentai, _____ lapas (-ai).

4.7. Kiti dokumentai:

4.7.1. □ ..........................................., _____ lapas (-ai).

 

5. Papildomų dokumentų, nurodytų prašymo 4 punkte, pateikimas (pažymėti papunktį Q):

5.1. □ Papildomi dokumentai pateikiami kartu su prašymu.

5.2. □ Sutinku, kad savivaldybės vykdomoji institucija surinktų šiuos papildomus

dokumentus (išvardyti reikiamus 4 punkto papunkčius): _____________________________

___________________________________________________________________.

 

6. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL ĮRAŠYMO Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠĄ PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

 

□ paštu ___________________________________________________________;

(deklaruotos gyvenamosios vietos arba faktinės gyvenamosios vietos adresas)

□ elektroniniu paštu _________________________________________________.

(el. pašto adresas)

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

SUTINKU, kad savivaldybės vykdomoji institucija įstatymų nustatyta tvarka tvarkytų ir gautų mano (šeimos narių) asmens duomenis ir informaciją iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenis ir kitą reikalingą informaciją, kuria vadovaujantis nustatoma teisė į paramą būstui išsinuomoti priimant sprendimą suteikti paramą ir paramos gavimo laikotarpiu, pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

ĮSIPAREIGOJU ne vėliau kaip per mėnesį nuo gyvenamosios vietos, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, lemiančio Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų turto ir pajamų dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui išsinuomoti, viršijimą informuoti savivaldybės vykdomąją instituciją, taip pat ją informuoti pasikeitus šeimos sudėčiai, kontaktinei informacijai (adresui, telefono numeriui, elektroniniam paštui).

PATVIRTINU, kad informacinį lapelį gavau.

 

_____________________                                          ________________________

(prašymą pateikusio asmens arba (prašymą pateikusio asmens arba asmens

asmens įgalioto atstovo parašas) įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

 

Pilnamečių šeimos narių sutikimas (išskyrus asmenį, pateikusį prašymą):

 

_________________________ ___________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

_________________________ ___________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

_________________________ ___________________________

(parašas)                                                                   (vardas ir pavardė)

 

__________________________ __________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Informacinis lapelis, kuris

įteikiamas įregistravus

prašymą įrašyti į asmenų ir

šeimų, turinčių teisę į paramą

būstui išsinuomoti, sąrašą

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

 

_____________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą gautas 

_____________

(gavimo data)

 

Prašymą priėmė

 

__________________________         ___________             ______________________      

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

1. Parama būstui išsinuomoti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

2. Parama būstui išsinuomoti teikiama asmenims ir šeimoms:

2.1. nuomojant socialinį būstą;

2.2. mokant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

3. Jei kreipiatės dėl paramos būstui išsinuomoti, privalote:

3.1. būti įrašytas į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

3.2. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas);

3.3. neviršyti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje numatytų turto ir pajamų dydžių;

3.4. neturėti Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, turi būti fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, turi būti mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;

3.5. pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią jūsų teisę gauti paramą būstui įsigyti.

4. Asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus ir sulaukusiems eilės paramai būstui išsinuomoti gauti, savivaldybės vykdomoji institucija, įvertinusi galimybes mokėti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, priima sprendimą pasiūlyti pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija.

5. Asmenys ir šeimos, kuriems savivaldybės vykdomoji institucija pasiūlo pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, norėdami ja pasinaudoti, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos kartu su prašymu įrašyti juos į asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašą pateikia savivaldybės vykdomajai institucijai pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, kuri turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

6. Asmenys ir šeimos, gaunantys būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, neišbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų.

7. Asmenys ir šeimos, kuriems savivaldybės vykdomoji institucija siūlo pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, turi teisę atsisakyti šios paramos ir toliau laukti socialinio būsto nuomos.

8. Paramą būstui išsinuomoti gaunantys asmenys ir šeimos privalo per mėnesį nuo gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją praradimo dienos informuoti savivaldybės vykdomąją instituciją.

9. Jeigu savivaldybės vykdomoji institucija nustato, kad kreipdamiesi dėl paramos būstui išsinuomoti pateikėte neteisingus duomenis, reikalingus paramai teikti, arba paramos būstui išsinuomoti teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešėte apie gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, materialinės padėties pasikeitimą, kuris lemia Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties pasibaigimą arba teisės į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją praradimą, neteisėtai gauta parama būstui išsinuomoti turi būti grąžinta visa iš karto arba jūsų rašytiniu prašymu ir savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu dalimis.

10. Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas dėl neteisėtai gautos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti grąžinimo yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti priverstinai vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

11. Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas dėl asmens ar šeimos įrašymo ar atsisakymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, taip pat savivaldybės vykdomosios institucijos neveikimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai, administraciniam teismui.

 

____________________________


 

Prašymų suteikti paramą būstui

įsigyti ar išsinuomoti

nagrinėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

PAJAMŲ, KURIOS, VADOVAUJANTIS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO 1 DALIMI, NEĮSKAITOMOS Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ GAUNAMAS PAJAMAS, SĄRAŠAS

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRIEDĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

 

 

Eil.

Nr.

Pajamų rūšies pavadinimas2

Pajamos (Eur)

 

1

2

3

1.

Asmenų iki 18 metų pajamos

 

2.

Senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensuojamoji suma, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymą

 

3.

Senatvės ir valstybinių pensijų kompensuojamoji suma, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymą

 

4.

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos ir tikslinis priedas

 

5.

Pajamos iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro

 

6.

Vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos, mokamos iš valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų

 

7.

Subsidijos užimtumui remti, mokamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo

 

8.

Darbdavio mokamos vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos

 

9.

Kas mėnesį gaunamos socialinio pobūdžio pajamos:

 

9.1.

transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems

 

9.2.

kompensacijos donorams

 

9.3.

pagalbos pinigai, mokami pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą

 

9.4.

globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą

 

10.

Pajamos, kurios įskaitomos į turtą

 

11.

Stipendijos ir kita materialinė parama, teikiama aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų (išskyrus rezidentūros studijų studentus) studentams, studijuojantiems pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas (išskyrus asmenis, pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios ar žemesnės pakopos studijų programas ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis), stipendijos bei kita materialinė parama, teikiama profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, ir stipendija, mokama bedarbiams, kurie dalyvauja bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesiniame mokyme

 

12.

Piniginės lėšos, kuriomis kompensuojamos patirtos ir dokumentais pagrįstos su visuomenei naudinga veikla (savanoriška veikla ir pan.) susijusios išlaidos

 

13.

Labdara piniginėmis lėšomis

 

2 Šeimos atveju įrašomos visų šeimos narių gautos pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas.

 

_____________________                                          ________________________

(priedą pateikusio asmens arba (priedą pateikusio asmens arba asmens

asmens įgalioto atstovo parašas) įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

 

________________________________