NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl VALSTYBINĖS GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2000 M. birželio 19 D. ĮSAKYMO nr. 45 „DĖL SUTARTINIŲ TOPOGRAFINIŲ PLANŲ M 1:500, 1:1000, 1:2000 IR 1:5000 ŽENKLŲ“ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

 

2014 m. vasario 28 Nr. 1P-(1.3)-65

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 2.11.03:2014 „TOPOGRAFINIŲ erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“, 7.22 papunkčiu,

 

t v i r t i n u techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ (pridedama).“

 

2.       N u s t a t a u, kad:

 

2.1.    šis įsakymas įsigalioja 2014 m. gegužės 1 dieną;

 

2.2.    topografiniai planai gali būti parengti pagal Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ redakciją, galiojusią iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, ir šių topografinių planų topografiniai erdviniai objektai įkeliami į savivaldybių topografinių erdvinių duomenų rinkinius, jeigu šie topografiniai planai pateikti derinti savivaldybių institucijoms iki 2014  m. gruodžio 31 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                       Vaidas Pakalka

 

PATVIRTINTA

Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-65 redakcija)

 

 

 

techninių reikalavimų REGLAMENTAS GKTR 2.11.03:2014

„Topografinių erdvinių OBJEKTŲ rinkinys IR topografinių erdvinių objektų SUTARTINIAI ŽENKLAI“

 

 

I. bendrosios nuostatos

 

1.       Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ (toliau – Reglamentas) nustato topografinių erdvinių objektų rinkinio sudarymą, turinį, jį atitinkančius sutartinius ženklus, topografinių erdvinių objektų rinkinio kodavimą ir grafinį vaizdavimą, topografinių erdvinių objektų privalomąsias savybes ir anotacijas. Topografinių erdvinių duomenų rinkinys sudaromas valstybinėje 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 ir Baltijos aukščių sistemoje.

2.       Šiuo Reglamentu privalo vadovautis geodezininkai, rengdami topografinius planus, tarp jų ir inžinerinių tinklų planus, pastatytų inžinerinių tinklų planus ir statinių išpildomuosius planus (toliau – topografinis planas), bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, rengdami topografinių erdvinių duomenų rinkinius.

3.       Topografinių erdvinių objektų rinkinio turinio detalumas privalo atitikti topografinio plano masteliu 1:500 turinio detalumą.

4.       Reglamente vartojamos sąvokos:

Atributinių duomenų lentelė – erdvinio objekto savybių lentelė, kurioje vienas erdvinis objektas atitinka vieną įrašą (eilutę).

Anotacija atributinių duomenų lentelėje sukauptų erdvinio objekto savybių atvaizdavimas topografiniame plane arba erdvinių objektų rinkinyje.

Erdvinių objektų kodas – unikalus vienos rūšies erdvinius objektus identifikuojantis kodas.

Erdvinių objektų rinkinys – erdvinių objektų, sukoduotų ir aprašytų pagal Reglamento III skyriuje nurodytus reikalavimus, visuma.

Inžineriniai tinklai komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos ir elektroninių ryšių tinklai su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais bei su jų eksploatacija susiję požeminiai bei antžeminiai statiniai.

Linijinis erdvinis objektas – realaus pasaulio objekto abstraktus atvaizdas, kuris erdvinių objektų rinkinyje išreikiamas linijiniu grafiniu elementu.

Plotinis erdvinis objektas – realaus pasaulio objekto abstraktus atvaizdas, kuris erdvinių objektų rinkinyje išreiškiamas plotiniu grafiniu elementu.

Susijungę erdviniai objektai – erdviniai objektai, kurių pabaigos ar pradžios koordinatės sutampa jų jungimosi vietoje.

Sutartinis ženklas – simbolis, skirtas atvaizduoti realaus pasaulio objektus planuose.

Taškinis erdvinis objektas – realaus pasaulio objekto abstraktus atvaizdas, kuris erdvinių objektų rinkinyje išreiškiamas taškiniu grafiniu elementu.

Topografinio plano sudarymo darbai – vietovės gamtinių, fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos) ir antropogeninių objektų erdviniai matavimai bei vaizdavimas topografiniame plane.

Topografinio plano užsakovas – fizinis arba juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, užsakę tam tikros teritorijos topografinį planą.

Topografinė informacinė sistema kompiuterinių įrenginių ir programinių priemonių visuma, skirta kaupti, atnaujinti, teikti vartotojams topografinių erdvinių objektų rinkinius.

Kitos Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. TOPOGRAFINIŲ erdvinių OBJEKTŲ rinkinio SUDARYMAS

 

5.       Topografinių erdvinių objektų rinkinio (toliau – Erdvinių objektų rinkinys) sudarymą ir erdvinių duomenų kaupimą reglamentuoja šie teisės aktai:

5.1.    Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas;

5.2.    Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 17 „Dėl Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarkos patvirtinimo“;

5.3.    Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „GKTR 2.08.01.2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 patvirtinimo“.

6.       Erdvinių objektų rinkinyje realaus pasaulio objektai gali būti atvaizduojami šiais grafiniais elementais:

6.1.    taškiniu grafiniu elementu – grafiniu elementu, kuris Erdvinių objektų rinkinyje žymi neatvaizduojamus mastelyje erdvinius objektus, kurie negali būti išreikšti plotu arba linija. Realaus pasaulio objekto, atvaizduojamo taškiniu grafiniu elementu (toliau – taškas), savybės, neatsižvelgiant į tai, kokia programine įranga rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, aprašomos atributinių duomenų lentelėje;

6.2.    linijiniu grafiniu elementu – iš vienos ar kelių atkarpų sudarytu grafiniu elementu,  kuris Erdvinių objektų rinkinyje žymi erdvinius objektus, kurie negali būti išreikšti plotu arba tašku. Realaus pasaulio objekto, atvaizduojamo linijiniu grafiniu elementu (toliau – linija), savybės, atsižvelgiant į tai, kokia programine įranga rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, gali būti aprašytos atributinių duomenų lentelėje arba tekstiniu grafiniu elementu. Linija turi būti išreikšta nenaudojant grafinių elementų, aprašytų matematinėmis funkcijomis, pvz., naudojant apskritimo centro ir apskritimo spindulio parametrus ir pan.;

6.3.    plotiniu grafiniu elementu – grafiniu elementu, kuris išorėje apribotas tarpusavyje sujungtomis linijų atkarpomis ir prireikus apribotas vidinėmis tarpusavyje sujungtomis linijų atkarpomis. Realaus pasaulio objekto, atvaizduojamo plotiniu grafiniu elementu (toliau – plotas), savybės, atsižvelgiant į tai, kokia programine įranga rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, gali būti aprašytos atributinių duomenų lentelėje arba tekstiniu grafiniu elementu;

6.4.    tekstiniu grafiniu elementu – grafiniu elementu, sudarytu iš simbolių, išdėstytų vienoje arba keliose eilutėse, skirtu realaus pasaulio objekto savybėms aprašyti Erdvinių objektų rinkinyje, kai realaus pasaulio objekto savybės nekaupiamos atributinių duomenų lentelėje.

7.       Sudarant Erdvinių objektų rinkinį, realaus pasaulio objektai identifikuojami pagal realaus pasaulio objektų požymius. Vienos rūšies erdviniams objektams Erdvinių objektų rinkinyje suteikiamas kodas ir nurodomos erdvinių objektų savybės. Erdvinių objektų kodai ir savybės aprašyti Reglamento 20 ir 21 punktuose.

8.       Jeigu realaus pasaulio objektai yra vienas greta kito atstumu, lygiu ar mažesniu nei topografinio plano tikslumas, ir juos būtina išreikšti atskirais erdviniais objektais, tai formuojant erdvinius objektus Erdvinių objektų rinkinyje, išlaikoma jų padėtis vienas kito atžvilgiu.

9.       Jeigu realaus pasaulio objektų padėtis vietovėje sutampa, erdviniai objektai Erdvinių objektų rinkinyje nedubliuojami, bet formuojamas svarbesnis erdvinis objektas. Jeigu neįmanoma nustatyti, kuris erdvinis objektas yra svarbesnis, formuojami du erdviniai objektai vienas greta kito, išlaikant jų padėtį vienas kito atžvilgiu.

10.     Linijiniai erdviniai objektai Erdvinių objektų rinkinyje formuojami laikantis šių reikalavimų:

10.1.  nenutrūkstamus realaus pasaulio objektus išreiškiantys linijiniai erdviniai objektai turi būti vientisi, nenutrūkti posūkių, kitų erdvinių objektų prisijungimo ar prasilenkimų su kitais objektais vietose;

10.2.    tarpusavyje prasilenkiančius realaus pasaulio objektus išreiškiantys linijiniai erdviniai objektai turi prasilenkti;

10.3.    tarpusavyje susijungusius realaus pasaulio objektus išreiškiantys linijiniai erdviniai objektai turi susijungti vienas su kitu;

10.4.    linijinis erdvinis objektas gali jungtis prie kito linijinio erdvinio objekto bet kurioje vietoje, neformuojant papildomos erdvinio objekto viršūnės ir nedalijant kito linijinio objekto;

10.5.    kai linijinis erdvinis objektas topografiniame plane masteliu 1:500, 1:1000 ir 1:2000  vaizduojamas asimetriniu sutartiniu ženklu, Erdvinių objektų rinkinyje linijai suteikiama tokia kryptis, kad erdvinį objektą vaizduojančio sutartinio ženklo asimetriniai elementai būtų dešinėje pusėje;

10.6.    kai linijinis erdvinis objektas topografiniame plane masteliu 1:500, 1:1000 ir 1:2000 vaizduojamas kryptį turinčiu sutartiniu ženklu, Erdvinių objektų rinkinyje linijai suteikiama tokia pat kryptis;

10.7.    kai sudarant topografinius planus linijinis erdvinis objektas išreiškia lietaus nuotakyno, buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo ar drenažo vamzdžius, Erdvinių objektų rinkinyje linijai suteikiama tekėjimo kryptį atitinkanti kryptis;

10.8.    jeigu linijinio erdvinio objekto pradžia ar pabaiga sutampa su kitu erdviniu objektu, linijinio erdvinio objekto pradžios ar pabaigos koordinatės turi sutapti su kito erdvinio objekto koordinatėmis jungimosi vietoje;

10.9.    vamzdynus ar kabelius išreiškiantys linijiniai erdviniai objektai turi būti sujungti tarpusavyje, jeigu vamzdynai ar kabeliai fiziškai yra sujungti;

10.10.  su linijiniu erdviniu objektu sujungti taškiniai erdviniai objektai (pvz., su vamzdynais sujungti įrenginiai) turi sutapti su linijiniu erdviniu objektu, jeigu realiame pasaulyje jie sutampa arba yra atstumu, mažesniu už topografinio plano tikslumą;

10.11.  vamzdynus ar kabelius išreiškiančių linijinių erdvinių objektų nenutrūkstamumas kamerose, šuliniuose ir kituose mazguose išlaikomas atsižvelgiant į tai, ar vamzdynai ir kabeliai vietovėje kamerose, šuliniuose ir kituose mazguose yra nenutrūkstami;

10.12.  linijinis erdvinis objektas formuojamas iki teritorijos, kuriai sudaromas topografinis planas (toliau – Teritorija), ribos. Erdvinio objekto pabaiga ar pradžia turi sutapti su Teritorijos riba.

11.     Plotiniai erdviniai objektai Erdvinių objektų rinkinyje formuojami laikantis šių reikalavimų:

11.1.  plotinio erdvinio objekto ribos turi sutapti su jį apribojančiais linijiniais erdviniais objektais;

11.2.  plotinį erdvinį objektą apribojantys linijiniai erdviniai objektai tarpusavyje turi būti sujungti.

12.     Simbolius formuojantys grafiniai elementai ar jų dalys neįtraukiami į Erdvinių objektų rinkinį kaip erdviniai objektai.

 

III. ERDVINIŲ OBJEKTŲ KODAVIMAS erdvinių OBJEKTŲ rinkinYJE

 

13.       Erdviniai objektai skirstomi į šias klases:

13.1.    1 klasę – geodeziniai punktai. Geodeziniai punktai koduojami pagal Techninių reikalavimų reglamente GKTR 2.10.01:2000 „Valstybinės geodezinio ir kartografinio pagrindo informacinės sistemos duomenų specifikacija. Pirmasis leidimas“, patvirtintame Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 19 „Dėl Valstybinės geodezinio ir kartografinio pagrindo informacinės sistemos duomenų specifikacijos techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“;

13.2.    2 klasę – žemės paviršiaus erdviniai objektai;

13.3.    3 klasę – inžinerinių tinklų erdviniai objektai.

14.       2 ir 3 klasėms priskirti erdviniai objektai skirstomi į poklasius, nurodytus Reglamento 19 punkte.

15.       Erdvinių objektų rinkinyje taškų savybės, neatsižvelgiant į programinę įrangą, kuria rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, kaupiamos atributinių duomenų lentelėse ir atvaizduojamos kaip anotacijos, o linijų ir plotų erdvinių objektų savybės, atsižvelgiant į tai, kokia programine įranga rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, gali būti kaupiamos:

15.1.    kaip tekstiniai grafiniai elementai, jei programinė įranga, kuria rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, nesuteikia galimybės kaupti erdvinių objektų savybių atributinių duomenų lentelėse ir atvaizduoti kaip anotacijas;

15.2.    kaip anotacijos, jei programinė įranga, kuria rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, suteikia galimybę kaupti erdvinių objektų savybes atributinių duomenų lentelėse ir atvaizduoti kaip anotacijas.

16.       Erdvinio objekto kodo reikšmė, atsižvelgiant į tai, kokia programine įranga rengiamas Erdvinių objektų rinkinys:

16.1.    nurodoma atributinių duomenų lentelės lauke KODAS, jei programinė įranga suteikia galimybę kaupti duomenis atributinių duomenų lentelėje;

16.2.    nurodoma kaip erdvinio objekto sluoksnio, kuriame kaupiami unikalūs savo savybėmis erdviniai objektai, pavadinimą.

17.       Erdvinio objekto kodą sudaro 4 skaitmenys, iš kurių pirmas reiškia klasę, antras – poklasį, 3 ir 4 nurodo erdvinio objekto unikalias savybes.

18.       Grafinių elementų atributinių duomenų lentelių laukų ir tekstinių grafinių elementų savybės ir atitikmenys nurodyti Reglamento 25 punkte.

19.       Topografinių erdvinių objektų ir inžinerinių tinklų erdvinių objektų poklasiai:

Topografinių ir inžinerinių tinklų erdvinių objektų poklasiai

Erdvinio objekto kodas (KODAS / Sluoksnis)

2 KLASĖ. ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ERDVINIAI OBJEKTAI

2

21 poklasis. Reljefas

21

Šlaitai, kliūtys, ašinės linijos

210, 211

Reljefo elementai

212

Aukščio taškai

213

22 poklasis. Hidrografija ir hidrotechnika

22

Vandens telkiniai ir ašinės linijos

220, 221

Hidrografijos ribos

222

Hidrotechnikos statiniai ir įrenginiai

223

23 poklasis. Augalija

23

Augalų masyvai

230, 231

Augalų juostos

232

Pavieniai augalai

233

24 poklasis. Žemės dangos

24

Natūralios dangos

240, 241

Dirbtinės dangos

242

Ribos tarp natūralių ir dirbtinių dangų

243

25 poklasis. Transporto infrastruktūra

25

Tiltai ir viadukai

250

Kelio ženklai

251

Geležinkelio objektai

252, 253

26 poklasis. Pastatai ir jų elementai

26

Pastatai

260, 261, 262

Pastatų sienos

263, 264

Pastatų detalės

265, 266

Pastatų aukščio taškai

267

Papildomi pastatų elementai

268

27 poklasis. Urbanizuotos teritorijos

27

Tvoros ir atraminės sienelės

270, 271

Urbanizuotų teritorijų elementai

272, 273

28 poklasis. Papildomi elementai

28

3 KLASĖ. INŽINERINIŲ TINKLŲ ERDVINIAI OBJEKTAI

3

31 poklasis. Elektros tinklas ir jo įrenginiai

31

Elektros tinklas

310

Elektros tinklo įrenginiai

312, 313

Papildomi elektros tinklo elementai

315

Elektros tinklo stulpai ir atramos

318, 319

32 poklasis. Dujotiekis

32

Dujotiekio tinklas

320

Dujotiekio įrenginiai

322, 323, 324

Papildomi dujotiekio elementai

325, 326, 327

33 poklasis. Naftotiekis

33

Naftotiekio tinklas

330

Naftotiekio įrenginiai

332, 333

Papildomi naftotiekio elementai

335

34 poklasis. Šilumotiekis

34

Šilumotiekio tinklas

340

Šilumotiekio įrenginiai

342

Papildomi šilumotiekio elementai

345

35 poklasis. Vandentiekis

35

Vandentiekio tinklas

350

Vandentiekio įrenginiai

352, 353

Papildomi vandentiekio elementai

355, 357

36 poklasis. Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimas

36

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklas

360

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo įrenginiai

362, 363

Papildomi buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo elementai

365

37 poklasis. Lietaus nuotakynas ir uždaras drenažas

37

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo tinklas

370

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo įrenginiai

372

Papildomi lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo elementai

375, 376

38 poklasis. Ryšiai

38

Ryšių tinklas

380

Ryšių įrenginiai

382, 383

Papildomi ryšių tinklo elementai

385

Ryšių atramos

388, 389

39 poklasis. Bendros komunikacijos

39

Bendrų komunikacijų tinklas

390

Bendrų komunikacijų įrenginiai

392, 393

Papildomi bendrų komunikacijų elementai

395

Neatpažintos komunikacijos

399

 

 

20.     Žemės paviršiaus erdvinių objektų kodai ir savybės:

 

Žemės paviršiaus erdvinis objektas

Grafinis elementas

Erdvinio objekto kodas (KODAS /
Sluoksnis)

Topografinio erdvinio objekto savybės*

atributinių duomenų lentelės laukas

tekstinis grafinis elementas

21 poklasis. Reljefas

 

21

 

 

Šlaitai, kliūtys, ašinės linijos

 

210, 211

 

 

Skardžio (griovos, duobės) viršus

Linija

2101

 

 

Nesutvirtinto šlaito viršus

Linija

2102

 

 

Sutvirtinto šlaito viršus

Linija

2103

MedZiaga

Medžiaga

Šlaito ir skardžio apačia

Linija

2104

 

 

Povandeninės kliūties riba

Linija

2105

 

 

Povandeninė kliūtis

Taškas

2106

 

 

Pavienis akmuo

Taškas

2107

 

 

Erozinės vagos, kiuveto, griovio centrinė ašis

Linija

2110

 

 

Reljefo elementai

 

212

 

 

Horizontalė

Linija

2121

AUKSTIS

Aukštis

Izobata

Linija

2122

AUKSTIS

Aukštis

Aukščio taškai

 

213

 

 

Žemės paviršiaus normalinis aukštis

Taškas

2131

AUKSTIS

 

Vandens paviršiaus normalinis aukštis

Taškas

2132

AUKSTIS

 

Vandens telkinio dugno normalinis aukštis

Taškas

2133

AUKSTIS

 

22 poklasis. Hidrografija ir hidrotechnika

 

22

 

 

Vandens telkiniai, ašinės linijos

 

220, 221

 

 

Upė

plotas

2201

Pavadinimas

Pavadinimas

Upelis, kanalas

plotas

2202

Pavadinimas

Pavadinimas

Ežeras, tvenkinys

plotas

2203

Pavadinimas

Pavadinimas

Atvira vandens saugykla, baseinas

plotas

2204

 

 

Jūra, marios

plotas

2205

Pavadinimas

Pavadinimas

Pelkė

plotas

2206

 

 

Šaltinis

taškas

2207

 

 

Upelio, kanalo, neišreiškiamo plotu, ašinė linija

linija

2208

Plotis

Pavadinimas

Plotis

Pavadinimas

Hidrografijos ribos

 

222

 

 

Vandens telkinio krantas

linija

2221

 

 

Užpelkėjęs vandens telkinio krantas

linija

2222

 

 

Dirbtinė krantinė

linija

2223

MedZiaga

Medžiaga

Hidrotechnikos statiniai ir įrenginiai

 

223, 224

 

 

Vandens pralaidos kontūrai

linija

2231

 

 

Paviršinio drenažo, latako centrinė linija

linija

2232

 

 

Liepto kontūras

linija

2233

 

 

Vandens reguliavimo įrenginio kontūrai

linija

2234

 

 

Vandens pralaida – vamzdis

linija

2235

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Kranto navigacijos ženklas, šviečiantis ženklas, švyturys

taškas

2236

 

 

Plūdrusis navigacinės paskirties įrenginys

taškas

2237

 

 

Vandens lygio matuoklė / polius / daviklis

taškas

2238

 

 

Šachtinis vandens šulinys

taškas

2239

 

 

Artezinė vandens kolonėlė

taškas

2240

 

 

Drenažo išleidimo, pralaidos žiotys

taškas

2241

 

 

23 poklasis. Augalija

 

23

 

 

Augalų masyvai

 

230, 231

 

 

Lapuočių miškas

plotas

2301

Skersmuo

Atstumas

 

AUKSTIS

Pavadinimas

Skersmuo

Atstumas tarp medžių

Aukštis

Pavadinimas

Spygliuočių miškas

plotas

2302

Skersmuo

Atstumas

 

AUKSTIS

Pavadinimas

Skersmuo

Atstumas tarp medžių

Aukštis

Pavadinimas

Mišrus miškas

plotas

2303

Skersmuo

ATSTUMAS

 

AUKSTIS

Pavadinimas

Skersmuo

Atstumas tarp medžių

Aukštis

Pavadinimas

Žuvęs medynas

plotas

2304

 

 

Kirtimas

plotas

2305

 

 

Krūmynas

plotas

2306

 

 

Sodas, medelynas

plotas

2307

Skersmuo

ATSTUMAS

 

AUKSTIS

Skersmuo

Atstumas tarp medžių

Aukštis

Jaunuolynas

plotas

2308

Skersmuo

ATSTUMAS

 

AUKSTIS

Skersmuo

Atstumas tarp medžių

Aukštis

Miško, medelyno, krūmyno riba

linija

2310

 

 

Augalų juostos

 

232

 

 

Lapuočių medžių juosta

linija

2321

 

 

Spygliuočių medžių juosta

linija

2322

 

 

Mišrių medžių juosta

linija

2323

 

 

Vaismedžių juosta

linija

2324

 

 

Krūmų juosta, gyvatvorė

linija

2325

 

 

Pavieniai augalai

 

233

 

 

Lapuotis medis

taškas

2331

SKERSMUO**

RUSIS**

 

Spygliuotis medis

taškas

2332

SKERSMUO**

RUSIS**

 

Vaismedis

taškas

2333

SKERSMUO**

RUSIS**

 

Krūmas

taškas

2334

 

 

24 poklasis. Žemės dangos

 

24

 

 

Natūralios dangos

 

240, 241, 242

 

 

Ariama žemė

plotas

2401

 

 

Kultūrinė pieva

plotas

2402

 

 

Natūrali pieva

plotas

2403

 

 

Užpelkėjusi pieva

plotas

2404

 

 

Gėlynas

plotas

2405

 

 

Durpynas

plotas

2406

 

 

Smėlynas

plotas

2407

 

 

Žvyrynas, akmenynas

plotas

2408

 

 

Žemės darbų teritorija (iškasinėta žemė)

plotas

2409

 

 

Supiltos žemės

plotas

2410

 

 

Šiukšlynas (plotas, kuriame suverstos buitinės, statybinės ar kitos šiukšlės)

plotas

2411

 

 

Akmenų krūva

plotas

2412

 

 

Kapinės

plotas

2413

 

 

Dirbtinės dangos

 

242

 

 

Asfaltbetonio danga

plotas

2421

 

 

Betono danga

plotas

2422

 

 

Akmenų danga

plotas

2423

 

 

Trinkelių danga

plotas

2424

 

 

Plytelių danga

plotas

2425

 

 

Žvyro danga

plotas

2426

 

 

Medžio danga

plotas

2427

 

 

Laiptai atviroje vietovėje

plotas

2430

 

 

Ribos tarp natūralių ir dirbtinių dangų

 

243

 

 

Apvadas, ribojantis gatvės, įvažiavimo į kiemą, automobilių stovėjimo aikštelės važiuojamąją dalį

linija

2431

 

 

Gatvės, įvažiavimo į kiemą, automobilių stovėjimo aikštelės važiuojamosios dalies riba be apvado

linija

2432

 

 

Nevažiuojamosios dalies dirbtinės dangos apvadas

linija

2433

 

 

Nevažiuojamosios dalies dirbtinės dangos riba be apvado

linija

2434

 

 

Riba tarp skirtingų natūralių dangų

linija

2435

 

 

Dirbtinės dangos interpretuota riba

linija

2436

 

 

Šalikelės riba

linija

2437

 

 

Pėsčiųjų lauko takelio be dirbtinės dangos kontūras arba centrinė linija

linija

2438

 

 

Laiptų riba atviroje vietovėje

linija

2439

 

 

25 poklasis. Transporto infrastruktūra

 

25

 

 

Tiltai ir viadukai

 

250

 

 

Tiltas

plotas

2501

 

 

Tunelis

plotas

2502

 

 

Tilto ir viaduko išorinė riba

linija

2503

 

 

Tunelio išorinė riba

linija

2504

 

 

Kelio ženklai

 

251

 

 

Kelio ženklas ant stulpo

taškas

2511

 

 

Šviesoforas ant stulpo

taškas

2512

 

 

Automobilių stovos skaitiklis

taškas

2513

 

 

Kelio kilometrinis stulpelis

taškas

2514

 

 

Kelio ženklas ant stulpų

linija

2515

 

 

Geležinkelio objektai

 

252, 253

 

 

Geležinkelio bėgis

linija

2521

 

 

Geležinkelio bėgių centrinė linija

linija

2522

 

 

Geležinkelio aklakelio pabaiga

linija

2523

 

 

Autonominė užtvara (pakeliama užtvara)

linija

2524

 

 

Geležinkelio gabaritinis stulpas

taškas

2525

 

 

Geležinkelio ženklas ant stulpo

taškas

2526

 

 

Geležinkelio šviesoforas ant stulpo

taškas

2527

 

 

Geležinkelio žemasis šviesoforas

taškas

2528

 

 

Geležinkelio kilometrinis stulpelis

taškas

2529

 

 

Bėgio viršaus normalinis aukštis

taškas

2530

AUKSTIS

 

Geležinkelio iešmas

taškas

2531

NUMERIS

 

Suspausto oro dėžė

taškas

2532

 

 

Geležinkelio dėžė

taškas

2533

 

 

Universali mova

taškas

2534

 

 

Šakotoji kabelių mova

taškas

2535

 

 

26 poklasis. Pastatai ir jų elementai

 

26

 

 

Pastatai

 

260, 261, 262

 

 

Gyvenamas pastatas

plotas

2601

AukST_ska

MEDZIAGA

Numeris

Aukštų skaičius

Medžiaga

Numeris gatvėje

Gamybos ir pramonės arba pagalbinio ūkio paskirties pastatas

plotas

2602

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

Aukštų skaičius

Medžiaga

Numeris gatvėje

Garažų paskirties pastatas

plotas

2603

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

Aukštų skaičius

Medžiaga

Numeris gatvėje

Požeminis pastatas

plotas

2604

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

Aukštų skaičius

Medžiaga

Numeris gatvėje

Pramoninis šiltnamis

plotas

2605

 

 

Kaminas, bokštas

plotas

2606

MEDZIAGA

Medžiaga

Atviras pastatas (stoginė)

plotas

2607

MEDZIAGA

Medžiaga

Statomas, griaunamas pastatas

plotas

2608

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

Aukštų skaičius

Medžiaga

Numeris gatvėje

Religinės paskirties pastatas

plotas

2609

MEDZIAGA

Numeris

Medžiaga

Numeris gatvėje

Transformatorinė

plotas

2610

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

Aukštų skaičius

Medžiaga

Numeris gatvėje

Katilinė

plotas

2611

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

Aukštų skaičius

Medžiaga

Numeris gatvėje

Siurblinė

plotas

2612

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

Aukštų skaičius

Medžiaga

Numeris gatvėje

Perpumpavimo stotis

plotas

2613

AUKST_SK

MEDZIAGA

Numeris

Aukštų skaičius

Medžiaga

Numeris gatvėje

Ryšių tinklų aptarnavimo statinys

plotas

2614

MEDZIAGA

Medžiaga

 

Antžeminis rezervuaras

plotas

2615

MEDZIAGA

Paskirtis

Medžiaga

Paskirtis

Požeminis rezervuaras

plotas

2616

MEDZIAGA

Paskirtis

Medžiaga

Paskirtis

Nenustatytos paskirties pastatas

plotas

2617

MEDZIAGA

Paskirtis

Medžiaga

Paskirtis

Pastatų sienos

 

263, 264

 

 

Antžeminė pastato siena

linija

2631

 

 

Kabanti pastato siena

linija

2632

 

 

Požeminio pastato siena

linija

2633

 

 

Kamino ir bokšto siena

linija

2634

 

 

Lengvo tipo bokšto kontūras

linija

2635

 

 

Pastato pamato išorinis kontūras

linija

2636

 

 

Nesudėtingo statinio kontūras (pavėsinė, šiltnamis)

linija

2637

 

 

Pastatų detalės

 

265, 266

 

 

Nesudėtingas priestatas, prieangis

linija

2651

 

 

Pravažiavimo ir praėjimo riba po pastatu

linija

2652

 

 

Antžeminės detalės išorinis kontūras (terasa ir pan.)

linija

2653

 

 

Laiptų ir laiptų aikštelės riba

linija

2654

 

 

Langaduobės išorinis kontūras

linija

2655

 

 

Pastato balkonas, kabanti detalė

linija

2656

 

 

Stogo kraštas

linija

2657

 

 

Ant pastato stogo esanti detalė

linija

2658

 

 

Požeminio pastato antžeminė detalė

linija

2659

 

 

Pastatų aukščio taškai

 

267

 

 

Pastato stogo viršaus normalinis aukštis

taškas

2671

AUKSTIS

 

Pastato cokolio normalinis aukštis

taškas

2672

AUKSTIS

 

Pastato pirmojo aukšto grindų normalinis aukštis

taškas

2673

AUKSTIS

 

Pastato rūsio grindų normalinis aukštis

taškas

2674

AUKSTIS

 

Papildomi pastatų elementai

 

268

 

 

Pastogę, balkoną, pavėsinę išreiškiančio topografinio simbolio linija

linija

2681

 

 

Priestatą, prieangį, praėjimą po pastatu išreiškiančio topografinio simbolio linija

linija

2682

 

 

Laiptų pakopas išreiškiančio sutartinio simbolio linija

linija

2683

 

 

Laiptų žemėjimo kryptį išreiškianti linija

linija

2684

 

 

Nišą arba lodžiją išreiškianti linija

linija

2685

 

 

27 poklasis. Urbanizuotos teritorijos

 

27

 

 

Tvoros ir atraminės sienelės

 

270, 271

 

 

Statmena atraminė sienelė

linija

2701

 

 

Nuolaidžios atraminės sienelės viršus

linija

2702

 

 

Nuolaidžios atraminės sienos apačia

linija

2703

 

 

Betoninė, plytinė ir pan. sienelė, aukštesnė nei 1 m tvora ant juostinio pamato

linija

2704

AUKSTIS

Aukštis

Žemesnė nei 1 m betoninė, plytinė ir pan. sienelė

linija

2705

AUKSTIS

Aukštis

Tvora su tvirtomis atramomis

linija

2706

 

 

Betoninio fundamento, mūrinės sienos kontūras

linija

2707

 

 

Tvora be tvirtų atramų

linija

2708

 

 

Vartai, užtvaros

linija

2709

 

 

Turėklai

linija

2710

 

 

Atitvaras

linija

2711

 

 

Urbanizuotų teritorijų elementai

 

272

 

 

Atramos riba

linija

2721

 

 

Atrama

taškas

2722

 

 

Arka ant atramų (santvara, ferma)

linija

2723

 

 

Estakados riba

linija

2724

 

 

Bokštinio krano bėgis

linija

2725

 

 

Tvirto (kapitalinio) stendo kontūras

linija

2726

 

 

Tvirtas (kapitalinis) stendas

taškas

2727

 

 

Paminklo kontūras

linija

2728

 

 

Paminklas

taškas

2729

 

 

Atskirai stovintis kryžius, koplytstulpis

taškas

2730

 

 

Stulpas

taškas

2731

 

 

Stulpo paramstis

taškas

2732

 

 

Stulpo paramstis

linija

2733

 

 

Atotampa

linija

2734

 

 

Riboženklis

taškas

2735

 

 

28 poklasis. Papildomi elementai

 

28

 

 

Nestandartizuoti tekstai (Reglamente nenumatyti anotacijos ir tekstiniai grafiniai elementai)

 

2801

ApraSymas

Aprašymas

Topografinės nuotraukos riba

plotas

2810

 

 

* − taškų savybės nurodomos atributinių duomenų lentelės laukuose, neatsižvelgiant į tai, kokia programine įranga rengiamas Erdvinių objektų rinkinys. Plotų ir linijų savybės, atsižvelgiant į tai, kokia programine įranga rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, gali būti kaupiamos atributinių duomenų lentelės laukuose (lentelėje nurodyta didžiosiomis raidėmis) arba kaip tekstinis grafinis elementas (lentelėje nurodyta mažosiomis raidėmis). Tekstinio grafinio elemento įterpimo taško koordinatės turi sutapti su linijos, kurios savybės aprašomos, bet kurios vietos koordinatėmis.

** − taško atributinių duomenų lentelės laukai pildomi, kai šios savybės ir charakteristikos žymimos sudarytame topografiniame plane, pvz., formuojant lapuočių ir spygliuočių medžių, vaismedžių erdvinius objektus, taško atributiniai laukai pildomi tik tuo atveju, jeigu ši informacija reikalinga topografinio plano užsakovui. Pastato pirmojo aukšto grindų normalinio aukščio ir pastato rūsio grindų normalinio aukščio erdviniai objektai formuojami, jeigu yra galimybė atlikti šių realaus pasaulio objektų matavimus.

21.  Inžinerinių tinklų erdvinių objektų kodai ir savybės:

 

Inžinerinių tinklų erdvinis objektas

Grafinis elementas

Erdvinio objekto kodas (KODAS / Sluoksnis)

Inžinerinių tinklų erdvinio objekto savybės*

atributinių duomenų lentelės laukas

tekstinis grafinis elementas

31 poklasis. Elektros tinklas ir jo įrenginiai

 

31

 

 

Elektros tinklas

 

310

 

 

Žemosios įtampos požeminis elektros kabelis / laidas

linija

3101

ITAMPA

MedZiaga

Įtampa

Medžiaga

Aukštosios įtampos požeminis elektros kabelis / laidas

linija

3102

ITAMPA

MedZiaga

Įtampa

Medžiaga

Elektros kabeliai / laidai požeminiame vamzdyje

linija

3103

KIEKIS

 

 

SKERSMUO

 

medZiaga

Kabelių kiekis vamzdyje

Vamzdžio skersmuo

Vamzdžio medžiaga

Žemosios įtampos elektros oro linijos kabelis / laidas

linija

3104

ITAMPA

MedZiaga

Įtampa

Medžiaga

Aukštosios įtampos elektros oro linijos kabelis / laidas

linija

3105

ITAMPA

MedZiaga

Įtampa

Medžiaga

Geležinkelio transporto kontaktinio tinklo orinė linija

linija

3106

 

 

Troleibusų kontaktinio tinklo orinė linija

linija

3107

 

 

Apšvietimo tinklo kabelis / laidas

linija

3108

ITAMPA

MedZiaga

Įtampa

Medžiaga

Elektros tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas***

taškas

3109

KORTELE

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST

LUBU_AUKST

 

Elektros tinklo įrenginiai

 

312, 313

 

 

Elektros tinklo kabelių linijos jungiamoji mova

taškas

3121

AUKSTIS

NUMERIS

 

Skirstomoji, įvadinė apskaitos skirstomoji spinta

taškas

3122

NUMERIS

 

Įvadinė, skirstomoji apskaitos dėžutė

taškas

3123

NUMERIS

 

Neatpažintas elektros tinklo linijos įrenginys

taškas

3124

NUMERIS

 

Elektros tiekimo komutacinis (atjungimo) aparatas

taškas

3130

NUMERIS

 

Giluminis įžeminimas (elektrodas)

taškas

3131

 

 

Įžeminimo juosta su elektrodais

linija

3132

 

 

Transformatorius

taškas

3133

NUMERIS

 

Lempa

taškas

3134

 

 

Prožektorius

taškas

3135

 

 

Papildomi elektros tinklo elementai

 

315

 

 

Elektros tinklo kabelių šulinio / kameros dangtis

taškas

3151

NUMERIS

NUMERIS2

AUKSTIS

 

Elektros tinklo šulinio / kameros kontūras

linija

3152

 

 

Elektros tinklo kabelių apsauginis kanalas

linija

3153

 

 

Elektros tinklo kabelių apsauginis vamzdis

linija

3154

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Požeminio elektros tinklo kabelio krypties taškas

taškas

3155

NUMERIS

AUKSTIS

 

Elektros tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3156

ATSKAITA

AUKSTIS

 

Elektros tinklo požeminio kabelio atpažinimo ženklas (sargelis)

taškas

3157

 

 

Elektros tinklo stulpai ir atramos

 

318, 319

 

 

Elektros tinklo linijos stulpas

taškas

3181

NUMERIS

MEDZIAGA

 

Elektros linijos stulpo atrama

taškas

3182

 

 

Elektros linijos stulpo atrama

linija

3183

 

 

Elektros linijos stulpo atotampa

linija

3184

 

 

Aukštosios įtampos stulpas

taškas

3185

NUMERIS

MEDZIAGA

 

Elektros linijos santvaros, fermos kontūras

linija

3190

 

 

Stulpas su lempa

taškas

3191

NUMERIS

MEDZIAGA

 

Stulpas su prožektoriumi

taškas

3192

NUMERIS

MEDZIAGA

 

32 poklasis. Dujotiekis

 

32

 

 

Dujotiekio tinklas

 

320

 

 

Požeminis dujotiekio vamzdis

linija

3201

Skersmuo

MedZiaga

SlEgis

Skersmuo

Medžiaga

Slėgis

Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis

linija

3202

Skersmuo

MedZiaga

SlEgis

Skersmuo

Medžiaga

Slėgis

Antžeminis dujotiekio vamzdis

linija

3203

Skersmuo

MedZiaga

SlEgis

Skersmuo

Medžiaga

Slėgis

Antžeminis magistralinio dujotiekio vamzdis

linija

3204

Skersmuo

MedZiaga

SlEgis

Skersmuo

Medžiaga

Slėgis

Dujotiekio tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas***

taškas

3209

KORTELE

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST

LUBU_AUKST

 

Dujotiekio įrenginiai

 

322, 323

324

 

 

Dujotiekio sklendė (uždarymo įtaisas)

taškas

3221

AUKSTIS

NUMERIS

SKERSMUO

 

Dujotiekio vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3222

AUKSTIS

SKERSMUO

NUMERIS

SUV_ZIM***

 

Dujotiekio akligalis, aklė

taškas

3223

AUKSTIS

NUMERIS

SUV_ZIM***

 

Neatpažintas dujotiekio įrenginys

taškas

3224

NUMERIS

 

Dujotiekio kompensatorius

taškas

3225

 

 

Hidraulinis uždoris

taškas

3230

 

 

Dujotiekio kontrolinis vamzdelis, indikacinio laido kontrolės punktas

taškas

3231

 

 

Dujotiekio kontrolinis laidininkas

taškas

3232

 

 

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos įrenginys

taškas

3233

 

 

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos protektorius

taškas

3234

 

 

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos katodinė stotis

taškas

3235

 

 

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos anodinis įžeminimas

taškas

3236

 

 

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos drenažinė stotis

taškas

3237

 

 

Dujų paskirstymo stotis, slėgio reguliavimo įrenginys

taškas

3238

NUMERIS

 

Kondensato rinktuvas

taškas

3239

 

 

Dujų fakelas

taškas

3240

 

 

Prapūtimo vamzdis

taškas

3241

 

 

Dujų išleidimo vamzdis

taškas

3242

 

 

Papildomi dujotiekio elementai

 

325, 326

327

 

 

Dujotiekio šulinio / kameros dangtis

taškas

3251

NUMERIS

NUMERIS2

AUKSTIS

 

Dujotiekio šulinio / kameros kontūras

linija

3252

 

 

Dujotiekio apsauginis kanalas

linija

3253

 

 

Dujotiekio apsauginis dėklas / vamzdis

linija

3254

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Dujotiekio vamzdyno krypties taškas

taškas

3255

NUMERIS

AUKSTIS

 

Dujotiekio tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3256

AUKSTIS

ATSKAITA

 

Dujotiekio atpažinimo ženklas (sargelis)

taškas

3257

 

 

Dujotiekio vamzdžių atrama

linija

3258

 

 

33 poklasis. Naftotiekis

 

33

 

 

Naftotiekio tinklas

 

330

 

 

Požeminis naftotiekis

linija

3301

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Antžeminis naftotiekis

linija

3302

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Naftotiekio tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas***

taškas

3309

KORTELE

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST

LUBU_AUKST

 

Naftotiekio įrenginiai

 

332, 333

 

 

Naftotiekio sklendė

taškas

3321

AUKSTIS

NUMERIS

SKERSMUO

 

Naftotiekio vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3322

AUKSTIS

SKERSMUO

NUMERIS

SUV_ZIM****

 

Naftotiekio akligalis, aklinoji veržlė

taškas

3323

AUKSTIS

NUMERIS

SUV_ZIM****

 

Neatpažintas naftotiekio įrenginys

taškas

3324

NUMERIS

 

Kuro kolonėlė

taškas

3330

 

 

Papildomi naftotiekio elementai

 

335

 

 

Naftotiekio apžiūros šulinio / kameros dangtis

taškas

3351

NUMERIS

NUMERIS2

AUKSTIS

 

Naftotiekio šulinio / kameros kontūras

linija

3352

 

 

Naftotiekio apsauginis kanalas

linija

3353

 

 

Naftotiekio apsauginis vamzdis

linija

3354

 

 

Naftotiekio vamzdyno krypties taškas

taškas

3355

NUMERIS

AUKSTIS

 

Naftotiekio tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3356

AUKSTIS

ATSKAITA

 

Naftotiekio atpažinimo ženklas (sargelis)

taškas

3357

 

 

Naftotiekio vamzdžių atrama

linija

3358

 

 

34 poklasis. Šilumotiekis

 

34

 

 

Šilumotiekio tinklas

 

340

 

 

Požeminis šilumotiekio vamzdis

linija

3401

Skersmuo

MedZiaga

IZOL_STOR

Skersmuo

Medžiaga

Izoliacijos storis

Antžeminis šilumotiekio vamzdis

linija

3402

Skersmuo

Medziaga

IZOL_STOR

Skersmuo

Medžiaga

Izoliacijos storis

Šilumotiekio tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas***

taškas

3409

KORTELE

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST

LUBU_AUKST

 

Šilumotiekio įrenginiai

 

342

 

 

Šilumotiekio sklendė

taškas

3421

AUKSTIS

 

Šilumotiekio vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3422

AUKSTIS

 

Šilumotiekio akligalis

taškas

3423

AUKSTIS

 

Neatpažintas šilumotiekio įrenginys

taškas

3424

NUMERIS

 

Šilumotiekio kompensatorius

taškas

3425

 

 

Papildomi šilumotiekio elementai

 

345

 

 

Šilumotiekio šulinio / kameros dangtis

taškas

3451

NUMERIS

NUMERIS2

AUKSTIS

 

 

Šilumotiekio šulinio / kameros kontūras

linija

3452

 

 

Šilumotiekio apsauginis kanalas

linija

3453

 

 

Šilumotiekio apsauginis vamzdis

linija

3454

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Šilumotiekio vamzdyno krypties taškas

taškas

3455

NUMERIS

AUKSTIS

 

Šilumotiekio tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3456

ATSKAITA

AUKSTIS

 

Šilumotiekio sargelis

taškas

3457

 

 

Šilumotiekio vamzdžio atrama

linija

3458

 

 

35 poklasis. Vandentiekis

 

35

 

 

Vandentiekio tinklas

 

350

 

 

Požeminis vandentiekio vamzdis

linija

3501

Skersmuo

Medziaga

Skersmuo

Medžiaga

Antžeminis vandentiekio vamzdis

linija

3502

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Vandentiekio tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas***

taškas

3509

KORTELE

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST

LUBU_AUKST

 

Vandentiekio įrenginiai

 

352, 353

 

 

Vandentiekio sklendė

taškas

3521

AUKSTIS

NUMERIS

SKERSMUO

 

Vandentiekio vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3522

AUKSTIS

SKERSMUO

 

Vandentiekio akligalis, aklinoji veržlė

taškas

3523

AUKSTIS

 

Neatpažintas vandentiekio įrenginys

taškas

3524

NUMERIS

 

Vandentiekio kompensatorius

taškas

3525

 

 

Fontano čiaupas

taškas

3530

 

 

Vandens ėmimo kolonėlė

taškas

3531

 

 

Hidrantas, įrengtas ne šulinyje

taškas

3532

NUMERIS

 

Vandentiekio šulinyje / kameroje įrengtas priešgaisrinis hidrantas (dangtis)

taškas

3533

NUMERIS

NUMERIS2

AUKSTIS

 

Artezinis gręžinys

taškas

3534

 

 

Papildomi vandentiekio elementai

 

355

 

 

Vandentiekio šulinio / kameros dangtis

taškas

3551

NUMERIS

NUMERIS2

AUKSTIS

 

Vandentiekio šulinio / kameros kontūras

linija

3552

 

 

Vandentiekio apsauginis kanalas

linija

3553

 

 

Vandentiekio apsauginis vamzdis

linija

3554

Skersmuo

Medziaga

Skersmuo

Medžiaga

Vandentiekio vamzdyno krypties taškas

taškas

3555

NUMERIS

AUKSTIS

 

Vandentiekio tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3556

AUKSTIS

ATSKAITA

 

Vandentiekio atpažinimo ženklas (sargelis)

taškas

3557

 

 

Vandentiekio vamzdžių atrama

linija

3558

 

 

36 poklasis. Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimas

 

36

 

 

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklas

 

360

 

 

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo savitekis vamzdis

linija

3601

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo slėginis vamzdis

linija

3602

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vakuuminis vamzdis

linija

3603

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Mišrios paskirties nuotekų šalinimo savitekis vamzdis

linija

3604

Skersmuo

Medziaga

Skersmuo

Medžiaga

Mišrios paskirties nuotekų šalinimo slėginis vamzdis

linija

3605

Skersmuo

Medziaga

Skersmuo

Medžiaga

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tunelio centrinė linija

linija

3606

Skersmuo ARBA

PLOTIS

MedZiaga

Skersmuo arba matmenys

Medžiaga

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas***

taškas

3609

KORTELE

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST

LUBU_AUKST

 

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo įrenginiai

 

362, 363

 

 

Slėginio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo sklendė

taškas

3621

AUKSTIS

NUMERIS

SKERSMUO

 

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3622

AUKSTIS

SKERSMUO

 

Slėginio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo akligalis

taškas

3623

AUKSTIS

 

Neatpažintas buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo įrenginys

taškas

3624

NUMERIS

 

Slėginio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo kompensatorius

taškas

3625

 

 

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo revizinis įtaisas

taškas

3630

 

 

Vakuumo talpa

taškas

3631

 

 

Papildomi buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo elementai

 

365

 

 

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo apžiūros šulinio / kameros dangtis

taškas

3651

NUMERIS

NUMERIS2

AUKSTIS

 

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo šulinio / kameros kontūras

linija

3652

 

 

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo tunelio kontūras

linija

3653

 

 

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo apsauginis vamzdis

linija

3654

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdžio krypties taškas

taškas

3655

NUMERIS

AUKSTIS

 

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3656

ATSKAITA

AUKSTIS

 

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo sargelis

taškas

3657

 

 

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo  tinklo vamzdžio atrama

linija

3658

 

 

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vakuuminio vamzdžio peraukštėjimo taškas

taškas

3659

AUKSTIS

AUKSTIS1

 

37 poklasis. Lietaus nuotakynas ir uždaras drenažas

 

37

 

 

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo tinklas

 

370

 

 

Lietaus nuotakyno vamzdis

linija

3701

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Uždaro drenažo vamzdis

linija

3702

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Lietaus nuotakyno tunelio centrinė linija

linija

3703

Skersmuo ARBA

PLOTIS

MedZiaga

Skersmuo arba matmenys

Medžiaga

Lietaus nuotakyno tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas***

taškas

3709

KORTELE

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST

LUBU_AUKST

 

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo įrenginiai

 

372

 

 

Neatpažintas lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo įrenginys

taškas

3724

NUMERIS

 

Papildomi lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo elementai

 

375, 377

 

 

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo šulinio / kameros dangtis

taškas

3751

NUMERIS

NUMERIS2

AUKSTIS

 

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo šulinio / kameros kontūras

linija

3752

 

 

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo tunelio kontūras

linija

3753

 

 

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo apsauginis vamzdis

linija

3754

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo tinklo vamzdyno krypties taškas

taškas

3755

NUMERIS

AUKSTIS

 

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3756

ATSKAITA

AUKSTIS

 

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo sargelis

taškas

3757

 

 

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo šulinėlio skylėtas dangtis (grotelės)

taškas

3770

NUMERIS

NUMERIS2

AUKSTIS

 

Lietaus nuotakyno tinklo grotelės

taškas

3771

NUMERIS

NUMERIS2

AUKSTIS

 

Lietaus nuotakyno tinklo grotelės

linija

3772

 

 

38 poklasis. Ryšiai

 

38

 

 

Ryšių tinklas

 

380

 

 

Požeminis ryšių kabelis / laidas

linija

3801

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Ryšių kabeliai / laidai požeminiame vamzdyje

linija

3802

KIEKIS

 

 

SKERSMUO

 

medZiaga

Kabelių kiekis vamzdyje

Vamzdžio skersmuo

Vamzdžio medžiaga

Ryšių oro linijos kabelis / laidas

linija

3803

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Ryšio tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas***

taškas

3809

KORTELE

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST

LUBU_AUKST

 

Ryšių įrenginiai

 

382, 383

 

 

Ryšių linijos jungtis, mova

taškas

3821

AUKSTIS

SKERSMUO

 

Ryšių įrangos spinta

taškas

3822

NUMERIS

 

Ryšių įrangos dėžutė

taškas

3823

NUMERIS

 

Neatpažintas ryšių linijos įrenginys

taškas

3824

NUMERIS

 

Taksofonas

taškas

3830

NUMERIS

 

Ryšių kontrolinių matavimų stulpelis

taškas

3831

 

 

Neaptarnaujamas ryšio punktas

taškas

3832

NUMERIS

 

Papildomi ryšių tinklo elementai

 

385

 

 

Ryšių kabelių šulinio / kameros dangtis

taškas

3851

NUMERIS

NUMERIS2

AUKSTIS

 

Ryšių kabelių šulinio / kameros kontūras

linija

3852

 

 

Ryšių linijos apsauginis kanalas

linija

3853

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Ryšių linijos apsauginis vamzdis

linija

3854

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Ryšių linijos krypties taškas

taškas

3855

NUMERIS

AUKSTIS

 

Ryšių tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3856

ATSKAITA

AUKSTIS

 

Ryšių kabelių atpažinimo ženklas (sargelis)

taškas

3857

 

 

Ryšių atramos

 

388, 389

 

 

Ryšių linijos stulpas

taškas

3881

NUMERIS

MEDZIAGA

 

Ryšių linijos stulpo atrama

taškas

3882

 

 

Ryšių linijos stulpo atrama

linija

3883

 

 

Ryšių linijos stulpo atotampa

linija

3884

 

 

Ryšių linijos, bokšto, fermos kontūras

linija

3890

MedZiaga

Medžiaga

Ryšių stiebas

taškas

3891

MEDZIAGA

 

Ryšių bokštas

taškas

3892

MEDZIAGA

 

39 poklasis. Bendros komunikacijos

 

39

 

 

Bendrų komunikacijų tinklas

 

390

 

 

Požeminis gamybos technologinio vamzdyno vamzdis

linija

3901

Skersmuo

Medziaga

Skersmuo

Medžiaga

Antžeminis gamybos technologinio vamzdyno vamzdis

linija

3902

Skersmuo

Medziaga

Skersmuo

Medžiaga

Suspausto oro vamzdis

linija

3903

Skersmuo

Medziaga

Skersmuo

Medžiaga

Garotiekis

linija

3904

Skersmuo

Medziaga

Skersmuo

Medžiaga

Technologinio vamzdyno šulinio / kameros interpretuotas taškas***

taškas

3909

KORTELE

NUMERIS

NUMERIS2

DUGN_AUKST

LUBU_AUKST

 

Bendrų komunikacijų įrenginiai

 

392, 393

 

 

Sklendė

taškas

3921

AUKSTIS

NUMERIS

SKERSMUO

 

Vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3922

AUKSTIS

SKERSMUO

 

Neatpažintas tunelio įrenginys

taškas

3924

NUMERIS

 

Žaibolaidis

taškas

3930

 

 

Papildomi bendrų komunikacijų elementai

 

395, 396

 

 

Kanalo arba tunelio šulinio dangtis

taškas

3951

NUMERIS

NUMERIS2

AUKSTIS

 

Šulinio arba kameros kontūras

linija

3952

 

 

Tunelio kontūras

linija

3953

 

 

Apsauginis vamzdis

linija

3954

Skersmuo

Medziaga

Skersmuo

Medžiaga

Tunelio paklojimo normalinis aukštis

taškas

3956

AUKSTIS

ATSKAITA

 

Vamzdžių atrama

linija

3959

 

 

Antžeminė apsauginė uždanga

linija

3960

 

 

Ventiliacinė anga

taškas

3961

 

 

Ventiliacinis latakas

linija

3962

 

 

Neatpažinti tinklai**

 

399

 

 

Neatpažintų tinklų vamzdis

linija

3991

Skersmuo

Medziaga

Skersmuo

Medžiaga

Neatpažintų tinklų kabelis

linija

3992

Skersmuo

MedZiaga

Skersmuo

Medžiaga

Neatpažintų tinklų įrenginys

taškas

3993

NR

 

Neatpažintų tinklų šulinio ir kameros dangtis

taškas

3994

NUMERIS

NUMERIS2

AUKSTIS

 

Neatpažintų tinklų aukščio taškas

taškas

3995

ATSKAITA

AUKSTIS

 

Inžinerinio tinklo planinės padėties klaidos ribos, kai neįmanoma nustatyti padėti (naudojama, kai nėra jokios kartografinės medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti padėtį vietovėje)

plotas

3999

 

 

* − taškų savybės nurodomos atributinių duomenų lentelės laukuose, neatsižvelgiant į tai, kokia programine įranga rengiamas Erdvinių objektų rinkinys. Plotų ir linijų savybės, atsižvelgiant į tai, kokia programine įranga rengiamas Erdvinių objektų rinkinys, gali būti kaupiamos atributinės duomenų lentelės laukuose (lentelėje nurodyta didžiosiomis raidėmis) arba kaip tekstinis grafinis elementas (lentelėje nurodyta mažosiomis raidėmis). Tekstinio grafinio elemento įterpimo taško koordinatės turi sutapti su linijos, kurios savybės aprašomos, bet kurios vietos koordinatėmis. Inžinerinių tinklų erdvinių objektų taškų atributinių duomenų lentelės laukai pildomi visada sudarant naujai pastatytų inžinerinių tinklų topografinius planus bei pildomi sudarant topografinius planus, jeigu pateiktame atnaujinti pradiniame erdvinių objektų rinkinyje atributinių lentelių laukai buvo užpildyti.

** − neatpažintų tinklų kodai gali būti naudojami perkeliant informaciją iš senų topografinių planų.

*** – inžinerinių tinklų erdvinis objektas Erdvinių objektų rinkinyje vaizduojamas tašku, neturinčiu sutartinio ženklo ir skirtu inžinerinių tinklų objektų, tokių kaip kamera ar šulinys, savybėms kaupti.

**** – atributinių duomenų lentelės laukas visada pildomas sudarant naujai nutiestų inžinerinių tinklų topografinį planą arba sudarant specialaus užsakymo topografinius planus.

22.     Jeigu linijinis inžinerinių tinklų objektas yra nefunkcionuojantis, prie jo Erdvinių objektų rinkinyje įrašomas tekstinis grafinis elementas „NV“.

23.     Inžinerinių statinių inventorizacijos kortelės kartu su erdvinių objektų rinkiniu perduodamos į topografinę informacinę sistemą rastrinio TIFF formato bylomis. Rastriniai vaizdai formuojami taikant ne mažesnę kaip 150 dpi rezoliuciją.

24.     Inžinerinių tinklų šulinių arba kamerų inventorizacijos kortelių rastrinio TIFF formato byloms suteikiamas inžinerinio statinio numeris. Šie numeriai įrašomi į taško atributinių duomenų lentelės lauką KORTELE.

25.     Erdvinio objekto savybės, grafinių elementų atributinių duomenų lentelių laukų tipai ir atributinių duomenų lentelės laukus atitinkantys tekstiniai grafiniai elementai:

25.1taško savybės, atributinių duomenų lentelės laukų tipas:

Atributinis laukas

Erdvinio objekto savybė

Atributinio lauko tipas

AUKSTIS

Objekto normalinio aukščio reikšmė, m

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

SKERSMUO

Vidinis vamzdžio, išorinis medžio skersmuo, mm

Sveikas skaičius

RUSIS

Medžio rūšis

Tekstas

MEDZIAGA

Erdvinio objekto medžiaga

Tekstas

NUMERIS

Erdvinio objekto numeris

Tekstas

KORTELE

Šuliniui suteiktas unikalus numeris

Sveikas skaičius

NUMERIS2

Antras objekto numeris, naudojamas šuliniams numeruoti

Tekstas

DUGN_AUKST

Šulinio / kameros dugno normalinis aukštis, m

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

LUBU_AUKST

Šulinio / kameros lubų normalinis aukštis, m

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

ATSKAITA

Erdvinio objekto normalinio aukščio matavimo vieta

Tekstas

SUV_ZIM

Informacija apie suvirinimo darbus atlikusį asmenį

Tekstas

 

25.2.                     linijų ir plotų savybės, atributinių duomenų lentelės laukų tipai ir atributinių duomenų lentelės laukus atitinkantys grafiniai elementai:

 

Tekstinis grafinis elementas

Atributinis laukas

Erdvinio objekto savybė

Atributinio lauko tipas

Medžiaga

MEDZIAGA

Erdvinio objekto medžiaga

Tekstas

Aukštis

AUKSTIS

Erdvinio objekto normalinio aukščio reikšmė, m

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Pavadinimas

PAVAD

Pavadinimas

Tekstas

Plotis

PLOTIS

Plotis

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Atstumas tarp medžių

ATSTUMAS

Atstumas tarp medžių

Skaičius, 1 ženklas po kablelio

Kabelių kiekis vamzdyje

KIEKIS

Kabelių kiekis vamzdyje

Sveikas skaičius

Vamzdžio skersmuo

SKERSMUO

Vidinis vamzdžio, mm

Sveikas skaičius

Vamzdžio medžiaga

MEDZIAGA

Erdvinio objekto medžiaga

Tekstas

Slėgis

SLEGIS

Slėgio kategorija

Tekstas

Izoliacijos storis

IZOL_STOR

Izoliacijos storis, mm

Skaičius

Skersmuo arba matmenys

AUKSTIS

Erdvinio objekto aukštis

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Skersmuo arba matmenys

PLOTIS

Erdvinio objekto plotis

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Įtampa

ITAMPA

Įtampa

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

 

26.     Erdvinių objektų rinkinyje atributinių laukų ATSKAITA, MEDZIAGA, SLEGIS ir RUSIS ir teksto, atitinkančio šiuos atributinius laukus, reikšmės yra šios:

 

Atributinis laukas

Atributo reikšmė

Atributo reikšmės paaiškinimas

ATSKAITA

 

vv

Vamzdžio viršus

vl

Vamzdžio latakas

va

Vamzdžio apačia

avv

Apsauginio vamzdžio viršus

ava

Apsauginio vamzdžio apačia

kv

Kanalo viršus

kd

Kanalo dugnas

ka

Kanalo apačia

kl

Kanalo lubos

k

Kabelio viršus

MEDZIAGA

Met

Metalas

Pln

Plienas

Ket

Ketus

Var

Varis

Al

Aliuminis

Pls

Plastikas

Bet

Betonas

Med

Mediena

RUSIS

ą

Ąžuolas

b

Beržas

bk

Bukas

c

Cūga

d

Drebulė

e

Eglė

g

Gluosnis

gd

Gudobelė

gb

Guoba

i

Ieva

ja

Juodalksnis

kd

Kadagys

Kaštonas

kn

Kėnis

k

Klevas

lz

Lazdynas

l

Liepa

m

Maumedis

pc

Pocūgė

p

Pušis

r

Riešutmedis

s

Skroblas

šl

Šaltalankis

šk

Šaltekšnis

š

Šermukšnis

tj

Tuja

t

Tuopa

u

Uosis

v

Vinkšna

š

Šaligatvis

p

Įvažiavimas ir aikštelė

SLEGIS

d

Didelis

v

Vidutinis

m

Mažas

 

IV. TOPOGRAFINIŲ ERDVINIŲ OBJEKTŲ GRAFINIS VAIZDAVIMAS ERDVINIŲ OBJEKTŲ RINKINYJE

 

27.     Erdvinių objektų rinkinys gali būti spausdinamas masteliu 1:500, 1:1000 ir 1:2000. Topografinio plano mastelį parenka topografinio plano užsakovas, atsižvelgdamas į teritorijų planavimo dokumentams, žemės valdos projektams, statinių ir kitų objektų projektavimo dokumentams keliamus reikalavimus.

28.     Erdvinių objektų rinkinio parengimas spausdinti gali būti atliekamas dviem būdais:

28.1formuojant Erdvinių objektų rinkinyje spausdinimo formą, kurią sudaro koordinačių tinklo ašių susikirtimo taškai, koordinačių tinklo susikirtimo taško koordinačių reikšmės, rėmelis, pavadinimas, išsidėstymo schema, lentelė su nurodytais geodezininko duomenimis, Teritorijos adresu. Spausdinimo formos elementai nėra Erdvinių objektų rinkinio dalis ir jiems suteikiamas kodas 0001.

28.2įkeliant parengtą Erdvinių objektų rinkinį į suformuotą spausdinimo formą.

29.     Erdvinių objektų rinkinys gali būti spausdinamas A4–A0 pločio neriboto ilgio popieriaus lape, kuriame turi būti aiškiai išdėstytas brėžinys.

30.     Erdvinių objektų rinkinio spausdinimo formos (toliau – spausdinimo forma), kurios pavyzdys pateiktas Reglamento 2 priede, elementai turi atitikti šiuos reikalavimus:

30.1Spausdinimo formoje privalo būti koordinačių tinklas, atsižvelgiant į topografinio plano mastelį. Koordinačių tinklas topografiniame plane orientuojamas šiaurės–pietų kryptimi. Siekiant geresnio Teritorijos išdėstymo, koordinačių tinklo orientacija gali būti keičiama, tokiu atveju šiaurės–pietų kryptis nurodoma strėle. Topografiniame plane turi būti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklo ašių susikirtimo taškai ir užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklo susikirtimo taško koordinačių reikšmė;

30.2kairiajame viršutiniame spausdinimo formos kampe turi būti Teritorijos išsidėstymo schema. Teritorijos išsidėstymo schemos mastelis turi būti toks, kad Teritorijos išsidėstymo schemoje būtų galima vienareikšmiškai ir aiškiai pažymėti Teritorijos padėtį. Teritorijos išsidėstymo schemai parengti gali būti naudojami topografiniai arba ortofotografiniai žemėlapiai;

30.3dešiniajame apatiniame spausdinimo formos kampe parengiama lentelė, kurioje nurodomi: objektas (Teritorijos adresas, jei suteiktas (jei adresas nesuteiktas, nurodoma apskritis, savivaldybė, gyvenamoji vietovė ir kita informacija, padedanti identifikuoti Teritoriją, pvz., kelio numeris, pavadinimas ir kilometras), žemės sklypo kadastro numeris (jei suteiktas), koordinačių ir aukščių sistemos, kuriose sudarytas Erdvinių objektų rinkinys, geodezininko duomenys (geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris, vardas, pavardė, parašas, data, antspaudas (jeigu privalo turėti)), topografinių erdvinių duomenų užsakymo numeris topografinėje informacinėje sistemoje;

30.4pavadinimas išdėstomas spausdinimo formos viršutinėje centrinėje dalyje, tarp Teritorijos išsidėstymo schemos ir topografinio plano dešiniojo rėmelio. Topografinio plano pavadinimo galutinė eilutė turi būti ne žemiau kaip Teritorijos išsidėstymo schemos apatinis rėmelis. Pavadinime didžiosiomis raidėmis rašoma: „TOPOGRAFINIS PLANAS M1:_____“. Pabrauktoje vietoje įrašomas topografinio plano sudarymo mastelio vardiklis.

31Grafiniai elementai Erdvinių objektų rinkinyje ir topografiniame plane gali būti vaizduojami šiomis spalvomis:

Spalva

Paletė RGB arba CMYK

Topografinio plano grafiniai elementai

Proc.

C

M

Y

K

R

G

B

Juoda

0

0

0

100

0

0

0

Sutartinių ženklų kontūrai, erdvinių objektų pavadinimai ir charakteristikos, kiti topografinio plano elementai ir erdviniai objektai, nenurodyti šiame punkte

Ruda

0

60

100

50

146

82

27

Reljefas

0

60

100

70

107

63

26

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklas, lietaus nuotakynas ir uždaras drenažas

Mėlyna

100

30

0

0

0

130

201

Hidrografijos linijiniai erdviniai objektai, vandens telkinių pavadinimai

100

70

0

25

18

70

132

Šilumotiekio tinklas

20

0

0

0

212

237

252

Vandens plotai

60

0

20

40

73

139

147

Dujotiekio tinklas

Žalia

70

0

100

0

84

175

58

Medžiai, krūmai, augalų juostos

90

0

100

25

0

132

58

Vandentiekio tinklas

Raudona

0

100

100

0

227

30

36

Elektros tinklai

Avietinė

0

100

0

0

229

9

127

Ryšių tinklai

 

 

 

32.     Erdvinių objektų rinkinyje ir topografiniame plane visi užrašai turi būti rašomi Times New Roman šriftu. Vandens telkinių, miškų, ir gatvių pavadinimai gali būti rašomi pasviruoju Times New Roman šriftu. Teksto ir anotacijų dydis topografiniame plane turi būti 2 mm. Rengiant topografinius planus masteliu 1:2000 užrašų dydis gali būti keičiamas, atsižvelgiant į topografinio plano turinio sudėtingumą ir aprašomo objekto dydį.

33.  Erdvinius objektus vaizduojančių sutartinių ženklų išdėstymo taisyklės:

33.1.    norint išskirti svarbų erdvinį objektą, gretimų erdvinių objektų sutartiniai ženklai gali būti braižomi su nedideliu polinkiu;

33.2.    sutartiniai ženklai orientuojami šiaurės kryptimi, išskyrus tuos sutartinius ženklus, kurių paaiškinimuose nurodyta kitaip. Sutartinis ženklas žymimas pagal faktinę erdvinio objekto padėtį vietovėje. Erdvinio objekto padėtį vietovėje atitinka šie sutartinio ženklo taškai Erdvinių duomenų rinkinyje:

33.2.1. ženklo centras, kai sutartinis ženklas yra taisyklingos formos (apskritimas, kvadratas ir kt.);

33.2.2.   ženklo pagrindo vidurys, kai sutartinis ženklas žymi objektą perspektyvoje (švyturiai, vandens lygio matuoklės / poliai / davikliai ir kt.);

33.2.3.   stataus kampo viršūnė, kai sutartinio ženklo pagrindą sudaro status kampas (medžiai, kilometriniai stulpai ir kt.);

33.2.4.   apatinis figūros centras, kai sutartinis ženklas susideda iš kelių geometrinių figūrų (bokštai, statybinio tinklo punktai ir kt.);

33.3.    sutartinio ženklo dydį (mm) parodo prie sutartinio ženklo esantis skaičius. Jeigu rašomi du skaičiai, tai pirmas iš jų reiškia ženklo aukštį, antras – plotį. Kai rašomas vienas skaičius, tai reiškia, kad sutartinio ženklo aukštis ir plotis yra vienodi. Jei Erdvinių duomenų rinkinį planuojama transformuoti į smulkesnį mastelį sutartinio ženklo dydis gali būti padidintas ne daugiau kaip du kartus;

33.4.    atstumai tarp sutartinio ženklo elementų, žyminčių natūralių dangų plotus ar augalija padengtus plotus, nurodyti Topografinių erdvinių objektų sutartiniuose ženkluose (Reglamento 1 priedas) pateiktų sutartinius ženklus apibūdinančių lentelių skiltyje „Vaizdavimas“. Sutartinius ženklus žymint didesniuose kaip 25 kv. cm topografiniame plane, atstumai tarp sutartinio ženklo elementų gali būti padidinami nuo 1,5 iki 2 kartų;

33.5.    sutartiniu ženklu galima neužpildyti viso apibrėžto ploto, o tame plote vaizduoti tik vieną sutartinį ženklą (pvz., durpynas);

33.6.    erdviniai objektai, žymimi taškine linija, topografiniame plane nebrėžiami, jeigu jie sutampa su kitu linijiniu erdviniu objektu, arba yra prie linijinio erdvinio objekto mažesniu nei
0,3 mm atstumu. Inžinerinius tinklus žymintis sutartinis ženklas negali būti erdvinio objekto, žymimo taškine linija, riba;

33.7.    erdvinio objekto charakteristikas Erdvinių duomenų rinkinyje reikia išdėstyti taip, kaip nurodyta Topografinių erdvinių objektų sutartiniuose ženkluose (Reglamento 1 priedas) pateiktų sutartinius ženklus apibūdinančių lentelių skiltyje „Vaizdavimas“. Jeigu nėra vietos išdėstyti erdvinio objekto savybes ir charakteristikas taip, kaip nurodyta Topografinių erdvinių objektų sutartiniuose ženkluose (Reglamento 1 priedas), galima savo nuožiūra išdėstyti erdvinio objekto charakteristikas taip, kad galima būtų vienareikšmiškai nustatyti, kokios charakteristikos priklauso kokiam erdviniam objektui.

__________________________

 


 

Techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“

1 priedas

 

 

 

topografinių erdvinių objektų SUTARTINIAI ŽENKLAI

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai (toliau – Taisyklės) nustato erdvinių objektų grafinį vaizdavimą ir vaizdavimo taisykles.

2.         Taisyklėse vartojami simboliai:

+ (pliuso ženklas) – sutartinius ženklus apibūdinančių lentelių skiltyje „Ploto formavimas“ įrašytas ženklas, kuris reiškia, kad visas erdvinis objektas arba jo dalis gali formuoti plotinį erdvinį objektą.

(minuso ženklas) – sutartinius ženklus apibūdinančių lentelių skiltyje „Ploto formavimas“ įrašytas ženklas, kuris reiškia, kad visas erdvinis objektas arba jo dalis negali formuoti plotinio erdvinio objekto.

* (žvaigždutė) – erdviniai objektai (toliau – objektas), kurie Erdvinių objektų rinkinyje žymimi topografinio plano užsakovo pageidavimu ir kurie nenurodyti Reglamente arba koduojami pagal techninių reikalavimų reglamente GKTR 2.10.01:2000 „Valstybinės geodezinio ir kartografinio pagrindo informacinės sistemos duomenų specifikacija. Pirmasis leidimas“, patvirtintame Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 19 „Dėl Valstybinės geodezinio ir kartografinio pagrindo informacinės sistemos duomenų specifikacijos techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. Topografinio plano užsakovo pageidavimu žymimiems objektams suteikiamas kodas 0002.

3.         Jeigu sutartinį ženklą apibūdinančios lentelės skiltyje „Vaizdavimas“ nenurodytas objekto grafinis vaizdavimas, toks objektas topografinių objektų rinkinyje aprašomas nestandartizuotu tekstu, nenaudojant sutartinio ženklo.

 

II.                  GEODEZINIO PAGRINDO PUNKTŲ SUTARTINIAI ŽENKLAI

 

4.              Geodezinio pagrindo punktų sutartiniai ženklai ir vaizdavimo taisyklės:

4.1.           Geodezinio pagrindo punktų sutartiniai ženklai:

 

KODAS

 

Geometrinis

elementas

 

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Valstybinio planinio geodezinio pagrindo punktas*

 

Aprašymas

 

 

KODAS

 

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Aukščių geodezinio tinklo punktas*

1

2

 

Aprašymas

1) gruntiniai, sieniniai reperiai;

2) koordinuoti gruntiniai, sieniniai reperiai.

 

KODAS

 

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Vietinio geodezinio pagrindo punktai*

 

Aprašymas

 

 

KODAS

 

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Topografinės nuotraukos pagrindo punktas*

1

2

 

Aprašymas

1) įtvirtintas nuolatiniais ženklais;

2) įtvirtintas laikinais ženklais.

 

KODAS

 

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Statybinio geodezinio tinklo ženklai ir pažymėtų statinio ašių taškai*

 

Aprašymas

 

 

4.2.      Geodezinio pagrindo punktų vaizdavimo tiesyklės:

4.2.1.   topografinių Erdvinių objektų rinkinyje (toliau – Rinkinys) žymimi visi valstybinio geodezinio planinio pagrindo punktai (toliau – Punktas), aukščių geodezinio tinklo punktai, vietinio geodezinio pagrindo punktai ir topografinės nuotraukos pagrindo geodeziniai taškai, naudojami topografinei nuotraukai atlikti valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje;

4.2.2.   Taisyklų 4 punkte nurodytu Punkto sutartiniu ženklu Rinkinyje žymimi Globalinės padėties nustatymo sistemos tinklų (toliau – GPS) nulinės, pirmos ir antros klasės punktai;

4.2.3.   Rinkinyje nurodomas Punkto numeris (pavadinimas), centro ir žemės paviršiaus normalinis aukštis. Kai Punktas yra kalvos viršūnėje,  rašant Punkto numerį (pavadinimą), centro ir žemės paviršiaus normalinį aukštį, leidžiama toje vietoje nutraukti horizontales. Punkto normalinis aukštis rašomas 1 cm tikslumu. Žemės paviršiaus normalinis aukštis, priklausomai nuo reljefo aukščio, nurodomas:

4.2.3.1.     1 cm tikslumu, kai reljefo laiptas 0,5 m;

4.2.3.2.     1 dm tikslumu, kai reljefo laiptas 1 m ir daugiau;

4.2.4.   neatsižvelgiant į tai, kur įrengtas Punktas, Rinkinyje jis žymimas pagal koordinates. Sutartinio ženklo centras privalo sutapti su Punkto centru;

4.2.5.   vietinio geodezinio pagrindo punkto sutartiniu ženklu Rinkinyje žymimi trečios klasės GPS tinklo punktai ir poligonometrijos punktai;

4.2.6.   Rinkinyje žymimi vietinio geodezinio pagrindo punktai, esantys statiniuose. Jeigu vietinio geodezinio pagrindo punktai, esantys statiniuose, vietovėje buvo sutvirtinti sieniniais reperiais ir nustatytos jų koordinatės, tai Rinkinyje vietinio geodezinio pagrindo punktai, esantys statiniuose, žymimi kaip ir vietinio geodezinio punktai – kvadratas su tašku centre, užrašant punkto normalinį aukštį;

4.2.7.   topografinės nuotraukos pagrindo taškai Rinkinyje žymimi skirtingais sutartiniais ženklais, atsižvelgiant į tai, ar Punktas įtvirtintas nuolatiniais ar laikinais ženklais. Nuolatiniais topografinės nuotraukos pagrindo taškais laikomi tie taškai, kurie vietovėje sutvirtinti gelžbetoniniais stulpeliais, metaliniais įasfaltuotais, įbetonuotais ir panašiai įtvirtintais strypais bei koordinuotomis statinių dalimis;

4.2.8.   Rinkinyje žymimi visi vietovėje esantys statybinio geodezinio tinklo ženklai;

4.2.9.   gruntiniai ir sieniniai reperiai Rinkinyje žymimi tuo pačiu sutartiniu ženklu.

5.         Koordinačių tinklo ašių susikirtimo taškai Rinkinyje braižomi kas 10 cm. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklo ašių susikirtimo taškai ir užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklo susikirtimo taško koordinačių reikšmė. Koordinačių tinklo ašių susikirtimo taškams ir koordinačių tinklo susikirtimo taško koordinačių reikšmės užrašui suteikiamas kodas 0001.

 

III.                ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ERDVINIŲ OBJEKTŲ SUTARTINIAI ŽENKLAI

 

6.           Reljefo sutartiniai ženklai ir vaizdavimo taisyklės:

6.1.        Reljefo sutartiniai ženklai:

6.1.1.     šlaitų, kliūčių ir ašinių linijų sutartiniai ženklai:

KODAS

2101

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Skardžio (griovos, duobės) viršus

 

Aprašymas

Skardžio (griovos, duobės) viršų išreiškianti linija. Linija plane vaizduojama asimetriniu simboliu. Formuojamai linijai suteikiama tokia kryptis, kad ją vaizduojančio simbolio asimetriniai elementai būtų dešinėje pusėje.

Susiję objektai

 

KODAS

Sąsajos tipas

Sąsajos aprašymas

 

2104

Gali sietis

Atskirais atvejais, kai kiti objektai formuoja skardžio ribas, skardžio viršus gali nesisieti su nurodytu objektu.

 

Objekto formavimo pavyzdžiai

 

Izometrinėje projekcijoje

Projekcijoje į plokštumą

 

 

 


 

KODAS

2102

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Nesutvirtinto šlaito viršus

 

Aprašymas

Nesutvirtinto šlaito viršų išreiškianti linija. Linija plane vaizduojama asimetriniu simboliu. Formuojamai linijai suteikiama tokia kryptis, kad ją vaizduojančio simbolio asimetriniai elementai būtų dešinėje pusėje.

Susiję objektai

 

KODAS

Sąsajos tipas

Sąsajos aprašymas

 

2104

Gali sietis

Atskirais atvejais, kai kiti objektai formuoja nesutvirtinto šlaito ribas, nesutvirtinto šlaito viršus gali nesisieti su nurodytu objektu.

 

 KODAS

2103

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Sutvirtinto šlaito viršus

 

Aprašymas

Sutvirtinto šlaito viršų išreiškianti linija. Linija plane vaizduojama asimetriniu simboliu. Formuojamai linijai suteikiama tokia kryptis, kad ją vaizduojančio simbolio asimetriniai elementai būtų dešinėje pusėje.

Susiję objektai

 

KODAS

Sąsajos tipas

Sąsajos aprašymas

 

2104

Gali sietis

Atskirais atvejais, kai kiti objektai formuoja sutvirtinto šlaito ribas, sutvirtinto šlaito viršus gali nesisieti su nurodytu objektu.

 

 

KODAS

2104

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Šlaito ir skardžio apačia

 

Aprašymas

Šlaito ir skardžio apačią išreiškianti linija. Naudojama tais atvejais, jeigu kiti objektai neformuoja šlaito ir skardžio ribų.

Susiję objektai

 

KODAS

Sąsajos tipas

Sąsajos aprašymas

 

2101, 2102,

2103

Gali sietis

Atskirais atvejais, kai kiti objektai formuoja nurodytų objektų ribas, šlaito ir skardžio apačią išreiškiantis objektas gali nesisieti su nurodytais objektais.

 

 

KODAS

2105

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Povandeninės kliūties riba

 

Aprašymas

Povandeninės kliūties ribą išreiškianti linija. Naudojama atvaizduoti po vandeniu esančius objektus.

 

KODAS

2106

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Povandeninė kliūtis

 

Aprašymas

Povandeninę kliūtį išreiškiantis taškas. Naudojamas atvaizduoti po vandeniu esantį objektą.

 

KODAS

2107

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Pavienis akmuo

 

Aprašymas

Atskirai nuo kitų akmenų esantį akmenį išreiškiantis taškas.

 

KODAS

2110

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Erozinės vagos, kiuveto, griovio centrinė ašis

 

Aprašymas

Neužpiltos vandeniu erozinės vagos, kiuveto, griovio centrą išreiškianti linija. Objekto kraštai išreiškiami šlaito arba skardžio objektais.

Susiję objektai

 

KODAS

Sąsajos tipas

Sąsajos aprašymas

 

2234

Gali sietis

 

 

 

6.1.2.       reljefo elementų sutartiniai ženklai:

KODAS

2121

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Horizontalė

 

Aprašymas

Žemės paviršiaus reljefą apibūdinanti interpretuota linija.

 


KODAS

2122

Geometrinis

elementas

linija

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Izobata

 

Aprašymas

Vandens telkinio dugno paviršiaus reljefą apibūdinanti interpretuota linija.

 

6.1.3.       aukščio taškų sutartiniai ženklai:

 

KODAS

2131

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Žemės paviršiaus normalinis aukštis

 

 

Aprašymas

Žemės paviršiaus normalinio aukščio matavimo vietą išreiškiantis taškas.

 

KODAS

2132

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Vandens paviršiaus normalinis aukštis

 

Aprašymas

Vandens paviršiaus normalinio aukščio matavimo vietą išreiškiantis taškas.

 

KODAS

2133

Geometrinis

elementas

taškas

Ploto

formavimas

0

Vaizdavimas

 

Pavadinimas

Vandens telkinio dugno normalinis aukštis

 

Aprašymas

Vandens telkinio dugno normalinio aukščio matavimo vietą išreiškiantis taškas.

 

6.2.        Reljefo vaizdavimo taisyklės:

6.2.1.     horizontalės nežymimos vandens telkinių plotuose, tarp jų ir upėse bei kanaluose, kelio plote, statiniuose, griovose, dirbtinėse reljefo formose, tokiose kaip pylimai, iškasos, duobės, karjerai, durpynai ir pan. Pusinės horizontalės gali būti žymimos tarp pagrindinių horizontalių kas pusę horizontalių laipto. Pusinės horizontalės naudojamos būdingoms reljefo formoms vaizduoti, kai to negalima padaryti naudojant pagrindines horizontales. Pagalbinės horizontalės jungia taškus, turinčius laisvai pasirinktą normalinį aukštį, ir nurodo atskiras reljefo formas (įdubas, smulkias keteras ir gūbrius);

6.2.2.     Rinkinyje horizontalių reikšmės užrašai orientuojami taip, kad skaitmenų pagrindas rodytų reljefo nuolydį. Horizontalių ir aukščių taškų reikšmės užrašai Rinkinyje išdėstomi taip, kad būtų galima skaityti reljefo formas;

6.2.3.     Rinkinyje nurodomas vietovės taškų normalinis aukštis. Jų skaičius viename kvadratiniame decimetre turi būti nuo 5 iki 10. Topografinio plano užsakovo užsakymu, šis skaičius gali būti padidintas 3–4 kartus;

6.2.4.     Rinkinyje skardžio sutartinis ženklas naudojamas tuomet, kai jo aukštis vietovėje yra didesnis nei pusė naudojamo reljefo laipto;

6.2.5.     Rinkinyje, vaizduojant vandens telkinio dugną izobatomis ir žymint vandens telkinio dugno reljefą, vandens telkinių gylis