AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS PATIKROS kokybės TYRIMO tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 17 d. Nr. V3-7

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2018 m. lapkričio 15 d. priimto Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju1 skirsniu įstatymo 9 straipsniu, 20 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pritarimą (2019 m. balandžio 16 d. gauto el. laiško registracijos Nr. D1-8157 ),

1.    t v i r t i n u Reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo tvarkos aprašą (pridedama);

2.    n u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytas Reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo tvarkos aprašas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Audrius Linartas

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pritarta

2019 m. balandžio 16 d. gauto el. laiško registracijos Nr. D1-8157

 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2019 m. balandžio 17 d.

įsakymu Nr. V3-7

 

 

 

REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS PATIKROS kokybės TYRIMO tvarkos aprašas

 

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato prašymų atlikti auditoriaus ir (arba) audito įmonės atliktos reguliuojamosios veiklos ataskaitų ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos (toliau – reguliuojamosios veiklos patikra) kokybės tyrimą nagrinėjimo, sprendimų pradėti auditoriaus ir (arba) audito įmonės atliktos reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimą priėmimo ir informavimo apie juos, reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo pradžios, atlikimo, rezultatų pateikimo, tyrimo sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo tvarką ir procedūras.

2. Tvarkos aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – Įstatymas) 521 straipsnio 1 dalies nuostatas.

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Įstatyme vartojamų sąvokų reikšmes.

 

II skyrius

prašymų atlikti reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimą nagrinėjimo tvarka

 

4. Gavusi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos arba teisėsaugos institucijų prašymą atlikti auditoriaus ir (arba) audito įmonės atliktos reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimą (toliau – Prašymas), Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) per 20 darbo dienų įvertina gauto Prašymo pagrįstumą ir priima sprendimą pradėti reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimą (toliau – patikros kokybės tyrimas) arba jo nepradėti.

5. Jeigu  dėl objektyvių priežasčių per 20 darbo dienų Prašymas negali būti išnagrinėtas, jo nagrinėjimo terminas Tarnybos direktoriaus sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip dar 20 darbo dienų. Pratęsusi Prašymo nagrinėjimo terminą, Tarnyba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio Tarnybos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos išsiunčia Prašymą pateikusiai Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytai institucijai pranešimą raštu arba elektroninėmis priemonėmis ir nurodo Prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

6. Jeigu Tvarkos aprašo 4 punkte nurodyta institucija kartu su Prašymu nepateikia visų reikalingų dokumentų arba, kai reikia patikslinti Prašyme nurodytą informaciją, Tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo užregistravimo Tarnyboje dienos raštu kreipiasi į Prašymą atlikti patikros kokybės tyrimą pateikusią, Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytą instituciją, auditorių ir (arba) audito įmonę, kurių atliktos reguliuojamosios veiklos patikros kokybę prašoma ištirti, ir kitas kompetentingas institucijas, organizacijas ar asmenis dėl reikiamų dokumentų ar kitos informacijos pateikimo.

7Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytas Prašymo nagrinėjimo terminas neskaičiuojamas nuo Tvarkos aprašo 6 punkte nurodyto kreipimosi dėl papildomos informacijos dienos, o kai Tarnyba gauna reikiamą informaciją ir (ar) dokumentus, termino skaičiavimas tęsiamas ir yra pratęsiamas tiek dienų, kiek dienų jis nebuvo skaičiuojamas.

8. Tarnyba nenagrinėja prašymų, kuriuos pateikė Tvarkos aprašo 4 punkte nenurodytos institucijos, organizacijos ar asmenys.

9. Jei prašymas yra nenagrinėtinas, Tarnyba apie atsisakymą jį nagrinėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo Tarnyboje dienos raštu arba elektroninėmis priemonėmis apie tai informuoja pareiškėją, išskyrus atvejus, kai prašymai yra anoniminiai arba juose nenurodyti pareiškėjo kontaktiniai duomenys.

10. Tarnybos sprendimu Prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu Prašymą pateikusi Tvarkos aprašo 4 punkte nurodyta institucija Tarnybai pateiktą Prašymą atsiima. Tarnyba apie priimtą sprendimą nutraukti Prašymo nagrinėjimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja Prašymą atsiėmusią Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytą instituciją.

11. Be Tvarkos aprašo 10 punkte nurodyto atvejo, Tarnybos sprendimu Prašymo nagrinėjimas gali būti nutraukiamas ir tais atvejais, jei Tarnybos sprendimo pradėti patikros kokybės tyrimą arba jo nepradėti priėmimas nesukeltų teisinių padarinių. Tarnyba apie priimtą sprendimą nutraukti Prašymo nagrinėjimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja Prašymą pateikusią Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytą instituciją ir nurodo Prašymo nagrinėjimo nutraukimo priežastis.

 

III SKYRIUS

SPRENDIMŲ DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PATIKROS kokybės TYRIMĄ PRIĖMIMO IR INFORMAVIMO APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS TVARKA

 

12. Tarnybos sprendimas pradėti patikros kokybės tyrimą gali būti priimtas, jei Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, teisėsaugos institucijos pateikia motyvuotą prašymą ir jame nurodytos aplinkybės leidžia manyti, kad prašoma ištirti reguliuojamosios veiklos patikra gali būti atlikta nekokybiškai.

13. Tarnybos sprendimas nepradėti patikros kokybės tyrimo gali būti priimtas, kai:

13.1. Tarnybos sprendimo pradėti patikros kokybės tyrimą ar jo nepradėti priėmimo dieną yra suėjęs Įstatymo 521 straipsnio 6 dalyje nustatytas patikros kokybės tyrimo pradžios senaties terminas;

13.2. teismas ar Tarnyba jau yra priėmusi sprendimą dėl tų pačių reguliuojamosios veiklos patikros kokybės klausimų ir Tarnybai nepateikta naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą;

13.3. Prašyme nenurodytas konkretus tyrimo objektas (t. y. konkreti prašoma ištirti reguliuojamosios veiklos patikra) ir (arba) prašomą ištirti reguliuojamosios veiklos patikrą atlikęs auditorius ir (arba) audito įmonė;

13.4. pagal Prašyme nurodytas aplinkybes aišku, kad prašoma ištirti veika nesudaro patikros kokybės tyrimo objekto;

13.5.  Prašymas yra nemotyvuotas ir (ar) jame nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo manyti, kad prašoma ištirti reguliuojamosios veiklos patikra gali būti atlikta nekokybiškai.

14. Tarnybos sprendime pradėti patikros kokybės tyrimą arba jo nepradėti esanti informacija yra konfidenciali. Šiame sprendime turi būti nurodoma:

14.1. aplinkybės, nustatytos Prašymo nagrinėjimo metu;

14.2. teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtas sprendimas;

14.3. sprendimo motyvai ir jo esmė.

15. Tarnybos sprendime pradėti patikros kokybės tyrimą, be Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytos informacijos, taip pat turi būti nurodoma:

15.1. tyrimo inicijavimo pagrindas;

15.2. aplinkybės, leidžiančios manyti, kad reguliuojamosios veiklos patikra atlikta galimai nekokybiškai;

15.3. tyrimo objektas (konkreti reguliuojamosios veiklos patikra, dėl kurios kokybės tyrimo gautas Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytų institucijų prašymas);

15.4. tiriamą reguliuojamosios veiklos patikrą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė, auditoriaus pažymėjimo numeris ir (arba) tiriamą reguliuojamosios veiklos patikrą atlikusios  audito įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

15.5. tyrimui vadovauti, jį atlikti ir jame dalyvauti paskirtų Tarnybos darbuotojų pareigos, vardai ir pavardės;

15.6. tyrimo pradžios data;

15.7. tyrimo pabaigos data;

15.8. prireikus, kita informacija.

16. Tvarkos aprašo 15.6 papunktyje nurodyta patikros kokybės tyrimo pradžios data nustatoma atsižvelgiant į Įstatymo 48 straipsnio 7 dalies nuostatas dėl pranešimo apie pradedamą tyrimą pateikimo termino. Nustatant patikros kokybės tyrimo pradžios ir pabaigos datą atsižvelgiama į konkrečias su tuo patikros kokybės tyrimu susijusias aplinkybes, pavyzdžiui, tiriamos reguliuojamosios veiklos patikros apimtį, sudėtingumą, tyrimą atlikti paskirtų Tarnybos darbuotojų skaičių ir užimtumą, tyrimui pasitelktinų ekspertų poreikį. Bet kurio patikros kokybės tyrimo trukmė negali būti ilgesnė už Įstatymo 522 straipsnio 3 dalyje nustatytą trukmę.

17. Jei Tarnyba, teismas ar kitos institucijos yra pradėjusios nagrinėti klausimus, nuo kurių išsprendimo priklauso Tarnybos sprendimas pradėti patikros kokybės tyrimą ar jo nepradėti, šio sprendimo priėmimą Tarnyba gali atidėti iki bus priimti jos, teismo ar kitų institucijų sprendimai minėtais klausimais.

18. Tarnyba, priėmusi sprendimą pradėti patikros kokybės tyrimą, jo nepradėti ar šio sprendimo priėmimą atidėti, per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos apie priimtą sprendimą raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja Prašymą pateikusią Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytą instituciją. Tuo atveju, kai priimtas sprendimas patikros kokybės tyrimo nepradėti arba sprendimo priėmimą atidėti, Tarnyba taip pat nurodo šio sprendimo priėmimo priežastis.

19. Tarnyba, priėmusi sprendimą pradėti patikros kokybės tyrimą, auditoriui ir (arba) audito įmonei apie tai praneša Tvarkos aprašo 20 punkte nustatyta tvarka.

 

IV skyrius

PATIKROS KOKYBĖS TYRIMO PRADŽIA, JO ATLIKIMAS IR PABAIGA

 

20. Patikros kokybės tyrimas pradedamas Tarnybos raštu dėl patikros kokybės tyrimo pradžios, kuriuo Tarnyba apie pradedamą patikros kokybės tyrimą Įstatymo 48 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka praneša auditoriui ir (arba) audito įmonei ir kreipiasi į auditorių ir (arba) audito įmonės vadovą (ar jo įgaliotą asmenį) dėl patikros kokybės tyrimui reikalingų dokumentų ir informacijos pateikimo. Tarnybos rašte dėl patikros kokybės tyrimo pradžios nurodomas tyrimo inicijavimo pagrindas, objektas, auditoriaus vardas, pavardė, auditoriaus pažymėjimo numeris ir (arba) audito įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, nurodomos patikros kokybės tyrimui atlikti ir jame dalyvauti paskirtų Tarnybos darbuotojų pareigos, vardai ir pavardės, tyrimo pradžios ir pabaigos datos.

21. Patikros kokybės tyrimo pradžioje sudaromas patikros kokybės tyrimo planas, kuriame numatoma tyrimo apimtis, detalizuojamos konkrečios tyrimo sritys, nurodomi už jų nagrinėjimą atsakingi darbuotojai. Tyrimo planas yra konfidencialus.

22. Tarnybos darbuotojai, atlikdami patikros kokybės tyrimą ir naudodamiesi Įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nurodytomis teisėmis, tiria ir analizuoja su tiriama reguliuojamosios veiklos patikra susijusią rašytinę ir žodinę informaciją tam, kad įvertintų, kaip auditorius ir (arba) audito įmonė, atlikdami reguliuojamosios veiklos patikrą, laikėsi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytoje techninėje užduotyje nurodytų profesinių standartų arba tarptautinių audito standartų.

23. Tarnybos darbuotojai, atlikdami patikros kokybės tyrimą, privalo:

23.1. vadovautis Įstatymu, šiuo Tvarkos aprašu ir reguliuojamąją veiklą, jos ataskaitų sudarymo, reguliavimo apskaitos sistemą, reguliuojamosios veiklos patikrą reglamentuojančiais teisės aktais;

23.2. atsisakyti tęsti patikros kokybės tyrimą ir pranešti savo tiesioginiam vadovui ar Tarnybos direktoriui visas reikšmingas aplinkybes, jei paaiškėja, kad gali būti pažeistas nepriklausomumo principas;

23.3. nustatyti, ar auditorius ir (arba) audito įmonė, atlikdami reguliuojamosios veiklos patikrą, kurios kokybė tiriama, laikėsi Tvarkos aprašo 22 punkte nurodytų standartų.

24. Patikros kokybės tyrimas turi būti baigtas iki Tarnybos sprendime pradėti reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimą nurodytos tyrimo pabaigos datos.

25. Kai dėl objektyvių priežasčių reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimas negali būti baigtas iki pagal Tvarkos aprašo 15.7 papunktį nustatytos tyrimo pabaigos datos, Tarnybos direktoriaus sprendimu reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo atlikimo terminas gali būti pratęstas nurodant vėlesnę tyrimo pabaigos datą.

 

V skyrius

PATIKROS KOKYBĖS TYRIMO SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

26. Patikros kokybės tyrimas yra sustabdomas ir jo atlikimo terminas neskaičiuojamas šiais atvejais:

26.1. kai laikinai negaunama patikros kokybės tyrimui atlikti būtinos informacijos, dokumentų, paaiškinimų;

26.2. kai teismas ar kitos institucijos yra pradėjusios nagrinėti klausimus, nuo kurių išsprendimo priklauso patikros kokybės tyrimo metu nagrinėjamų klausimų išsprendimas;

26.3. kitais atvejais, kai patikros kokybės tyrimas dėl objektyvių priežasčių laikinai negali būti atliekamas.

27. Kai patikros kokybės tyrimas laikinai neatliekamas Tvarkos aprašo 26.1 papunktyje numatytu atveju, patikros kokybės tyrimo atlikimo terminas neskaičiuojamas nuo Tarnybos kreipimosi dėl trūkstamos informacijos, dokumentų, paaiškinimų dienos ir pradedamas vėl skaičiuoti, kai gaunami trūkstami dokumentai ar informacija.

28. Kai patikros kokybės tyrimas laikinai neatliekamas Tvarkos aprašo 26.2 papunktyje numatytu atveju, patikros kokybės tyrimo atlikimo terminas neskaičiuojamas nuo informacijos apie teismo ar kitos institucijos nagrinėjamus klausimus paaiškėjimo dienos ir vėl pradedamas skaičiuoti, kai Tarnyba gauna informaciją apie teismo ar kitos institucijos šiais klausimais priimtus sprendimus.

29. Kai patikros kokybės tyrimas laikinai neatliekamas kitais atvejais, patikros kokybės tyrimo atlikimo terminas neskaičiuojamas nuo aplinkybių, dėl kurių jis laikinai negali būti atliekamas, paaiškėjimo dienos ir vėl pradedamas skaičiuoti, kai išnyksta arba yra pašalinamos aplinkybės, dėl kurių jis buvo sustabdytas.

30. Tarnybos sprendime pradėti patikros kokybės tyrimą nurodytas tyrimo atlikimo terminas yra pratęsiamas tiek dienų, kiek dienų jis nebuvo skaičiuojamas.

31. Tarnybos sprendimu patikros kokybės tyrimas gali būti nutraukiamas šiais atvejais:

31.1. jeigu nebelieka priežasties, dėl kurios patikros kokybės tyrimas buvo pradėtas (Prašymą pateikusi Tvarkos aprašo 4 punkte nurodyta institucija Tarnybai pateiktą Prašymą atsiima) ir patikros kokybės tyrimo metu nenustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytoje techninėje užduotyje nurodytų profesinių standartų arba tarptautinių audito standartų nuostatų pažeidimų;

31.2 kai patikros kokybės tyrimo metu paaiškėja, kad auditoriaus ir (arba) audito įmonės atliekant tiriamą reguliuojamosios veiklos patikrą galimai padaryti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytoje techninėje užduotyje nurodytų profesinių standartų arba tarptautinių audito standartų pažeidimai yra mažareikšmiai (t. y. formalūs ir (ar) techninio pobūdžio, nesisteminiai reikalavimų neatitikimai (netikslumai), neturintys įtakos reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros kokybei ir priimamiems sprendimams ar vertinimams, daromiems remiantis reguliuojamosios veiklos ataskaitomis);

31.3. kai aplinkybės, dėl kurių patikros kokybės tyrimas buvo sustabdytas, negali būti pašalintos ar negali išnykti;

31.4. kai patikros kokybės tyrimas negali būti atliekamas dėl kitų objektyvių priežasčių.

32. Apie patikros kokybės tyrimo nutraukimą ir jo priežastis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti patikros kokybės tyrimą priėmimo dienos raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuojamas auditorius ir (arba) audito įmonė ir Tvarkos aprašo 4 punkte nurodyta institucija, pagal kurios prašymą atliekamas patikros kokybės tyrimas.

33. Kai patikros kokybės tyrimas nutraukiamas Tvarkos aprašo 31.2 papunkčio pagrindu, auditorius ir (arba) audito įmonė raštu arba elektroninėmis priemonėmis, be Tvarkos aprašo 32 punkte nurodytos teikiamos informacijos, taip pat informuojami apie nustatytus mažareikšmius pažeidimus, ir tuo atveju, kai šiuos pažeidimus galima ištaisyti, nurodomas šių pažeidimų ištaisymo ir informacijos apie tai pateikimo Tarnybai terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 15 darbo dienų. Nurodytas terminas gali būti pratęsiamas gavus motyvuotą auditoriaus ir (ar) audito įmonės prašymą, kuriame išdėstytos objektyvios priežastys, dėl kurių per šį terminą mažareikšmių pažeidimų ištaisyti negalima.

34. Jei auditorius ir (arba) audito įmonė per Tarnybos nurodytą terminą neištaiso mažareikšmių pažeidimų ir (arba) apie tai nepateikia informacijos, Tarnyba gali atnaujinti patikros kokybės tyrimą.  

 

VI skyrius

PATIKROS kokybės TYRIMO REZULTATŲ pateikimas

 

35. Patikros kokybės tyrimo ataskaitos projektas parengiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo patikros kokybės tyrimo pabaigos datos. Tarnybos nustatyta tvarka suderintas patikros kokybės tyrimo ataskaitos projektas raštu arba elektroninėmis priemonėmis pateikiamas auditoriui ir (arba) audito įmonei.

36. Auditorius ir (arba) audito įmonė savo atsiliepimus dėl patikros kokybės tyrimo ataskaitos projekto turi teisę pateikti per 5 darbo dienas po jo įteikimo dienos.

37. Jei patikros kokybės tyrimo ataskaitos projektas auditoriui ir (arba) audito įmonei siunčiamas elektroniniu paštu, auditoriaus ir (arba) audito įmonės Tarnybai nurodytu ar oficialiai deklaruotu ir Lietuvos auditorių rūmų interneto svetainėje skelbiamu elektroninio pašto adresu, projekto įteikimo data yra laikoma kita darbo diena skaičiuojant nuo dienos, kada tas projektas buvo išsiųstas.

38. Jei patikros kokybės tyrimo ataskaitos projektas auditoriui ir (arba) audito įmonei siunčiamas registruotu laišku su įteikimo pranešimu, auditoriaus ir (arba) audito įmonės Tarnybai nurodytu ar oficialiai deklaruotu ir Lietuvos auditorių rūmų interneto svetainėje skelbiamu buveinės ar gyvenamosios vietos adresu, projekto įteikimo data yra laikoma 10 darbo diena skaičiuojant nuo dienos, kada tas projektas buvo išsiųstas.

39. Tarnyba ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo auditoriaus ir (arba) audito įmonės atsiliepimų dėl patikros kokybės tyrimo ataskaitos projekto pateikimo ar jų pateikimo termino pabaigos datos, išnagrinėjusi atsiliepimus, parengia ir patvirtina galutinę ataskaitą ir ją raštu ar elektroninėmis priemonėmis pateikia auditoriui ir (arba) audito įmonei ir Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytai institucijai, pagal kurios prašymą buvo atliktas reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimas.

40. Kai dėl objektyvių priežasčių patikros kokybės tyrimo ataskaitos projektas, patikros kokybės tyrimo ataskaita negali būti parengti ir pateikti per Tvarkos aprašo 35 ir 39 punktuose nustatytus terminus, šiuos terminus Tarnybos direktorius gali pratęsti.

41. Tarnybos direktorius, įvertinęs Tarnybos patvirtintoje galutinėje  patikros kokybės tyrimo ataskaitoje pateiktus tyrimo rezultatus ir su atliktu tyrimu susijusią informaciją Įstatymo 56 straipsnio 71 dalyje nustatyta tvarka priima sprendimą dėl šioje dalyje numatyto nurodymo skyrimo.

42. Informacija apie priimtą Tvarkos aprašo 41 punkte nurodytą sprendimą teikiama, skelbiama Įstatymo 56 straipsnio 8 dalyje, 58 straipsnyje nustatyta tvarka.

_______________

 

Reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo

tvarkos aprašo priedas

 

 

 

(Patikros kokybės tyrimo ataskaitos forma)

 

PATIKROS KOKYBĖS

TYRIMO ATASKAITA

 

 

 

__________________

(sudarymo data)

____________

(sudarymo vieta)

 

 

I. Bendroji dalis.

Šioje dalyje turi būti nurodoma:

§ patikros kokybės tyrimo atlikimo pagrindas;

§ tirtą reguliuojamosios veiklos patikrą atlikusios audito įmonės pavadinimas, kodas, audito įmonės pažymėjimo numeris, buveinės adresas ir (arba) tirtą reguliuojamosios veiklos patikrą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė, auditoriaus pažymėjimo numeris;

§ tyrimo inicijavimo pagrindas;

§ tyrimo objektas;

§ tyrimą atlikusių ir jame dalyvavusių Tarnybos darbuotojų vardai, pavardės, pareigos;

§ tyrime dalyvavusio eksperto, jei jis buvo pasitelktas, vardas ir pavardė;

§ tyrimo pradžios, pabaigos datos, ir, tuo atveju, kai tyrimas buvo sustabdytas, jo sustabdymo laikotarpis.

IITyrimo eigos aprašymas ir nustatyti pažeidimai.

Šioje dalyje turi būti nurodoma:

§ trumpas tyrimo eigos aprašymas;

§ tyrimo metu nustatyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytoje techninėje užduotyje nurodytų profesinių standartų arba tarptautinių audito standartų nuostatų pažeidimai:

٧ jų atsiradimo aplinkybės;

٧ konkrečios profesinių standartų arba tarptautinių audito standartų nuostatos, kurių nebuvo laikomasi.

IIIIšvados.

Šioje dalyje turi būti apibendrinami patikros kokybės tyrimo metu nustatyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytoje techninėje užduotyje nurodytų profesinių standartų arba tarptautinių audito standartų nuostatų pažeidimai.

 

 

Atsakingas darbuotojas             _______________                _____________

(parašas)                                   (vardas, pavardė)