LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 18 d. Nr. D1-680

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį ir atsižvelgdamas į Klimato kaitos programos  lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 79 punktą,

t v i r t i n u Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. D1-680

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMUI TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato paraiškų pateikimo, vertinimo, kompensacijų skyrimo ir daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektų (toliau – Projektas) priežiūros tvarką ir sąlygas.

2. Kompensacinės išmokos teikiamos pagal Klimato kaitos programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo metinėje sąmatoje (toliau – metinė sąmata) ir Programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane (toliau – metinę sąmatą detalizuojantis planas) patvirtintą priemonę, skirtą namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui (toliau – Priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį namų ūkio sektoriuje ir didinti energetinį efektyvumą.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) nustato finansavimo sąlygas ir skiria lėšas kompensacinėms išmokoms.

4. Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimus teikti paraiškas, vykdo Projektų atranką, vertinimą, kompensacinių išmokų skyrimą ir Projektų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Tvarkos aprašu, metine sąmata ir metinę sąmatą detalizuojančiu planu.

5. Su kompensacinių išmokų mokėjimu susijusios valstybės pagalbos dydį Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre registruoja Agentūra.

6. Ministerija, skirdama Programos lėšas kompensacinėms išmokoms, o Agentūra, vykdydama paraiškų vertinimą, kompensacinių išmokų skyrimą ir paramos gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens duomenis. Projektų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

6.1. identifikaciniai duomenys (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data);

6.2. ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

6.3. kiti, su kompensacinių išmokų skyrimu susiję, duomenys (gyvenamosios vietos adresas, banko sąskaitos numeris).

7. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi 5 metus po kompensacinės išmokos skyrimo, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Kiti dokumentai saugomi ir valdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir kitais dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pasibaigus saugojimo terminui, visi dokumentai, tarp jų ir tie, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugojimui pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

 

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

8. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

8.1. paramos gavėjas – daugiabučio namo, pastatyto pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkas;

8.2. pareiškėjas – paramos gavėjų įgaliotas atstovauti gaunant paramą ir įgyvendinti daugiabučio namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektą fizinis ar juridinis asmuo;

8.3. kompensacinė išmoka – įgyvendinus Projektą, į Pareiškėjo nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą pervesta paramos lėšų suma.

8.4. pavedimo sutartis – sutartis, kuria paramos gavėjai įgalioja pareiškėją įgyvendinti Projektą. Pavedimo sutarties forma tvirtinama Agentūros direktoriaus įsakymu;

8.5. išlaidų kompensavimo prašymas – pareiškėjo užpildytas ir Agentūrai pateiktas šios institucijos direktoriaus patvirtintos formos prašymas kompensuoti Projekto išlaidas;

8.6. projekto įgyvendinimo sutartis – Agentūros su Projekto pareiškėju pasirašoma sutartis dėl Projekto įgyvendinimo bei apmokėjimo tvarkos ir sąlygų;

8.7. norminis šildymo sezonas – šildymo sezonas, kurio trukmė ir išorės oro vidutinė temperatūra yra lygi trisdešimties metų laikotarpio šildymo sezono trukmių ir išorės oro temperatūrų vidurkiui, išmatuotam meteorologinėje stotyje, esančioje arčiausiai audituojamo objekto;

8.8. kitos sąvokos Tvarkos apraše naudojamos ir suprantamos kaip Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme.

 

 

III SKYRIUS

SĄLYGOS KOMPENSACINĖMS IŠMOKOMS GAUTI

 

9. Kompensacinės išmokos pagal Priemonę teikiamos paramos gavėjams, kurie pagal pasirašytą pavedimo sutartį, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu Projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, Programos lėšas gauna iš pareiškėjo.

10. Kompensacinės išmokos dydis yra ne didesnis kaip 30 procentų nuo visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų. Tinkamos finansuoti Projekto išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis įkainiais, skelbiamais Viešosios įstaigos CPO LT interneto svetainėje.

11. Bendra Priemonei skirta lėšų suma nurodyta metinę sąmatą detalizuojančiame plane.

12. Pareiškėju gali būti:

12.1. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;

12.2. savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius;

12.3. šilumą tiekianti įmonė;

12.4. kitas asmuo, įgaliotas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. 

13. Sąlygos kompensacinei išmokai gauti:

13.1. paramos gavėjai turi būti daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai;

13.2. parama teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka yra pritarę Projekto įgyvendinimui;

13.3. paramos gavėjai turi būti įgalioję pavedimo sutartimi pareiškėją vykdyti Projektą arba, jeigu Projekto pareiškėjas yra daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, jis įgaliojamas protokoliniu sprendimu.

14. Paramos gavėjai pagal šią Priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką tam pačiam daugiabučiui namui.

15. Jei atnaujinamas daugiabučio namo šilumos punktas yra naudojamas šilumai tiekti daugiau negu vienam daugiabučiam namui, tai paraiškoje, jeigu yra šilumos tiekėjų išduotos techninės sąlygos (projektavimo), reikia numatyti įrengti atskirus šilumos punktus visiems namams. Tokiais atvejais, sprendimą dėl Projekto (-ų) įgyvendinimo kiekvienas daugiabutis namas priima atskirai.

16. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjai, nurodomi Tvarkos apraše ir metinę sąmatą detalizuojančiame plane. Šiems reikalavimams patikrinti Agentūra gali naudotis duomenų bazėmis ir registrais.

17. Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo projektų įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo datos, Projekto įgyvendinimo laikotarpis Agentūros sprendimu gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip  6 mėnesius nuo Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, jeigu pareiškėjas negalėjo įgyvendinti Projekto nuo jo nepriklausančių priežasčių ir (ar) aplinkybių. 

 

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTO IŠLAIDOMS

 

18. Kompensacinės išmokos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui laikomos tinkamomis, kai jos patirtos ne anksčiau kaip nuo metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo.

19. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

19.1. bendrosios nuosavybės teise valdomų elevatorinių šilumos punktų keitimais į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą – privaloma Projekto metu įgyvendinti veikla;

19.2. šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių rengimą);

19.3. individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas;

19.4. karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas (rankšluosčių džiovintuvų ir kt., įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą).

20. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

20.1. žemės pirkimo arba nuomos ir su tuo susijusios išlaidos;

20.2. nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) ir eksploatavimo išlaidos;

20.3. transporto priemonių lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir su tuo susijusios išlaidos;

20.4. paskolos suteikimas ar grąžinimas, palūkanos už gautą paskolą;

20.5. naudoto turto įsigijimo išlaidos;

20.6. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su Projekto vykdymu;

20.7. išlaidos, kurios anksčiau finansuotos (apmokėtos) ar priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;

20.8. sutarčių administravimo mokesčiai;

20.9. sąskaitos už patirtas išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo vardu;

20.10. fizinių asmenų, nevykdančių savarankiškos prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaidos;

20.11. projektavimo ir dokumentų parengimo išlaidos.

21. Projekto kompensacinės išmokos dydis nustatomas atsižvelgiant į Projekto išlaidų pagrįstumą, būtinumą įgyvendinti ir reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms.

 

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

22. Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo metinę sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, Agentūra savo interneto svetainėje paskelbia kvietimus teikti paraiškas ir kitą reikalingą informaciją. Kvietimo tekstas tvirtinamas Agentūros direktoriaus įsakymu.

23. Paraiškos gali būti teikiamos Agentūrai tiesiogiai, atnešant paraiškas į Agentūros padalinius arba paštą ir (ar) naudojantis pasiuntinių teikiamomis paslaugomis.

24. Pareiškėjai paraiškos formoje (1 priedas) turi užpildyti visą prašomą informaciją ir pateikti kartu su paraiška privalomus dokumentus, nurodytus 25 punkte.

25. Pareiškėjas su paraiška privalo pateikti:

25.1. daugiabučio namo (esant dviem ir daugiau iš vieno šilumos punkto apšildomiems namas – visų namų) Nekilnojamojo turto registro išrašą;

25.2. kiekvieno daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui. Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu;

25.3. šilumos tiekėjų išduotas technines sąlygas (projektavimo), jei jos privalomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

25.4. pavedimo sutartį (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu Projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui);

25.5. Projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo užtikrinimą įrodantį dokumentą, (banko išrašas, finansinės įstaigos patvirtinimas dėl galimybės gauti paskolą ar kitas dokumentas, kuriame patvirtinamas paramos gavėjų sutikimas skirti lėšas Projekto įgyvendinimui).

26. Paraiškas Agentūra priima nuo kvietime nurodytos datos tol, kol pakanka lėšų pagal Priemonę, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

27. Agentūros darbuotojai nuo paraiškos pateikimo datos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų atlieka paraiškos administracinį vertinimą, kurio metu patikrina, ar paraiška užpildyta tinkamai ir (ar) pateikti visi privalomi dokumentai.

28. Jeigu atliekant paraiškų administracinį vertinimą nustatoma, kad pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai, pareiškėjui raštu arba elektroniniu paštu siunčiamas pranešimas, kuriame prašoma pareiškėjo per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų, skaičiuojant nuo administracinio vertinimo pabaigos, pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją. Jei per nurodytą terminą paraiška nepatikslinama ar nepateikiami trūkstami dokumentai, paraiška atmetama. Jei atliekant paraiškų vertinimą nustatoma, kad kartu su paraiška pateikta mažiau nei pusė su paraiška privalomų pateikti dokumentų, paraiška toliau nevertinama ir atmetama, likusiai lėšų sumai paraiškos vertinamos iš Projektų rezervinio sąrašo.

29. Agentūros darbuotojai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo administracinio vertinimo pabaigos atlieka pateiktų Projektų paraiškų kokybinį vertinimą, kurio metu Agentūra vertina privalomus pateikti dokumentus,  informaciją apie energijos suvartojimą, prašomų lėšų pagrįstumą ir atitikimą įkainiams, skelbiamiems Viešosios įstaigos CPO LT interneto svetainėje.

30. Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Projektų paraiškų kokybinio vertinimo pabaigos, priima sprendimą dėl Projekto finansavimo ar nefinansavimo sudarydama finansuojamų Projektų sąrašą. Agentūros priimti sprendimai įforminami Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka. Agentūra raštu informuoja pareiškėjus apie priimtus sprendimus dėl projekto finansavimo ar nefinansavimo.

31. Agentūra su pareiškėju per 20 darbo dienų nuo sprendimo finansuoti Projektą  priėmimo pasirašo projektų įgyvendinimo sutartį, kurios forma tvirtinama Agentūros direktoriaus įsakymu.

 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO IR KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

32. Įgyvendinęs Projektą pagal projektų įgyvendinimo sutartyje nustatytas apimtis ir terminus, pareiškėjas pateikia tinkamai įformintą išlaidų kompensavimo prašymą kartu su 34 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais. Išlaidų kompensavimo prašymo forma tvirtinama Agentūros direktoriaus įsakymu.

33. Tinkamoms išlaidoms, jas patvirtinančių dokumentų pateikimui ir įforminimui taikomos Tvarkos aprašo IV skyriaus nuostatos.

34. Įgyvendinęs Projektą, pareiškėjas kartu su išlaidų kompensavimo prašymu Agentūrai privalo pateikti išlaidas (ir jų apmokėjimą) pagrindžiančius dokumentus už atliktus darbus, statybos užbaigimą patvirtinantį dokumentą, jeigu jį privaloma pateikti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės patikrinimo dokumentą, jei jį  privaloma pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Agentūra patikrina išlaidų kompensavimo prašymą, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais Projekto įgyvendinimą, darbų atlikimą ir (ar) apmokėjimą įrodančiais dokumentais ir vizualiai įvertina darbų atlikimo faktą Projekto įgyvendinimo vietoje.

36. Jeigu su išlaidų kompensavimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) išlaidų kompensavimo prašymas užpildytas netinkamai, nenurodant duomenų, kurių trūkstant Agentūra negali išmokėti pareiškėjui kompensacinės išmokos, pareiškėjas per Agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti išlaidų kompensavimo prašymą. Jei per nurodytą terminą išlaidų kompensavimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai, išlaidų kompensavimo prašymas atmetamas.

37. Kompensacinę išmoką Agentūra apmoka ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo tinkamai įforminto išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat, jei Agentūra, atlikus patikrą Projekto įgyvendinimo vietoje, neranda trūkumų. Patikrą vietoje atlieka Agentūros paskirtas darbuotojas, Agentūros šios Priemonės įgyvendinimui nustatyta tvarka.

38. Agentūra kompensacinę išmoką perveda į pavedimo sutartyje ir (ar) projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytą paramos gavėjų kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Pareiškėjas kompensacinę išmoką pagal pavedimo sutartyje ir (ar) projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytas sąlygas išmoka paramos gavėjams arba už paramos gavėjus yra padengiami kreditiniai ir (ar) finansiniai įsipareigojimai ta suma, kuri priklauso kiekvienam paramos gavėjui, jeigu Projekto įgyvendinimui buvo gautas kreditas arba prisiimti kitos formos finansiniai įsipareigojimai.

39. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą kompensacinę išmoką pareiškėjas įsipareigoja grąžinti per 10 darbo dienų nuo Agentūros pareikalavimo dienos.

 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Agentūra apskaičiuoja kiekvieno Projekto sutaupytos energijos ir ŠESD kiekį. Sutaupytos energijos kiekis apskaičiuojamas pagal faktines šilumos sąnaudas perskaičiuojant jas norminio šildymo sezono metams vadovaujantis energinio efektyvumo rodikliais, įgyvendinus Projektus (2 priedas). Sutaupytos energijos kiekis paverčiamas į ŠESD vadovaujantis Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedu. Informaciją apie sutaupytą energijos ir ŠESD kiekį už praėjusius metus iki kiekvienų metų vasario 1 d. Agentūra pateikia Ministerijai. Agentūra informaciją apie Projektų įgyvendinimo rezultatus (sutaupytą energijos ir ŠESD kiekį), gali teikti su Projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms.

41. Paaiškėjus, kad Pareiškėjas teisei į kompensacinę išmoką ir (ar) jos dydžiui nustatyti pateikė klaidingus duomenis arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių išmokėta per didelė kompensacinė išmoka, arba kompensacinė išmoka negalėjo būti suteikta, arba Projektas neįgyvendintas per nustatytą Projekto įgyvendinimo laikotarpį, Agentūra priima sprendimą dėl išmokėtų ir (ar) permokėtų lėšų sugrąžinimo. Apie tai ji raštu praneša finansuotojui, jeigu suteiktas lengvatinis kreditas, ir pareiškėjui. Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjai privalo ne vėliau kaip per 40 punkte numatytą terminą pervesti Agentūros sprendime dėl išmokėtų ir (ar) permokėtų lėšų sugrąžinimo nurodytą sumą į Agentūros pranešime nurodytą sąskaitą. Per nustatytą laiką negrąžinta išmokėta ir (ar) permokėta suma iš Pareiškėjo ir (ar) paramos gavėjų išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

42. Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar neišmokėjimo priėmimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

_________________________________

 

Klimato kaitos programos

kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo

1 priedas

 

______________________________________________________________________________________

(Paraiškos teikėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė, juridinio asmens kodas arba asmens kodas, adresas)

 

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai

 

 

 

PARAIŠKA DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO

PROJEKTUI ĮGYVENDINTI

 

 

20 m. mėn. d. Nr. __

(data)

 

Vadovaujantis 20XX m. XXXXXXX d. viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. XXXXXX paskelbtu Kvietimu teikti paraiškas daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektų įgyvendinimui, (nurodyti pareiškėjo pavadinimą) (kodas (nurodyti pareiškėjo kodą)) (toliau – Pareiškėjas) teikia paraišką daugiabučio namo (nurodyti tikslų adresą) vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projekto įgyvendinimui ir paramos skyrimui Klimato kaitos programos lėšomis.

 

PRIDEDAMA:

1. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo paraiška.

2. Butų savininkų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kuriuo tvirtinamas daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo paraiška.

3. Registrų centro išrašas (bendras ir išplėstinis).

4. Šilumos tiekėjų išduotos techninės sąlygos.

5. Pavedimo sutartis.

6. Projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo užtikrinimą įrodantis dokumentas.


 

 

DAUGIABUČIO NAMO  (ĮRAŠYTI ADRESĄ) VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO PARAIŠKA

 

1. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektas rengiamas siekiant modernizuoti esamą neautomatizuotą šilumos punktą ar įrengti atskirą automatizuotą šilumos punktą, įrengti balansinius ventilius ant stovų ir pertvarkyti ar pakeisti šildymo ir karšto vandens sistemas, ir butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar šilumos daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.

Bendra informacija apie daugiabutį namą:

Eil. Nr.

Prašomi pateikti duomenys

Nurodoma informacija

1.1.

Daugiabučio namo adresas

 

1.2.

Daugiabučio namo butų skaičius

 

1.3.

Butų naudingasis plotas

 

1.4.

Daugiabučio namo kitų patalpų skaičius

 

1.5.

Kitų patalpų bendrasis plotas

 

1.6.

Daugiabučio namo aukštų skaičius

 

 

2. Žemiau esančioje lentelėje nurodomas šilumos punkto tipas ir būklė, aprašoma šildymo ir karšto vandens sistemų būklė ir tipas. Aprašymas taikomas tik toms veikloms, kurias yra planuojama atnaujinti. Pažymima, jog atnaujinant šilumos punktą yra privaloma atlikti šildymo sistemos balansavimą.

2.1.1.  

Eil. Nr.

Prašomi duomenys

Aprašymas

 

2.1.                Šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemos mazgai šilumos punkte:

2.1.1.  

Šilumos punkto šilumai gaminti galia kW

 

 

2.1.2.  

Šilumos punkto karštam vandeniui gaminti galia kW

 

 

2.1.3.  

Šilumos punkto tipo ir esamos būklės aprašymas (nurodoma, ar esamas šilumos punktas yra automatizuotas; aprašoma esama šilumokaičio (-ių), siurblių, uždaromosios armatūros ir kitų įrenginių būklė; nurodomas šilumos punkto tipas – priklausoma ar nepriklausoma sistema.)

 

 

2.2.                Šildymo ir karšto vandens sistemų būklė:

2.2.1.  

Šildymo sistemos vamzdynų būklė ir tipas (nurodomas tipas: dvivamzdė, vienvamzdė, kolektorinė ar kita; nurodoma uždaromosios armatūros būklė, vamzdynų būklė, korozijos požymiai ir kita informacija)

 

 

2.2.2.  

Karšto vandens vamzdynų būklė (nurodomas tipas: cirkuliacinis, be cirkuliacinio vamzdyno; nurodoma uždaromosios armatūros būklė, vamzdynų būklė, korozijos požymiai ir kita informacija)

 

 

2.2.3.  

Radiatorių būklė

 

 

2.2.4.  

Šildymo prietaisų (gyvatukų) vonios patalpose būklė

 

 

2.2.5.  

Šildymo sistemos stovų kiekis, m

 

 

2.2.6.  

Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų kiekis, m

 

 

2.2.7.  

Šildymo sistemos stovų kiekis (poromis: patiekiamas ir grįžtamas), vnt.

 

 

2.2.8.  

Karšto vandens vamzdynų kiekis, m (įtraukiant karšto vandens cirkuliacinį vamzdį, jei toks yra)

 

 

2.2.9.  

Karšto vandens magistralinių vamzdynų kiekis, m

 

 

2.2.10.

Ar šilumos punktas naudojamas daugiau negu vienam pastatui? (pažymėti)

TAIP

NE

 

(aprašyti šilumos punkto esamą situaciją, aptarnaujamų pastatų skaičių ir pan.)

 

 

3. Nurodomos planuojamos įgyvendinti veiklos. Aprašymas taikomas tik toms veikloms, kurias yra planuojama atnaujinti. Pažymima, jog atnaujinant šilumos punktą yra privaloma atlikti šildymo sistemos balansavimą. Nurodytų darbų kainos negali būti didesnės negu taikomos kainos, numatytos modernizacijai taikomiems įkainiams, skelbiamiems Viešosios įstaigos CPO LT interneto svetainėje.

Jeigu keičiamas šilumos punktas šilumą tiekia daugiau negu vienam daugiabučiam namui, tokiu atveju turi būti numatomas atskirų šilumos punktų įrengimas visuose statiniuose – šiuo atveju žemiau esanti lentelė pildoma kiekvienam pastatui atskirai, o šį projektą turi tvirtinti atskirų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, pritardami investicijoms susijusioms su išlaidomis tenkančiomis jų pastato šilumos punkto įrengimui.

3.1.      

3.1.      

3.1.      

Modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas ar įrengiamas atskiras automatizuotas šilumos punktas

 

(aprašyti planuojamus darbus)

(nurodyti darbų mastą, šilumokaičių galią, šilumokaičių skaičių ir pan.)

(nurodyti planuojamų darbų kainą)

3.2.      

Įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų

 

(aprašyti planuojamus darbus)

(nurodyti darbų kiekį, balansavimo mazgų skaičių)

(nurodyti planuojamų darbų kainą)

3.3.      

Pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema

Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti priemonę

Butuose ir kitose patalpose įrengiami individualūs šilumos apskaitos prietaisai ir (ar) termostatiniai ventiliai

Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti priemonę

Butuose ir kitose patalpose įrengiama šilumos daliklių sistemą ir (ar) termostatiniai ventiliai

Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti priemonę

(aprašyti planuojamus darbus)

(nurodyti darbų mastą:

1. planuojamų pakeisti radiatorių ir gyvatukų kiekį;

2. planuojamų įrengti individualių šilumos apskaitos prietaisų kiekį;

3. planuojamų įrengti šilumos daliklių kiekį;

4. planuojamų įrengti termostatinių ventilių kiekį;

5. planuojamų pakeisti magistralinių vamzdynų ilgį;

6. planuojamų pakeisto stovų ilgį;

ir kitą informaciją)

(nurodyti planuojamų darbų kainą)

3.4.      

Pertvarkoma ar keičiama karšto vandens sistema

Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti priemonę

(aprašyti planuojamus darbus)

(nurodyti darbų kiekį, planuojamų pakeisti magistralinių vamzdynų ilgį, planuojamų pakeisti stovų ilgį, planuojamą pakeisti cirkuliacinio vamzdyno ilgį)

(nurodyti planuojamų darbų kainą)

3.5.

Projektavimo darbų kaina, Eur

 

 

4. Bendra planuojamų darbų kaina, prašomas paramos dydis, projekto įgyvendinimas.

(Jeigu keičiamas šilumos punktas šilumą tiekia daugiau negu vienam daugiabučiam namui, tokiu atveju turi būti numatomas atskirų šilumos punktų įrengimas visuose statiniuose – šiuo atveju žemiau esanti lentelė pildoma kiekvienam pastatui atskirai).

Eil. Nr.

Aprašymas

Pateikiama informacija

4.1.

Maksimali darbų kaina, Eur

 

4.2.

Planuojama gauti maksimali kompensacinė išmoka iš Klimato kaitos programos lėšų (iki 30 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos).

 

4.3.

Planuojamas Projekto įgyvendinimas nuo – iki (ne ilgesnis kaip 12 mėnesių)

 

 

5. Esamas pastato energijos suvartojimas

(Jeigu keičiamas šilumos punktas šilumą tiekia daugiau negu vienam daugiabučiam namui, tokiu atveju turi būti numatomas atskirų šilumos punktų įrengimas visuose statiniuose – šiuo atveju žemiau esanti lentelė pildoma kiekvienam pastatui atskirai).

Pateikiami 3 paskutinių metų pastato energijos suvartojimo duomenys. Tuo atveju, kai karšto vandens ruošimo sistema turi atskirą šilumos skaitiklį, tai mėnesinis suvartoto karšto vandens kiekiui pagaminti sunaudotas energijos kiekis, kWh, jeigu skaitiklio nėra, nurodomas vandens, tiekiamo į karšto vandens sistemą, kiekis, m3.

 

Laikotarpis

Suvartotos šilumos kiekis kWh per mėnesį

Suvartotas vandens kiekis m3 per mėnesį

Laikotarpis

Suvartotos šilumos kiekis kWh per mėnesį

Suvartotas vandens kiekis m3 per mėnesį

Laikotarpis

Suvartotos šilumos kiekis Wh per mėnesį

Suvartotas vandens kiekis m3 per mėnesį

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

20-- -- --

 

 

 

 

Klimato kaitos programos

kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo

2 priedas

 

ENERGINIO EFEKTYVUMO RODIKLIAI, ĮGYVENDINUS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO PROJEKTUS

 

 

Eil. Nr.

Modernizavimo priemonė

Energinis efektyvumas (procentais)

1.

Elevatorinių šilumos punktų keitimais į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas

8

2.

Termostatinių ventilių įrengimas, daliklių ar individualių apskaitos prietaisų įrengimas

10

3.

Šildymo sistemų balansavimas

5

4.

Vamzdynų šiltinimas (izoliavimas)

2

 

 

 

 

_________________________________