https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/2f4c9b520ab811e88a05839ea3846d8e/content_files/image001.jpg

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 27 d. Nr. V-2303

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 7, 8, 24, 36, 47 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo 8 straipsnio 9 dalimi:

1. P a k e i č i u Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai;“.

1.2. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai;“.

1.3. Pakeičiu 4.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4.4. vykdomas pagal Programą, kurios minimali trukmė per metus yra:“.

1.4. Pakeičiu 4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.5. švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.“

1.5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Mokykla dienynus sudaro elektroninių dienynų duomenų pagrindu.“

1.6. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Jei patvirtinamas ilgesnis nei 32 valandų per savaitę Modelis, Grupėje privalo dirbti daugiau nei vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas arba, vadovaujantis Tvarkos aprašo 21.2 papunkčiu, daugiau kaip vienas ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.“

1.7. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, Programą pritaiko Grupėje dirbantis priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai) kartu su Mokyklos vaiko gerovės komisija, sudaryta vadovaujantis Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir tėvais (globėjais), vadovaudamiesi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

1.8. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Grupėje, kurioje, pritaikius Programą, ugdomi ir vaikai, turintys vidutinių, didelių ir (ar) labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, privalo dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir mokytojo padėjėjas, teikiantis specialiąją pagalbą, vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

1.9. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Grupėje, kurioje ugdomi tik vaikai, turintys vidutinių, didelių ir (ar) labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, privalo dirbti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

1.10. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Šis įsakymas, išskyrus 1.1, 1.2 ir 1.6 papunkčius, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2.2. 1.1 ir 1.2 papunkčiai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2.3. 1.6 papunktis įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                Jurgita Šiugždinienė