HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. RUGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-442 „DĖL PRIEMONĖS NR. VP3-3.2-AM-01-V „ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 10 d. Nr. D1-826

Vilnius

 

P a k e i č i u Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-442 „Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau 21 punktą taip:

21. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 30 mėnesių, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas 6 mėnesiams, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatyta pirmosios projekto veiklos pradžios data, kaip nurodyta Taisyklių 5 punkte.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                    Kęstutis Trečiokas