TEISĖJŲ TARYBA

NUTARIMAS

DĖL ESMINIŲ KRITERIJŲ 2017 METŲ PLANINIAMS KOMPLEKSINIAMS PATIKRINIMAMS ATLIKTI PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. 13P-141-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 1 dalies 27 punktu ir Administravimo teismuose nuostatų, patvirtintų Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) „Dėl Administravimo teismuose nuostatų patvirtinimo“, 24 punktu, Teisėjų taryba n u t a r i a:

Patvirtinti esminius kriterijus, pagal kuriuos turi būti atliekami 2017 metų planiniai kompleksiniai patikrinimai (pridedama).

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                 Rimvydas Norkus

 

 

 

Sekretorius                                                                                                            Ramūnas Gadliauskas


 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2016 m. gruodžio 30d.

nutarimu Nr. 13P- 141-(7.1.2)

 

 

ESMINIAI KRITERIJAI 2017 METŲ PLANINIAMS KOMPLEKSINIAMS PATIKRINIMAMS ATLIKTI

 

 

1.       Bylų administracinės priežiūros apimtis, vykdymo būdai ir priemonės

 

Tikrinant bylų administracinės priežiūros apimtis, vykdymo būdus ir priemones, reikalinga atkreipti dėmesį į tokius aspektus:

1.1.    Bylos, išnagrinėtos per paskutinius 12 mėnesių, kurių išnagrinėjimo terminas (skaičiuojant nuo bylos gavimo iki išnagrinėjimo rezultato įvedimo) buvo ilgesnis nei 12 mėnesių (darbo organizavimo trūkumų nustatymui ir bylų nagrinėjimo vilkinimo atvejų išaiškinimui);

1.2.    Bylos, išnagrinėtos per paskutinius 12 mėnesių, kuriose įvykiai pagal LITEKO iki bylos išnagrinėjimo įvykio įvyko rečiau nei kas 6 mėnesius (darbo organizavimo trūkumų nustatymui ir bylų nagrinėjimo vilkinimo atvejų išaiškinimui);

1.3.    Bylos, gautos daugiau nei prieš vienerius metus (nurodant konkrečius metus) ir kurios dar neišnagrinėtos tikrinimo metu (galimo bylų nagrinėjimo vilkinimo atvejų išaiškinimui);

1.4.    Baudžiamosios bylos, kuriose nuo parengimo nagrinėti iki teisiamojo posėdžio praėjo daugiau nei 20 dienų;

1.5.    Civilinės bylos, kuriose vyko daugiau nei 2 parengiamieji posėdžiai;

1.6.    Bylos, kuriose posėdžiai vyko rečiau nei kas 30 dienų;

1.7.    Bylos, kurios yra išnagrinėtos, bet nėra perduotos į raštinę per įstatyme ar vidaus administravimo teisės akte nustatytą terminą - nėra fiksuotas įvykis „byla perduota į raštinę“ (darbo organizavimo trūkumams nustatyti);

1.8.    Administracinių teisės pažeidimų ar administracinių nusižengimų bylos ir baudžiamosios bylos, kuriose procesas nutrauktas, nes suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties ar administracinės nuobaudos skyrimo terminai;

1.9.    Bylos, kuriose sprendimo (nuosprendžio, nutarties) priėmimas ir paskelbimas atidėtas daugiau nei 2 kartus;

1.10.  Baudžiamosios bylos, kuriose nuo įvykio rezultato „įsiteisėjo“ arba nuo bylos grąžinimo iš apeliacinės instancijos teismo dienos iki įvykio procese „atiduota vykdyti“ praėjo daugiau nei 3 dienos (pateikimo vykdyti terminų laikymasis);

1.11.  Civilinės bylos dėl darbo teisinių santykių, kurių nagrinėjimas truko ilgiau nei 120 dienų;

1.12.  Civilinės bylos, kuriose nuo bylos gavimo iki teismo įsakymo išdavimo praėjo daugiau nei 2 darbo dienos;

1.13.  Baudžiamosios bylos, kuriose nuo bylos gavimo iki baudžiamojo įsakymo išdavimo (nutarties priėmimo) praėjo daugiau nei 7 dienos.

 

2.       Bylų paruošimo teisminiam nagrinėjimui, nagrinėjimo kokybė bei proceso operatyvumas

 

Tikrinant, kaip laikomasi bylų nagrinėjimo kokybės ir proceso operatyvumo reikalavimų, reikalinga atkreipti dėmesį į tokius aspektus:

2.1.    Informavimas apie teismo posėdžius;

2.2.    Teisėjo darbo organizavimo (vilkinimo, aplaidumo) vertinimas bylose, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau negu 6 mėnesius;

2.3.    Bylų nagrinėjimo atidėjimo praktikos  vertinimas;

2.4.    Bylos išsiuntimo aukštesnės instancijos teismui, gavus apeliacinį (atskirąjį) skundą ir atsikirtimus į jį, terminų laikymasis;

2.5.    Sustabdytų bylų eigos kontrolė.

 

3.       Bylų nagrinėjimo organizavimas

 

Vertinant, ar bylų nagrinėjimas teisme yra organizuojamas tinkamai, reikalinga atkreipti dėmesį į tokius aspektus:

1

2

3

3.1.    Asmenų aptarnavimo teisme tvarkos bylų nagrinėjimo klausimais reglamentavimas, jos  laikymasis;

3.2.    Atsakymų į asmenų skundus dėl teisėjų, nagrinėjančių bylas, neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, bei dėl teismo personalo veiksmų savalaikiškumas ir išsamumas;

3.3.    Administracinės veiklos kontrolės, siekiant užkirsti kelią bylų išnagrinėjimo vilkinimui, efektyvumas;

3.4.    Bylų paskirstymo tvarkos laikymasis (ar bylas išnagrinėja tie teisėjai, kurie buvo paskirti naudojantis LITEKO bylų skirstymo moduliu, bylų paskirtų rankiniu būdu priežastys);

3.5.    Ankstesniuose patikrinimo aktuose nustatytų teismo veiklos, organizuojant bylų nagrinėjimą, trūkumų šalinimas;

3.6.    Teismo posėdžio garso įrašo darymo, jo prijungimo prie bylos, įrašo saugojimo tvarkos patikrinimas.

 

 

4.       Darbas su teismų informacine sistema LITEKO

 

Tikrinant, kaip laikomasi darbo su LITEKO sistema reikalavimų, reikalinga atkreipti dėmesį į tokius aspektus:

4.1. Duomenų į LITEKO sistemą suvedimas, laikantis nustatytos tvarkos ir terminų;

4.2. Nustatytos tvarkos ir terminų laikymasis parengiant ir į LITEKO sistemą perkeliant viešai skelbtinų procesinių sprendimų versijas.

 

5.       Kitas teismo veiklos organizavimas

 

Tikrinant teismo vidinį ir išorinį administravimą, reikalinga atkreipti dėmesį į tokius aspektus:

5.1.    Užsitęsusio bylų nagrinėjimo priežasčių išsiaiškinimas, nepateisinamai ilgo bylos nagrinėjimo priežasčių šalinimas;         

 

5.2.    Tinkamas dokumentų perdavimo teismo archyvui, jų saugojimo, dokumentų vertės ekspertizės atlikimas, užbaigtų bylų apskaitos taisyklių laikymasis, tinkamo daiktinių įrodymų saugojimo užtikrinimas;

 

5.3.    Teisėjų, teismo personalo mokymo, jų kvalifikacijos kėlimo organizavimo, prioritetinių mokymosi krypčių nustatymo klausimų sprendimas.

 

_______________