CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR.4R-56 “DĖL PAŽYMĖJIMŲ AVIACIJOS MEDICINOS CENTRAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. 4R-234

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2011 L 311 p.1), ir 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/340, kuriuo nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2015 L 63 p. 1) nuostatas, p a k e i č i u Pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 4R-56 „Dėl pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                     Joris Gintilas