KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. V17-55 „DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V17E-208

Kaišiadorys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. V17-55 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 79 punktą ir jį išdėstyti taip:

79. Taryba prižiūri Savivaldybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, išklausydama šių institucijų ir subjektų ataskaitas Tarybos posėdyje ir priimdama dėl šių ataskaitų sprendimus. Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė), Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinės veiklos ataskaitos Taryboje turi būti apsvarstytos ir sprendimai dėl jų priimti kasmet ne vėliau kaip iki birželio 1 d. Sprendimų projektus dėl įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklos ataskaitų Tarybai teikia Savivaldybės administracijos direktorius. Ataskaitoje turi būti apžvelgta įmonės, įstaigos ar organizacijos ataskaitinio laikotarpio ekonominė, finansinė ir socialinė situacija, išanalizuota, kaip vykdomi veiklos planai ir programos, kaip įgyvendinami įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklą reglamentuojantys Tarybos sprendimai, aptartos veiklos problemos ir pasiūlyta, kaip jas išspręsti. Švietimo įstaigų metinės veiklos ataskaitos yra švietimo įstaigos vadovų metų veiklos ataskaitų dalis ir yra rengiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatyta tvarka. Meras pateiktas ataskaitas kartu su Tarybos sprendimų projektais, kuriuos rengia Savivaldybės administracija, teikia svarstyti komitetams pagal kompetenciją.

Ne mažiau kaip 9 Tarybos nariai gali pateikti merui raštišką reikalavimą pakviesti į Tarybos posėdį Savivaldybės įstaigos ar Savivaldybės kontroliuojamos įmonės vadovą pristatyti Kaišiadorių rajonui aktualų klausimą ir atsakyti į Tarybos narių paklausimus. Tokiu atveju meras privalo pakviesti įstaigos ar įmonės vadovą į posėdį, o šis privalo į jį atvykti, pristatyti klausimą ir atsakyti į Tarybos narių paklausimus.“

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytenis Tomkus