LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ PAGRINDINĖS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO REZERVO DALIES 2021 METAIS

 

2021 m. balandžio 7 d. Nr. V-735

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 23 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 straipsnio 2 dalimi, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 798 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1338 „Dėl pagrindinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies lėšų skyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, kuriuo buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, taip pat į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1. S k i r i u 2021 metais iš pagrindinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies 9 502 030 (devynis milijonus penkis šimtus du tūkstančius trisdešimt) eurų pagal šio biudžeto išlaidų straipsnį „05 22 asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidoms darbuotojams (padidintam darbo užmokesčiui ir nuo jo mokamiems darbdavio mokesčiams), organizuojantiems ir teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kompensuoti“ asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąnaudoms, susidariusioms didinant 2021 m. vasario mėnesio darbo užmokestį, kompensuoti.

2. Į p a r e i g o j u asmens sveikatos priežiūros įstaigas joms skirtas lėšas naudoti tik Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais pagal teritorinei ligonių kasai pateiktame prašyme ir paraiškoje nurodytus duomenis.

3. P a v e d u:

3.1. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos paskirstyti šio įsakymo 1 punkte nurodytas lėšas;

3.2. šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Arūnas Dulkys