LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M.
BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR.
V-533/A1-189DĖL TEISĖS AKTŲ,
SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO
PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO
IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS,
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio10 d. Nr. V-404/A1-152

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 61 punktą ir jį išdėstome taip:

61. Elektroninis pažymėjimas motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui ar seneliui (senelei) gali būti išduodamas sveiko vaiko priežiūrai, jei šio vaiko priežiūrai suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos kitam asmeniui, bet asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, dėl savo ar kito vaiko iki 3 metų, kurio priežiūrai jam suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ligos ar traumos (toliau – sergantis asmuo) negali šio vaiko prižiūrėti. Šiuo atveju pačiam sergančiam asmeniui elektroninis pažymėjimas neišduodamas.“

2. Pakeičiame 62 punktą ir jį išdėstome taip:

62. Elektroninį pažymėjimą sveiko vaiko priežiūrai išduoda sergantį asmenį gydantis gydytojas kitam šeimos nariui (motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), globėjui ar seneliui (senelei), prižiūrinčiam vaiką, įvertinęs sergančio asmens sveikatos būklę. Tokiu atveju gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenka priežastį „Sveiko vaiko priežiūra“.

3. Pakeičiame 107 punktą ir jį išdėstome taip:

„107. Medicinos dokumentai, pagrindžiantys asmens laikinąjį nedarbingumą, turi būti laikomi asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Asmens sveikatos priežiūros įstaigai gavus Fondo valdybos teritorinio skyriaus pavedimą vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) patikrinti asmens medicinos dokumentus (pavedime nurodytu tikslu ir laikotarpiu), suteikiama prieigos prie šios įstaigos informacinės sistemos teisė.

Fondo valdybos teritoriniam skyriui prieigos prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos teisės suteikimo tvarka nustatoma atskiru (papildomu) susitarimu tarp Fondo valdybos teritorinio skyriaus ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos – Sutarties priedu.“ 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                             Aurelijus Veryga

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis