HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-1050 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 5 d. Nr. D1-474

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą:

1.1. Pakeičiu II skyriaus vienuoliktąjį skirsnį:

1.1.1. Papildau 1.4.3 papunkčiu:

„1.4.3. saugomų teritorijų direkcijos.“

1.1.2. Papildau 1.5.2 papunkčiu:

„1.5.2. savivaldybių administracijos;“

1.1.3. Papildau 1.5.3 papunkčiu:

„1.5.3. miškų urėdijos;“

1.1.4. Papildau 1.5.4 papunkčiu:

„1.5.4. viešosios įstaigos.“

1.2. Pakeičiu II skyriaus keturioliktąjį skirsnį:

1.2.1. Papildau 1.3.7 papunkčiu:

„1.3.7. Saugomų teritorijų valstybės kadastro modernizavimas.“

1.2.2. Papildau 1.4.7 papunkčiu:

„1.4.7. Lietuvos zoologijos sodas.“

1.2.3. Papildau 6 punktą aštuntąja pastraipa:

„P.N.085

„Modernizuotas Saugomų teritorijų valstybės kadastras“

Skaičius

0

1“

 

2. Papildau Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą 15.6 papunkčiu:

 


 

 

„15.6.

P.N.085

„Modernizuotas Saugomų teritorijų valstybės kadastras“  

Skaičius

Saugomų teritorijų valstybės kadastras – tai saugomų teritorijų apsaugai ir racionaliam tvarkymui organizuoti skirtas valstybės kadastras (duomenų sistema), kuriame registruojamos saugomos teritorijos, išskyrus kultūros paveldo objektus, kiti duomenys, reikalingi saugomų teritorijų apsaugai ir tvarkymui organizuoti. (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas)

 

(Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras (toliau - ST kadastras) yra duomenis apie saugomas teritorijas registruojanti, apdorojanti, analizuojanti ir teikianti juos duomenų gavėjams informacinė sistema,
veikianti geografinių informacinių sistemų pagrindu.).

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas modernizuotas Saugomų teritorijų valstybės kadastras. (Modernizuotas ST kadastras – padidintas teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų prieinamumas ir kokybė, praplėstas ST kadastro duomenų teikimo funkcionalumas bei sukurta saugomų teritorijų
archyvinių duomenų posistemė bei kadastro duomenų naudotojo klasterių posistemė).

Pirminiai šaltiniai:

Priėmimo – perdavimo aktai

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomas priėmimo - perdavimo aktas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie rodiklio pasiekimą teikimą įgyvendinančiajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                                                                                                           Kęstutis Trečiokas

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016-06-07 raštu Nr. ((24.37)-5K-16111476-6K-1604361 ir

2016-06-09 raštu Nr. ((24.37)-5K-1612059)-6K-1604430