VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. SPALIO 3 D. NUTARIMO NR. O3-432 „DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. O3-286

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 191 straipsniu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. pažymą Nr. O5-231 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:

Pakeisti Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1.   Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu.“

2.   Pakeisti 11.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.7. reprezentacines, reklamos, rinkodaros sąnaudas, sudarančias daugiau kaip 0,3 proc. SND įmonės reguliuojamos veiklos sąnaudų, nurodytų 10.5–10.9 papunkčiuose, ir sąnaudas SND įmonės tinklalapiui palaikyti.“

3Pripažinti netekusiu galios 11.8 papunktį, o 11.9–11.13 papunkčius atitinkamai laikyti
11.8–11.12 papunkčiais.

4Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Centralizuotai tiekiamų SND kainos susideda iš SND pirkimo, laikymo, skirstymo, tiekimo, apskaitos priemonių įrengimo, priežiūros ir patikros bei apskaitos sąnaudų, įvertinant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, taip pat santykį tarp didmeninės ir mažmeninės kainos bei sąnaudų skirtumą, susijusį su prognozuojamų gamtinių dujų kiekių ir faktinių SND įmonių vartotojams patiektų kiekių skirtumu.“

5.   Pakeisti 15.9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.9.1. atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžos normą r (procentais), nustatomą vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“:

 

ROI = r/100*RAB ; (Eur)                                                                                                 (1)

 

čia:

ROI – investicijų grąža, priskirtina SND centralizuoto tiekimo paslaugai, Eur;

r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, proc.;

RAB – SND centralizuoto tiekimo paslaugai priskirtino reguliuojamo turto vertė, Eur;“

6.   Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti jį taip:

19. Dvinarės kainos kintamoji dalis (Tk,t) skaičiuojama vadovaujantis Metodikos 1 priede pateiktais duomenimis pagal (9) formulę:

; (Eur/m3)                                                                                                      (9)

 

čia:

Sk,t – nustatytos kintamosios metinės centralizuoto SND tiekimo sąnaudos t-iesiems metais, įskaitant SND pirkimo sąnaudas, kurios skaičiuojamos pagal (10) formulę;

Qp,t – t-aisiais metais prognozuojamas vartotojams parduoti SND kiekis, m3;

M – SND tiekimo marža, įvertinanti SND didmeninių ir mažmeninių kainų santykį, kuri skaičiuojama pagal (13) formulę, Eur/m3.“

7.  Papildyti 19.1 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

19.1. Kintamosios metinės centralizuoto SND tiekimo sąnaudos t-iesiems metais, įskaitant SND pirkimo sąnaudas, kurios skaičiuojamos pagal (10) formulę:

 

Sk,t = SPR + STR + STECH + SMS – ΔSPR,t – ΔQPR,t;  (Eur)                                                         (10)

 

čia:

Sk,t – kintamosios centralizuoto SND tiekimo sąnaudos t-iesiems metams, Eur;

SPR – prognozuojamos didmeninės SND pirkimo sąnaudos, suskaičiuotos vadovaujantis Metodikos 15.10 papunkčiu ir 16 punktu, Eur;

STR SND transportavimo sąnaudos, Eur;

STECH – SND sąnaudos technologinėms reikmėms, Eur;

SMS – vartotojų užmokesčių už SND surinkimo sąnaudos, Eur;

ΔSPR,t – sąnaudų skirtumas, susidaręs dėl prognozuotos ir faktinės SND pirkimo kainos skirtumo praėjusiu reguliavimo laikotarpiu, skaičiuojamas pagal (11) formulę;

ΔQPR,t – sąnaudų skirtumas, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių SND kiekių skirtumo praėjusiu reguliavimo laikotarpiu, skaičiuojamas pagal (12) formulę.“

8.  Papildyti 19.2 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

19.2. Sąnaudų skirtumas, susidaręs dėl prognozuotos ir faktinės SND pirkimo kainos skirtumo praėjusiu reguliavimo laikotarpiu, skaičiuojamas pagal (11) formulę:

 

ΔSPR,t = (TSNDpr, t-1 – TSNDf, t-1)*n/1000*Qp, t-1; (Eur)                                                              (11)

 

čia:

TSNDpr, t-1 – metais prieš kainos nustatymą (toliau – t-1 metais) prognozuota didmeninė SND pirkimo kaina, Eur/t;

TSNDf – t-1 metų faktinė didmeninė SND pirkimo kaina, Eur/t;

n – t-1metų vidutinis svertinis SND tankis, kg/m3;

Qp,t-1 – t-1 metais vartotojams parduotas SND kiekis, m3;“

9.  Papildyti 19.3 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

19.3. SND įmonės negautų (viršytų) pajamų skirtumas, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių SND kiekių skirtumo praėjusiu reguliavimo laikotarpiu, skaičiuojamas pagal (12) formulę:

 

ΔQPR,t = (QSNDpr, t-1 – QSNDf, t-1)*(n/1000* TSNDf, t-1); (Eur)                                                    (12)

 

čia:

QSNDpr, t-1 – t-1 metais prognozuotas SND kiekis, m3;

QSNDf – t-1 metais faktiškai parduotas SND kiekis, m3;

n – t-1metų vidutinis svertinis SND tankis, kg/m3;

TSNDf – t-1 metų faktinė didmeninė SND pirkimo kaina, Eur/t;“

10. Papildyti 19.31 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

19.31 Kai ΔQPR,t viršija ±10 %, Komisija gali priimti sprendimą SND įmonės negautas (viršytas) pajamas dėl kiekių nuokrypio įvertinti koreguodama vėlesnių metų (iki 3 metų) SND įmonės vienanarę centralizuotai tiekiamų SND kainą ir (arba) dvinarės kainos kintamąją dalį.“

11. Papildyti 19.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

19.4. SND tiekimo marža, įvertinanti SND didmeninių ir mažmeninių kainų santykį, kuri skaičiuojama pagal (13) formulę, Eur/m3.

 

M = ((TSNDpr, t*0,021) – (TSNDpr, t  – 579)* 0,02)*n/1000; (Eur/m3)                                       (13)

 

čia:

TSNDpr,t  – t-iesiems  metams prognozuojama SND pirkimo kaina, Eur/t;

n – t-iesiems metams prognozuojamas vidutinis svertinis SND tankis, kg/m3.“

12. Pakeisti 192 punktą ir jį išdėstyti taip:

192. Vienanarė centralizuotai tiekiamų SND kaina skaičiuojama pagal (14) formulę:

(Eur/m3)                                                                                      (14)

čia:

Tt – vienanarė centralizuotai tiekiamų SND kaina, Eur/m3;

Sp, t – nustatytos pastoviosios metinės centralizuoto SND tiekimo veiklos sąnaudos, į kurias įeina visos su SND rezervuarų ir skirstomųjų dujotiekių eksploatavimu susijusios būtinosios sąnaudos t-iesiems metams, kurios skaičiuojamos pagal (6) formulę, Eur;

ROIp,t – pagal Metodikos 15.9 papunktį suskaičiuota centralizuoto SND tiekimo veiklos investicijų grąža t-iesiems metams, Eur;

Sk,t – nustatytos kintamosios metinės centralizuoto SND tiekimo sąnaudos t-iesiems metais, įskaitant SND pirkimo sąnaudas, kurios vertinamos ir skaičiuojamos vadovaujantis Metodikos 19.1 papunkčiu;

Qt – t-aisiais metais prognozuojamas vartotojams parduoti SND kiekis, m3;

M – SND tiekimo marža, įvertinanti SND didmeninių ir mažmeninių kainų santykį, kuri skaičiuojama pagal (13) formulę, Eur/m3.“

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                            Inga Žilienė