Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR. 1207 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 2 d. Nr. 409

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Kapinių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas):

1.1. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Kapinės priskiriamos neveikiančioms, riboto laidojimo arba veikiančioms, išskyrus naujas kapines, kurios priskiriamos veikiančioms (ir tai nurodoma jų steigimo dokumentuose), savivaldybės tarybos sprendimu, suderinus su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas) teritoriniu padaliniu ir Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras). Jeigu kapines planuojama priskirti neveikiančioms dėl nustatytų aplinkosaugos reikalavimų, reikia suderinti su Aplinkos apsaugos departamentu. Suinteresuotos institucijos derinimą pateikia ar atsisako derinti per 10 darbo dienų nuo prašymo derinti gavimo dienos. Jei suinteresuota institucija per šį terminą atsakymo dėl derinimo/nederinimo nepateikia, laikoma, kad kapinių statuso pakeitimui pritaria. Kai savivaldybės tarybos priimtu sprendimu kapinių statusas pasikeičia, savivaldybės taryba per 7 darbo dienas raštu informuoja apie tai Kultūros paveldo departamentą.“;

1.2. pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Leidimas laidoti išduodamas laidojančiam asmeniui pateikus rašytinį prašymą ir medicininį mirties liudijimą ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės. Žmogaus palaikams, įskaitant balzamuotus ir kremuotus, laidoti, atsižvelgiant į laidojančio asmens prašymą, skiriama kapavietė neatlygintinai arba niša kolumbariume (jeigu jis yra), arba kremuotus žmogaus palaikus leidžiama išbarstyti kapinėse esančiame pelenų barstymo lauke. Skiriamos kapavietės dydis vienam kapui – 3,75 kv. metro (1,5x2,5), keliems kapams (šeimos kapavietė) – 7 kv. metrai (2,8x2,5) arba pagal kapinių planą – kitokio dydžio. Leidimas išbarstyti kremuotus žmogaus palaikus kapinėse esančiame pelenų barstymo lauke (jeigu toks yra) išduodamas, jeigu negauta rašytinių pranešimų, kad tai prieštarauja asmens, kurio kremuotus palaikus norima išbarstyti, išreikštai, jam esant gyvam, valiai.“

1.3. pakeisti 31.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

31.3. pateikti visus turimus duomenis apie kapavietę (kapą) ir joje (jame) palaidotus asmenis. Prie prašymo pridedami turimi dokumentai (išrašai iš bažnytinių registravimo knygų, mirties faktą liudijantys dokumentai, nuotraukos ir kita), patvirtinantys pateiktus duomenis.“;

1.4. pakeisti priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeisti Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse tvarkos aprašo, patvirtinto Nutarimu, 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Asmuo, kuriam Kapinių tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, pateikia šio aprašo 3 punkte nurodytoms institucijoms ar asmenims medicininį mirties liudijimą ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jei norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės, ir rašytinį prašymą išduoti leidimą laidoti. Prašyme pažymima, kuriose kapinėse esančioje pripažintoje neprižiūrima kapavietėje pageidaujama gauti leidimą laidoti, ir nurodomas savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens sprendimas, konfesinėse kapinėse – religinės bendruomenės ar bendrijos sprendimas, suteikęs teisę prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę. Leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje išduodamas, jeigu pagal Kapinių tvarkymo taisykles joje galima laidoti ir praėjo ne mažiau kaip 25 metai nuo kapo ramybės laikotarpio pabaigos.“

3. Pakeisti Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašą, patvirtintą Nutarimu:

3.1. pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1. asmens, kurio palaikai palaidoti kapinėse, vardą, pavardę, gimimo ir mirties vietas ir datas, asmens kodą, medicininio mirties liudijimo išdavimo datą ir numerį, o jeigu palaidotas (palaidoti) žmogaus vaisius (vaisiai) iki 22-os nėštumo savaitės, – moters, kurios vaisius (vaisiai) buvo palaidotas (palaidoti), vardą ir pavardę, gimimo datą, sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašo datą;“;

3.2. pakeisti priedo lentelės 6 skiltį „medicininio mirties liudijimo išdavimo data ir numeris“ ir ją išdėstyti taip:

„medicininio mirties liudijimo išdavimo data ir numeris**“;

3.3. papildyti priedą „**“ išnaša:

„**jeigu palaidotas (palaidoti) žmogaus vaisius (vaisiai) iki 22-os nėštumo savaitės, 6 skiltyje nurodoma sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašo data, moters, kurios vaisius (vaisiai) buvo palaidotas (palaidoti) vardas, pavardė, gimimo data, o 2–5 skiltys nepildomos.“

4. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. gegužės 7 d., išskyrus 1.1 papunktį, kuris įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

Aplinkos ministras                                                                                            Kęstutis Navickas

 

 

Kapinių tvarkymo taisyklių priedas

 

(Leidimo laidoti forma)

___________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

LEIDIMAS LAIDOTI

_______________ Nr. _________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

Atsižvelgiant į _______________ Nr. ____________________ gautą ______________

(prašymo gavimo data) (gavimo registracijos numeris) (laidojančio asmens:

 

___________________________________________________________________________ prašymą ir fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, teisinė forma)

pateiktą medicininį mirties liudijimą,___________________________________ (jei prašoma

(medicininio mirties liudijimo data ir numeris)

 

laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės, pateiktą sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą*______________________________________________________________________

(sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicinos dokumentų išrašo __________________________________________________________________________)

data, moters, kurios vaisių (vaisius) prašoma laidoti vardas, pavardė, gimimo data)

leidžiama laidoti:

 

1. Pavardė _______________________________

2. Vardas ________________________________

3. Asmens kodas __________________________

4. Gimimo data ___________________________

5. Mirties data ____________________________

6. Kapinių pavadinimas _____________________

7. Kvartalo numeris ________________________

8. Kapavietės numeris ______________________

9. Kapavietės dydis _________________________

10. Kolumbariumas _________________________

11. Nišos numeris __________________________

12. Pelenų barstymo laukas ___________________

 

____________________________ _______________ _______________________

(leidimą išdavusio asmens pareigos)                             (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

Pritariama leidimui laidoti riboto laidojimo kapinėse**.

_____________________________________________________________

(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio pavadinimas)

 

___________________________ ____________ ________________________

(pritarimą išdavusio asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

–––––––––––––––––––––

*Jei prašoma laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės 1–5 punktai nepildomi.

**Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimo reikia laidojant į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse.

_______________